Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 2

Část II — Otázky a odpovědi: University Of Maine

Kdybychom zabili všechny své touhy a žili neustále ve vnitřním světě, zdá se mi, že by ve světě nebyl žádný pokrok a všechno by stagnovalo.

Sri Chinmoy: Pokud máte pocit, že nemůžeme žít po celý čas ve světle, že musíme žít dvanáct hodin v temnotě a dvanáct hodin ve světle, je tato filozofie podle úrovně určitých lidí dokonale v pořádku. Někdo medituje hodinu a pak jde ven a vejde do běžného života. Někdo jiný může meditovat několik hodin, a jsou i lidé, kteří mohou meditovat ve dne v noci. Vše je otázkou potřeby. Vnitřní nezbytnost donutí jednoho člověka meditovat hodinu a někoho jiného donutí meditovat dvanáct či dvacet čtyři hodin.

Medituje-li někdo hodinu, získává určitý druh uspokojení. Během této hodiny mohl dělat něco úplně jiného, ale nedělal. Dal přednost meditaci. Cítil, že uspokojení, které získá z meditace, bude mnohem cennější než uspokojení, které by získal z práce či spánku nebo z čehokoliv jiného, co by během této hodiny mohl dělat. Po hodině se možná bude chtít vrátit do světského života a jeho druhu uspokojení. Ale někdo jiný bude schopen meditovat dvanáct nebo dvacet čtyři hodin. Záleží na tom, jaký druh uspokojení člověk chce a potřebuje.

Existují dvě místnosti. Jedna místnost je v tomto okamžiku neosvícená a temná; druhá místnost je plně osvícená. Jeden člověk může říci, že chce obě dvě místnosti stejně: „Chci zůstat dvanáct hodin v neosvícené místnosti a dvanáct hodin v dobře osvícené místnosti.“ Potom ať to udělá. Ale někdo jiný nemusí vůbec cítit potřebu zůstávat v neosvícené místnosti. Řekne: „Chci zůstat jen v místnosti, která je osvícená.“

Potom je zde další člověk, který říká: „Zůstal jsem v osvícené místnosti dvacet čtyři hodin a získal jsem osvícení. Teď vejdu do druhé místnosti, která je stále tmavá, a osvítím ji svým světlem.“ Tento člověk má velké srdce, proto vchází do tmavé místnosti, aby osvítil své bratry a sestry, kteří jsou stále v temnotě. V osvícené místnosti získal uspokojení, záplavu uspokojení, ale to mu nestačilo. Bude plně uspokojen jen tehdy, když vejde do tmavé místnosti a přemění ji svým světlem. A tak jsou na zemi někteří lidé, kteří se vrátili do světa utrpení i přesto, že mají dokonalou schopnost věčně setrvat ve světě světla a blaženosti.

Dokážeme-li přinést bohatství vnitřního světa do vnějšího světa, snadno dokážeme tento svět osvítit, a toto osvícení není ničím jiným než pokrokem. Nejdříve však musíme vstoupit do vnitřního světa, světa světla, a sami něco získat předtím, než to můžeme nabídnout vnějšímu světu. Když to dokážeme, vnitřní i vnější svět se sjednotí a vnější svět bude plně připraven pro vnitřní poselství. V tomto okamžiku vnější svět připraven není, ale přijde den, kdy vnější a vnitřní svět budou postupovat úplně společně.

Část III — Otázky a odpovědi: Virginia Commonwealth University

Z hlediska reinkarnace by měl být náš další život odrazem a rozšířením tohoto života. Mohl byste to prosím rozvést?

Sri Chinmoy: Náš další život nemusí být odrazem předchozího života. Řekněme, že někdo svou roli sehrál velmi uspokojivě. Řekněme, že jste byl ve svém předchozím životě velkým umělcem a že vaše duše už nechce mít znovu tutéž zkušenost. Bude-li chtít vaše duše získat zkušenosti politika, pak se vaše předchozí inkarnace umělce nemusí vůbec projevit. Odrazem minulého života se váš stávající život stane jedině tehdy, jestliže duše nedokončila svou roli na určitém poli a chce pokračovat ve stejném oboru. V opačném případě může duše naprosto změnit charakteristické rysy, povahu a sklony lidské bytosti.

Jak může člověk na zemi jednat bez používání mysli?

Sri Chinmoy: Nesmíte si myslet, že když ve vaší mysli nebude nic, stanete se hlupákem nebo se budete chovat jako hlupák. To není pravda. Dokážete-li udržet mysl tichou a klidnou po deset nebo patnáct minut, uvnitř vás vysvitne nový svět. Toto je kořenem celého duchovního pokroku. V této chvíli možná ztišíte a zklidníte mysl jen na pár vteřin nebo na minutu, ale pokud dokážete udržet svou tichost, vyrovnanost a klid půl hodiny anebo pouhých patnáct minut, ujišťuji vás, že uvnitř vašeho klidu vyroste nový svět s nesmírným božským světlem a silou. Nemáte-li ve své mysli žádnou myšlenku, nemějte prosím pocit, že jste ztraceni. Naopak, ciťte, že se ve vaší čisté a aspirující přirozenosti připravuje něco božského. Nemůžete očekávat okamžité výsledky. Hospodář zaseje semínko a potom čeká. Nikdy neočekává, že se úroda objeví za okamžik. Trvá to několik týdnů či měsíců, než vyklíčí. Vaše mysl může být jako úrodné pole. Zasejete-li semínko ticha a vyrovnanosti a trpělivě o něj pečujete, dříve nebo později dozajista sklidíte bohatou úrodu osvícení.

