Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 19

1801

```

Každá dušeplná myšlenka

se těší beztížnému letu

do svého jedinečného cíle:

Ticha-Boha. ```

1802

```

Nezdolná síla vůle,

univerzální láska jednoty,

zasvěcení míru, světla a radosti

v nekonečné míře pro lidstvo:

to jsou kvality jeho duše,

které jsou projevovány

uvnitř a skrze jeho život na zemi.

```

1803

```

Když kvality tvé duše vyjdou vpřed

a začnou se projevovat,

potom nejenom tvůj svět

vnějšího běhu,

ale i tvůj svět

vnitřního běhu

získají velmi zvláštní význam.

```

1804

```

Ve vnějším vědomí

jsi již založil

něco nesmrtelného.

Nyní musíš totéž udělat

ve vnitřním vědomí

s pláčem tvého srdce pro lidstvo

a s láskou tvého života pro lidstvo. ```

1805

```

Milující a konejšivý vánek

Moře Soucitu mého Pána

znovu a znovu zachránil můj život

od jeho skrytých ničivých nedokonalostí. ```

1806

```

Každý oceňuje,

obdivuje a oslavuje

tvá vnější dosažení.

Musíš ale vědět,

že tato vnější sláva

trvá jen letmý okamžik. ```

1807

```

Když myslíme na vnějšího člověka,

jsme fascinováni,

protože předvedl cosi velkého

lidstvu.

Když však myslíme na vnitřního člověka,

jsme osvíceni,

protože učinil cosi dobrého

pro Boha. ```

1808

```

Když něco udělá vnější člověk,

svět ihned získá ohromnou radost a extázi.

Vnější dosažení potom

upadne v zapomnění.

Když však něco udělá vnitřní člověk,

trvá to stále a stále. ```

1809

```

Proč se obíráš

minulostí?

Minulost neurčuje

budoucnost.

Pouze tvoje modlitba a meditace

bude určovat tvoji budoucnost. ```

1810

```

Tak jako tví kamarádi hledající,

nemůžeš se také pokusit

stát dobrým?

Jen to zkus.

Nepochybně uspěješ.

```

1811

```

Můj Pane,

dovol mé přítomnosti

zaplatit pokutu

za moji nebožskou minulost.

Doufám, že v budoucnosti

budu mít schopnost

pochodovat po cestě svatosti.

```

1812

```

Jsi ve vězeňské cele života?

Nepřijmeš potom Boží Pomoc?

On očistí a osvítí tvoji přirozenost tak,

aby ses mohl těšit

svobodě své duše.

```

1813

```

Vnějšímu člověku to může trvat

mnoho, mnoho století,

ale nakonec

v Bohem vybrané Hodině

vnější člověk definitivně vroste

do vnitřního člověka. ```

1814

```

Vnější člověk

sbírá podstatu

bezpočtu zážitků

během svého pozemského pobytu.

Avšak vnitřní člověk

již má nekonečné bohatství,

vnitřní bohatství.

Ve skutečnosti

je vnitřní člověk věčně tím,

po čem vnější člověk

tak zoufale touží. ```

1815

```

Pokaždé, když mysl

jde za překážku zmatku,

ihned vidí

věčný úsvit probouzení srdce. ```

1816

```

Navenek

je největším šampiónem

na světě.

Ale uvnitř je čímsi

nekonečně mocnějším

a nekonečně krásnějším:

nejvyšším bojovníkem-hrdinou

bojujícím proti nevědomosti lidstva.

```

1817

```

Dokázal

cosi neslýchaného:

vnější člověk

jedinečného jména a slávy

se dušeplně klaní

vnitřnímu člověku,

jenž je věčně poslem

Absolutního Nejvyššího na zemi. ```

1818

```

Vnější člověk

říká vnitřnímu člověku:

„To, co mám,

je všechno pro tebe.“

Vnitřní člověk

říká vnějšímu člověku:

„To, co jsem,

je a navždy bude

celé tvoje.“

```

1819

```

Ve své nejvyšší meditaci se stal tím,

co jeho vnější život

občas vědomě,

občas nevědomě,

hledá.

```

1820

```

Chceš-li objevit

svůj vnitřní život,

musíš jít

po cestě srdce,

kde je

univerzální Láska, univerzální Mír

a univerzální Světlo a Blaženost.

```

1821

```

Dosáhni něčeho velkého navenek.

