{{htmlmetatags>metatag-robots=()}} Meditace: volba člověka a hlas Boha, část 2

Meditace: volba člověka a hlas Boha, část 2

Vídával jsem kolem svého srdce zlaté světlo, ale teď již nevidím. Jak si mohu obnovit tuto překrásnou přítomnost?

Sri Chinmoy: Začněme se slovy "zlaté světlo". Každé světlo má svůj význam. Zlaté světlo ve skutečnost přichází z úrovně vědomí, které říkáme supermysl. Supermysl je nekonečně výš než fyzická mysl. Nad fyzickou myslí sídlí intuice, nadmysl, a nad nadmyslí je supermysl. Zlaté světlo sestupuje ze supermysli.

Toto zlaté světlo má zvláštní význam. Zlaté světlo je božské projevení. Když toto světlo božského projevení sestupuje a dotkne se pozemského vědomí, zčervená. Někdy světlo ustoupí, jestliže cítí, že nemůže kvůli nedostatku čistoty v srdci zůstat. Jestliže srdce není čisté, je pro světlo nemožné tam zůstat natrvalo. Když je srdce čisté, světlo důkladně a uspokojivě pracuje nejprve v oblasti srdce, potom se přesune do vitálna a do fyzckého.

Nevidíte-li toto světlo, nebuďte zklamaní. Působí na jiné úrovni vědomí. Když začátečník vidí světlo, má pocit, že dělá neobvyklý pokrok. Do určité míry je to pravda. Pokud vám Bůh ukáže světlo, přirozeně budete inspirováni, abyste se ponořili hluboko do moře duchovnosti. Pokud však bude Bůh cítit, že to, co potřebujete, je mír, a ne světlo, bude uvnitř vás působit jiným způsobem.

Ve vás, kvůli vaší bohaté čistotě, světlo stále zůstává. Teď pracuje uvnitř vašeho vitálna a někdy přechází do fyzického. Znovu získat viditelnou přítomnost světla není nezbytné. Chcete-li následovat duchovní cestu, není to světlo, co chcete — je to Boží neustálý Zájem o vás, Boží skutečná Láska a Boží Požehnání. Když máte Boží Zájem, může si vzít podobu Světla, Míru nebo Síly.

Nejdůležitější je těšit Boha Božím vlastním Způsobem. Silou své odevzdanosti se můžete požádat: „Bože, udělej mě čímkoliv chceš, abych mohl být Tvým nástrojem.“ Přejete si znovu získat onu nádhernou přítomnost světla, ale když ho spatříte, nedostane se vám nejvyššího uspokojení, neboť nenaplníte Boha Jeho vlastním způsobem. Chcete-li Milost Boha, můžete se modlit k Bohu podle svého a ujišťuji vás, že získáte zlaté Světlo. Ale nepotěší vás to, protože víte, že vaším nejvyšším cílem je potěšit Boha Jeho vlastním způsobem. Dá-li vám Bůh zážitek, měli byste Mu být nesmírně vděční. A pokud vám ho nedá, musíte být vděční úplně stejně, protože On ví, co je pro vás nejlepší. Vaším úkolem je oduševněle meditovat a Božím úkolem je dát vám Světlo nebo Blaženost nebo Mír nebo Sílu. Bůh vám dá to, co má a čím je, pokud vy Mu dáte to, co máte a čím jste. Co máte, je nevědomost, a čím jste, je aspirace. Mou prosbou tedy je, abyste těšili Boha Jeho vlastním způsobem a nestarali se o věci, které jste kdysi měli a nyní máte pocit, že vám chybí.

Jak můžeme ukáznit mysl?

Sri Chinmoy: Zkuste cítit, že žádnou mysl nemáte, že máte jen duši. Nemůžete-li cítit přítomnost své duše, můžete snadno cítit přítomnost svého srdce. Dovolte Světlu vašeho srdce, aby zaplavilo celou vaši bytost. Když se vám to podaří, můžete si být jisti, že jste překonali intelektuální, zdůvodňující mysl a vstoupili jste do osvícené mysli. Když se světlo v srdci rozšiřuje nebo přichází z duše a prostoupí celým tělem, mysl se automaticky ukázní. Chcete-li ukáznit svou mysl jen toužebným přáním nebo násilím, bude to nemožné. Je to jako zkoušet napořád narovnat psovi ocas. Můžete-li žít v duši nebo i jen v srdci, světlo vnitřní skutečnosti buď přemění fyzickou mysl do vyšší úrovně, nebo do hrubé fyzické mysli snese shůry všenaplňující Mír. Když Mír sestoupí do mysli nebo mysl vystoupí na vyšší úroveň Světla, mysl, jak ji znáte, automaticky zmizí.

