{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 9

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 9

802

Studuješ-li

svět svého srdce,

Bůh tě požehná

svým Svítáním Života.


803

Chceš-li být

dokonalým Božím nástrojem,

nikdy nepřeceňuj

moudrost své mysli

a nikdy nepodceňuj

poslušnost svého srdce.


806

Čistota je

dávno ztracená a zapomenutá

oduševnělá krása

v džungli zmatení mysli.


809

Mraky oddělení

mezi tebou a Bohem

se zanedlouho rozplynou,

budeš-li opatrný,

jak trávit svůj denní čas.


810

Nemodli se k Bohu,

aby tě vzal z tohoto světa.

Modli se k Bohu,

aby tady na zemi změnil tvou povahu.

To, co potřebuješ,

je transformace, a ne útěk.


811

Největší tragédií je můj vlastní život.

Ačkoliv jsem Boží vybraný syn,

vědomě neposlouchám

Boží Hlas.


813

Ó světe,

musím ti říct toto:

mému srdci nikdy

nedojde aspirace,

mé mysli nikdy

nedojde inspirace

a mému životu nikdy

nedojde zasvěcení.


815

Naděje mě nikdy nepodvede.

Naděje je božský nástroj,

jenž aspiruje, aby dosáhl a projevil

krásu manifestace Boha.


816

Přeji si být jedním z mála,

velmi mála,

kdo upřímně cítí,

že Bůh je odpovědný za můj úspěch

a já jsem odpovědný za Něj.


818

Víra nezná napětí,

protože ví, že Bůh

je stále s ní

a stále pro ni.


819

Během mého ranního rozhovoru s Bohem

mi Bůh řekl,

že v žádném lidském životě

nemůže být taková krize,

která by nemohla být vyřešena

sluncem zaplaveným božským úsměvem.


821

Když je má duše v Nebi,

šeptá modlitbu

pro soucit.


Když je má duše na zemi,

šeptá modlitbu

pro mír.


Když je má duše s Bohem,

šeptá modlitbu

pro Boží uspokojení.


822

Cítím tolik čistoty,

když se dívám na měsíc.

Cítím tolik síly,

když se dívám na slunce.

Ale běda, cítím tolik nejistoty,

když se dívám na sebe.


828

Jestliže je tvá vzdorovitá mysl

neochotná přiznat porážku,

tvé srdce je odsouzeno nést

svobodu hlouposti tvého života.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 9, Agni Press, 1983
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_9