Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1

1 Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace:

Dvacet sedm tisíc
rostlin aspirace:
Vskutku, ta vzdálenost je příliš velká.
Můj Milovaný Pán Nejvyšší mi však
 říká:
„Mé dítě, ta vzdálenost je příliš
 krátká.
V naprosté tajnosti ti říkám:
po celé cestě budu kráčet s tebou.“

2 Každý den celá má bytost

Každý den celá má bytost
přijímá Dar plný požehnání
od mého Pána Nejvyššího,
a tímto darem je
krásou zaplavený úsvit radosti.

3 Volba je má zbytečná

Volba je má zbytečná
nedokonalost
v mém životě tužeb.
Volba je nezbytnou dokonalostí
v mém životě aspirace.

4 Jsem vybraným nástrojem

Jsem vybraným nástrojem
mého Pána Nejvyššího,
ne proto, že jsem pro Něj
vykonal cosi velkého,
ne proto, že pro Něj
vykonám cosi dobrého,
ale proto, že si On přeje vykonat
cosi božsky velkého
a nanejvýše dobrého
ve mně a prostřednictvím mne.

5 Stanu se modlitbou čistoty

Stanu se modlitbou čistoty,
aby mé srdce
mohlo bezpečně vystoupat k Bohu.
Stanu se zářivou meditací,
aby Boží Blaženost
mohla do mě snadno vstoupit.

6 Protože se Bůh nevzdal

Protože se Bůh nevzdal
svého Tance Vize Transcendence,
jak se pak můžeš ty vzdát
své písně manifestace Boha?

7 Jsi zbytečný!

Jsi zbytečný!
Proto nebojuješ
proti nevědomosti, vetřelci.
Jsi hloupý!
Proto si nepřeješ,
aby Bůh Milovník bojoval za tebe.

8 Oduševnělý pláč, kde je?

Oduševnělý pláč, kde je?
Uvnitř mého srdce.
Mocný úsměv, kde je?
Uvnitř mé duše.
Štědré požehnání, kde je?
Uvnitř mého života.
Kde jsem já, já sám?
Uvnitř Božího nepoznatelného
Oka Vize.

9 Pokud se ty a tvá mysl obáváte

Pokud se ty a tvá mysl obáváte
života ticha,
znamená to, že nejsi nikde nablízku
Transcendentálnímu Trůnu Boha.

10 Včera má mysl milovala

Včera
má mysl milovala
Velikost Boha.
Dnes
mé srdce miluje
Dobrotu Boha.
Zítra
bude můj život milovat
Jednotu Boha.

11 Můj pane, jak mohu být s Tebou spokojen

Můj pane, jak mohu být s Tebou
spokojen,
když mi nedáváš
to, co chci?

„Mé dítě, nemohu být k tobě krutý.
Ty si ode Mne žádáš
otroctví konečného.
Já ti chci dát a také ti dám
jedině svobodu Nekonečna.“

12 Ó Běžče Inspirace

Ó Běžče Inspirace,
miluji tvůj běh.
Je tak krásný.
Ó Lezče Aspirace,
miluji tvé stoupání.
Je tak oduševnělé.
Ó Potápěči Realizace,
miluji tvé noření se do hlubin.
Je tak mocné.

13 Ráno mi můj Pán dává

Ráno
mi můj Pán dává
silný šíp koncentrace.
Večer
mi můj Pán dává
krásný luk meditace.
V noci
mě můj Pán žádá, abych zabil
zuřivého tygra své nevědomosti.

14 Moře dumajících pochybností

Moře dumajících pochybností
mé mysli
versus
vždy-osvěcující Slunce Trpělivosti mého Pána:
kdo dokáže neomylně
předpovědět výsledek?

15 Boha a Sílu Jeho Nekonečnosti

Boha a Sílu Jeho Nekonečnosti
má mysl si žádá.
Boha a Lásku Jeho Nesmrtelnosti
mé srdce potřebuje.

