{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} 15. srpen 1945

15. srpen 1945

Editor’s note

Původní bengálskou báseň uvedenou v této knize napsal Chinmoy v Pondicherry v Indii 14. srpna 1945, den před narozeninami Sri Aurobinda. Chinmoyovi tehdy bylo třináct let.

Báseň se stala písní v New Yorku 8. července 1995, o padesát let později. Jde o nejdelší ze všech Sri Chinmoyových skladeb.

Sri Chinmoy začal tuto bengálskou píseň překládat do angličtiny 9. června 1999. Překlad dokončil 4. srpna, přičemž báseň vyšla 15. srpna.

1.

Refrain


Dyulok chariye nara narayan

Sparshila aji dhuli

Tar jaya gan chalo mora kari

Sakala karma bhuli


God in human form

Descends from Heaven today

To touch and feel

The breath of earth-dust.

Comrades, His Victory

Let us proclaim, casting aside

All our world-responsibility-obligations.


Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,

aby se dotkl a pocítil dech prachu země.

Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,

zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.


2.

Bhakati janaye tushibo tahare

Amara tarun dal

Nishchita jani chalar pathere

Kare dibo jhalamal


O Lord Absolute,

We, the ever-blossoming souls,

Shall satisfy You with our

Oneness-devotion-breath-hearts.

We embody certainty’s life

To surprisingly illumine

Our journey’s birthless

And deathless course.


Ó Pane Absolutní, my, vždy rozkvétající duše,

Tě uspokojíme svými srdci dechu oddanosti a jednoty.

Ztělesňujeme život jistoty,

abychom překvapivě osvítili nezrozený

a nesmrtelný běh naší cesty.


3.

Sagar parer bijoy mukut

jatan kariya ani

Tar padatale sahas anane

Rakhibo se mani khani


Lovingly, prayerfully and soulfully

We shall bring the Victory-Crown

From the Consciousness-Ocean-Beyond

And, with a brightness-splendour-smile,

Place it at Your Feet

With our softness-heart-care.


Láskyplné, zbožně a dušeplně přineseme

Korunu Vítězství z Oceánu Vědomí Světa Za

a s úsměvem lesku a záře ji položíme

ke Tvým Nohám se starostlivostí svého srdce jemnosti.


4.

Durbal boka ar chanchal

Kabhu mora nahi habo

Jibaner majhe kaj kare jabo

Shato shato naba naba


A poltroon-body, a dunce-mind,

A restlessness-vital

We never shall be.

We shall ever be found

In the newness-vortex

Of activities multifarious.


Tělem zbabělce, myslí hlupáka,

vitálnem neklidu nikdy nebudeme.

Vždy se budeme nalézat ve víru novosti

činností rozmanitých.


5.

Tahar shakashe nai amader

Kono dukh laj khoy

Kakhano amara shudhu tare chhara

Karibona kare bhoy


No sorrow, no diffidence,

No loss can torture us

Before Your blessingful, august Presence.

To none save You

Shall we offer our fear-surrender.


Žádný žal, žádná nesmělost, žádná prohra

nás nemůže trápit

před Tvou vznešenou Přítomností

plnou požehnání.

Nikomu jinému než Tobě nabídneme

své odevzdání strachu.


6.

Maner majhare tahar asan

Kothai patite pari

Tari tare chalo bhabi dibanishi

Chhele khela sab chhari


You to invoke

And place inside

Our mind’s seraglio-cave,

Let us sleeplessly

Occupy our mind, shunning

All our childish games and pranks.


Tebe abychom vzývali a umístili do

paláce jeskyně naší mysli, nechť bezesně

zaměstnáváme svou mysl,

straníce se všech našich dětinských her a žertů.


7.

Tar jaya gan ek sathe mile

Gahibo amara sabe

Tahare na pele kono labh nai

Moder thakiya bhabe


Together, in oneness-heart,

Your Victory we all shall proclaim.

You if we fail to receive and achieve,

Our earth-life will helplessly betray

Its utter worthlessness and uselessness.


Společně, v srdci jednoty,

Tvé Vítězství všichni vyhlásíme.

Pokud selžeme ve Tvém přijetí a dosažení,

náš pozemský život bezmocně vyzradí

svou naprostou bezcennost a zbytečnost.


8.

