Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 99

9802

To, co mocně přechováváš
ve světě svých myšlenek,
tě učiní buď pouličním žebrákem,
nebo velikým králem.

9803

Nejistota nejenže přichází
vždycky pozdě,
ale také nikdy nedosáhne
určeného cíle.

9808

Nežij uvnitř své jeskyně úspěchu.
Bůh tě neustále zve,
abys žil ve svém paláci pokroku.

9812

Můžeš překonat
všechny překážky,
když budeš věřit
svému vlastnímu aspirujícímu srdci
a odevzdáš se
své vlastní osvícené duši.

9815

Měj své srdce
otevřené síle lásky,
chceš-li být
v blízkém spojení s Bohem.

9818

Záleží na tobě.
Buď vezmeš za svůj život
plnou zodpovědnost,
nebo necháš Boha projevit se v tobě
a tvým prostřednictvím
Jeho vlastním Způsobem.

9823

Sebekritika není cestou k sebezdokonalení;
stejně tak ani sebelichocení.
Jen pomocí vědomého sebeuvědomování
dosahuje hledající svého cíle.

9824

Není obtížné následovat
život hledající pravdu.
Ale je obtížné,
mimořádně obtížné,
následovat život
odevzdání srdce.

9827

Dokážeš čelit světu každý den,
jestliže se časně zrána budeš modlit
a rozmlouvat s Bohem
o svých životních problémech.

9829

Abys pozvedl pozemskou atmosféru,
začni ode dneška se srdcem,
které dává,
a s životem,
který se odevzdává.

9833

Co je mysl,
ne-li vědomá fantazie směšných
a zbytečných požadavků?

9834

Ten, kdo chce být milovníkem Boha
a služebníkem Boha,
nemůže být nikdy spokojen
s omezenou zásobou trpělivosti.

9839

Potřebuješ-li inspiraci,
pozoruj přírodu a její krásu.

Potřebuješ-li aspiraci,
ponoř se dovnitř
a rozvíjej si svou čistotu.

9850

Poněvadž minulé životy
mohou vytvořit současné problémy,
buď opatrný na to,
co děláš nyní,
protože před tvými budoucími problémy
tě nebude nikdo schopný ochránit.

9853

Co potřebuješ každý den časně ráno,
je pár tichých
a sebedávajících okamžiků s Bohem.

9855

Ó pochybnosti!
Nesmyslná je skutečnost tvé existence.
Co je horší,
už jsi přebývala s mou myslí déle,
než si dokážu představit.

9857

Tvé pevné spoléhání
na své vlastní schopnosti
bude příčinou tvého pádu
v duchovním životě.

9858

Můžeš snít o obzoru.
Můžeš vystavět nový svět.
Avšak nezapomeň,
srdce Matky Země
ti dalo světlo inspirace
a blaženost aspirace.

9860

Nemůžeš překročit sám sebe
studiem knih.
Nepochybně však můžeš překročit sám sebe tím,
že budeš věnovat pozornost
vnitřním pokynům své duše.

9862

Dokud tvé srdce
cítí rosu naděje,
Bůh se před tebou bude objevovat
se svým spásným Pohledem.

9866

Jdi Za, dál a dál!
Neomezuj sám sebe tím,
že se budeš porovnávat s druhými,
dokonce ani sám se sebou.

9867

Pokaždé, když klopýtneš, vstaň!
Pak se usměj
a kráčej dál po cestě aspirace,
pomalu, jistě a neomylně.

9874

Pokud nejsi neustále
duchovně obezřetný,
dozajista budeš odplaven
náhlou záplavou touhy.

9880

Dny a noci
dělá je jednu věc:
hraje melodii rozdělení světa
na kytaru svého sebezájmu.

9882

Abych zvýšil
svou blaženost vnitřního pokroku,
znovu jsem začal věnovat pozornost
životu sebedisciplíny.

9888

Dříve než tvá mysl změní tvou myšlenku,
můžeš svou myšlenku vyslat,
aby změnila svět.

9892

Co způsobilo tvé neúspěchy?
Ne tvé pochybnosti,
ne tvá nejistota,
ale tvá neochota.

9893

Tak jako Bůh nemusí dokazovat,
že je Bůh,
tak i ty nemusíš dokazovat,
že jsi dobrý hledající.
Jen se jím staň,
a Bůh to rozhlásí po celém světě.

9895

Kdy se rozhodneš přijmout
Boží Dary —
krásu upřímnosti
a Božskost čistoty?

9896

Nepopírám,
že máš schopnost vnímavosti,
ale vím,
že tvé srdce
nemá dostatek vděčnosti.

9897

Dokud nedáš Boha
na první místo ve všem,
co děláš a říkáš,
tvůj aspirující život
bude upadat do nicoty.

9898

Ne tak, jako člověk tužeb —
hledající Boha ví,
že všechno, co Bůh má,
je také pro něj.

9899

Nepřítomnost aspirace
odebrala z jeho života
veškerou radost.

9900

Ó slzy vděčnosti mého srdce,
ve vás chci mít
svůj trvalý domov.

From: Sri Chinmoy, Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 99 - , (knižně nevydáno), 2016
Sourced from http://cz.srichinmoylibrary.com/ap-99-cs