16 Ó má mysli, rychle se odnauč

Ó má mysli,
rychle se odnauč!
Ó mé srdce,
dušeplně se uč!
Ó má duše,
kde se skrýváš
bezesně a tiše?
Ó můj Bože,
tady jsem!
Potřebuji Tebe jen,
zoufale!

17 Oko Vize mého Milovaného Nejvyššího

Oko Vize
mého Milovaného Nejvyššího
na mne myslí.
Soucitné Srdce
mého Milovaného Nejvyššího
mne miluje.
Život Odpuštění
mého Milovaného Nejvyššího
mne činí nesmrtelným.

18 Pláč mé modlitby činí mé srdce

Pláč mé modlitby činí mé srdce
krásným a oduševnělým.
Úsměv mé meditace činí můj život
silným a plodným.

19 Můj Milovaný Nejvyšší mi nikdy nepřipomíná

Můj Milovaný Nejvyšší mi nikdy
nepřipomíná
mé sliby, nepatrné jako mravenec.
Běda, proč já každý den připomínám
Jemu
Jeho Sliby, mocné jako Lev?

20 Ó má hloupá mysli

Ó má hloupá mysli,
neodvažuj se měřit síly
s bezesnou a bezdechou
vírou mého srdce
v mého Pána Nejvyššího.
Také se neodvažuj měřit síly
s nezrozenou a nesmrtelnou jednotou mé duše
s mým Pánem Nejvyšším.

21 Během mé ranní meditace

Během mé ranní meditace
v Hodině Boha
mi můj Milovaný Nejvyšší řekl:

”Mé dítě, fontánový Zdroj
extáze tvého srdce
není skrytým pokladem,
nýbrž vždy posvátným,
nadevše posvátným pokladem.”

22 Když jsem uvnitř své mysli

Když jsem uvnitř své mysli,
jsem bezmocným vzdechem
úplného nezdaru.
Když jsem uvnitř svého srdce,
jsem stoupajícím plamenem
božské lásky.
Když jsem uvnitř své duše,
jsem průsvitným úsměvem
mého Milovaného Nejvyššího.

23 Včera mne můj úspěšný život

Včera mne můj úspěšný život
učinil bezbožným.
Dnes mé srdce pokroku
zanechalo svět v úžasu.
A něco navíc,
můj Milovaný Nejvyšší mi nyní říká,
že se můj život stal zcela
bezchybným.

24 Zaslepil jsi zcela své oko vize

Zaslepil jsi zcela své oko vize.
A přesto,
když tě ze své bezmezné
Štědrosti
Bůh přichází zachránit,
slepě odmítáš přijmout
Jeho nepodmíněnou Pomoc.

25 Já tomu říkám život

Já tomu říkám život.
Moje duše to nazývá chrámem krásy.
Já tomu říkám smrt.
Moje duše to nazývá oltářem čistoty.

26 Jsi vybrané dítě Boha

Jsi vybrané dítě Boha,
a přece závidíš.
Komu závidíš?
Závidíš vlastnímu, zcela zapomenutému
a překvapivě nepoznanému
neomezenému, jednotnému já.

27 Na bojišti mého života

Na bojišti mého života
se má mysl rozdělení světa nakonec
nepodmíněně odevzdala
mému srdci plnému jednoty Boha.

28 Jestliže se nestaneš vědomým milovníkem Boha

Jestliže se nestaneš
vědomým milovníkem Boha,
pak navždy zůstaneš
cizincem vlastním výškám
své absolutní vize.

29 Víš, že jsem velice zvláštním členem

Víš, že jsem
velice zvláštním členem
Boží nejbližší rodiny?
Víš, že jsem v každém okamžiku
veden, utvářen,
zdokonalován a osvobozován
Božím nejmilejším nástrojem-dítětem:
Soucitem?

