{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Deset tisíc milovaných květů, část 44

Deset tisíc milovaných květů, část 44

4301 Můj Pán ponese svět

Můj Pán mi říká.

že pokud chci nést svět

v mé zmatené mysli,

pak proti tomu nic nenamítá.

Ale pokud chci nosit svět

v mém srdci zasvěceném aspiraci,

pak ho rád ponese za mě.


4302 Každá nenaplněná božská povinnost

Každá nenaplněná božská povinnost

označuje zcela neprojevenou

novou Vizi Boha


4303 Dej mi ještě jedno století

Můj Pane, dej mi ještě jedno století.

Připravím Ti místo

v zahradě mého srdce,

které určitě oceníš

a budeš se z něj těšit.


4304 Nový a prospěšný způsob

Mé nově objevené sebeobětování

mi říká, že cokoliv nepoužité

nebo dokonce zneužité,

může být použito novým a prospěšným způsobem.


4305 Udržíš-li svá pyšná ústa zavřená

Udržíš-li svá pyšná ústa zavřená,

Samotný Bůh tě odmění

daleko za let tvé představivosti.


4306 Dva velké objevy

Moje mysl učinila dnes ráno

dva velké objevy:

ustaraná mysl je odporně ošklivá,

vyrovnaná mysl je dokonale krásná.


4307 Máš novost

Podívej se, co máš:

máš novost

mezi tvou

oduševnělostí a plodností.


4308 Nikdy se nesetkají naposledy

Mysl

zvětšující světlo čistoty

a srdce

zvětšující blaženost čistoty

se nikdy nesetkají naposledy.


4309 Moje aspirující vitálno

Moje toužící vitálno dosáhlo,

co chtělo:

vzrušující život.


Moje aspirující vitálno dosahuje,

co potřebuje:

spokojené srdce.


4310 První, kdo zatleská

Bůh chce být první,

kdo zatleská

tvému vnitřnímu osvícení

a vnější přeměně.


4311 Zem nemožnosti

Pokud jsi si neomylně vědom toho,

co jsi,

pak ti Bůh s úsměvem a láskou

pomůže, aby ses odvážil

dobýt zemi nemožnosti.


4312 Cesta radosti

Doposud jsi následoval

svou vlastní cestu:

cestu smutku.

Od nynějška Bůh chce,

abys následoval Jeho Cestu:

cestu radosti.

Něco víc,

už ti začal

velmi soucitně a mocně pomáhat.


4313 Vzývej Boží Oko Soucitu

Vzývej Boží Oko Soucitu.

Stane se tvou součástí

dokonce ještě před tím,

než dokončíš své vzývání.


4315 Když použiji to, co mám

Když použiji to, co mám:

svou lampu věrnosti,

Bůh mi dá to, co má:

své Slunce Spokojenosti.


4317 Slabost kazí božskost

Moc kazí to lidské v nás:

toto ví každý.

Slabost kazí to božské v nás:

vypadá to, že se o toto poznání

nikdo nezajímá.


4321 Mnoho miliónů kroků

Od inspirace k aspiraci

je jen jeden krok.

Ale od aspirace k realizaci

to je mnoho miliónů kroků.


4323 Žij svůj vlastní život radostně

Žij svůj vlastní život radostně.

Běž za hranice svého života statečně.

Nikdy ale nepodlehni pokušení

napodobovat druhé.

Nikdy!


4325 Úloha mého života

Úloha mé mysli

je podvádět.

Úloha mého srdce

je věřit.

Úloha mého života

je dosáhnout.


4327 Jediný zločin

Tvá neochota

je jediný zločin,

který Bůh nemíní odpustit.


4328 Každá myšlenka je nátlak

Každá myšlenka je nátlak.

Každý nátlak je zkušenost.

Každá zkušenost je buď

množstvím nevědomosti,

nebo

kvalitou moudrosti.


4330 Zkus jít s ostatními

Nezkoušej jít před ostatními.

Tvůj život rozdělení ti způsobí

hořké utrpení.

Zkus jít s ostatními.

Tvůj život jednoty ti pomůže

překvapivě vzkvétat.


4331 Lepší květina ve tvém srdci

Lepší krásná a oduševnělá květina

ve tvém srdci,

než mohutný neplodný strom

přímo před tebou.


4332 Neměň své srdce

Změň svou mysl,

chceš-li sedět u Božích Nohou.

Neměň své srdce,

chceš-li žít v Božím Srdci.


4333 Tvá práce

Nepřeceňuj se

ani se nepodceňuj.

To není tvá práce.

Ostatní se rozhodli,

že to budou dělat.

Nezkoušej se dokonce

ani správně ohodnotit.

Bůh říká, že to je Jeho práce.

Tvá práce je udržovat

oduševnělý pláč srdce

a mocný úsměv života.


4334 Nejlepší je vzývat Boží Světlo

Dobré je postavit se útokům druhých.

Lepší je ignorovat jejich útoky.

Nejlepší je vzývat Boží Světlo,

abychom dělali to potřebné.


4335 Bůh vytvoří příležitosti

Pro upřímné hledající

Bůh Samotný vytvoří

nekonečně víc příležitostí,

než hledající může vůbec najít.


4356 Největší je můj vnitřní chrám

Menší než nejmenší může být vnější chrám,

kam každý den chodím uctívat svého Pána.

Avšak větší než největší je můj vnitřní chrám,

kam se každý den chodím modlit a meditovat

se svým pláčem aspirace a úsměvem zasvěcení,

abych se stal dalším Bohem.


4364 Hrozivá poselství

Svět strachu má pro tebe každý den hrozivá poselství.

Ty však nejsi povinen naslouchat poselstvím světa strachu.4366 Soutěžení

Soutěžení je dobré za předpokladu,

že je to soutěžení v sebepřekonání,

a ne soutěžení

v předvádění ega.


4382 Nemám, co bych dělal

Mé všepohlcující vitálno mi říká,

že můžu dělat, co chci.


Mé Boha milující srdce mi říká,

že nemám, co bych dělal,

neboť můj Pán již za mě vše udělal

a bude to tak dělat vždy.


From:Sri Chinmoy,Deset tisíc milovaných květů, část 44, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ff_44