Část IV

Ve škole jsme se učili o řeckých bozích a mě by zajímalo, jestli existují v nějakém světě tak jako indičtí bohové a bohyně? Také bych rád věděl, jestli jsou tvořeni noví bohové a bohyně, nebo jestli jsou pořád titíž. 4

Sri Chinmoy: Nejprve se zaměřme na indickou a řeckou mytologii. Na vnější úrovni jsou moje vědomosti o řecké mytologii skoro nulové. Ale indickou mytologii jsem studoval, studoval a studoval. Rád bych řekl se srdcem jednoty a s Božím nekonečným Světlem Moudrosti, že řečtí bohové a bohyně — ať už naštěstí či naneštěstí — se nemohou srovnávat s indickými bohy a bohyněmi.

Indičtí bohové a bohyně vznikli z nejvyšší Výšky Nejvyššího. Samotný Nejvyšší chtěl stvořit tyto kosmické bohy a bohyně, tak jako strom potřebuje větvě, listí, květy a plody.

Kromě našich hlavních kosmických bohů a bohyň, například Mahéšvari, Mahákálí, Mahálakšmí a Mahásarasvatí, existuje mnoho, mnoho, méně významných kosmických bohů a bohyň, jejichž jména možná neznáme a snad ani nepotřebujeme znát. Strom má bezpočet listů. Kdyby chtěl majitel stromu pojmenovat každý list, může to udělat, protože je zároveň vševědoucí, všemocný a všudypřítomný. Ale my bychom si tolik jmen nedokázali zapamatovat. Měli bychom v tom naprostý zmatek.

Takže nám stačí, že známe čtyři hlavní kosmické bohy a bohyně, o kterých jsem se již zmínil, a kromě naší trojice — Brahmy, Višnua a Šivy — máme Indru, Vayua, Agniho, a tak dále. Všichni tito indičtí bohové a bohyně vznikli přímo z Transcendentální Vize Nejvyššího. Sestoupili přímo od Samotného Nejvyššího.

U řeckých bohů a bohyň to tak není. Vědomí Řecka a také vědomí okolních zemí aspirovalo a tato aspirace vystoupila z fyzické úrovně na vitální úroveň. Na mentální úroveň se už tak mocně nedostala. Tato aspirace chtěla něco přímo Shůry. Tato aspirace byla schopna vystoupit z fyzické úrovně na vitální úroveň, ale odtud už nebyla schopna jít výše. Byl tam však ohromný hlad po síle Shůry. Zajímala je hlavně síla. Pokud v té síle bylo světlo, bylo to skvělé, ale hlavně je zajímala síla. O moudrost se nezajímali. Chtěli oddělit sílu od moudrosti. V jejich myslích převažoval aspekt síly. Ale není možné je od sebe oddělit. Moudrost a síla jdou ruku v ruce. Když vzývali sílu Shůry, získávali také i nějakou moudrost.

Takže řečtí bohové a bohyně byli většinou zformováni z aspirujícího vitálna — musíme ovšem vědět, že nešlo o nízké vitálno, nebo nízké elementy, to rozhodně ne. Jsou to dynamické, nikoli agresivní aspekty lidské aspirace. Vystoupilo to nahoru a postoupilo do vitální úrovně — do vitálna, které je dynamické, aktivní a progresivní.

V tomto bodě řekl Nejvyšší: „Mé dítě, jelikož sis dalo takovou práci, abys vystoupalo na toto místo, půjdu dolů a dám ti, co si přeješ.“ A tak Nejvyšší snesl dolů svoji Milost. Aspirace, která vystoupala na výšku vitálního světa, přijala Požehnání Shůry, od Nejvyššího a potom si tato vznešená aspirace vzala na sebe podobu bohů a bohyň, nebo podobu, kterou nakonec vytvořila lidská mysl a ta se začala nazývat bohové nebo bohyně.

Rád bych však řekl, že indičtí bohové a bohyně jsou nekonečně více, hmatatelnější a konkrétnější. Můžete s nimi mluvit nekonečně oddaněji a laskavěji. Třebaže bohyně jako Kálí nebo Durga mají ohromnou moc, můžete k nim mít mnohem důvěrnější vztah než k řeckým bohům a bohyním.

Abych byl k vám zcela upřímný, postavení nebo výška řeckých bohů a bohyň a indických bohů a bohyň není stejná. Je to podobné, jako kdybyste porovnávali nějaký kopeček a Mount Everest. Říkám to díky své vlastní realizaci. Jiní možná realizují pravdu odlišným způsobem. Někteří lidé budou vyvracet moje tvrzení, možná jej vůbec nepřijmou, ale každý musí být spokojen se svou vlastní realizací.

Vraťme se však k tvé druhé otázce. Nemůžeme říci, že by vznikali noví bohové a bohyně. Jasně vidím, že ti noví jsou ti stejní staří, kteří se projevují v nových podobách, novými způsoby a novým světlem. Nejvyšší nepřináší na svět nové bohy a bohyně, protože tito bohové a bohyně nevěří v evoluci. Neúčastní se v Boží Kosmické Hře takovým způsobem jako my. Jejich realizace, jejich schopnosti a všechno ostatní, je pevně dáno.

Ve smyslu vnitřního bohatství jsou kosmičtí bohové a bohyně jako milionáři, ale těmi milionáři také zůstanou. Nestanou se z nich miliardáři. Na druhou stranu, kdyby zneužili svoje bohatství, jejich moc zmizí. Je to stejné jako u lidských bytostí. Když má někdo velké bohatství, musíme se dívat, jestli jej zneužívá, nebo jestli jej používá správným způsobem. Pokud jej používá správně, získá radost a vděčnost lidstva.

Avšak pokud lidské bytosti aspirují pouze na ztotožnění s Boží Vůlí, pokud chtějí těšit Boha Jeho vlastním Způsobem, stanou se nejvybranějšími nástroji Boha, Nejvyššího a jejich moc pozemské transformace zdaleka překoná moc kosmických bohů a bohyň.


SCA 1130. Na tuto otázku odpověděl Sri Chinmoy během výletu autobusem z Cardiffu do Londýna 15. listopadu 1991.

From:Sri Chinmoy,Sri Chinmoy odpovídá, část 34, (knižně nevydáno), 2016
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sca_34