Deset tisíc milovaných květů, část 92

9101 Přeji si být hořícím plamínkem

Můj Pane,
přeji si být hořícím plamínkem
stoupajícím vysoko, výš a nejvýš
v chrámu Tvého Srdce.

9102 Počítal jsem

Počítal jsem
své oduševnělé slzy
a Boží mocné Úsměvy.
Vnější poražený získal
vnitřního Vítěze.

9103 Poněvadž jsou mé modlitby naplněny

Modlím se a mé modlitby jsou naplněny.
Poněvadž jsou mé modlitby naplněny,
měl bych nabídnout transcendentální modlitbu
pro Boží Uspokojení
Božím vlastním Způsobem.

9104 Prázdnota a odhodlanost

Mohu-li upřímně cítit,
že mé srdce je naplněno prázdnotou a odhodlaností,
můj Pán Nejvyšší mi dá bezpochyby pocítit
krásu a božskost Své Plnosti.

9105 Když žiji pro Boha Samotného

Když žiji pro samotnou Boží Lásku,
jsem božsky velký a nanejvýš dobrý.
Když žiji pro Boha Samotného,
jsem absolutně dokonalý.

9106 Nic neriskuješ


Přijetím duchovního života
nic neriskuješ,
máš-li upřímnou mysl,
čisté srdce
a bezúhonný život.

9107 Kdo je tak hloupý

Kdo je tak hloupý,
že tady na zemi mrhá svůj čas,
ačkoliv moc dobře ví,
že jeho pozemský čas
je extrémně omezený?

9108 Chceš radit Bohu

Chceš radit Bohu,
jak změnit svět.
Myslíš, že Mu můžeš dát
pár dalších let,
a dívat se, jestli udělá
tento Svůj svět lepší?
Nemůžeš mezitím změnit
svůj vlastní život k lepšímu,
aby tak mohl Bůh začít
Svůj Život-Dokonalosti-Světa
v tobě a prostřednictvím tebe?

9109 Staráš se o to, abys věděl

Myslíš si, že Bůh
tento svět nemůže změnit,
protože nad ním zcela ztratil kontrolu.
Staráš se ale o to,
abys věděl a cítil,
že Bůh-Aspirace
žil na začátku Vize
a že Bůh-Projevení
bude žít věčně
na konci Skutečnosti?

9110 Bůh dal tvému srdci

Tvá pochybující mysl se necítí
s Bohem dobře,
ale tvé milující srdce ano.
Proto dal Bůh tvému srdci
nesrovnatelnou schopnost
měřit s Ním
Jeho vlastní Transcendentální Výšku.

9111 Ve vnitřním i vnějším závodě

Ve vnitřním i vnějším závodě
nebudu říkat:
„Bůh chce, abych vyhrál,“
ale
„Ať se stane Boží Vůle.“

9112 Dokud můj Pán Nejvyšší neotevře

Dokud můj Pán Nejvyšší
násilně neotevře dveře mého srdce,
nemyslím si, že můj život zklamaný život
někdy vroste
do mého srdce uspokojení.

9113 Hlupák a oportunistka

On je hloupý.
Odevzdává se Bohu ze strachu,
že Bůh i ostatní o něm budou mluvit špatně,
když udělá něco špatného.

Ona využívá příležitosti.
Odevzdává se Bohu s nadějí,
že když bude dnes těšit Boha,
bude zítra schopna od Něj přijmout
zvláštní laskavost.

9114 Jak může tento svět najít mír?

Jak může tento svět najít mír
ve své strojové mysli?
Jak může tento svět najít dokonalost
ve svém neuspokojeném vitálnu?
Jak může tento svět najít uspokojení
ve svém životě zapomnění?

9115 Naučíš mě teď laskavě

Můj pane,
již jsem se naučil,
jak spoutat druhé svou vůlí.
Naučíš mě teď laskavě,
jak mám spoutat sebe
k samotné Tvé Vůli?

9116 Obětavá služba

Obětavá služba
je okamžitý pokrok.
Místo toho, abychom pracovali pro své malé já,
sloužíme svému velkému Já, Nejvyššímu.
Obětavá služba nám pomáhá
vyjít ze svých omezených rozměrů těla
a svých omezených hranic mysli.

9117 Jeho neústupné odhodlání

Ačkoliv se ve svém životě aspirace
dotkl nejhlubšího dna,
kvůli svému neústupnému odhodlání
brzy opět udělá pokrok.