Část VII — Otázky a odpovědi: Roosevelt University

Jak vypadá zážitek Boha?

Sri Chinmoy: Boha můžeme vidět, cítit a uvědomovat si Ho jako samostatnou, zářivou bytost, nekonečně krásnější, než je lidská bytost. A na druhou stranu můžeme Boha zažívat jako nekonečné rozšíření Světla, Blaženosti, Síly nebo jakékoliv božské vlastnosti. Každý jednotlivec si uvědomí Boha v obou aspektech — v osobním i neosobním. Myslíme-li ale na Boha nejprve v Jeho osobním aspektu, je to snazší, protože právě nyní jsme v konečném. Představíme-li si Boha jako osobu, můžeme potom jít od formy k beztvarému aspektu. Myslet ale na něco beztvarého, na Boha jako nekonečnou expanzi, by bylo v této chvíli pouhé cvičení v mentální gymnastice. Realita v nás roste nejefektivněji, když jdeme správnou cestou od osobního Boha k neosobnímu Bohu.

Bůh má všechno. Ale když se dotknete Stromu-Boha, můžete získat zážitek Míru, zatímco někdo jiný získá zážitek Blaženosti. A tak vy řeknete, že Bůh je veškerým Mírem, a on řekne, že Bůh je veškerou Blažeností. Ale je to ten stejný Bůh, ten stejný Cíl. Během svého úsilí o dosažení Cíle jej můžeme vidět různými způsoby, ale jakmile ho jednou skutečně dosáhneme, uvidíme, že je vším. Budeme-li jej potom muset popsat, říci definici, popíšeme Strom-Boha v tom aspektu, který máme nejraději. Můžeme zažít cokoliv, ale v našem vyjádření, v našem odhalení odhalíme aspekt, který máme nejraději.

V mé koncepci není Bůh nikým jiným než námi samotnými, není oddělenou osobou. Bůh, o kterém se zmiňujeme, je naše nejvyšší a nejosvícenější část. Když na sebe v tuto chvíli pomyslíme, myslíme na své tělo, a ne na svou duši. Neustále se bohužel ztotožňujeme se svou nejnižší částí. Naše bytost je jako náš dům. Třetí patro vůbec nepoužíváme, většinu času trávíme v přízemí nebo v prvním patře. Jelikož tam trávíme nejvíce času, máme pocit, že přízemí je naší skutečností. Třetí patro nám také patří, jen si tam musíme dokázat najít cestu.

Část VIII — Otázky a odpovědi: University Of Wisconsin

Má aspirace se zdá být velmi slabá a já se obávám, že nebude o nic silnější ani v budoucnosti.

Sri Chinmoy: Nedělejme si starosti o budoucnost. Mysleme na přítomnost. Jak zasejete, tak sklidíte. V minulosti jste možná nezaseli to správné semínko. Řekněme, že váš vnitřní pláč nebyl v minulosti silný, a proto nyní není silná ani vaše aspirace. V současnosti nevoláte po Bohu neustále, nemáte pocit, že bez Boha byste nemohli existovat. Cítíte, že dokud jsou na světě zajímavé věci, dokud máte přátele, dokud máte pohodlí, můžete takhle pokračovat. Ale až pocítíte, že můžete existovat bez vody, bez vzduchu, bez všeho, jenom ne bez Boha, v tu chvíli si můžete být jistí, že v budoucnosti naleznete naplnění. Pokud nyní zasejete semínko, nakonec vyroste a stane se z něj rostlina. Zasejeme-li správné semínko, to znamená aspiraci, tehdy strom aspirace ponese ovoce, které nazýváme realizace. Avšak pokud uvnitř sebe nezasejeme to správné semínko, jak potom můžeme získat správné ovoce? Proto se nestrachujme o budoucnost. Dělejme jen tu správnou věc dnes, v tomto okamžiku, tady a teď. Snažme se aspirovat dnes a nechme budoucnost, ať se postará sama o sebe.

Část XI — Otázky a odpovědi: University Of North Carolina

Mluvíte o Bohu, ale my nemáme vůbec žádnou představu, kdo Bůh je. Kdo je Bůh?

Sri Chinmoy: Bůh je veškerou Láskou. Bůh je veškerým Světlem. Bůh je veškerou Krásou. Bůh je vším: Pravdou, Mírem, Světlem, Blažeností v nekonečné míře. Má podobu; je bez podoby. Zažijete-li Boha jako Mír, potom řeknete, že Bůh je Mír. Zažijete-li Boha jako Světlo, potom řeknete, že Bůh je Světlo. Zažijete-li Boha jako Lásku, potom řeknete, že Bůh je Láska. Protože jsme lidské bytosti, podle svého omezeného chápání říkáme, že Bůh je toto nebo Bůh je tamto. Ale Bůh je skutečně vším. Chceme-li Jej zažít jako nekonečné rozpětí bez jakékoliv podoby, můžeme. Na druhou stranu, chceme-li Jej zažít důvěrně jako nanejvýš osvícenou bytost přímo před námi, potom se jí Bůh stane. A tak Bůh je toto, Bůh je tamto. Na druhou stranu překonává všechno. Podle naší lidské mysli může být buď to anebo tamto. Ale když máme svou nejvyšší Realizaci, vidíme, že Bůh stále překonává všechny naše vnitřní i vnější představy.

From:Sri Chinmoy,Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 2, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/ffb_2