Je pathe moder guru chalechen

Sei path anusari

Chalibo amara e tarun dal

Tar jaya gan kari


Singing our Master’s Victory-Song,

We, the ever-blossoming souls,

Shall walk along Eternity’s Road

Blazed by His Divinity’s Radiance-Feet.


Zpívajíce Píseň Vítězství svého Mistra

my, vždy rozkvétající duše,

budeme kráčet Cestou Věčnosti

ozářenou Jeho Božskými Nohami Jasu.


9.

Kusumer mato phutiya thakibo

Bitari madhur gandha

Nirbak haye dekhibe sakale

Moder chalar chhanda


Like fully blossomed flowers,

We shall distribute

Our sweet redolence-fragrance.

Speechless, the whole world will watch

Our journey’s progress-march.


Jako plně rozkvetlé květiny

budeme roznášet svou sladkou libou vůni.

Oněmělý, celý svět bude sledovat

pochod pokroku naší cesty.


10.

Swadeshe bideshe jabo mora tar

Bahiya nutan bani

Nijere janiya kakhano amara

Haibona keha mani


Your new Message we shall carry

To all climes, near and far.

We shall be self-discoverers;

Pride-victims we never shall be.


Tvé nové Poselství zaneseme do všech krajů,

blízkých i dalekých.

Budeme sebeobjeviteli,

oběťmi pýchy nikdy nebudeme.


11.

RefrainDyulok chariye nara narayan

Sparshila aji dhuli

Tar jaya gan chalo mora kari

Sakala karma bhuli


God in human form

Descends from Heaven today

To touch and feel

The breath of earth-dust.

Comrades, His Victory

Let us proclaim, casting aside

All our world-responsibility-obligations.


Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,

aby se dotkl a pocítil dech prachu země.

Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,

zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.


12.

Ogo sumahan moder sabare

Ei karo barabhoy

Jate chirakal moder paran

Tomar smarane roy


O Summit-Soul Supreme,

Your Compassion-Light we invoke

To keep our hearts

Eternally at Your Feet.


Ó Duše Vrcholná nejvyšší,

Tvé Světlo Soucitu vzýváme,

abychom věčně uchovali

svá srdce u Tvých Nohou.


13.

Choto kiba baro sabar majhare

Jahar asan raje

Jar jaya dhwani niyata dhwaniche

Nandana bana majhe


In all,

The lower than the lowest

And the higher than the highest,

You abide.

Sleeplessly Your Victory-Song

Resonates in the heart of Eden.


Ve všem,

nižším než nejnižším

a vyšším než nejvyšším přebýváš.

Bezesně zní Tvá Píseň Vítězství

v srdci Edenu.


14.

Keu choto noi saman sabai

Jei bidhatar kache

Kato guni gyani dhani nirdhan

Jar ashraye ache


You are a perfect stranger

To superiority-inferiority-twins.

You are at once the chosen Haven

Of both penury and prosperity-possessors.


Jsou Ti naprosto cizí

dvojčata nadřazenosti a podřazenosti

Jsi zároveň vybraným Útočištěm

vlastníků chudoby i blahobytu.


15.

Sabar upare saman karuna

Madhur jahar sneha

Karuna jahar kalpana ajo

Karite parena keha


You are Your Life’s Sweetness-Affection

To all souls that breathe on earth.

None can dare fathom

Your Compassion-Heart-Ocean.


Jsi Náklonností Sladkosti Svého Života

ke všem duším, které dýchají na zemi.

Nikdo se nemůže odvážit změřit

hloubku Oceánu Tvého Srdce Soucitu.


16.

Sei sumahane sampite jiban

Chalibo amara chhute

Samukhe moder jato badha ache

Sakali ajike tute


To offer You our raison d’ętre,

We are speeding towards

Your Infinity’s Height,

Smashing asunder today

All the bondage-shackles

That will cross our path.


Abychom Ti nabídli důvod svého bytí,

spěcháme ke Tvé Výšce Nekonečnosti,

rozbíjejíce dnes všechny okovy spoutanosti,

které nám zkříží cestu.


17.

Refrain


Dyulok chariye nara narayan

Sparshila aji dhuli

Tar jaya gan chalo mora kari

Sakala karma bhuli


God in human form

Descends from Heaven today

To touch and feel

The breath of earth-dust.

Comrades, His Victory

Let us proclaim, casting aside

All our world-responsibility-obligations.


Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,

aby se dotkl a pocítil dech prachu země.

Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,

zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.


18.

Tar karunar madhu sandesh

Charaye jahate pare

Karibo cheshta prana pane sabe

Amara tahari tare


To spread Your Compassion-flooded

Life-Transformation-Message-Light

Here on earth,

We shall offer our all,

Our very last breath.


Abychom rozšířili Tvé Soucitem zaplavené

Světlo Poselství Transformace Života zde na zemi,

nabídneme své vše, svůj nejposlednější dech.


19.

Jadi nahi pai e chalar pathe

Nitya nutan bal

Tabu dhan jash man kichu nahi chai

Amara tarun dal


Even if we fail to muster

A new supply of strength

At each hush-gap,

We, the ever-blossoming souls,

Shall not permit ourselves

To be name-fame-beggars.


I když se nám nepovede shromáždit

novou zásobu síly v každé pomlce dechu,

my, vždy rozkvétající duše, nedovolíme,

abychom byli žebráky jména a slávy.


20.

Khaniker tare abasar pele

Tar jaya gan kare

Urabo tahar bijoy nishan

Himadri shiro pare


While enjoying a short respite,

We shall sing Your Victory-Songs

And fly Your Victory-Banner

Upon the Himaloy-pinnacle.


Zatímco se budeme těšit z krátkého oddechu,

budeme zpívat Písně Tvého Vítězství

a vyvěsíme Prapor Tvého Vítězství

nad himalájskými vrcholy.


21.

Ekada amara e tarun dal

Shudhu snehashish bale

Parichita habo bishwer majhe

Bijayi senani bale


A day shall dawn

When we, the ever-blossoming souls,

Only by virtue of

Your Compassion-Blessings,

Shall proclaim our world-conquest

To the four corners of the globe.


Jednou se rozbřeskne den,

kdy my, vždy rozkvétající duše,

pouze mocí Tvých Požehnání Soucitu,

vyhlásíme naše dobytí světa

do čtyř světových stran.


22.

Ei tuku jar sampad nai

Artha jahar bhritya

Manase noder sei narayan

Biraj kariche nitya


No iota of wealth You own;

Yet, all El Dorados at Your Feet.

O Lord Supreme,

Indweller of our hearts,

Your boundless Bounty

Permits You not to escape

Our stark mind-confines.


Ani špetku bohatství nevlastníš,

přec, všechna Eldoráda u Tvých Nohou.

Ó Pane Nejvyšší, obyvateli našich srdcí,

Tvá bezhraničná Štědrost

Ti nedovoluje uniknout hranicím naší pusté mysli.


23.

Refrain


Dyulok chariye nara narayan

Sparshila aji dhuli

Tar jaya gan chalo mora kari

Sakala karma bhuli


God in human form

Descends from Heaven today

To touch and feel

The breath of earth-dust.

Comrades, His Victory

Let us proclaim, casting aside

All our world-responsibility-obligations.


Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,

aby se dotkl a pocítil dech prachu země.

Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,

zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.


24.

Amader sathi hate jadi chaho

Karogo bisarjan

Moder matan tomar sakali

Ache jato man dhan


If any bosom pines

To be our compatriot,

Then presto!

Renounce your all,

Your world-pleasure-plethora.


Když kdokoli blízký touží

stát se naším krajanem, pak rychle!

Zřekni se všeho svého nadbytku

světských potěšení.


25.

Sangsar maya tomare chariya

Jaibe jakhan chale

Sadare takhan tomare amara

Nibo amader dale


When all world-attachments leave you,

We shall welcome you

To join our group

With ever-widening open arms.


Až tě všechna pouta světa opustí,

uvítáme tě v naší skupině

se stále širší otevřenou náručí.26.

Dhani o garib gyani agyan

Ache bhabe lok jato

Tader majhare dekhibo debata

Moder gurur mato


The rich and the poor,

The wise and the ignorant —

All those who inhabit the world —

In each and every human being

We shall see the living Presence of God,

Like our Master-Guru.


Bohatí a chudí, moudří a nevědomí —

všichni, kdo obývají svět —

ve všech a každé lidské bytosti

spatříme živou Přítomnost Boha,

jako náš Mistr-Guru.


27.

Jadi mora sabe kabhu konodin

Haye jai abhimani

Kripa sampad jaibe chaliya

Nishchita mora jani


If ever we become pride-victims,

We know for certain

That Your infinite Compassion-Treasure

Will desert us.


