Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 1

1

```

Můj Pane,

přikázal jsi mi,

abych Ti nabídl

Sedmdesát sedm tisíc stromů služby.

Poslechnu Tvůj absolutní Příkaz.

```

2

```

Mé srdce

je jedním z mých domovů,

ale jediným Domovem mého srdce

je Bůh. ```

3

```

Abychom uviděli Tvář Boha,

musíme nejprve pohltit

Nektarový prach

Božích Nohou. ```

4

```

Abychom uviděli Oko Boha,

musíme se nejprve stát

Srdcem Boha.

```

5

```

Pláč země stoupá,

ale před tím,

než se dotkne Oka Nebes,

vrátí se. ```

6

```

Úsměv Nebe sestupuje,

ale před tím,

než se dotkne srdce země,

vrátí se. ```

7

```

Mé srdce vděčnosti Bohu

je extází duhového tance

mé duše.

```

8

```

Můj Pane Nejvyšší,

urychli narození

mého srdce vděčnosti.

```

9

```

Dnes jsme mé srdce a já

přemíru šťastní,

protože vidíme,

jak balón ega mé mysli

ztrácí velmi rychle svou výšku.

```

10

```

Můj milovaný Nejvyšší,

nechci se stát

mozkem počítače.

Chci se stát jen

řetězem oddanosti.

```

11

```

Mysl upřímnosti

je dlouhá cesta.

Srdce čistoty

je delší cesta.

Život božskosti

je nejdelší cesta. ```

12

```

Když mysl neaspiruje,

stává se obětí

pustošících a zničujících myšlenek.

```

13

```

Pro mysl to není vůbec těžký úkol

stát se úmyslně anti-božskou. ```

14

```

O má mysli,

jak dlouho se budeš těšit

ze svých chabých argumentů

proti Božímu soucitnému Oku? ```

15

```

Avatár je ten,

kdo přijímá od Boha Samotného

svět očisťující dech.

```

17

```

Avatár je ten,

komu Samotný Bůh říká

svět osvěcující tajemství.

```

18

```

Avatár je ten,

kdo přijímá od Boha Samotného

Boží vlastní Sny

pro plné projevení Boha

zde na zemi.

```

19

```

Avatár je ten,

kdo se ochotně skloní

pod tíhou utrpení světa.

```

20

```

Trvalé uspokojení

spočívá pouze

v kořenech víry.

```

21

```

Podezřívavá mysl

a prozíravé srdce

se nemohou nikdy smírně dohodnout.

```

22

```

Můj Pane,

skutečně vidíš a cítíš

mé tlukoucí srdce,

jak po Tobě žalostně vzlyká?

„Mé dítě, cítím, cítím,

a považuji je

za zcela Své!“

```

23

```

Každý den s duchovním Mistrem

je pro žáka

život zachraňující

a život formující příležitost. ```

24

```

Každý den můj Pán prochází

mou zkouškou zklamání.

Každou noc můj Pán prochází

mou zkouškou rozzlobení. ```

25

```

Ó hledající Boha,

jak můžeš být takový hlupák,

že si neuvědomuješ,

že každý Bohem zadaný úkol

pro tebe je zlatou příležitostí,

jak urychlit tvou cestu k Bohu? ```

26

```

Ó hledající,

tvá duše je ve značných rozpacích,

když tě má představit Bohu.

```

27

```

Ó hledající,

je mi tě upřímně líto.

Celý tvůj život se stal

hromadou obav mysli. ```

28

```

Chci se stát

krásou a vůní

sebedisciplinovaného života.

```

29

```

Jestliže ti ve tvém duchovním životě

chybí upřímnost,

pak budeš směřovat

vstříc NICOTĚ. ```

30

```

Ať se má láska k Bohu

rozhoupe

do plného projevení.

```

31

```

Víckrát už nedovolím,

aby had pokušení

uštknul můj život.

```

32

```

Vždy nechám hodovat

své oči

na Božích Lotosových Nohou.

```

33

```

Když mám hlubokou meditaci,

cítím, že můj život rozkvétá

do rajského stromu.

```

34

```

Mé bezesné srdce odevzdanosti

je oficiálním příbytkem

Oka Uspokojení mého Pána.

```

35

```

K dosažení Božího Paláce

nepotřebuješ vnějšího průvodce,

ale potřebuješ vnitřní pláč.

```

36

```

Aspirace se stává zklamáním,

když chceme naplnit své životy

svým vlastním zoufalým způsobem.