9118 Ti, co vyhledávají chyby

Proč se přátelíš s těmi,
kdo vyhledávají chyby?
Máš až až vlastního trápení,
když zkoušíš překonat své vlastní slabosti,
i když si stále nepřipomínáš
slabosti ostatních.

9119 Amerika znamená rychlost

Amerika znamená rychlost:
rychlost běžet nejrychleji.
Amerika znamená vítězství:
vítězství nad nevědomostí.

9120 Chceš-li běžet nejrychleji

Chceš-li ve vnitřním světě
běžet nejrychleji,
musíš dělat všechno pravidelně,
přesně a dokonale.

9121 Kdykoliv vstupuješ do nového roku

Kdykoliv vstupuješ do nového roku,
jsi rozhodnutý nebrat si
sebou své staré já.

9122 Tvá zlatá příležitost

Proč nebereš dnešek
jako svou zlatou příležitost
odhodit pryč nebožské problémy,
které s sebou vlečeš tolik let
jako mrtvého slona?

9123 Pro tebe není žádný nový rok

Jak může být pro tebe
něco takového, jako nový rok,
jestliže vedeš stále
svůj starý nesnesitelný život?

9124 Vyzkoušej svůj soucit

Vyzkoušej svůj soucit
a podívej se,
zda je to opravdu božský soucit,
nebo jen tvé vlastní připoutání
v přestrojení.

9125 Opravdový hledající pravdy ví

Opravdový hledající pravdy ví,
že ho jeho Milovaný Pán kárá
jen silou Své absolutní Jednoty.

9126 Písně tvého Mistra

Aspirace tvého Mistra
a jeho písně jsou neoddělitelné.
Když zpíváš oduševněle jeho písně,
stáváš se dokonalou čistotou
jeho aspirace
a nadpozemskou krásou
jeho písní.

9127 Zazpívat oduševněle jednu píseň

Zazpívat oduševněle dokonce
jen jednu píseň,
nepochybně znamená
mít hlubokou meditaci.

9128 Protože má potěšení ze špatných sil

Protože má vědomé nebo nevědomé
potěšení ze špatných sil,
je zde neustálá možnost,
že bude ve vnitřním světě uškrcen.

9129 Buď extrémně upřímný!

Buď extrémně upřímný
a extrémně statečný!
Bezpochyby uděláš
nejrychlejší pokrok.

9130 Má modlitba a můj slib

Nechť se každý den obnoví
má modlitba a můj slib,
že budu dokonalým nástrojem
svého Milovaného Nejvyššího.

9131 Dobýt Tvé Srdce

Můj Pane Nejvyšší,
poněvadž nemám dostatečně čisté srdce,
abych si dobyl Tvé Srdce,
dej mi schopnost
oduševněle a bezpodmínečně sedět
u Tvých Nohou.

9132 Jak se cítit stále v bezpečí?

Jak se cítit stále v bezpečí?
Každý má odpověď,
ale jediná odpověď,
která uspokojí lidské srdce,
je odpověď dokonalé jednoty.

9133 Budeš poražen

Budeš poražen hned na začátku
své duchovní cesty,
nebudeš-li mít jednoduchý život
a milující srdce.

9134 Tvé sebedávající srdce

Tvé sny nemohou být
tak krásné a mocné,
jako čistota a božskost
tvého sebedávajícího srdce.

9135 Dobře chráněný přístav

Co to je pokora,
jestliže ne dobře chráněný přístav
na tvém rozšiřujícím se moři života?

9136 Automatická

Výška Soucitu Boha
je automatická.
Nemůžeme mít vděčné srdce
stejně tak automatické?

9137 Tvé naděje jsou otřesené

Všechny tvé naděje jsou otřesené,
protože se tvé vitálno bojí
vyzvat noc nevědomosti
a tvá mysl se bojí
vyzvat mračení nevědomosti.

9138 Dvě dávné touhy

Dvě dávné touhy:
těšit se z noci nevědomosti
bez nevyhnutelné odezvy odplaty
a večeřet s moudrostí dne
bez nezbytné kvalifikace.

9139 Jen jeden dech

Mezi touhou a vírou
je jen jeden sladký
a život osvěcující dech.
Když mysl touží
po něčem od Boha,
srdce cítí
větší víru v Boha.

9140 Modlitba sebenabízení

Jediná modlitba, kterou Bůh oceňuje,
je modlitba sebenabízení
založena na Božím
život osvěcujícím Světle Boha.

