Deset tisíc milovaných květů, část 30

2901 Dobrá myšlenka

```

Dobrá myšlenka jemně klepe

na dveře tvého srdce

a vstupuje s tvým plným svolením,

aby uviděla tvář pravdy

a cítila tvé srdce lásky.

```

2902 Nejdražší věc

```

Blaženost moudrosti

je ta nejdražší věc na zemi.

Nezáležíc na tom, jak drahá je,

každá lidská bytost,

která miluje mír

a stává se Bohem

ji musí mít.

```

2903 Duchovní Mistr

```

Rodiče říkají dětem,

co mají dělat.

Učitel ve škole říká dětem,

jak to mají dělat.

Duchovní Mistr

to za ně udělá. ```

2921 Chvíle, kdy tě nemiluji

```

Můj Pane, miluješ mne,

i když zabíjím čas?

„Ano, Mé dítě, miluji tě.“

Můj Pane, je nějaká chvíle,

kdy mne nemiluješ?

„Ano, Mé dítě, je chvíle,

kdy tě nemiluji.“

Kdy, můj Pane, kdy?

„Když si myslíš,

že nejsi rašícím Bohem.“ ```

2924 Schopnost se stát

```

Má mysl má schopnost

stát se krásnou.

Mé srdce má schopnost

zůstat krásné.

Má duše je věčně krásná.

```

2926 Má jediná potřeba

```

Bdělost je to jediné,

co má mysl potřebuje.

Oduševnělost je to jediné,

co mé srdce potřebuje.

Jednota — má neustálá, bezesná,

neoddělitelná jednota s mým Pánem Nejvyšším -

je to jediné, co potřebuji já.

```

2928 Sebeovládání a objevení Boha

```

Sebeovládání a objevení Boha

jsou jediné dvě věci,

které musí každá lidská bytost na zemi

brát vážně.

Všechno ostatní se může brát zlehka.

```

2952 Nevyšší naplňovatel

```

Mé tělo,

pomáhal jsem ti tak dlouho.

Přesto jsi lenoch.

Mé vitálno,

pomáhal jsem ti tak dlouho.

Přesto jsi útočník.

Má mysli,

pomáhal jsem ti tak dlouho.

Přesto jsi pochybovač.

Mé srdce,

pomáhám ti od dnešního rána.

Jasně vidím, že jsi rozený milovník.

Má duše,

právě jsem ti začal sloužit.

K mé veliké radosti shledávám,

že jsi nejvyšší naplňovatel. ```

2971 Chceš dělat pokrok?

```

Chceš dělat pokrok?

Pak považuj každý problém

ne za svého vyzývajícího,

ale povzbuzujícího přítele,

který ti pomáhá dosáhnout

tvého nejvyššího Cíle. ```

2973 Než ti tvá mysl poví

```

Každý den,

než ti tvá mysl poví,

že může něco zvláštního dát světu,

nech své srdce, ať ti poví,

že může něco zvláštního přijmout od Nebe.

```

2993 Tvá neobyčejná síla lásky

```

Požádá-li vás někdo o laskavost,

víte, co tomu člověku

ve skutečnosti dáváte?

Dáváte mu

neobyčejnou sílu své lásky.

```

From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 30, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_30