{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce

Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce

1.

Boží Soucitné Oko

ze mě dělá milionáře.

Mé šťastné srdce

dělá z Boha multimilionáře.


2.

Můj Pane Nejvyšší,

každým dnem zaplav

mé srdce, mou mysl,

mé vitálno a mé tělo

novým a rekordy překonávajícím

mořem extáze poslušnosti.


3.

Přišel jsem na tento svět, abych dokázal,

že můj Pán má vždy pravdu

a já se vždy mýlím.

Mám pravdu jen tehdy,

když jsem s Ním, v Něm a pro Něj.


4.

Má mysl modlitby

očekává od mého Milovaného Pána Nejvyššího,

že mě učiní šťastným.

Mé srdce meditace

očekává ode mě, že učiním

svého Milovaného Pána Nejvyššího šťastným.


5.

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,

připozdívá se.

Kdy už mě spoutáš

svými Řetězy Srdce Jednoty?


6.

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,

nechť se úplně každý můj dech

stane vůní modlitby vděčnosti,

abych Tě vždy miloval a těšil

Tvým vlastním Způsobem.


7.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

co se stane, když tě poslouchám,

a co se stane, když tě neposlouchám?

„Mé dítě,

když Mě posloucháš,

tak si myslíš, že od tebe hodně získávám,

ale nezískávám nic, vůbec nic.

Ale když Mě neposloucháš,

ztrácíš vše, co máš

a co jsi ve vnitřním světě,

kde přebývá skutečná realita.

Ve vnitřním světě se pak nevyrovnáš

ani pouličnímu žebrákovi.“


8.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

dnes pro Tebe nemám zahradu lásky.

Dnes pro Tebe nemám květinu oddanosti.

Dnes pro Tebe nemám vůni odevzdání.

Dnes pro Tebe nemám

slzy a úsměvy vděčnosti.

Nedáš mi ale zítra

další šanci,

abych Ti dal toto a vše ostatní,

co mám hluboko uvnitř

a čeho si nejsem vědom?

Můj Pane,

bez ohledu na to, co říkám,

bez ohledu na to, co dělám,

vím, že Ty jsi celý můj,

pouze můj,

a já jsem Tvůj, pouze Tvůj.


9.

Pro milovníka Boha,

který touží milovat Boha

Způsobem Bohu vlastním,

neexistují prázdniny.

Pro služebníka Boha,

který touží sloužit Bohu

Způsobem Bohu vlastním,

neexistují prázdniny.

Proč?

Protože Sám Bůh nechce,

aby měli prázdniny.

Bůh říká: „Každé prázdniny

se mohou snadno stát kořistí

dne pokušení, zklamání a zničení.“


10.

Ne Boží Ústa Zvuku,

ale Boží Oko Ticha

utišilo má chlubivá ústa

a nebetyčnou pýchu.


11.

Můj Pane,

občas se na mě usmíváš;

divím se proč.

Můj Pane,

občas pro mě pláčeš;

divím se proč.

„Mé dítě,

usmívám se, když je tvé srdce

pouze pro Mě.

Pláči, když nenalézám

tvé srdce uvnitř svého Srdce.“


12.

Modlím se k Bohu, aby mě Bůh požehnal

svými Nohami Ochrany.

Medituji na Boha, aby mě Bůh požehnal

svým Srdcem Uspokojení.


13.

Je dobré být soucitným,

ale ke komu?

K tomu, kdo se stále ještě snaží,

a ne k tomu, kdo se již vzdal.


14.

Upřímnost rozšiřuje mou mysl.

Čistota rozšiřuje mé srdce.

Pokora rozšiřuje můj život.

Božskost rozšiřuje celou mou bytost.


15.

Mé modlitby

jsou slzami mého srdce.

Mé meditace

jsou úsměvy mé duše.


16.

Můj Pán se zajímá nekonečně více

o mou přítomnost

než o mou dokonalost.


17.

Kde žiji?

Žiji uvnitř

Úsměvů Odpuštění svého Pána

a slz vděčnosti svého srdce.


18.

Podle Božího Měřítka chci,

aby mé srdce

bylo vždy čisté a dobré.

Podle Božího Měřítka chci,

aby můj život

byl vždy sebedávající a dokonalý.


19.

Uspěji, musím uspět,

protože mým vnějším

a viditelným společníkem je víra.

Budu pokračovat,

musím pokračovat,

protože mým vnitřním

a neviditelným společníkem je Bůh Sám.


20.

Sebedávající srdce

vidí všude

Boží Květy Naděje

a Boží Květy Slibu.


21.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

prosím zachraň mě, zachraň mě,

před neustále falešnými poplachy

nejistoty.


22.

Mé srdce jde tam,

kde je potřebné.

Má duše jde tam,

kde je potřebná.

Můj Nejvyšší jde

dokonce i nepovšimnutý a nepotřebný

na tolik míst.