30 Čím je má lidská mysl

Čím je má lidská mysl,
ne-li životem naprosté nicotnosti?
Čím je mé lidské srdce,
ne-li životem křehké malosti?
Čím je má božská duše,
ne-li životem svrchované novosti?
Kým je můj Nejvyšší Pán,
ne-li Životem Univerzální Jednoty
a Transcendentální Plnosti?

31 Milovník Boha, který se modlí

Milovník Boha, který se modlí
s upřímnou myslí,
medituje s oduševnělým srdcem
a slouží s nepodmíněným životem
je hrdinným bojovníkem
nekonečné Blaženosti Božské Nesmrtelnosti,
jenž je na cestě domů.

32 Dobře víš, že mysli trvá dlouho

Dobře víš, že mysli trvá dlouho,
aby se stala
upřímně duchovní.
Proč jsi tedy neochotný
dát svému životu čas potřebný k tomu,
aby se stal dokonale dokonalým?

33 Hned ode dne, kdy jsem se narodil

Hned ode dne,
kdy jsem se narodil,
držím velice přísnou dietu
Božího velmi neobyčejného jídla:
Jeho Soucitu Věčnosti
 a
Jeho Lásky Nesmrtelnosti.

34 Potajmu se těšíš z výstupu

Potajmu se těšíš z výstupu
po schodišti zoufalství.
Otevřeně se těšíš ze sbírání
povzdechů neschopnosti svého života.

35 Moje modlitba si přeje skrýt

Moje modlitba si přeje skrýt
nečistotu mého nepřirozeného
života zvuku.
Moje meditace si přeje odhalit
krásu přirozeného Života Ticha
mého Pána.

36 Tvá aspirace ti říká

Tvá aspirace ti říká,
že Boha můžeš mít.
Tvé zasvěcení ti říká,
že Boha již máš.
Tvá realizace ti říká,
že Bohem jsi vždy byl.

37 Moje stálé štěstí zcela závisí

Moje stálé štěstí
zcela závisí
na kvalitě mého srdce vděčnosti
a na kvalitě mého života odevzdání
Vůli mého
Vnitřního Pilota.

38 Nic není tak věčně krásné

Nic není tak věčně krásné
jako tanec odevzdání mého života.
Nic není tak nekonečně plodné
jako píseň vděčnosti mého srdce.

39 Hluboce obdivuji

Hluboce obdivuji
tvá tři
překvapivě upřímná doznání:
Nemodlil ses k Bohu
nepodmíněně
ani jedinkrát v celém svém životě.
Potajmu
mluvíš špatně o Bohu stvoření.
Dočista neochotně
sloužíš Bohu a pomáháš člověku.

40 Nechceš žít pro druhé

Nechceš žít pro druhé.
To mi nevadí.
Nechceš žít s druhými.
To mi nevadí.
Nechceš žít pro mne.
To mi nevadí.
Nechceš žít se mnou.
To mi nevadí.
Ale pokud nechceš žít
pro Boží plnou Manifestaci na zemi,
nebudu s tebou nikdy spokojen.
A pokud nechceš žít s Bohem Milovníkem a Bohem Milovaným,
nejenže s tebou nebudu spokojen,
ale také ti nikdy neodpustím,
nikdy!

41 Ó mé srdce, cožpak se nedokážeš stát

Ó mé srdce,
cožpak se nedokážeš stát
vzhůru stoupajícím sluncem?
Ó můj živote,
cožpak se nedokážeš stát
rozpínající se oblohou?

42 Tak jako pochybovačná mysl

Tak jako pochybovačná mysl
nenalézá pohodlí na zemi,
právě tak milující srdce
nenalézá pohodlí v hrobu.

43 Můj Pane Nejvyšší

Můj Pane Nejvyšší,
Ty jsi zároveň
Stvořitelem i stvořením.
Proč je pro mne tak těžké
děkovat Ti jako stvoření?
”Mé dítě,
za schopnost,
kterou jsem ti dal,
abys sloužil Mému stvoření,
děkuješ Mně, Stvořiteli.
Za příležitost,
kterou ti dalo mé stvoření,
abys Mi sloužil,
nedokážeš poděkovat Mně, stvoření?

