{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 101

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 101

10004

Přestože žijeme v čase

a jsme v zajetí smrti,

Bůh-Soucit

nás může snadno osvobodit,

pokud je naše touha ohnivě čistá.


10005

Nejprve jdi po cestě pokroku

a pak můžeš studovat mapu

neviditelných světů.


10008

Přišel jsi dolů

do utrpení, na zemi plnou slz.

Víš proč?

Jen pro trvalý zážitek

Světla daleko Za.


10010

Každý den zvětšuje

svou zázraky konající víru.

Proto zachraňuje svůj život

před zničující záhubou pochyb.


10017

Aspirace je neustále připravená

podat si s tebou ruku.

Ale zeptej se sám sebe:

jsi připraven podat ruku

aspiraci?


10020

Bůh je vždy připraven

zveřejnit knihu o tvém srdci.

Ale napsal jsi nebo napíšeš

takovou knihu o svém srdci,

kterou Bůh radostně a hrdě zveřejní?


10021

Co je to zklamání?

Je to něco,

co nevědomě odhaluje

své vlastní slabosti připoutání.


10023

Ticho promlouvá.

Promlouvá tiše.

Promlouvá pomalu.

A také promlouvá

hlasem lásky-jednoty.


10024

Aby se člověk postavil neúspěchu

a přivítal úspěch,

musí vědomě vyjít

z území pochybnosti.


10025

Poslouchám Boha.

To znamená, že mé srdce

miluje Boha.


Mé srdce miluje Boha.

To znamená, že můj život

potřebuje Boha.


10026

Jestliže tvé srdce neaspiruje,

pak se tvé mysli může snadno zmocnit

prázdnota lhostejnosti.


10028

Je opravdovým hledajícím.

Proto ho jeho duše

každý den inspiruje,

aby obnovil svůj životní slib zdokonalení.


10030

Ó má mysli,

nemáš-li nic jiného na práci,

tak alespoň obdivuj

vznešené sliby naplnění Boha

své duše tady na zemi.


10033

Nemůžeš být obojím zároveň:

přerostlým stromem ega své mysli

a drobnou rostlinkou štěstí svého srdce.


10037

Každá oduševnělá modlitba

a každá nadšená meditace

dokáže vytvořit a dozajista vytvoří

v životě hledajícího Boha

obra jistoty.


10038

Tvá pochybovačná mysl tě již vyzvala.

Je na tobě,

zda si její výzvy nebudeš všímat,

anebo zničíš její vulkanický útok.


10048

Nezapomeň,

tvůj život není a nemůže být

natrvalo oddělen

od Slibu Uspokojení Boha.


10053

Štěstí nemůže být nikdy nalezeno

v osamělosti.

Štěstí může být nalezeno

jen v životě zanechání tužeb.


10055

Tvůj život není bodající vosou

trvalého zklamání,

tvůj život je sbírkou

Boží Záře bez zrození a smrti.


10057

Jestliže nepotlačíš

emoce svého nižšího vitálna,

tak nepochybně zradíš

své vyšší Já.


10059

Není žádný rozdíl

a nemůže být žádný rozdíl

mezi úsměvy tvé vděčnosti

a Slzami Uspokojení Boha.


10061

Nedodržíš-li časně ráno

svou schůzku s Bohem,

celý den budeš požehnán

hořkým zklamáním.


10062

Tvá mysl umí jen sestavovat stížnosti.

Tvé srdce umí jen zpívat píseň jednoty.


10070

Máš-li nutkání

měřit svůj život služby,

celá tvá bytost

nedokáže dosáhnout

k Boží Dokonalosti.


10071

Tvá neustálá žízeň po Bohu nestačí.

Pokud nemáš bezesný hlad po Bohu,

tak se ti nakonec nepovede

tvůj pokus o dosažení Nebe.


10072

Je-li tvé hledající srdce

zaplaveno nadějí,

Bůh k tobě nepochybně přijde

s Úsměvem Osvobození.


10073

Užíváš-li si

svého pokladu-letargie,

jak můžeš uniknout

nebezpečnému kousnutí prohry?


10076

Život opravdového hledajícího

není jen pláčem aspirace,

ale také začátkem

úsměvu dokonalosti.


10077

Tvá mysl si vychutnává

nepřítomnost pochybnosti.

Proto Bůh plánuje

vytvořit pro tvou mysl

nový vesmír.


10082

Tvé sebehledající úsměvy

tě nemohou neosvítit.


Tvé sebehledající slzy

tě nemohou zachránit.


Tvůj Boha-hledající život

tě nejen osvítí a zachrání,

ale také tě naplní.


10083

Kvůli tvému neustálému

životu shovívavosti

tvá duše od tebe nakonec stáhla

svou sladkou důvěrnost.


10086

Tvé srdce je vždy připraveno

uklidit pokoj tvé mysli.

Jen čeká na laskavé

povolení moudrosti tvé mysli.


10088

Nenavštěvuj světy

vystavování ega,

chceš-li to své udržet

pod dokonalou kontrolou.


10090

Od intelektu k intuici

je skutečně dlouhá cesta.

Od intuice k dokonalosti

je nekonečně delší.


10092

Chceš-li ve svém životě aspirace

běžet co nejrychleji,

tak si musíš každý den připomínat,

že pochybnost je chytrá,

život podvádějící cizí osoba.


10094

Nejsi džunglí žádosti své mysli.

Nejsi ničivou šelmou svého vitálna.

Jsi lampou aspirace svého srdce.


10095

Odevzdej se Boží Vůli

a staň se bezpodmínečným milovníkem Boha.

Udělej to!

Dokážeš to!

Hle, už jsi to udělal.


10096

Nevíš, že nás Bůh každý den zve

k účasti v Soutěži Uspokojení Jeho Srdce?

Kde ale jsi?

Proč jsi nikdy nepřišel?


10098

Nemáš-li odvahu

porazit své nižší já,

jak můžeš uvidět

Mistra-Architekta, Boha,

a Jeho Plán Stvoření?


10100

Následuj, následuj každý den

pobízení Božího Oka Boha

a Jeho Nohou Odpuštění.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 101, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_101