Někdy během své meditace cítím, že na mne útočí nebožské myšlenky. Jak proti nim mohu bojovat?

Sri Chinmoy: Během své meditace nebojujte proti zlým myšlenkám. Bojujete-li stále proti zlým myšlenkám, k vašemu překvapení je jen posílíte. Ale otevřete-li se božským myšlenkám, špatné myšlenky zjistí, že jsou zbytečné. Budou na božské myšlenky nesmírně žárlit a nebudou s vámi ztrácet čas.

Během své meditace zkoušejte pěstovat božskou Lásku. Zkoušejte oduševněle milovat lidstvo. Můžete říct: „Jak můžu milovat ostatní, když nevím, jak milovat sebe?“ Řeknu vám, jak máte milovat sebe. Sami sebe můžete nejvíc milovat tím, že budete bezpodmínečně milovat Boha. Můžete se zeptat: „Jak mohu milovat Boha, když nevím, co to je láska?“ Má okamžitá odpověď je: „Láska je přeměňující silou v naší lidské přirozenosti.“

Láska je přeměňující silou v naší lidské přirozenosti. Láska přeměňuje náš život naprosté spoutanosti v život nejmocnější svobody. Láska pláče po životě. Láska bojuje za život. A láska nakonec vrůstá do věčného Života.

Jaký je vztah mezi vědomím a pravdou?

Sri Chinmoy: Vědomí a pravda se potřebují navzájem. Bez vědomí se pravda nemůže projevit na žádné úrovni. Bez pravdy nemůže mít vědomí žádnou živoucí, trvalou nebo nesmrtelnou skutečnost.

Měl by se člověk stáhnout do ústraní a odmítnout lidstvo, aby meditoval?

Sri Chinmoy: Ten kdo medituje, jedná jako božský hrdina uprostřed lidstva. Lidstvo je neoddělitelnou součástí Boha. Jak bychom mohli obejmout božskost odmítáním lidskosti? Musíme přijmout svět takový, jaký je nyní. Nepřijmeme-li něco, jak to můžeme změnit? Kdyby se hrnčíř nedotkl hroudy hlíny, jak by z ní mohl vytvarovat hrnek? Ten, kdo medituje, se musí chovat jako božský hrdina uprostřed lidstva.

Lidstvo je v současnosti daleko, daleko od dokonalosti. Ale i my jsme součástí tohoto lidstva. Jak se můžeme přestat starat o své vlastní bratry a sestry, kteří jsou jako údy našeho vlastního těla? Jestliže to uděláme, omezíme tím jen svou vlastní schopnost účinně ve světě jednat. Musíme přijmout lidstvo jako své zcela vlastní. Máme-li schopnost inspirovat druhé, pokud jsme o jeden krok napřed, tehdy máme možnost sloužit božskosti v těch, kteří nás následují.

Nemusíme tedy chodit do himálajských jeskyní. Musíme se tváří v tvář postavit světu tady a teď. Tvář světa musíme přeměnit silou svého zasvěcení božskosti v lidstvu. Meditace není únik. Meditace je přijetí života jako celku se záměrem přeměnit jej pro nejvyšší projevení božské Pravdy tady na zemi.

Je nějaké nebezpečí, když odejdeme meditovat do jeskyně a zkoušíme realizovat Boha v ústraní?

Sri Chinmoy: Někteří lidé odcházejí do ústraní, aby realizovali Boha. Nechtějí spatřit Boha v lidstvu; chtějí vidět Boha jen nahoře. Ignorují a popírají svět. Praktikují náročnou duchovní kázeň zcela sami. Nakonec mohou realizovat Boha, Boha v odloučení, ale jestliže není jejich duchovní cvičení prováděno integrálně, v některých případech se stanou arogantní.

From:Sri Chinmoy,Meditace: volba člověka a hlas Boha, část 2, (knižně nevydáno), 1974
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/mcv_2