Mnozí na zemi tě budou obdivovat

a dokonce oslavovat

za to, co jsi udělal.

Dosáhni něčeho dobrého uvnitř.

Bezpočet lidí dostane

úžasné vnitřní povznesení

ze samotné tvé přítomnosti na zemi. ```

1822

```

Jsou dvě cesty:

cesta mysli

a cesta srdce.

Z nekonečné Boží Milosti

sis hned na začátku

vybral správnou cestu:

cestu srdce.

```

1823

```

Jsem vděčný Bohu

za to, že Jeho rodina-svět

docela šťastně

přijímá moji náklonnost, účast,

lásku a jednotu.

```

1824

```

Tak jako nabízení Spasitele světa,

sebenabízení vnitřního člověka

pozvedává vědomí

každého jednotlivce na zemi

a každé duše, která ještě přijde

na svět. ```

1825

```

Proč potřebuješ hledat

vnější krásu?

Krása barvy tvé duše

prostupuje celý svět. ```

1826

```

Když se staneš vnitřním člověkem,

založíš stálou

a bezesnou skutečnost

trvající po Věčnost.

Postavíš cosi nesmrtelného

pro vědomí země,

cosi k jejímu stálému použití.

```

1827

```

Každý lidský život bude nakonec

zdokonalen a naplněn

světem hořkých a sladkých snů.

```

1828

```

Přistoupil jsi k duchovnímu životu.

Víš, co chceš?

Chceš být

nejdražším, nejbližším a nejdokonalejším

nástrojem Boha.

```

1829

```

Kdy uvěříš,

že tě Bůh používá

jako svůj nejvyšší nástroj?

Jasně vidím, že uvnitř a skrze

tvoje vnější bytí

nabízí Bůh novou Vizi

světu. ```

1830

```

Nepochybně jsi dobrá duše.

Ale v žáru okamžiku

i dobrá duše

může učinit něco velmi špatného.

Buď tedy opatrný!

```

1831

```

Proč cítíš,

že jsi ze své podstaty velmi špatný?

Dokud nepocítíš,

že jsi přišel na svět

učinit cosi dobrého,

může to s tebou jít od deseti k pěti.

A nakonec budeš spláchnut

jak z vnitřního světa,

tak i z vnějšího světa.

```

1832

```

Byla doba,

kdy jsi měl mnoho božských vlastností.

Co se teď ale stalo?

Nebožské síly tě chytily

a udělaly z tebe svůj nástroj.

Ty sám ses nestal

ničím jiným, než

nebožskou silou. ```

1833

```

Chceš-li dělat

osvěcující a naplňující pokrok

stále,

potom neopatruj včerejší sny. ```

1834

```

Dokonce i když jsi udělal cosi

velmi špatného,

nevzdávej se naděje.

Tvoje vnitřní Božskost

může znovu vyjít do popředí.

Jen se staň vědomě

studentem Boha.

Ty a Bůh si budete schopni radostně

dělat nárok jeden na druhého.

```

1835

```

Uvnitř mě je Kdosi věčný,

nekonečný a nesmrtelný.

Kdo je ta Osoba?

Bůh a nikdo jiný.

Nyní chceš vědět,

kdo je můj Bůh.

Můj Bůh je moje vlastní

Transcendentální Já. ```

1836

```

Sny, které se nikdy nezrodí:

miluji Boha více než On miluje mě;

Bůh mne potřebuje více než já Jeho.

```

1837

```

Radost a jednota

jsou neoddělitelné.

Vůně je radost krásy.

Květina je jednota čistoty. ```

1838

```

Kde je naše radost Věčnosti?

Uvnitř naší dokonalosti jednoty.

Kde je naše dokonalost jednoty?

Uvnitř našeho bezesného

rozhodnutí duše.

```

1839

```

Koncentrace nám dává vítězství,

my však potřebujeme meditaci,

abychom si udrželi naši radost vítězství,

když strach a pochybnost

hrozí jejím únosem.

```

1840

```

Někteří hledající ještě nemají

žádné vnitřní bohatství.

Právě je začali získávat.

