Deset tisíc milovaných květů, část 11

1001 Žádný rozdíl

```

Žádný rozdíl, žádný,

mezi božským hrdinou

a nejvyšším vykonavatelem.

Žádný rozdíl, žádný,

mezi nejvyšším vykonavatelem

a milovníkem Božího uspokojení.

```

1007 Láska Božská

```

Láska Božská

rozkvétá v zahradě vděčnosti mého srdce

po celý rok.

A teď mi patří

nová obloha naděje,

nové slunce příslibu

a nový Bůh Soucitu nekonečného.

```

1010 Plavec

```

Byla doba,

kdy plaval

v modrobílých řekách Nebe.

Nyní ale plave

se stínem beznaděje

v oceánu zničení.

```

1012 Matení

```

Velikost a Dobrota Boha mne matou.

Má slabost a sobectví matou Boha. ```

1027 Každá oddaná chvíle

```

Každá oddaná chvíle připravuje

překrásné svítání

a plodný západ.

```

1028 Každé naslouchající srdce

```

Každé naslouchající srdce

není poupětem dětinskosti.

Každé naslouchající srdce

je květinou Extáze Boha. ```

1031 Dvě výjimečné věci

```

Ve svém životě

jsem udělal dvě výjimečné věci:

položil jsem k Božím Nohám Odpuštění

své černé hříchy,

vzal jsem si z Božího Soucitného Oka

Jeho bílé Ctnosti. ```

1036 Ochotné duše

```

Bůh Soucit

miluje ochotné duše.

Bůh Láska

vede ochotné duše.

Bůh Uspokojení

vítá ochotné duše. ```

1038 Je mi tě líto

```

Ó má hloupá mysli,

je mi tě líto.

Stala ses autoritou,

aniž bys měla světlo moudrosti.

Ó mé ubohé srdce,

je mi tě líto.

Jsi sluncem moudrosti

aniž bys mělo autoritu. ```

1048 Nebuď pošetilý

```

Nebuď pošetilý.

Buď upřímný ve svých myšlenkách,

měj čistotu ve svých pocitech.

Nebudeš se muset honit

za štěstím.

Štěstí poběží za tebou. ```

1050 Pročišťuji se

```

Pročišťuji své tělo

opakováním Božího Jména.

Pročišťuji své vitálno

službou Bohu.

Pročišťuji svou mysl

jejím vyprazdňováním pro Boha.

Pročišťuji své srdce

meditací na Boží Soucit a Lásku. ```

1081 Jediná povinnost

```

Je jen jedna povinnost,

a tou povinností je žít šťastně.

Abychom žili šťastně,

potřebujeme dětské srdce

a svatý život.

```

1083 Abychom zvítězili

```

Abychom zvítězili

nad svými pozemskými smutky,

potřebujeme sílu vlastní víry

a Bohem vybranou Hodinu. ```

1094 Neplýtvej časem

```

Neplýtvej časem.

Čas je drahý.

Nezneužívej Boha.

Bůh je milostivý.

Nestýkej se s nevědomostí.

Nevědomost je zuřivá.

Nehraj si s pochybností.

Pochybnost je škodlivá.

Neuchovávej si nejistotu.

Nejistota je nakažlivá.

Nechovej v sobě nečistotu.

Nečistota je nebezpečná. ```

1098 Mé srdce představuje

```

Mé srdce představuje

Boha Povinnost na zemi.

Má duše představuje

Boha Krásu v Nebi. ```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 11, (knižně nevydáno)
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_11