Slunce, měsíc, hvězdy

1.

Vnější slunce věčně, bezesně a bez dechu pracuje, aby dokázalo něco úžasného pro vnitřní slunce.

2.

Ranní slunce nám dává záplavu inspirace. Večerní slunce nám dává moře aspirace.

3.

Pokaždé, když pohlédnu na úplněk, získávám extázi vůně lásky.

4.

Úplněk okamžitě zbavuje mou mysl nevraživosti vůči mým nepřátelům.

5.

Ticho zapadajícího slunce tak sladce a soucitně promlouvá k mému srdci.

6.

Slunce mi říká, abych dával v hojné míře a nikdy si nepůjčoval.

7.

Když se modlím a medituji, vidím na obloze svého srdce slunce sebepřekonání .

8.

Sladký šepot večerního slunce okamžitě uklidňuje mou rozbouřenou mysl.

9.

Ranní slunce pláče, když se nemodlím.

Večerní slunce vzdychá, když nemedituji.

10.

Ó večerní slunce, tvá nekonečná trpělivost probouzí mír spící v nitru mého srdce.

11.

Ó zářící slunce, říkáš mi, že smrt může být oddálena.

12.

Každá hvězda není ničím jiným než kouzelným a přitažlivým úsměvem.

13.

Kéž jsem každý den připraven ocenit krásu Matky-Země, když slunce zaklepe na dveře mého srdce.

14.

Ó slunce, měsíci a hvězdy, jak bych si přál, abyste i vy měly každý rok prázdniny, které si tak právem zasloužíte.

15.

Slunce vroucně miluje dokonce i toho, kdo vstává pozdě.

16.

Slunce pomáhá zmenšovat utrpení v našem životě.

Měsíc pomáhá zvětšovat radost v našem životě.

17.

Chci, aby slunce bylo vládcem mého života.

Chci, aby měsíc byl snílkem mého srdce.

18.

Slunce ke mně přichází jako skladatel písní.

Měsíc ke mně přichází jako vypravěč příběhů.

19.

Ani slunce, ani měsíc se nikdy nesnaží, dokončit nekonečný závod.

20.

Když má mysl potřebuje sílu, vzývám slunce.

Když mé srdce potřebuje mír, vzývám měsíc.

Když můj život potřebuje osvícení, vzývám hvězdy.

21.

Jestliže chceš zářit jako slunce, začni zpívat píseň sebenabízení svého života.

22.

Květiny říkají rannímu slunci: „Ó Slunce, dej nám svou krásu.“

23.

Ranní slunce říká květinám: „Ó květiny, dejte mi svou sladkost.“

24.

Je-li pravda, že mysl je nocí nevědomostí, pak je také pravda, že srdce je sluncem moudrosti.

25.

Nechci být vlastníkem východu slunce, ale chci být milovníkem východu slunce.

26.

Nechci být pouze milovníkem měsícem zalité noci, ale chci být i snílkem noci úplňku.

27.

Nové slunce je pro novou naději.

Nová naděje je pro nový slib.

28.

Vnější slunce a vnější měsíc jsou každý den stejné, nikoliv však vnitřní slunce a vnitřní měsíc.

29.

Má noc zápolení byla, má noc zápolení stále je. Ale má noc zápolení se zanedlouho odevzdá slunci mého vítězství.

30.

Připravenost mé mysli běží rychle, velmi rychle ke slunci.

31.

Ochota mého srdce běží rychle, velmi rychle k měsíci.

32.

Dychtivost mé mysli běží rychle, velmi rychle ke hvězdám.

33.

Plamen odpovědnosti dává zrod slunci spokojenosti.

34.

Kéž mé srdce každý den zpívá s vycházejícím sluncem.

35.

Kéž mé srdce každý den tančí s vycházejícím měsícem.

36.

Ó ranní slunce, dáváš mé mysli to, co nemá: radost.

37.

Ó zapadající slunce, dáváš mému srdci to, co nemá: mír.

38.

Ranní hvězdy mi říkají, odkud pocházím: z neznámého.

39.

Večerní hvězdy mi říkají, kam musím jít: k nepoznatelnému.

40.

Má mysl koncentrace je požehnáním slunce.

41.

Mé srdce meditace je požehnáním měsíce.

42.

Když radostně dávám, stávám se vycházející hvězdou.

43.

Když váhavě přijímám, stávám se zapadající hvězdou.

44.

Ranní hvězda mi říká, abych nemyslel na minulost.

45.

Večerní hvězda mi říká, abych myslel pouze na budoucnost.

46.

Slib dosažení získávám od vycházejícího slunce.

47.

Naplnění dokonalosti získávám od vycházejícího měsíce.

48.

Má mysl je pláčem stoupajícím ke slunci.

49.

Mé srdce je úsměvem sestupujícím ze slunce.

50.

Slunce mi říká: „Neboj se minulosti. Můj soucit se o tebe postará.“

51.

Měsíc mi říká: „Neboj se budoucnosti. Má láska se o tebe postará.“

52.

Má utrápená mysl je kolébána konejšivými večerními hvězdami.

53.

Ranní hvězdy mi slibují, že mě požehnají květy přeměny mého života.

54.

Hvězdy žádají mou mysl, aby ukončila svou neklidnou a zbytečnou hru.

55.

Hvězdy žádají mé srdce, aby začalo svou nezrozenou a nesmrtelnou hru.

56.

Rannímu slunci radostně nabízím své modlící se srdce.

57.

Večernímu slunci nepodmíněně nabízím svůj milující život.

58.

Obloha bez míru je noc bez měsíce.

59.

Jak bych si přál, abych mohl být ve svém vnějším životě tak krásný jako mihotavé hvězdy mého srdce.

60.

Tiché oko slunce je vskutku tváří blaženosti vesmíru.

From:Sri Chinmoy,Slunce, měsíc, hvězdy, Madal Bal, 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/sms