23.

Bůh chce, aby má aspirace vrostla

do Úsměvu Jeho Transcendentálního Já.

Bůh chce, aby mé zasvěcení rozkvetlo

do Tepu Jeho Univerzálního Srdce.


24.

Neklamu sám sebe?

Jak mohu být tím, kdo sní o Bohu,

když ještě nejsem tím, kdo věří v Boha?

Jak mohu být tím, kdo miluje Boha,

když ještě nejsem tím, kdo poslouchá Boha?

Jak mohu být tím, kdo naplňuje Boha,

když ještě nejsem tím, kdo slouží Bohu?


25.

Kdysi jsem byl

hořkostí zaměřenou na svou mysl,

ale teď jsem

sladkostí zaměřenou na svého Boha.


26.

Hledající, kteří neposlouchají Boha,

se sami pohřbí

dlouho před skutečným příchodem

své smrti.


27.

Mír

není vzájemná dohoda.

Mír

je dosažení jednoty.


28.

Tolik Božích Tajemství je skryto

uvnitř tajných slz mého srdce

a uvnitř posvátných úsměvů mé duše.


29.

Ó Můj Absolutní Pane Nejvyšší,

nikdy jsem si nemyslel,

že přijde čas,

kdy všechna má přání

budou prosta touhy.


30.

Nemluvím s Bohem,

když se má mysl na Něj hněvá.

Bůh nemluví se mnou,

když mé srdce po Něm nehladoví.


31.

Můj Pane Nejvyšší,

učiň mě vůní růže

ptáčka mé duše.


32.

Mysl připravenosti pro Boha

mám.

Srdcem ochoty pro Boha

jsem.


33.

Jsem božsky šťastný,

protože můj pán-mysl

ztratil svou práci.


34.

Můj život není životem

slz zklamání Boha.

Můj život je životem

úsměvů naplnění Boha.


35.

Síla ticha

je jedinou silou,

která může přeměnit

a která přemění svět.


36.

Můžeme utéct

Božímu Srdci Soucitu,

ale nemůžeme se skrýt

před Božím Okem Spravedlnosti.


37.

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,

úplně jsem se vzdal.

Dělej si s mou pochybující myslí,

uplakaným srdcem a bázlivým životem,

co chceš.


38.

Bůh chce, abych Ho těšil

slzami svého srdce,

ne strachem své mysli.


39.

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,

pokud mě skutečně miluješ,

pak mi nedovol,

abych zmeškal byť jen jednu jedinou

příležitost být poslušný.


40.

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,

snažím se dotknout Tvého Oka,

abych získal Sílu.

Ty se snažíš dotknout mého srdce,

abys získal lásku.

Běda, oběma se nám to nedaří.


41.

Přijetí sama sebe

mě činí statečným.

Má závislost na Bohu

mě činí dokonalým.


42.

Když říkám Bohu,

že miluji pouze Jeho

a potřebuji pouze Jeho,

tajně mi říká,

jak si přeje, aby to mohl slyšet

znovu a znovu.


43.

Jsem hrdý

na palác slávy své mysli,

ale mám také rád

domek svého srdce míru.


44.

Boží Oko Soucitu

a lidské srdce nejistoty

jsou neoddělitelné.


45.

Běda, jsem naprosto ztracen.

Chci dobýt Boží svět.

Bůh chce, abych dobyl

Jeho Srdce.


46.

Můj Pane, ne Tvé žhnoucí Oči,

ale Tvé tekoucí Slzy

mě zabíjejí.


47.

Úsměvy zářící

z očí mého Mistra

mě činí nadmíru šťastným.

Slzy tekoucí

ze srdce mého Mistra

mě činí dokonalým —

daleko, daleko a daleko za

lety mé představivosti.


48.

Boží Oko Soucitu

si mě vybralo

dlouho před tím, než jsem si vybral

Boží Nohy Ochrany.


49.

Když dávám Bohu svou mysl,

Bůh mi říká:

„Mé dítě, rád přijímám

tvou mysl.“

Když dávám Bohu své srdce,

Bůh mi říká:

„Mé dítě, zoufale potřebuji

tvé srdce.“


50.

Když dávám Bohu to, co mám,

Bůh mi říká:

„Ty jsi tak hodné

a krásné dítě.“

Když dávám Bohu to, co jsem,

Bůh mi říká:

„Ty jsi tak dokonalé

a nepostradatelné dítě.“


51.

Nechť má naděje realizace Boha

každým dnem vzrůstá

jako dokonalá krása

ranního slunce.


52.

Má mysl

se neodvažuje napadnout

východ slunce

jistoty mého srdce.


53.

Včera

bylo mým jménem zoufalství touhy.

Dnes

je mým jménem extáze aspirace.


54.

I když nikdy neodpovídám

na Boží Volání,

jeho Srdce Soucitu

mě stále volá,

každý den.