9141 Nesmím odmítat nic

Nesmím odmítat nic,
dokonce ani svou podezřívavou mysl,
protože pláč mého bytí a úsměv mého bytí
jsou nedílnou skutečností.

9142 Tajný hráč

Nezkoušej těšit Boha stvoření.
Je to skoro nemožný úkol.
Zkus těšit Boha Stvořitele.
Podaří se ti to,
protože ty sám jsi tajný hráč
v Boží Kosmické Hře.

9143 Chceš-li dokonalost

Chceš-li dokonalost
tak udělej jednu věc:
natáhni své sebedávající paže
k samotnému příbytku dokonalosti.

9144 Můj život je oduševnělý a plodný

Můj život je oduševnělý a plodný,
když vidím, že můj Pán s úsměvem
popíjí kapky vděčnosti
v každý okamžik mého života.

9145 Sebedávající vystoupení

Žádné vystoupení nemůže být bez potíží.
Žádné vystoupení nemůže být bez úzkosti.
Žádné vystoupení nemůže být bez soupeření.
Může ale být nepodmíněné sebedávající vystoupení
hledajícího, jehož život
je samotným uspokojením odevzdanosti.

9146 Přirozený, ne teatrální

Jestliže jsi opravdu duchovní,
žádná část tvé bytosti
nebude zbytečně teatrální,
protože duchovní život není ničím jiným
než přirozeným životem.

9147 Množství a kvalita rad

Množství rad
hloupě a tvrdohlavě
dává má mysl mému srdci.

Kvalitní rady
bezpodmínečně a s láskou
dává mé srdce mé mysli.

9148 Neužitečná slabost

Pochybnost je neužitečná slabost,
přesto má schopnost
chytře a přesvědčivě
si na sebe vzít hábit
moudrého úsudku.

9149 Když udeříme na zvon pravdy

Když udeříme
na zvon pravdy,
člověk to docela často
nechce slyšet,
protože si myslí,
že je to bolestné
namísto blaženého.

9150 Neběháš-li každý den

Neběháš-li každý den
ve vnějším světě,
lidské v tobě ti může odpustit.
Neběháš-li ale každý den
ve vnitřním světě,
božské v tobě ti neodpustí,
protože určený cíl
zůstane navždy vzdálený.

9151 Jen nech dveře svého srdce otevřené

Jen nech dveře svého srdce otevřené.
Každou chvíli musíš dostat
něco zvláštního
od tvého Milovaného Nejvyššího.

9152 Nemá prostě žádnou představu

Nemá prostě žádnou představu,
co by se mu mohlo stát,
když se postaví na stranu nevědomosti.

Nemá prostě žádnou představu,
co by se jí mohlo stát,
když se postaví na stranu Boha.

9153 Opravdový hledající pravdy

Jen když vhodíš své srdce a duši
do svého života zasvěceného aspiraci,
můžeš se považovat
za opravdového hledajícího pravdy.

9154 Musíš být připraven těšit Boha

Staráš se opravdu o Boha?
Tak musíš být připraven těšit Jej
Jeho vlastním božským Způsobem.

9155 Protože neměl víru

Běda, protože neměl přirozenou víru
ve svého Mistra
a nemiloval jej oduševněle,
čím déle byl v přítomnosti svého Mistra,
tím větší se stávala jeho nejistota
a žárlivost.

9156 Ti, kdo mají víru v Boha

Ti, kdo mají víru v Boha
a lásku pro Boha,
objeví nepředstavitelné věci,
jež v nich a jejich prostřednictvím
může udělat Síla Boha.

9157 Musíš přijmout více viny

Ah, hledající pravdy,
poněvadž jsi vědomě probuzen,
musíš přijmout více viny
za problémy světa
než ti, jež nejsou ještě probuzeni.

9158 Tvá modlitba nepřímo pomáhá

Dokonce i ten, kdo se nemodlí a nemedituje,
ví, že tvá modlitba a meditace
mu nepřímo dává mír.
V srdci jeho srdce si uvědomuje,
že jej opravdu miluješ
a on miluje tebe.

9159 Musíš mít široké srdce

Nemusíš se účastnit každého
božského úkolu,
ale musíš mít široké srdce
obdivovat ty,
kdo má nadšení a inspiraci
dělat to, co je třeba.