```

37

```

Každé pravidlo připouští výjimky

právem nejvyšší nezbytnosti. ```

38

```

Když je naše odevzdanost úplná,

jsme schopni létat

meteorickou rychlostí aspirace.

```

39

```

Prohlašuješ se

za moudrého hledajícího.

Tak jak to, že stále žiješ

v džungli touhy své mysli? ```

40

```

Vulkán aspirace jeho srdce

zničil most

mezi jeho myslí

a vitálním světem. ```

41

```

Neměj strach,

můj příteli hledající,

Bůh ti neřekl,

že jsi dokončený produkt. ```

42

```

Každou noc přichází má duše

a říká mému srdci

aby spalo na poli

květinových snů. ```

43

```

Bůh je na mě pyšný,

protože jsem se zcela ztratil

ve svém srdci vděčnosti.

```

44

```

Říkáš, že jsi dostal

posilu nové naděje.

To znamená, že Bůh sní

skrze tvé nové sny. ```

45

```

Boží Oko Soucitu zasáhlo

předešlo jeho potřebě

operace mysli.

```

46

```

S láskou a soucitem

má duše žádá mé srdce,

aby se přestěhovalo

do země uspokojení Boha. ```

47

```

Běda, proč nenechám Boha

aby ručně tvořil můj život

kousek po kousku

podle svého sladkého Potěšení? ```

48

```

Zcela jsem stáhl svou oddanost

mé pochybující mysli.

Všechna má oddanost nyní odešla

k mému aspirujícímu srdci. ```

49

```

Dokonce i když zpíváš dušeplné písně

imaginárním posluchačům,

tvá duše se na tebe stává

mimořádně pyšná. ```

50

```

Miluješ-li upřímně tento svět,

tak není potřeba žádný důkaz.

Ale pokud tento svět vůbec nemiluješ,

tak žádný důkaz nebude dostatečný. ```

55

```

Bůh chce,

aby úplně každé aspirující srdce

bylo oltářem univerzálního míru.

```

58

```

Nejvybranější duše

milují a oceňují

Boží nejjednodušší Život.

```

60

```

Tvá mysl zaslepená napodobováním

ti může přinést

životní tragédie.

```

66

```

Všichni hledající jsou přijati

Bohem radostně;

dokonce i ti,

kteří přicházejí na poslední chvíli. ```

68

```

Jen poslouchej okouzlující šepot

své duše.

Můžeš snadno svrhnout

svého diktátora-mysl. ```

80

```

Bůh zve na společný oběd

jen ty, kdo si vytvořili

opravdový hlad po Bohu.

```

85

```

Vždy miř přímo

na cíl dokonalosti

a na nic jiného.

```

91

```

Když se zapojíš do duchovního života,

musíš se vědomě posílit

proti ničivým úderům nevědomosti.

```

93

```

Bůh po nás chce,

abychom vzlétli vzhůru

na naši oblohu srdce

a přeměnili naše zemí spoutané životy. ```

97

```

Mí krásní ptáčci meditace

přede mnou poletují dříve,

než zasvitne ráno.

```

100

```

Nikdy nesmíš bagatelizovat

svůj Bohem darovaný

duchovní život.

```

101

```

Proč jsme takoví hlupáci?

Jak to, že necítíme,

že jsme vybráni,

abychom vykonávali

Bohem dané povinnosti?

```

102

```

Pýcha v jakémkoliv slibu

je prostě netolerovatelná. ```

107

```

Chceš se těšit ze zázraku?

Je to velmi prosté.

Vždy říkej Bohu „Ano“.

```

113

```

Slyšet tajný šepot Boha

znamená pít

sny zaplavené extází.

```

117

```

Odpuštění je největší ctnost

a tuto mimořádnou ctnost

může procvičovat každý.

```

118

```

Nemysli!

Nemysli!

Čím víc myslíš,

tím víc zevšeobecňuješ

a řadíš do skupin.

Myšlení duchovnímu životu

neprospívá.

```

119

```

Neustále analyzující

a dotazující se mysl

nemá rychlost dokonce ani

indického buvolího spřežení. ```

122

```

Každý den

Boží Oko Soucitu

odpouští naše hrubé omyly.

```

127

```

Dovol disciplíně tvé mysli

a trpělivosti tvého srdce

aby ti ukázaly své zázraky.

```

132

```

Před tím, než odejdeš,

zkus milovat víc,

nekonečně víc.

```

133

```

Běda, kolik Snů Boha

uvnitř mne čeká

na své plné projevení!

```

149

```

Buď opatrný, ó hledající!

Každá tvá promarněná příležitost

tě může stát celý život.

