Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 94

9301

Boží Soucit
se stará
o rostlinku aspirace mého srdce.

Boží Uspokojení
se stará
o strom realizace mého života.

9302

Neodpočívej ve svém duchovním životě.
Nechovej se jako hlupák!
Neustále používej moudrost,
abys získal co nejvíc
z pláče aspirace svého srdce
a z úsměvu zasvěcení svého života.

9303

Duchovní Mistři —
ať již minulí, přítomní nebo budoucí —
mají všichni stejný názor:
žádné upřímné úsilí neselže;
žádná upřímná modlitba nezůstane nevyslyšena.

9304

Můj Pane Nejvyšší,
jak se mohu vyvarovat toho,
abych Ti byl nevědomky neposlušný?

„Mé dítě,
máš-li neustálou dychtivost
těšit Mě Mým vlastním Způsobem,
pak nevědomá neposlušnost
zmizí sama od sebe.“

9305

Nezapomeň se každý den zeptat
své mysli a srdce,
jak můžeš potěšit Boha
Jeho vlastním Způsobem.

9307

Dnes ráno mi můj Pán Nejvyšší
řekl otevřené tajemství:
jestliže Ho nebudu těšit
Jeho vlastním Způsobem,
přesto mi může dát
svůj vnější úsměv;
vnitřně ale vidí na mém aspirující srdci
velkou černou tečku.

9309

„Mé drahé dítě,
naneštěstí cítíš,
že kvůli tomu, že jsi Mne potěšilo
devíti způsoby z deseti,
Já ti odpustím,
nepotěšíš-li Mne desátým způsobem.
Ale Já vím, že Mne můžeš potěšit
úplně každým způsobem.“

9310

Bůh si váží toho,
že máš mnoho dobrých vlastností.
Ale buď opatrný!
Dokonce i jediná špatná vlastnost
může odebrat veškerou Jeho Radost.

9311

Dokážeš-li opakovat od rána do večera:
„Můj Pane Nejvyšší,
chci Tě těšit Tvým vlastním Způsobem,“
pak nemůžeš být Bohu nevědomě neposlušný.

9312

Podívej se hluboko dovnitř.
Očekáváš, že tě Bůh potěší
tvým vlastním způsobem?
Je-li toto tím, co chceš,
ty a tvůj život
budete naprostým neúspěchem.

9313

Ve vnitřním i vnějším životě
není nic tak zbytečného a ničivého,
jako neposlušnost Boží Vůli.

9314

Bůh ví, co je pro tebe nejlepší.
Učiň to duchovním poznáním,
a ne pouhým mentálním přesvědčením.

9315

Ó můj Pane Nejvyšší,
jsi si vědom mé neposlušnosti?
Jestliže ano, tak co uděláš
s mým životem neposlušnosti?

„Mé dítě,
abych splnil svůj Slib tvé duši,
že přeměním tvou přirozenost,
je pro Mě snazší předstírat,
že jsem tvou neposlušnost
neviděl a necítil.“

9316

Běda, všechny dobré kvality
v jeho životě
jsou nuceny odevzdat se
jediné špatné kvalitě —
neposlušnosti Božímu Světlu.

9318

Nejlepší postoj milovníka Boha:
Bůh se o mě staral,
Bůh se o mě stará
a Bůh se o mě vždy bude starat.

9321

Jestliže skutečně miluješ Boha
a potřebuješ jen Boha,
dej Bohu příležitost,
aby se o tebe staral
vždy svým vlastním Způsobem.

9322

Můj Pane Nejvyšší,
skutečně, ztratil jsem veškerou naději,
ale Tvé Oko lhostejnosti
mě nemilosrdně trýzní.

9324

Nemáš-li každý den novou naději,
novou aspiraci a nové zasvěcení,
kde je potom tvé skutečné probuzení?

9325

Můj Pane Nejvyšší,
který z mých problémů
je ten největší?
Je to nečistota, pochybnost
nebo nejistota?

„Mé dítě,
ve tvém životě je jen jedna překážka,
a tou je neposlušnost.“

9330

Nezapomeň,
že máš na překonání dvě překážky:
nejprve realizaci Boha
a pak projevení Boha.

9331

Vnitřně velmi dobře víš,
že jsi hledající-začátečník.
Není zbytečné zkoušet přesvědčovat ostatní,
že jsi velmi pokročilý?

9333

Podle úsměvu vnímavosti tvého srdce
se Bůh pokouší a pokouší projevit
sám sebe v tobě a tvým prostřednictvím
velmi neobyčejným způsobem.

9334

Bůh nepozoruje,
kdo je první nebo poslední.
Bůh jen pozoruje,
jestli je světlo tvého vědomí jasné.

