Bůh byl prostě šokován

Úvodní slovo autora

Na základě své neoddělitelné jednoty s dušemi svých studentů po celém světě jsem se odvážil napsat tuto knihu pro jejich nejrychlejší duchovní pokrok.

Vezme-li kdokoli tato srdcervoucí a duši podněcující poselství vážně a s oddaností a bude na nich pracovat radostně, statečně a bezvýhradně, nepochybně se zanedlouho stane nanejvýš vybraným dítětem — hrdinským bojovníkem našeho Pána Absolutního Milovaného Nejvyššího, aby bojoval proti odvěké noci nevědomosti a dosáhl Jeho plného projevení zde na zemi.

— Sri Chinmoy

1.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když uviděl mou ohavnou
a navíc bezesporu neomluvitelnou
nedbalost, co víc — bezcitnost,
s jakou Ho nesytím každý den
v časných ranních hodinách
svou modlitbou a meditací,
což tak zoufale potřebuje
a právem si zaslouží.

2.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když jsem kritizoval nelítostně
Jeho překrásné stvoření.

3.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne uviděl,
jak jsem majestátně a pyšně spokojený
a vůbec se nestarám
o svůj duchovní život.

4.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
jak se můj nanejvýš vzácný život nadšení
povážlivě vytratil.

5.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
že slzy mého oddaného srdce
naprosto chybí.

6.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne uviděl šťastně si hrát
se svými ustavičnými
sebepochybnostmi.

7.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne viděl, jak naslouchám
velmi věrně své pochybující mysli.

8.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
jak mé vitálno a má mysl
tajně opouštějí
mé aspirující srdce.

9.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
jak do nebes vynáším
svůj život úžasných úspěchů
a nedávám Mu
ani nejmenší zásluhu.

10.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl mé srdce
bez jediné květiny vděčnosti.

11.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl, jak pochybuji
o Jeho Oku nepodmíněného Soucitu.

12.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl
mé nepředstavitelné zpoždění
v doručování Jeho expresních Zpráv.

13.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl mou pochybující mysl,
neklidné vitálno
a zahálčivé tělo pracovat společně
proti mému aspirujícímu srdci.

14.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne uviděl,
jak sytím tak šťastně a pyšně
svou pochybující mysl.

15.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
že nenaslouchám Jeho přednáškám
nanejvýš pozorně.

16.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když uviděl,
že uvnitř mého srdce vděčnosti
není ani špetka upřímnosti.

17.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
že si neuchovávám
stejnou krásu a vůni
ve svém oddaném srdci.

18.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
že jsem ztratil
dvě nanejvýš cenné ctnosti:
prostotu a trpělivost.

19.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
že dávám veškerou důležitost
prosazování sebe samého
a ani v nejmenším
Boží Vůli.

20.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
že v mém životě zasvěcené služby
není žádný opravdový
dech upřímnosti.

21.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne uviděl,
jak vstupuji do vlastního
podle sebe vytvořeného
a samolibého života.

22.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
jak rychle ztrácím
inspirující radost
ve svém duchovním životě.

23.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne viděl
neschopného poznat,
co je skutečné odevzdání.

24.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne uviděl,
jak stavím rychle, velmi rychle,
věž své sebeshovívavosti.

25.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
že tak často
záměrně opomíjím odpovědnosti
svého stoupání k Nebi.

26.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne uviděl, jak si hraji
šťastně a pyšně
s váhavostí, pochybami
a podezřívavostí.

27.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
jak se drasticky vytrácí
můj život duchovní disciplíny.

28.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne uviděl,
jak nutím
své aspirující srdce,
aby vyhladovělo k smrti.

29.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
jak s ubíhajícími dny
myslím méně a méně
na Boha
a více a více
na život naplnění mých tužeb.

30.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
jak mne můj život přílišné sebedůvěry
odvádí rychle, velmi rychle
od Něj pryč.

31.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl, jak zhluboka piji
slávu svých úspěchů
a nepokládám je oddaně
k Jeho Nohám.

32.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
že nejsem ani trochu dychtivý
získat nazpět
slzy oddanosti
svého aspirujícího srdce.

33.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne nalezl,
jak si libuji v potěšeních
nadměrné zahálčivosti.

34.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když objevil drastický úpadek
čistoty mého života.

35.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne nalezl,
jak jsem docela radostný
a lhostejný
vůči úpadku připravenosti, ochoty
a dychtivosti mého srdce.

36.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když spatřil
nanejvýš nešťastný pokles
rychlosti mé aspirace a zasvěcení.

37.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl
můj zcela nepodložený pocit
méněcennosti
v každém aspektu mého života.
Cítí se také smutný a zoufalý,
že jed mé méněcennosti
pomalu, avšak jistě zabíjí
můj život aspirace.

38.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl,
že jsem si dal zcela nové jméno
bez Jeho svolení —
dokonce bez Jeho vědomí:
frustrace očekávání pozornosti od Boha.

39.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když uviděl,
jak čistě a bezdechu přesný je
sáhodlouhý seznam
mých katastrofických vyhlídek
v mém vnitřním životě aspirace
a mých dojímavých vyhlídek
v mém vnějším životě zasvěcení.

40.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když viděl
mou beznadějně slabou neschopnost
vytvořit si svou neoddělitelnou jednotu
s proudícími slzami
a krvácejícím srdcem lidstva,
byť na jeden prchavý den.

41.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když objevil,
že se těším ze svého srdce
prázdnoty vědomí kamenného života
po velmi dlouhou dobu.

42.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když shledal,
že jsem již prodal
svou osvícenou duši
a aspirující srdce,
abych mohl zaplatit tak přemrštěnou cenu
a stát se statečným vojákem
noci nevědomosti.

43.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když se Mu dostalo zážitku,
jenž v Jeho Životě Věčnosti
nemá obdoby:
Můj pozemsky spoutaný život nejistoty
pozřel Jeho Nebesky svobodný Dech,
namísto abych já pohltil Jeho
svou nepodmíněnou láskou,
oddaností a odevzdáním.

44.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když zjistil,
že v nejvyšší tajnosti
bubnuji na buben své mysli
mocněji než nejmocněji,
vědomě a záměrně,
abych tak vymazal svůj předchozí
život připravenosti vůči Bohu
a život přijetí Boha.

45.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když vešel do mého
spícího, chrápajícího
a na Boha zcela zapomínajícího
sebeuctívajícího a do sebe zahleděného
těla, vitálna, mysli, srdce a života.

46.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN
a nevýslovně zmatený
a rozpačitý,
když vstoupil do mé
hluboce, propastně hloupé mysli,
která mne přesvědčila
o mé nenahraditelnosti
v Životě Boha.

47.

BŮH BYL PROSTĚ ŠOKOVÁN,
když mne uviděl,
jak si hraji na schovávanou
se zbytečnou a mrtvou
pustinou pouště,
namísto abych opatroval a radoval se
z bezdeché krásy a vůně
zahrady mého srdce.
Bůh šeptal do mých neposlouchajících
a neochotných uší,
že můj život potěšení
z nejtemnější nevědomosti
je naprosto nepopsatelný.

From: Sri Chinmoy, Bůh byl prostě šokován - , Madal Bal, 1999
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/gws-cs