Když se někdy staneme obětmi pýchy,

budeme vědět jistě,

že Bohatství Tvého nekonečného Soucitu

nás opustí.


28.

Jate amader chirakal thake

Nitya nutan bal

Tari tare chalo sajatane chali

Amara tarun dal


We, the ever-blossoming souls,

Must be extremely careful

In preserving

Our newness-strength indomitable.


My, vždy rozkvétající duše,

musíme být nanejvýš opatrné

v ochraňování své nezdolné síly novosti.29.

Refrain


Dyulok chariye nara narayan

Sparshila aji dhuli

Tar jaya gan chalo mora kari

Sakala karma bhuli


God in human form

Descends from Heaven today

To touch and feel

The breath of earth-dust.

Comrades, His Victory

Let us proclaim, casting aside

All our world-responsibility-obligations.


Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,

aby se dotkl a pocítil dech prachu země.

Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,

zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.


30.

Sadhu sajjan ek sathe mile

Aradhana jar kare

Bhaktera shudhu bhabiteche base

Jahare pabar tare


He whom the holy saints

And honesty-flooded souls

In perfect amity worship,

And the single-minded devotees

Invoke to claim as their own.


Ten, jehož světci

a čestností zaplavené duše

v dokonalém přátelství uctívají

a oddaní s jediným cílem vzývají,

aby jej mohli považovat

za svého vlastního,


31.

Sei sumahan labheche janam

Banga matar buke

Sukhi habo mora tahariy sukhe

Dukhi habo tar dukhe


He has taken human form

In the heart of Mother Bengal.

In His happiness

Our hearts must rejoice.

In His sadness

Our hearts must suffer.


přijal lidskou podobu

v srdci Matky Bengálska.

V Jeho štěstí

se musí naše srdce radovat.

V Jeho smutku musí naše srdce trpět.


32.

Sahas anane diye sakalere

Nitya nutan bal

Jyotir jyotite dubiya jaibo

Amara tarun dal


To each and every soul,

Smiling we shall offer

Our hearts’ newness-strength.

We, the ever-blossoming souls,

Shall dive deep

Into the Heart of

Infinity’s Light.


Všem a každé duši, usmívajíc se,

nabídneme sílu novosti svých srdcí.

My, vždy rozkvétající duše,

se ponoříme hluboko do Srdce

Světla Nekonečnosti.


33.

He prabhu moder kripa kare aji

Ei karo barabhoy

Tomar charane bhakati moder

Chirakal jeno roy


O Lord Absolute,

Today do inundate our earth-existence

With Your Compassion-Flood.

May our devotion-adoration

Ever be found

At Your Feet Supreme.


Ó Pane Absolutní,

dnes zaplav naši pozemskou existenci

Záplavou Svého Soucitu.

Nechť naše oddanost a zbožňování

jsou vždy k nalezení

u Tvých Nohou Nejvyšších.


34.

Ogo sumahan ogo sundar

Janai moder nati

Tomar sebai niyojito haye

Jeno bhuli labh khati


O Transcendental Height,

O Beauty Unfathomable,

To You we bow.

May we be totally oblivious

To our earthly gains and losses

In committing ourselves

To Your Service-Light.


Ó Transcendentální Výško,

ó Kráso Bezmezná,

Tobě se klaníme.

Nechť nedbáme

svých pozemských zisků a ztrát

ve svém zasvěcení Tvému Světlu Služby.


35.

Refrain


Dyulok chariye nara narayan

Sparshila aji dhuli

Tar jaya gan chalo mora kari

Sakala karma bhuli


God in human form

Descends from Heaven today

To touch and feel

The breath of earth-dust.

Comrades, His Victory

Let us proclaim, casting aside

All our world-responsibility-obligations.


Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,

aby se dotkl a pocítil dech prachu země.

Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,

zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.


36.

Jyotir jyotite dubiya rayecho

Haiya apana hara

Taba pada tale shanti peteche

Kato je bandha kara


O Lord of the ever-transcending Beyond,

You are discovered Self-amorous

In Your birthless and deathless Light.

At Your Feet

All utterly lost human souls

Have found their Peace-Haven.


Ó Pane vždy překračujícího Světa Za,

jsi odhalen milující své Já

ve Svém nezrozeném a nesmrtelném Světle.