9335

Čti duchovní knihy
s aspirací svého srdce —
porozumíš všemu.
Čti je s podezříváním své mysli —
neporozumíš ničemu.

9336

Bůh neočekává,
že dosáhneš Jeho vnitřní Výšky.
Ale dokážeš-li dosáhnout
své vlastní výšky,
bude víc než šťastný.

9338

Meditace je rozpětí vědomí.
Jestliže během meditace cítíš a víš,
že spolu s tebou
bude mít z tvé meditace užitek ještě někdo jiný,
je to naprosto dokonalá meditace.

9342

Klepej na bránu svého srdce,
abys spatřil Boha a cítil Boha.

Klepej na Bránu Božího Srdce,
abys vstoupil do Pokoje Jeho Srdce
a usedl v něm s největší radostí, láskou a vděčností.

9343

Můj Pane Nejvyšší,
učinil bys laskavě
všechna důležitá rozhodnutí v mém životě?
Vždy se Tě budu ptát,
uvnitř i navenek,
co bych měl dělat.

9347

Zákon karmy je jedna věc
a Boží Milost je věc druhá.
Nezapomeň,
Milost může vynulovat,
Milost může osvěcovat,
Milost může urychlovat,
Milost může násobit —
ovšem, jestliže v Milost věříš!

9349

Když se před tebe postaví vnější problémy,
prostě si řekni:
„Dokážu-li meditovat navzdory tomuto odporu,
stanu se lepším a silnějším hledajícím Boha
a milovníkem Boha.“

9352

Na své narozeniny
seber odvahu položit si
dvě smělé otázky:
„Proč jsem přišel na zem?“
„Dělám ve svém duchovním životě
uspokojující pokrok?“

9356

Můj Pane,
nauč mne, jak o Tobě ve světě
opravdu přesvědčivě mluvit.

„Mé dítě,
přesvědčivost budeš mít,
jen když bude mít tvá aspirace
intenzitu vulkánu.“

9358

Ceníš-li si příležitosti,
hle, příležitost přichází
v nových formách znovu a znovu.
Všichni hledající Boha
došli k tomuto závěru!

9364

Je to Bůh Milující v tobě,
kdo nabízí světu radost a lásku.

Je to Bůh Milovaný,
kdo je přijímá uvnitř srdce světa.

9369

Naše modlitba pro mír
a meditace pro mír
jsou proti zničení světa.
Modlíme se k Nejvyššímu,
a tak svět není zničen.
Meditujeme na Nejvyššího,
a tak svět získává osvícení.

9372

Když zkoušel přinutit Boha,
aby naplnil jeho touhy,
náhle jeho zlost, zklamání,
nejistota a nečistota
vzplály jako divoký oheň
a spálily jeho život aspirace na prach.

9374

Můj sladký Pane,
když odpočívám,
prosím, zůstaň se mnou.
Když mluvím k ostatním,
prosím, mluv prostřednictvím mne.
Když jsem před svým oltářem,
prosím, modli se a medituj pro mne.

9379

Když se těším ze svého života ticha,
udržujíc si svou koncentraci na Boha,
tehdy jsem nanejvýš vybraný nástroj Boha.

9385

Jsi-li moudrý,
pak okamžitě uděláš cokoliv,
co zvětší plameny tvé aspirace.

9386

Možná neznáš nejlepší způsob,
jak potěšit Boha,
budeš-li se však denně modlit,
abys Jej dokázal potěšit Jeho vlastním Způsobem,
tvoje modlitba nepochybně
jednoho dne přinese ovoce.

9387

Tvůj Pán Nejvyšší tě nemusí
každý den požádat,
abys pro Něj něco udělal ve vnějším světě;
ale neexistuje jediný den,
kdy tě nepožádá,
abys pro Něj něco udělal ve vnitřním světě.
Netřeba říkat,
že musíš brát Jeho Žádost
jako svou blaženost rychlého pokroku.

9389

Dnešní rostlinky selhání
vyrostou zítra ve stromy úspěchu.
Trpělivost zdola
a Soucit Shůry
mohou učinit
a snadno učiní nemožné.

9390

Neslyšíš-li pláč
svého vlastního srdce,
jak můžeš očekávat,
že ti Bůh ukáže svůj Úsměv?

9394

Srdce nepotřebuje znalosti mysli,
ani aby zvýšilo aspiraci svého života,
ani aby zmenšilo touhy svého života.

9395

Každé ráno se snažte přivítat Boha
pouze jediným darem:
darem vždy vzrůstající vděčnosti.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 94 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-94-cs