{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 92

Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 92

9102

Temnota uvnitř tebe zemře,

jen když oddanost v tobě

bude vzývat osvícení shůry.


9104

Jestliže jsi milovník Boha,

tak to znamená,

že tě Bůh pokřtil

ve svém Moři Uspokojení.


9106

Nečistota napadla jeho mysl

nechráněnou,

ale čistota jeho srdce

přišla jeho mysl zachránit.


9107

Můj Pane Nejvyšší,

kde jsou Tvé vybrané nástroje?

„Běda, Mé vybrané nástroje

si užívají spánku nevědomosti

místo toho, aby plnily

svůj slíbený úkol.9108

Nebudeš-li si chránit

květinu čistoty svého srdce,

nikdo, ani tví nejbližší,

tě ve tvém životě aspirace

nebudou schopni zachránit.


9109

Pomalu a neustále

musíš ztišovat svou mysl,

aby se v ní mohla uhnízdit

holubička míru.


9110

Slzy vděčnosti mého srdce

jsou jediné drahokamy,

kterých si můj Pán Nejvyšší

nesmírně váží.


9112

Je šťastný,

protože se každý den snaží dělat

a skutečně dělá o trochu víc,

než si myslí, že dokáže.


9113

Odevzdanost

je základní kámen

lidského paláce

manifestace Boha.


9115

Víru vybral Sám Bůh,

aby vedla tažení

za Boží vítězství.


9116

Neutěšíš-li

své nejvyšší požitkářství,

jak tě může Bůh nakrmit,

aby znesmrtelnil

vnitřní hlad tvého srdce?


9117

Nikdy neříkej ne

Oku Soucitu Boží Prosby,

chceš-li mít život

bezesné extáze.


9118

Zkus vidět jen Boží Tvář Uspokojení.

Jedině tak se budeš každý den

schopen postavit

tomuto světu nevděčnosti.


9119

Uspokojení v dávání,

uspokojení v přijímání,

uspokojení v překonávání,

uspokojení, uspokojení, uspokojení

je pro mě jediným Bohem.


9120

Veliké dosažení

nevyžaduje veliké oběti.

Veliké dosažení

potřebuje jen Záplavu Soucitu

od Absolutního Pána Nejvyššího.


9121

Pěstuj čistotu ve svém srdci.

Zakrátko dokážeš znovu objevit

Království nebeské.


9123

Života svobody

si budeš schopen užívat

až potom, co vylezeš

na věž moudrosti.


9125

Nechceš-li rozeznávat

semínka pochybnosti

uvnitř své mysli,

Bůh ti nezaručí

ovoce víry

uvnitř tvého srdce.


9127

„Existuje Bůh?


To je tvá otázka.

Bůh existuje.

Existuje nejen pro tebe,

ale také pro kohokoliv jiného.

Uvidíme, jestli tě tato odpověď

může uspokojit.


9130

Žiješ-li v atmosféře aspirace,

dokonalost bude jménem,

které ti dá Bůh.


9132

Nepromarni hodiny

své služby Bohu

světskými myšlenkami.


9133

Smrt je nedobrovolná,

protože Bůh chce,

aby si na konci každého boje

vojáci života odpočinuli.


9134

Každá cesta srdce

je sypaná květinami čistoty,

ale lidská mysl

tomu nechce věřit.


9138

Ve vnitřním světě

jsi nucen vždy zvítězit,

nedovolíš-li své mysli

analyzovat vnější svět.


9139

Když jsi rozhněvaný na Boha,

tvá duše, se svou přísností,

a tvůj Pán, se svým Soucitem,

si domluví schůzku pro rozhovor.


9141

Otevřeš-li své srdce,

ucítíš, že Bůh na tebe

nemůže být nikdy přísný,

protože výška Jeho Soucitu

je nekonečně silnější,

než Jeho Světlo Spravedlnosti.


9145

Jediné přání mého života

je objevit

mou radostnou a nepodmíněnou odevzdanost

Božímu Světlu Spravedlnosti.


9148

Chceš-li se udělat šťastným,

chceš-li udělat Boha šťastným,

pak sebedávání musí být

mottem tvého života.


9149

Nevadí mi,

pokud všechny mé další sliby

zůstanou nesplněné,

ale svůj slib realizace Boha,

v tomto životě

splnit musím.