44 Nejsi tím, co si ostatní myslí, že jsi

Nejsi tím,
co si ostatní myslí, že jsi.
Nejsi tím,
co tvrdíš, že jsi.
Ostatní o tobě smýšlejí
jako o zbytečné lidské bytosti.
Ty tvrdíš,
že jsi dokonalou lidskou bytostí.
Já ti teď povím,
čím jsi ve skutečnosti.
Jsi věčným poutníkem
kráčejícím po cestě aspirace
směrem k určenému cíli:
Dokonalosti.
A tvá dokonalost je jiným jménem
pro Boží úplné Uspokojení.

45 Můj Pane, každý den vídám ty

Můj Pane, každý den vídám ty,
jež vytvářejí takzvané štěstí
pomocí sebeklamu.
Myslí si a cítí,
že jsou absolutně dokonalí.
Co s nimi mohu dělat?
Co pro ně mohu udělat?

„Mé dítě, nemusíš s nimi nic dělat
nebo pro ně něco udělat.
Jen zůstaň tichým.
Tvá tichá lhostejnost
bude tím nejpřísnějším trestem.”

46 Pouze mysl, která dostala tvrdě za vyučenou

Pouze mysl,
která dostala tvrdě za vyučenou,
si uvědomí, jak neobyčejnou oběť
již za ni vykonalo aspirující srdce
a kolik dalších obětí
bude ještě následovat.

47 Mysl toulajících se myšlenek

Mysl toulajících se myšlenek
bude muset dříve či později čelit
život-pohlcujícím obavám a starostem.

48 Můj Pane, neříkej mi, jaká je Tvá Vůle.

Můj Pane, neříkej mi
jaká je Tvá Vůle.
Aniž bych znal Tvou Vůli,
pokusím se ji splnit.
Proč?
Protože, můj Pane,
budu-li nejdříve znát Tvou Vůli
a poté ji vykonám,
kdo ví,
možná nebudu tolik šťasten.

49 Závod mého Mistra již začal

Závod mého Mistra
již začal
a já učiním
dokonalou volbu:
Mé srdce bude s ním
a můj život bude jen pro něj samotného.

50 Možná nejsem velkým hledajícím pravdy

Možná nejsem
velkým hledajícím pravdy.
Možná nejsem
velkým milovníkem Boha.
Avšak nedat světu vědět
o Božím Soucitném Oku
a Srdci Odpuštění
by byla zničující
a nešťastná chyba.

51 Můj Pane, prověř mne

Můj Pane, prověř mne.
Prověř výstřednost
mé pochybující mysli.
Prověř upřímnost
stoupajícího pláče mého srdce.

52 Tvé srdce přebývá ve vzdálené zemi naděje

Tvé srdce přebývá
ve vzdálené zemi
naděje.
Tvoje mysl přebývá
uvnitř ničivé záplavy
strachu.
Avšak tvá je duše,
která se nikdy nevzdá,
dokud trvale nezvítězí
v závodu manifestace Boha.

53 Můj Pane Nejvyšší, tentokrát budu dobrým hledajícím

Můj Pane Nejvyšší,
tentokrát budu
dobrým hledajícím.
Rozhodně
Tě ušetřím trápení
dalšího čekání na mě.

54 Mysli, má mysli, cožpak se nestydíš

Mysli, má mysli,
cožpak se nestydíš za to,
že kráčíš každý den
po ulici hlouposti?
Srdce, mé srdce,
cožpak nejsi unavené z toho,
jak kráčíš každý den
po stezce nejistoty?
Duše, má duše,
zaručeně vím,
že mne budeš doprovázet,
když vědomě začnu kráčet
po Cestě Věčnosti.