Ty máš však velkou výhodu,

protože již vnitřně máš

cosi velmi zvláštního:

své nesobecké srdce jednoty s Bohem.

Nyní si je musíš pouze plně uvědomit. ```

1841

```

Krásný život odpoutání

mu mocně a se slávou dal srdce osvícení. ```

1842

```

Koncentrace

je silou poledního slunce.

Jakmile vidíš toto slunce,

celá tvoje bytost je zaplavena silou.

Meditace

je mírem měsíčního svitu.

Jakmile vidíš tento měsíc,

můžeš pocítit mír uvnitř

a mír vně. ```

1843

```

Jeho mysl nebyla zvyklá

na východní filozofii meditace.

Avšak jeho krásné a dušeplné srdce

lásky, dobré vůle, náklonnosti a jednoty

bylo plně připraveno

následovat už dobře známou

cestu meditace.

```

1844

```

Proč čekáš na svou mysl?

Tvé mysli bude trvat léta a léta

než objeví to,

co tvé srdce již má

v nezměrné míře.

```

1845

```

Zpívej píseň

se slovy majícími ohromnou

prorockou sílu.

Hleď, stal ses

částí a součástí

univerzální harmonie. ```

1846

```

Můj Pane,

uvnitř Tvých Písní

cítím mé štěstí,

a toto mé štěstí

má současně

Tvoji Sílu a Tvoji Lásku. ```

1847

```

Moje srdce je vší vděčností

hudbě,

protože mne neustále drží

v souladu s mým Univerzálním Já. ```

1848

```

Bůh mi řekl,

že mi propůjčí svá zvláštní Požehnání,

když zkomponuji dušeplné písně.

Také mi řekl,

že potom zůstane vedle mě

ne z devadesáti devíti procent

pro mne,

ale z absolutních sta procent

pro mne, pro mne.

```

1849

```

Chceš-li mít stálé zaměstnání

v Božím Paláci,

musíš se vzdát přebývání uvnitř

své neosvícené mysli žárlivosti. ```

1850

```

Ukryl ses před Bohem,

protože se bojíš,

že selžeš v Jeho Zkoušce Života.

Ti, kteří aspoň stojí

před Zkoušejícím

a chtějí projít Jeho Zkouškou,

jsou daleko lepší, než tvé zbytečné já! ```

1851

```

Můžeš-li přijmout

dušeplně a radostně

vnitřní Rozhodnutí tvého Pána Nejvyššího,

potom jsi absolutně

nejlepším hledajícím.

```

1852

```

Přijmi radostně

co ti život nabízí

a uvidíš,

že není nic takového,

jako pokoření.

```

1853

```

Tvé je rozlehlé, průsvitné světlo moudrosti,

protože tvé srdce je zcela nepřístupné

invazi nejistoty světa.

```

1854

```

Otrok byl přeměněn v pána zázrakem.

Nyní kritizuje svého skutečného spasitele.

Není to výška jeho nevděčnosti?

```

1855

```

Kde je tvůj chápavý

a oddaný postoj?

Ve jménu dokonalosti

nemilosrdně kritizuješ ostatní.

Nevidíš,

že to, co vychází do popředí,

není tvůj smysl pro dokonalost,

ale tvoje nevědomá,

nechtěná samozvanost a sebechvála?

```

1856

```

Člověk mysli řekne:

„Tady je ošklivý suchý strom.“

Člověk srdce řekne:

„Jak překrásný je i teď

tento strom bez mízy, stojící přede mnou.“

```

1857

```

Každá překrásná

a osvícená myšlenka

je Bůh

v jiném světě. ```

1858

```

Obyčejné lidské oko

vidí sterilitu vnějšího světa.

Duchovní srdce

vidí květiny a plody

vnitřního zdroje světa.

```

1859

```

To, co Bůh od tebe chce,

je oddaná jednota

s Jeho Vizí.

Tvoje mysl možná nepochopí

Jeho Poselství okamžitě,

ale tvé srdce jednoty

určitě realizuje Boha

Jeho vlastním Způsobem.

```

1860

```

Můj soucitný Otče,

jakmile mi řekneš,

že si přeješ, abych cosi měl,

potom se samo sebou rozumí,

že tvé Srdce Náklonnosti

mi právě tuto věc samo poskytne. ```

1861

```

Ty jsi vážně něco!