9160 Být něčím pro Boha

Zdá se ti obtížné
něčeho pro Boha dosáhnout.
Bůh ale po tobě chce,
abys šel o krok dál.
Chce, abys pro Něj
něčím byl.

9161 Pracuj oduševněle

Pracuj oduševněle.
Hle, nebudeš schopen najít rozdíl
mezi Nebem a zemí.

9162 Jeho oduševnělá hudba

Jeho oduševnělá hudba vyjadřuje
jeho aspiraci,
jeho realizaci
a jeho jednotu
s Univerzálním Vědomím.

9163 Pluješ-li v lodi svého Mistra

Pluješ-li v lodi svého Mistra
k Nejvyššímu,
ty a tvůj Mistr budete spolu zpívat
píseň jednoty Věčnosti.

9164 jen pro tento jeden den

Vždy mysli na svůj život
jako na jeden den,
dnešek,
a jen pro tento jeden den
buď opravdu duchovní.

9165 Tvé Nebe

Kdekoliv tě tvůj Pán Nejvyšší požádá,
abys pracoval,
toto určené místo
by mělo být pro tebe Nebem.

9166 Pravý pokrok

Pravý pokrok patří těm,
kdo se svou aspirací a zasvěcením
oduševněle projevují Nejvyššího.

9167 Udrž si svou vnitřní svěžest

Udrž si svou vnitřní svěžest.
Budeš schopen stále plout
v Lodi Nejvyššího,
a On bude mít stále
bezmeznou důvěru
ve tvé srdce a duši.

9168 Jen vyčisti svou mysl

Můj Pane,
proč jsem nedosáhl všeho,
čeho jsem chtěl dosáhnout?
„Mé dítě, jen vyčisti svou mysl.
Hle, všechny tvé problémy jsou vyřešeny.“

9169 Nikdy nedovol, aby se tvé čisté srdce

Nikdy nedovol,
aby se tvé čisté srdce
stalo nejisté,
dokonce ani na vteřinu!

9170 Nemohu být nikdy nejistý

Protože jsem tím,
co můj Otec má a čím je,
nemohu být nikdy nejistý.

9171 Pláče-li celé tvé srdce

Pláče-li celé tvé srdce po Bohu,
přijde k tobě celé Boží Srdce.

9172 Tvůj Mistr se bude cítit špatně

Nežádej svého Mistra, aby sešel dolů
ze svých Himálajských výšek,
jen aby ti dal vnější úsměv.
Můžeš být spokojen jen s úsměvem,
ale tvůj Mistr se bude cítit špatně,
že ti nebyl schopen dát
svou vnitřní výšku.

9173 Pochybujeme-li o sobě

Pochybujeme-li dnes nebo zítra
o Bohu,
Bůh nám odpustí.
Pochybujeme-li ale o sobě,
tak nás ani Bůh
nemůže zachránit.

9174 Sebepochybnost je tvé vlastní stvoření

Říkáš:
„Jsem obyčejná lidská bytost;
nikdy nemohu realizovat Boha.“
Bůh říká:
„Tvá sebepochybnost je tvé vlastní stvoření.
Nyní se starej o své stvoření.“

9175 Jsi-li opravdu duchovní

Jsi-li opravdu duchovní,
Boží Soucit, Láska
a Požehnání
budou jednat přímo
v tobě a prostřednictvím tebe.

9176 Někteří vědomě zkouší

Duchovnost je v každém.
Zatímco ji ale někteří vědomě zkouší
vynést do popředí,
ostatní stále hluboko spí.

9177 Nevědomý reprezentant Boha

Protože není vnímavý,
Bůh zkoušel pracovat nepřímo
jeho prostřednictvím.
Proto byl
nevědomým reprezentantem Boha.

9178 Protože tě Bůh miluje

Protože tě Bůh miluje,
nejprve s láskou zkouší,
abys dělal správné věci.
Nejde-li to,
použije Sílu,
které je jinou formou
Jeho Lásky.

9179 Plamen tvé aspirace

Síly nevědomosti mohou zkoušet uhasit
plamen tvé aspirace,
ale nikdy neuspějí.
Plamen tvé aspirace bude stále hořet
jasně, jasněji a nejjasněji.

9180 Každý den říkám svému Milovanému Nejvyššímu

Každý den říkám svému Milovanému Nejvyššímu,
že dokážu být naprosto dokonalý.

Každý den mi můj Milovaný Nejvyšší říká,
že jsem Jeho vybrané dítě.