U Tvých Nohou všechny zcela ztracené lidské duše

nalezly své Útočiště Míru.


37.

Bhishma dadhichi arjun drona

Bhim abhi chilo bir

Niyata jahara chalito shunechi

Unnata kare shir


Vishma, Dadichi, Arjuna, Drona,

Bhima, Abhimanyu

Were all indomitable hero-souls

Who walked Mother Earth

With their loftiest tower-majesty-heads.


Bíšma dadiči, Ardžuna, Dróna, Bhíma, Abhimanju

byli všichni nezdolné hrdinské duše.

které kráčely po Matce Zemi

se svými nejvznešenějšími hlavami velebnosti věží.


38.

Amader kache rahiyache jei

Tomar ashish bal

Sei bale habo tahader mato

Amara tarun dal


You have inundated us

With Your Blessings infinite.

By virtue of Your Blessings,

We, the ever-blossoming souls,

Shall equal those immortal souls

And run abreast with them.


Zaplavil jsi nás

Svými Požehnáními nekonečnými.

Mocí Tvých Požehnání,

my, vždy rozkvétající duše,

se vyrovnáme těmto nesmrtelným duším

a poběžíme s nimi bok po boku.


39.

Chetana jahar akashe batase

Himadri shiro pare

Sagarer jale guhar andhare

Miliya nritya kare


O Lord, Your Consciousness

Pervades the sky

And the Himaloy-pinnacle-heights.

In darkness-caves

And in ocean-expanse

It sings and dances

In perfect oneness.


Ó Pane, Tvé Vědomí prostupuje oblohou

a výšinami himálajských vrcholů.

V jeskyních temnoty a v rozlehlosti oceánu

zpívá a tančí v dokonalé jednotě.


40.

Jar joy ghoshe jogi muni rishi

Niyata prabhate sanjhe

Sei sumahan rahiyache ei

Pondicherir majhe


O Lord Absolute,

Pondicherry-Dweller,

The saints, sages and yogis

Every morn and every eve

Proclaim Your Victory

From all four corners of the globe.


Ó Pane Absolutní,

Obyvateli Pondicherry,

světci, mudrci a jogíni

každého jitra a každého večera

provolávají Tvé Vítězství

ze všech čtyř stran světa.


41.

Refrain


Dyulok chariye nara narayan

Sparshila aji dhuli

Tar jaya gan chalo mora kari

Sakala karma bhuli


God in human form

Descends from Heaven today

To touch and feel

The breath of earth-dust.

Comrades, His Victory

Let us proclaim, casting aside

All our world-responsibility-obligations.


Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,

aby se dotkl a pocítil dech prachu země.

Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,

zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.


42.

Amadere jadi keha kabhu bale

Kono apriya katha

Pratidane jena nahi diy mora

Tader marame byetha


If ever others speak ill of us,

We shall never hurt their hearts

In return.


Když někdy o nás budou druzí mluvit špatně,

nikdy na oplátku nezraníme jejich srdce.


43.

Sakaler prane nara narayan

Achen niyata jani

Heri sei murati manusher prane

Kemane aghat hani


Knowing perfectly well

That the Absolute Lord Supreme abides,

In His living Presence, in all,

How can we ever torture

Any human life?


Vědouce velmi dobře,

že Absolutní Pán Nejvyšší

přebývá ve Své živé Přítomnosti ve všem,

jak bychom kdy mohli trápit

jakýkoli lidský život?


44.

Je bayu bahiche moder parane

Jibani shakti haye

Se bayu bahiche sakal parane

Jeteche sakali saye


The way the Life-Force

Of our breath

Resides in us

Exactly the same way

The Life-Force abides in all,

And accepts and endures

Each and every human being.


Tak, jak Životní Síla

našeho dechu sídlí v nás,

přesně tak

sídlí Životní Síla ve všem

a přijímá a snáší všechny

a každou lidskou bytost.


45.

Jiber srashta brahmare jini

Karen srijan age

Bhakti arghya rakhitechi mora

Se deber purobhage


You are the Source

Of Brahma the Creator.

Before You we place

Our supplication, devotion

And adoration-surrender.


Ti jsi Zdrojem

Brahmy Stvořitele.

Před Tebou skládáme

své prosby, oddanost

a odevzdání zbožňování.


46.