9150

Dávej, co máš a co jsi.

Pak bude Bůh každý den pozorovat

výročí tvého nejvyššího vítězství.


9151

Čas těžce tíží tvůj život,

protože nechceš,

aby Bůh používal tvůj čas

místo tebe.


9152

Bůh občas zavře své Uši,

ale nikdy nezavře své Oči,

a nikdy, nikdy, nikdy

nezavře své Srdce.


9155

Můžeš-li být oduševněle šťastný

a zůstat šťastný,

Bůh to bude považovat

za tvou opravdovou meditaci.


9156

Když sis jednou vytvořil

pevné vnitřní spojení

se svým duchovním Mistrem,

včerejší Mistr, dnešní Mistr

a zítřejší Mistr se všichni

stanou ve tvém životě jedním.


9157

Z jeho života tužeb

nezdědil nic,

jen nekonečnou sérii nezdarů.


9158

Musíš-li jít

ve svém životě aspirace pomalu,

běž pomalu.

Ale nechci vidět

tvůj život aspirace

na pokraji vyhasnutí


9160

Život samotný je vždy příležitostí.

Jsi-li ve zvířecím životě,

máš příležitost stát se člověkem.

Jsi-li v lidském životě,

máš příležitost stát se božským,

plus dokonalým.


9162

Nový rok přichází,

aby ti dal novou příležitost,

novou naději.

Ale nový rok přijde a odejde.

Proto okamžitě začni svou hru sebepřeměny!


9163

Rakovina pochybnosti ve tvé mysli

se každý den rozšiřuje.

Buď opatrný!

Záření víry je okamžitou nutností.


9165

Ten, kdo se může oduševněle usmát na Boha,

může určitě rychle plout

po řece pokroku života.


9168

Vyhraď si tři zvláštní minuty denně.

První minutu použij

k realizaci Boha.

Druhou minutu k projevení Boha.

Třetí minutu použij k tomu, aby ses stal

bezesnou Blažeností Uspokojení Boha.


9169

Když se podezřívající mysl

a dynamické vitálno

začnou přetahovat,

srdce se postaví vždy

na stranu vitálna.


9170

Čím jednodušší život, tím lepší.

Čím čistější mysl, tím lepší.

Čím hlubší srdce, tím lepší.

Čím větší sebedávání, tím lepší.

Čím rychlejší realizace Boha, tím lepší.

Čím silnější jednota s Bohem, tím lepší.


9171

Každý rád obviňuje někoho jiného.

Ale kdo je ten někdo jiný,

když ne část nerealizovaného

univerzálního Já?


9174

Díváš-li se okem srdce,

uvidíš,

že jsi už začal

závod dokonalosti svého života.


9175

Tím, že vzdoruje pochybnostem,

jeho mysl létá

na obloze Blaženosti Božího Uspokojení


9177

Když medituješ,

zkus odpojit proud myšlenek.

Uvidíš a ucítíš příval Blaženosti Boha

sestupující seshora

do tvého aspirujícího srdce.


9180

Po dlouhé době má dnes

šťastné shledání

se svým sebedávajícím životem.


9185

Buď opatrný!

Pokušení se ti může vysmát

dokonce i když jsi na pokraji

realizace Boha.


9187

Ambice nepřichází

z hladovějícího srdce,

ale z neúměrné chtivosti vitálna.


9190

Bůh hraje svoji Úlohu.

Nechává dveře svého srdce otevřené.

Hraješ svoji úlohu?

Necháváš dveře své mysli zavřené?


9194

Člověk, který po celou dobu

závisí na své mysli,

má život naplněný zbytečností.


9196

Každý den se nově připravil

na příjezd svého Pána Nejvyššího

s oduševnělou modlitbou svého srdce

a míruplnou meditací svého života.


9197

Zajisté, Pravda a Bůh jsou jedním,

ale já miluji Boha víc.

Zajisté, Bůh a Extáze Boha jsou jedním,

ale já potřebuji Boha víc.


9198

Jestliže tě Boží Soucit nesytí a neposiluje,

nemůžeš ve vnitřním světě stát

na svých vlastních dvou nohách.


From:Sri Chinmoy,Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 92, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ap_92