9181 Cítíš-li

Cítíš-li, že jsi dosáhl
nejhlubšího dna,
můžeš použít své odhodlání,
abys znovu stoupal vzhůru.

Cítíš-li, že jsi udělal
uspokojující pokrok,
můžeš použít svou aspiraci,
udělat jej lepší.

9182 Můžeš překonat

Nezapomeň,
každý den,
během každé meditace
můžeš překonat své předchozí výšky.

9183 Nejvyšší nezbytnost sloužit

Říkáš, že nemáš ani čas ani chuť
obětavě sloužit,
ale jednoho dne si uvědomíš
nejvyšší nezbytnost
bezesné a bezpodmínečné služby
lidstvu a božskosti.

9184 Znovu a znovu usiluji

Ačkoliv zkouším a selhávám,
znovu a znovu usiluji
stát se dobrým běžcem
ve svém vnitřním životě.

9185 Stále si buď vědom

Stále si buď vědom své aspirace,
svého zasvěcení a svého cíle.
Neodhazuj své velké,
větší a největší příležitosti
udělat nejrychlejší pokrok.

9186 Všichni musíte dosáhnout

Všichni tví přátelé služebníci-hledající
plují na stejné lodi
ke stejnému cíli.
Mohou tam být jednotlivé rozdíly,
ale dohromady všichni musíte dosáhnout
Zlatého Pobřeží.

9187 Když sloužíš

Když sloužíš svému Milovanému Nejvyššímu,
nemusíš být na vnější úrovni
bohatší než nejbohatší,
ale na vnitřní úrovni
se staneš opravdovým milionářem
Jeho oduševnělým a štědrým Požehnáním.

9188 Bůh jej již nechtěl

Protože sám nevyužil
svých Bohem daných příležitostí,
Bůh jej již nechtěl
za Svůj vybraný nástroj.

9189 Tvá vědomá neochota

Co ti brání
v projevení Nejvyššího?
Ne tvá bezmocná neschopnost,
ale tvá vědomá neochota.

9190 Větší schopnost, než je potřeba

Bůh ti již dal
větší schopnost, než je potřeba,
abys udělal všechno, o co tě požádá.
Jen se ponoř hluboko dovnitř.
Nevyčerpatelný zdroj energie a schopností
na tebe čeká, nejen abys jej přijal,
ale také ses jím stal.

9191 Zklame-li dnes vybraný nástroj

Cokoliv je předurčeno,
uskuteční se jednoho dne
v projevení Nejvyššího.
Zklame-li dnes vybraný nástroj,
přijde na jeviště nový nástroj,
aby hrál nezbytné úlohy.

9192 Objevil soucit

Těsný únik od smrti
jej učinil moudrým.
Objevil soucit
v jeho nově zvětšené síle vděčnosti.

9193 Jeho sepnuté ruce

Během jeho oddané modlitby
sepnuté ruce
zvyšují jeho oduševnělou intenzitu
a jako magnet
přitahují Požehnání Nejvyššího.

9194 Každá příležitost

Využij sám každou příležitost,
kterou přináší nový den,
protože každý den
nemusí mít stejné příležitosti.

9195 Nyní jde oddaně

Nyní jde oddaně
ve stopách svých slavných předchůdců,
kteří tvrdě pracovali
pro Vizi a Misi nejvyššího.

9196 Nebeské Světlo Shůry

Když Nejvyšší snáší
Shůry nebeské Světlo,
tvá vnímavost Mu dává
obrovskou radost.

9197 Nejvyšší uvnitř něj

Není to duchovní Mistr,
ale Nejvyšší uvnitř něj,
kdo si zaslouží a přijímá
oddanost hledajícího.

9198 Žádnou zásluhu Bohu

Za svůj vnější úspěch a vnitřní pokrok
dal zásluhu své vlastní aspiraci,
ale chudáku Bohu nechce přiznat zásluhu za nic.

9199 Ztělesňuje božskost

Ztělesňuje božskost
nejen když je v transu
hluboké meditace,
ale také když je ve víru
svého tance života.

9200 Tvé čisté srdce

Ve tvém čistém srdci
je Nejvyšší neustále naživu.

Prostřednictvím tvého čistého srdce
Nejvyšší neustále pracuje.

From: Sri Chinmoy, Deset tisíc milovaných květů, část 92 - , (knižně nevydáno), 1983
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ff-92-cs