55.

Kdysi

Bůh žil

uvnitř mého srdce odevzdání.

Nyní Bůh žije

uvnitř mého dechu vděčnosti.


56.

Ó má mysli,

prosím, prokaž mi velkou laskavost:

začni zářit.

Ó mé srdce,

prosím, prokaž mi velkou laskavost:

začni meditovat.

Ó můj živote,

prosím, prokaž mi velkou laskavost:

začni sloužit.

Ó má duše,

prosím, prokaž mi velkou laskavost:

začni šeptat.

Ó můj Pane,

prosím, prokaž mi velkou laskavost:

začni se na mě usmívat!


57.

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,

jsem si naprosto jist,

že když Tě neposlouchám,

tak Tě to hluboce zraňuje.

Nyní mi řekni, kterému způsobu dáváš přednost:

přinutit mě svou absolutní Silou,

abych Tě poslouchal,

nebo sestoupit do mého srdce

s nekonečně větší Láskou,

abych Tě poslouchal?

„Mé dítě, mám jen jednu Cestu

a vždy budu mít jen jednu Cestu.

Tou Cestou je Cesta Mé Lásky —

Mé Lásky Věčnosti, Mé Lásky Nekonečnosti

a Mé Lásky Nesmrtelnosti.“


58.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,

jaký je rozdíl

mezi lidskou pýchou

a božskou pýchou?

„Lidská pýcha je tancem zkázy

před úsměvem vlastnění.

Božská pýcha je, když Mě považuješ

za svého vlastního, zcela vlastního,

a když Já tě považuji

za svůj vlastní Sen Věčnosti

a svou vlastní Skutečnost Nesmrtelnosti.“


59.

Život touhy

získáváme.

Srdce aspirace

požadujeme.


60.

Vesnice Soucitu

je Rodištěm mého Pána.

Domek Uspokojení

je venkovským Domovem mého Pána.


61.

Boží Důvěra rozkvétá

uvnitř mého aspirujícího srdce.

Boží Jistota kvete

uvnitř mých inspirujících očí.


62.

Experiment mé mysli mi říká,

že Bůh je velmi starý Člověk.

Zkušenost mého srdce mi říká,

že Bůh je to nejkrásnější Dítě.


63.

Upřímný milovník Boha

přemůže nejistotu.

Falešný milovník Boha

se odevzdá nejistotě.


64.

Novost hledající mysl

mě těší.

Po jednotě hladovějící srdce

mě osvěcuje.


65.

Bůh ke mně přichází

se svými nekonečnými Sny Úsměvu.

Já přicházím k Bohu

se svými bezmocnými slzami skutečnosti.


66.

Má toužící mysl putuje

zeměmi zklamání fantazií.

Mé aspirující srdce létá

po oblohách extáze osvícení.


67.

Můj Pán Milovaný Nejvyšší

mi každý den

dává tu

samou radu:

„Mé dítě,

usmívej se, usmívej se, usmívej se.“


68.

Když se má mysl modlí,

slyším sladkou melodii

nespatřeného Za.

Když mé srdce medituje,

slyším duši rozechvívající melodii

vždy přesahujícího Za.


69.

Každá dobrá myšlenka

mi pomáhá se slavně vrátit

do mého univerzálního domova srdce jednoty.


70.

Nechť krása každé modlitby

mé mysli

přidá ptáčku míru

mého srdce

blaženost vůně mé duše.


71.

Úsměv Božího Oka Soucitu

na mě dává pozor.

Pláč mého srdce aspirace

dává pozor na Boha.

Úspěšné je Boží Oko —

stejně tak mé srdce.


72.

Po všechna ta léta, co znám Boha,

se mě ani jednou nezeptal,

proč jsem tak nestoudně neaspirující.

Ale opakovaně se mě ptal,

proč neaspiruji více.


73.

Mým skutečným vnitřním jménem

je hora stoupající aspirace mého srdce.

Mým skutečným vnějším jménem

je fontána rozšiřujícího se zasvěcení mého života.


74.

Hle!

Nejsem již více

ve vězení pochyb své mysli.

Nyní jsem v království víry

svého srdce.


75.

Nechť se můj život aspirace

nalézá mezi

požehnanými příkazy

vnitřního světa

a radostným a úplným

přijetím

vnějšího světa.


76.

Úplně každý den

mé srdce dováží z Nebe

Boží Odpuštění

a vyváží ze Země

mou vděčnost.


77.

Můj Pane,

každý den mi dej schopnost

nabídnout Ti nový slib

v mém životě poslušnosti

a v mém srdci odevzdání.


78.

Má mysl

se kochá novinami.

Mé srdce

se kochá biblí.


79.

Bůh pláče,

když od Něj utíkám.

Bůh se směje a směje,

když se před Ním snažím schovat.


From:Sri Chinmoy,Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce, Madal Bal, 2007
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/gce