55 Abys strávil jed své podezřívavé mysli

Abys strávil jed
své podezřívavé mysli,
potřebuješ
nový začátek inspirace
a novou cestu aspirace.

56 Bůh se nestydí za to

Bůh se nestydí za to,
co říkáš a děláš.
Proto se ty nemusíš stydět za to,
čím jsi.
Jen dej Bohu radostně
tolik příležitostí, kolik jen potřebuje,
aby tě napravil a zdokonalil.

57 Univerzální objev všech milovníků Boha

Univerzální objev
všech milovníků Boha:
Boží Soucitná Výška
je transcendentálním Světlem
Spravedlnosti Boží Vize.

58 Zima noci letargie mého života

Zima noci letargie mého života
skončila.
Jaro blaženosti činnosti mé duše
nastalo.
Nyní mi Bůh dal
schopnost projevit Jeho Spokojenost
prostřednictvím mého života dokonalosti.

59 Má mysl je vždy neochotná

Má mysl je vždy neochotná
zeptat se Boha,
co si o ní myslí —
to ze strachu z odpovědi.

60 Každý den je beznadějně marným dnem

Každý den
je beznadějně marným dnem
a každý den
zůstane beznadějně marným dnem,
pokud se nedokážu radostně zbavit
inkoustu nečistoty mé mysli.

61 Kdo tě žádá, abys zůstal

Kdo tě žádá, abys zůstal
pohřben pod půdou sebeshovívavosti?
Pověz mi, kdo?
Nikdo!
Já jsem připraven vést tě
po starodávné cestě sebedisciplíny —
jsi ale připraven ty?

62 Když jsi chycen v pasti

Když jsi chycen v pasti
mezi nevěrou své mysli
a vírou svého srdce,
vzývej svého Pána Nejvyššího,
aby tě rázně pokáral.
Zanedlouho budeš plavat
v moři blaženosti moudrosti.

63 Můj Pane Nejvyšší, byly doby

Můj Pane Nejvyšší,
byly doby, kdy jsem dělal
spoustu věcí
pro své vlastní potěšení.
Nyní dělám pouze jedinou věc,
ne pro sebe, ale pro Tebe.
Zalévám rostlinu vděčnosti
svého života
svými slzami plnými vděku.

64 Mé oči jsou tak slepé

Mé oči jsou tak slepé,
že nevidí
Soucit mého Pána.
Mé srdce je tak otupělé,
že necítí Soucit mého Pána.
Má mysl je tak arogantní,
že se vůbec nezajímá
o Soucit mého Pána.
Mé vitálno je tak hloupé,
že si myslí, že nepotřebuje soucit
ani od země, a ani od Nebe.
Mé tělo je tak letargické,
že si po celou dobu spokojeně užívá
spánku nevědomosti.
Proto ani neví,
co soucit je.
Má duše je ale plně probuzená.
Proto neomylně ví,
že dech mého života dokonalosti
přebývá uvnitř Soucitného Srdce
Mého Pána.

65 Jsi nerozumný

Jsi nerozumný,
pokud se spokojíš
s dnešními vnitřními plameny
a nepokoušíš se zvýšit
své světlo vnímavosti,
neboť kdo ví,
zítřejší vnější slunce
možná vůbec nevyjde.

66 Jaké to je, být dalším Bohem?

Jaké to je, být dalším Bohem?
Je to jako dosáhnout
nejen svého nedosaženého já,
ale také svého nedosažitelného Já.

67 Bůh stvořil mnoho cest

Bůh stvořil mnoho cest
vedoucích k Němu,
neboť Bůh si přeje potěšit
každého jednotlivce
jeho vlastním způsobem,
stejně tak, jako si i On Sám přeje
být těšen
svým vlastním Způsobem.

68 Radostné sebedávání

Radostné sebedávání
a mocné stávání se Bohem
jsou rubem a lícem
mince dokonalého života.