Když Boží nanejvýš dušeplné Přání

pro tebe nemá cenu,

potom prostě nemám představu,

co má pro tebe v životě cenu.

```

1862

```

Jestliže nemáš vnitřní nutkání

těšit svého Nejvyššího Pilota,

proč potom zůstáváš v Jeho Lodi?

Pouze Jej nutíš,

aby nesl váhu mrtvého slona.

```

1863

```

Tvoje mysl je nyní

vírem zmatku.

Tvoje srdce je nyní

rozbitým kolem destrukce.

Běda, jak můžeš být kdy šťastný?

```

1864

```

Když řekneš Bohu lež,

jak můžeš uniknout nějaké odplatě?

Vnitřní svět

je vždy zcela bdělý.

Nepokoušej se tedy klamat Boha,

a nepokoušej se klamat sám sebe. ```

1865

```

Byla doba,

kdy byla pro západního hledajícího

meditace obtížným předmětem.

Nyní se však jeho srdce

stalo výborným studentem studia meditace.

```

1866

```

Chceš být blíže Bohu,

potom dělej jen dvě věci:

modli se k Bohu, aby tě přijal;

medituj na Boha, abys ty přijal Jeho. ```

1867

```

Ano, jednoho dne ti Bůh určitě

poskytne rozhovor

pro tvoji naprostou přeměnu.

```

1868

```

Můj Pane, dovol mi být

ve stálém spojení s Tebou.

Když budu chtít něco říci,

budu se modlit.

A když se budu chtít něco naučit,

budu meditovat. ```

1869

```

Nechť šplhám vzhůru po nebeském žebříku,

abych seděl u Nohou

mého Pána Nejvyššího.

Až dosáhnu jisté výšky vědomí,

uvidím tam mého Milovaného Nejvyššího.

```

1870

```

Stanu se klidným a tichým

tak, aby můj Pán Nejvyšší mohl

sešplhat dolů po nebeském žebříku

a sestoupit do mého srdce. ```

1871

```

Během jeho prvního rozhovoru s Bohem

Bůh vyjmul jeho šípy připoutání

a dal mu svůj vlastní Štít Odpoutání.

```

1872

```

Tvé džungli mysli

může meditace připadat cizí.

Ale tvé zahradě srdce

nebude meditace nikdy připadat cizí —

nikdy!

```

1873

```

Ráno

medituj na vlny a příboj oceánu.

Nalezneš dynamickou energii života.

Večer

medituj na hlubokou nesmírnost oceánu.

Pocítíš mír Nekonečnosti.

```

1874

```

Když užitím své vnitřní

rakety koncentrace

vyhraješ vnější závod,

vyhraješ jej nejenom pro sebe,

ale pro celé lidstvo.

```

1875

```

Jen udělej ohromný pokrok

a ohromné zlepšení ve svém vlastním životě.

Ostatní budou určitě inspirováni výsledkem.

```

1876

```

Když spatřil svého Mistra úplně poprvé,

trvalo mu pouze pár letmých okamžiků,

než přinesl do popředí svoji vnitřní existenci.

Je vskutku vybraným hledajícím,

protože je na zemi mnoho, mnoho těch,

kteří prostě nebudou schopni učinit to,

co on tak snadno a spontánně učinil. ```

1877

```

Vlastníš ohromnou sílu koncentrace,

abys běžel nejrychleji

a dosáhl Cíle Novosti.

Nyní potřebuješ sílu meditace,

abys vstoupil do Cíle Plnosti.

```

1878

```

Když dušeplně medituješ,

první věc, kterou dostaneš,

je mír,

a tento mír označuje počátek putování

tvého srdce po cestě dokonalosti.

```

1879

```

Když zpíváme,

ztělesňujeme a stáváme se silou hudby.

Tato síla má volný přístup

k Univerzálnímu Srdci. ```

1880

```

Když jednou ve své meditaci

získáš sílu dokonalosti,

vetřelec pochybnost

již nebude více schopen

rušit rovnováhu tvého srdce.

```

1881

```

Ty prostě nemáš představu,

jak jsi dobrý.