Din upachar kono bhoy nai

Tini je moder pita

Anather nath nayaner jyoti

Tini je moder mita


No iota of fear have we

While offering You

Our wee, puny and paltry gifts,

For we know

You are the Compassion-Lord

Of our motherless, fatherless, helpless life.

You are the Vision-Light

Of the whole universe.

You are our Eternity’s only Friend.


Ani špetku strachu nemáme,

když ti nabízíme

své maličké, drobné, ubohé dary,

neboť víme, že jsi Pán Soucitu našeho života

bez matky, bez otce, bez pomoci.

Ty jsi Světlem Vize veškerého vesmíru.

Ty jsi jediným Přítelem naší Věčnosti.


47.

Refrain


Dyulok chariye nara narayan

Sparshila aji dhuli

Tar jaya gan chalo mora kari

Sakala karma bhuli


God in human form

Descends from Heaven today

To touch and feel

The breath of earth-dust.

Comrades, His Victory

Let us proclaim, casting aside

All our world-responsibility-obligations.


Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,

aby se dotkl a pocítil dech prachu země.

Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,

zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.


48.

Sindhu salile shishirer sama

Tuchha sebar dan

Sadare grahan kariye rakhiyo

Tabu je moder man


Like the most insignificant service

Rendered by the morning dew

To the ocean-surface,

We know our service to You

Is equally and unmistakably

Most insignificant.

Notwithstanding, lovingly

You accept our service-flames

To bless us

With Your bountiful Pride.


Jako nejbezvýznamnější služba

prokázaná ranní rosou hladině oceánu víme,

že naše služba Tobě je stejně tak

nepochybně nejbezvýznamnější.

Přesto, s láskou přijímáš

plameny naší služby,

abys nás požehnal svou štědrou Pýchou.


49.

Anal anile anute renute

Nehari tomar chabi

Taba dhyana rup ogo aparup

Enkeche katoje kabi


In fire and water,

In dust and atoms,

Seeing You, Your Meditation-Trance,

Many poets have depicted

Your immortal Beauty.


V ohni a vodě, v prachu a atomech,

zříc Tebe, Tvou Extázi Meditace,

mnoho básníku zobrazilo

Tvou nesmrtelnou Krásu.


50.

Anusari sei mahajan path

Lekhani niyechi hate

Ganthibo baliya ei kathahar

Ajike madhura prate


They are our pioneers.

We are walking along the same road

To reach Your hallowed Feet.

This beautiful morning

We are weaving the garland

Of our heart’s message,

Prayerful and soulful:


Jsou našimi průkopníky.

Kráčíme po stejné cestě,

abychom dosáhli Tvých posvěcených Nohou.

Toto překrásné ráno

pleteme věnec poselství našeho srdce,

zbožný a dušeplný:


51.

Jaya jaya jaya Sri Aurobindo

Jagat gurur joy

E mantra japi haibo amara

Puta chira madhumoy


"Victory, victory, victory

To Sri Aurobindo,

The Guru Supreme of the Universe!"

Sleeplessly and breathlessly

Repeating this incantation,

We shall become

Eternity’s sweetness-purity-breath.


„Vítězství, vítězství, vítězství Sri Aurobindovi,

Nejvyššímu Guru Vesmíru!“

Beze sna a bez dechu

opakujíc toto zaříkávání,

staneme se dechem čistoty

a sladkosti Věčnosti.


52.

Tomar bijoy pratishtha tare

Ogo nara narayan

Charane tomar jiban moder

Karinu samarpan


O Lord Supreme,

You have donned

An earthly cloak.

We place at Your Feet

Our surrender unconditional

For Your unhorizoned Manifestation

Here on earth.


Ó Pane Nejvyšší,

vzal jsi na sebe pozemský plášť.

Pokládáme k Tvým Nohám

své bezvýhradné odevzdání

pro Tvé neomezené Projevení zde na zemi.


53.

Refrain


Dyulok chariye nara narayan

Sparshila aji dhuli

Tar jaya gan chalo mora kari

Sakala karma bhuli


God in human form

Descends from Heaven today

To touch and feel

The breath of earth-dust.

Comrades, His Victory

Let us proclaim, casting aside

All our world-responsibility-obligations.


Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,

aby se dotkl a pocítil dech prachu země.

Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,

zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.


From:Sri Chinmoy,15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/a15