69 Žádná vnější schopnost se nikdy nemůže vyrovnat

Žádná vnější schopnost se nikdy nemůže vyrovnat
vnitřní schopnosti
sebepřekonávání
a Božího Uspokojení.

70 Ó má pochybující mysli

Ó má pochybující mysli,
řekněme si konečné sbohem
a vzývejme Věčnost,
aby ocenila naše úžasné rozloučení.

71 Má pyšná mysl

Má pyšná mysl
nepřestává mluvit o Bohu.
Běda, běda!
Mé bázlivé srdce
ještě nezačalo mluvit o Bohu.
Běda, běda!

72 Chtějí-li tvé oči vidět svět

Chtějí-li tvé oči vidět svět,
pak tak učiň, avšak s mírou.
Chce-li tvé srdce milovat svět,
pak tak učiň, avšak neměř.

73 V komnatě zmatku své mysli

V komnatě zmatku své mysli
jsi umístil
nespočetné obavy a pochybnosti.
Jak potom můžeš uvést Boha
a Jeho Blaženost Skvělosti Nekonečna
na trůn osvícení
tvého srdce?

74 Předtím, než se odvážíš

Předtím, než se odvážíš
analyzovat Boha,
musíš ztišit svou mysl,
uspořádat svůj život
a učinit své srdce citlivým.

75 Tvou jedinou stížností

Tvou jedinou stížností vůči mně je,
že jsem neschopný klamat,
i když si to žádají okolnosti.
Mou jedinou stížností vůči tobě je,
že jsi neschopný být nestranný,
i když si to žádají okolnosti.

76 Víš, co tě nezdar naučil?

Víš,
co tě nezdar naučil?
Naučil tě
nečinit žádné kompromisy
s nocí nevědomosti.

77 Duše, má duše

Duše, má duše,
Ty mě zachraňuješ od neustálých
invazí smrti.
Duše, má duše,
ty vítáš nespočetné
povzdechy mého života.
Běda, já tě vědomě
nemiluji
a přesto tě zoufale
potřebuji.

78 Vnější slunce není nové každý den

Vnější slunce není nové každý den,
vnitřní slunce však ano.
Vnější slunce mě žádá, abych šplhal vzhůru
k himalájským výšinám.
Vnitřní slunce mi říká, abych bezesně zůstal
na svém himalájském vrcholu.

79 Lidské ve mně předvídá můj život

Lidské ve mně předvídá můj život
jako beznadějnou bitvu.
Božské ve mně předvídá můj život
jako dosud nevídané vítězství Boha.
Jsem to já, kdo musí učinit
správné rozhodnutí.
Buď dovolím, abych byl odrazen obrovitým strachem,
nebo se připravím
na Boží Božské Objetí.

80 Úsměv mé inspirace

Úsměv mé inspirace
je mou tajnou silou.
Pláč mé aspirace
je mou posvátnou silou.
Píseň mé realizace
je mou Boha-manifestující silou.

81 Má je mysl, jež chce být

Má je mysl, jež chce být
opětovně spojena se silou nevědomosti.
Mé je srdce, jež chce být
opětovně spojeno s králem moudrosti.
Můj je život, jenž chce být
opětovně spojen s císařem dokonalosti.

82 Tvůj život je napaden

Tvůj život je napaden
nejistými pravdami,
protože tvá mysl není ochotna
těšit se ze slunečně nesmírných snů
Božího světa.

83 Každé ráno věrně provádím tři věci:

Každé ráno
věrně provádím tři věci:
Stoupám vysoko vzhůru
nad mraky své mysli.
Přemáhám svůj život plný zoufalství.
Pokouším se stát vítězným nástrojem
Blaženosti Uspokojení mého Pána.

84 Jediný závan noci nečistoty

Jediný závan
noci nečistoty
dokáže porazit strom naděje
tvého vnějšího života
a strom příslibu
tvého vnitřního života.

85 Je zároveň profesorem

Je zároveň
profesorem svého života tužeb
i studentem žaláře přeludů
své mysli.