Krása a vůně tvé vnitřní květiny

ihned zůstane uvnitř tvého srdce

a rozšíří se po celém světě.

```

1882

```

Pouze na lidské úrovni vidíme,

že je něco,

co se nazývá obětováním.

Na božské úrovni není nic takového,

jako oběť.

Vše je jednotou —

jednotou dokonalosti

a jednotou uspokojení. ```

1883

```

Jakmile jsi jednou dosáhl blaženosti jednoty,

prostřednictvím tvého světla meditace

ses stal dechem a tělem vesmíru.

```

1884

```

I velký šampión, není-li duchovní,

může velmi trpět

svým bezdůvodným strachem z budoucnosti.

Říká sám sobě:

„Kdo ví, zítra možná nebudu schopen

tak dobrého výkonu jako dnes.

Pozítří mne někdo překoná

a odejme moji slávu.“ ```

1885

```

Z lidského života

se pokoušíme dosáhnout

božského života.

Přinejmenším se tedy vzdejme

našich zvířecích vlastností.

Nechť jsou naše srdce chápavá

k našim druhům cestovatelům.

Dovolme Bohu naplnit

alespoň jeden Jeho Sen

uvnitř a skrze nás. ```

1886

```

Moje mysl mi řekne

jen to, co ji ostatní naučili:

„Květina je krásná.“

Moje srdce však cítí a vidí všechno

jako nový zážitek.

Může dokonce objevit úžasnou moc

uvnitř drobného kvítku.

Jak potom můžeme říci,

že se srdce mýlí,

když nám říká:

„Květina je mocná.“ ```

1887

```

Vždy se pokouším zůstat uvnitř hnízda

čistých slz mého srdce.

Vždy nenávidím žít v domě

divokého smíchu mé mysli. ```

1888

```

Pouze opakuj slova

vyřčená Synem Boha

a hleď:

cosi se ihned stalo

uvnitř tvého srdce.

```

1889

```

Ó Pane,

dal jsi mi aspekt moci života,

abys mne potěšil.

Dej mi nyní také aspekt míru života,

abych potěšil Tebe.

```

1890

```

Byl člověkem úžasného odhodlání,

ale jednoho dne jej napadla

nebezpečná zlá síla.

Kvůli jedinému okamžiku odevzdání

skončila celá jeho životní dráha.

```

1891

```

Prostřednictvím koncentrace jsi dosáhl cíle.

Chceš-li však vzít bezpočet lidí do cíle,

kterého jsi již dosáhl,

potom potřebuješ meditaci. ```

1892

```

Měj trochu pochopení pro ostatní!

Nepřijímej zlomyslné potěšení

nasloucháním o jejich žalostném osudu.

Dnes jsi unikl,

ale zítra může být pokoření tvým jménem.

```

1893

```

Chceš-li vnější úspěch a vnitřní pokrok,

pak potřebuješ cosi víc,

než schopnosti těla, vitálna, mysli a srdce.

Musíš přinést do popředí

svoji vnitřní Božskost, schopnost duše.

```

1894

```

Nechť se má vize ponoří

hluboko dovnitř tak,

abych mohl vidět svět

s krásou básníkova srdce. ```

1895

```

Básník není gramatik.

Jeho poetické ucho

a jeho dušeplné srdce

jej berou do říše,

jež je daleko za lidskou logiku.

```

1896

```

Když se modlíš,

hovoříš ke svému Nebeskému Otci

a On ti musí naslouchat.

Když medituješ,

tvůj Nebeský Otec hovoří k tobě

a ty musíš poslouchat Jeho.

```

1897

```

Můj Pane,

prosím Tě se vší upřímností mého srdce,

jen mi dej Tvé nejvyšší Poselství

a já jej bez selhání vykonám. ```

1898

```

Buď jako jelen,

který chce běžet rychle,

velmi rychle s Pánem Nejvyšším

a dávat Mu radost.

Tvůj Pán Nejvyšší vždy bude

s tebou a pro tebe. ```

1899

```

Chtěl, aby se jeho nečisté touhy vznášely,

vyšší světy je však chytily

a vsadily do vězení.

```

1900

```

Jsi zkušený v umění přesahování sebe sama.

Proto Bůh Milující potřebuje tebe

a Bůh Milovaný používá tebe

velmi zvláštním způsobem. ```

From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 19, (knižně nevydáno), 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_19