86 Nesnaž se zatajit

Nesnaž se zatajit,
co má tvá mysl.
Stěží se ti to podaří.
Pokus se odhalit to,
co má a čím je tvá duše.
Budeš rychle úspěšný.

87 Každé dveře se dají zavřít

Každé dveře se dají zavřít —
ne však dveře smrti.
Každá místnost může zůstat bez povšimnutí —
ne však místnost života.

88 Aspirující srdce

Aspirující srdce
pravého milovníka Boha
a jeho život zasvěcení
se mohou a také se budou těšit
z nádherných hodin Nebeských dnů.

89 Jsi svým životem plným břemen

Jsi svým životem plným břemen.
Jsi hladem svých smyslů.
Jak potom můžeš očekávat, že tě
tvé srdce osvobodí?

90 Tvůj život překypuje problémy

Tvůj život překypuje problémy.
Tvá mysl se stala
řetězem pohoří klamu.
Avšak Bůh ví a říká světu,
že přetvoří tvůj pozemský život
ve svůj vlastní Domov Nebeský.

91 Včera jsem byl upřímný

Včera jsem byl upřímný.
Proto jsem připustil,
že mám lidské slabosti.
Dnes jsem opět upřímný.
Proto připouštím,
že můj Pán Nejvyšší
mne transformuje
rychle, velmi rychle
ve svůj božský nástroj,
jemuž se nic nevyrovná.

92 Nyní, když je tvá mysl zcela otřesena

Nyní, když je tvá mysl zcela otřesena
svými vlastními absurdními nároky,
bude mít tvůj život brzy schopnost projevit
Boží sebepřesahující Světlo Vize
v tobě a skrze tebe.

93 Protože ke každé situaci přistupuješ

Protože ke každé situaci přistupuješ
s měsíčně bílou rozvahou svého srdce,
Bůh ti poskytuje
svůj vlastní, vesmír sytící Hlas Věčnosti.

94 Čím je bezesné sebedávání

Čím je bezesné sebedávání,
ne-li rozkvětem Boží Blaženosti
uvnitř zahrady aspirace tvého srdce?

95 Včera mi Bůh co nejsoucitněji řekl:

Včera mi Bůh co nejsoucitněji řekl:
”Noc lpění je neuhasitelnou žízní
ve světě tužeb.”

Dnes mi Bůh s největší spokojeností říká:
„Světlo nelpění je nekonečnou nektarovou blažeností
ve světě aspirace.”

96 Modlím se a modlím k Bohu

Modlím se a modlím k Bohu
pro Jeho Odpuštění.
Bůh stále odpouští a odpouští
životu celé mé bytosti.
Boží Srdce a má duše cítí,
že je to neobyčejně půvabná
a osvěcující hra.

97 Neutápěj se v beznaději

Neutápěj se v beznaději!
Světlo tvé poslušnosti
v srdci tvé aspirace
a v životě tvého zasvěcení
je tvým nejvyšším vítězstvím
a Boží bezmeznou Blažeností.

98 V den, kdy jsem sám sebe

V den, kdy jsem sám sebe
vrhnul na stranu Boha,
udělil mi Bůh
tři svět milující, svět osvětlující
a svět naplňující lekce:
Jak plakat pro svět
bezesně,
jak se na svět usmívat
dušeplně,
jak Jemu sloužit ve světě
nepodmíněně.

99 Můj Milovaný Nejvyšší, zcela určitě zkrotím

Můj Milovaný Nejvyšší,
zcela určitě
zkrotím vše v mém životě,
kromě bezesných slz mého srdce
pro Tvou realizaci.

100 Jsi si naprosto jistý

Jsi si naprosto jistý,
že tvé srdce pláče pouze po Bohu?
Pokud ano, pak buď ujištěn,
že ti Bůh zanedlouho dá
své Věčnosti ZLATÉ VŠE.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 1 - , Madal Bal, 2005
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-1-cs