```

171

```

Každý hledající pravdy

musí posílit své srdeční svaly,

aby byly silnější než nejsilnější.

```

186

```

Každý den mi Bůh dává schopnost

nabídnout lidstvu proud

inspirujících a

aspirujících skutků. ```

197

```

Jen milovníci Boha mají právo

být členy shromáždění dokonalosti

kosmických bohů a bohyň.

```

199

```

Ať již jdeme do jakékoliv země,

milovníci odevzdanosti Bohu

jsou mimořádně vzácní.

```

200

```

Boží Pýcha

na své radostně odevzdané děti

je nepředstavitelná.

```

203

```

Příliš často odmítáme

své Bohem zadané úkoly;

proto náš život dokonalosti

nám zůstává vzdálen. ```

204

```

Boha vidím při výjimečných příležitostech.

Ale každý den se setkávám

s Jeho Okem Soucitu

a s Jeho Srdcem Odpuštění. ```

207

```

Vždy si mohu zvolit:

buď položím svůj život

k Nohám Boha,

nebo vložím svůj život

do rukou své mysli.

```

211

```

Máš-li ve své mysli sílu

panovat světu,

nikdy ji nepoužívej.

Máš-li ve svém srdci lásku

stát se světem samotným,

tak ji použij! ```

216

```

Nikdy nic nemůže Bohu vynahradit

Jeho nekonečný Soucit k nám. ```

221

```

Ten nejmenší čin sebenabízení

nám může přinést

radost rozsáhlou jako oceán.

```

226

```

K tomu, abys nastoupil na cestu k Bohu

nepotřebuješ vysokou duši.

To, co potřebuješ, je vysoký cíl.

```

229

```

Když je Bůh skutečně potěšen

naší aspirací a oddaností,

ukáže nám soukromý vstup

do svého nebeského Příbytku. ```

230

```

Na počátku času

nám Bůh určil trasu,

jak Jej dosáhnout.

Ti, co si myslí,

že objevili novou cestu k Bohu,

se zcela mýlí. ```

235

```

Neustálá nevděčnost člověka

je Boží každodenní zkušenost. ```

238

```

Poslušnost milovníka Boha

korunuje jeho dny

neohraničeným uspokojením.

```

239

```

Bůh mi říká,

že mé dopisy lásky,

oddanosti a odevzdanosti

nepotřebují dokonalou gramatiku. ```

250

```

Nic není nevyléčitelné!

Nic není nezměnitelné!

To by mělo být heslem toho,

kdo věří v Boha. ```

251

```

Ke svému velkému šoku a překvapení

člověk připoutává sám sebe

ke sloupu utrpení.

```

256

```

Když chceš udělat nejrychlejší pokrok,

zkus zůstat, jak dlouho jen můžeš,

ve sladké přítomnosti milovníka Boha.

```

257

```

Spoutej Boží Nohy

láskou svého srdce.

Uvidíš svou duši,

jak oslepuje oči tvých tužeb. ```

259

```

Jakmile potom,

co strávíš dlouhý čas na duchovní cestě,

tuto cestu opustíš,

stane se tvůj život souhrnem

duchovních pohrom.

```

266

```

Ti, jež nezískají spontánní radost

z duhového svítání,

naleznou den

absolutního zklamání. ```

273

```

Proč by mělo Boží soucitné Oko

na tebe čekat?

Jdi, pochoduj, utíkej a sprintuj k Bohu!

Kvůli čemu?

Pro tvé vlastní uspokojení!

```

280

```

Můj Pane,

každý den v kteroukoliv chvíli

vzývám Tvůj absolutní Příkaz.

```

281

```

Když vlastníš jakoukoliv nadřazenost

nad ostatními,

tak nejsi vůbec nablízku

dokonalosti. ```

283

```

Nehledám člověkem stvořenou korunu,

ale bezdechu a bezespánku toužím

po Božím Oku Soucitu.

```

284

```

Když neaspiruji,

když se nemodlím

a když nemedituji,

má mysl se stává těžkým závažím

marnivého zklamání.

```

295

```

Znát, co je předurčeno,

není nutné.

Ale znát, jakou roli

bychom měli hrát

v Boží kosmické Hře,

je absolutně nezbytné. ```

297

```

Neočekávej od Boha,

že bude souhlasit se vším, co děláš

a se vším, co říkáš.

Jen se modli k Bohu,

aby ti dal schopnost

dělat vždy ty správné věci. ```

298

```

Bůh vždy nechce,

abys přišel okamžitě domů.

Jestliže jsi zcela vyčerpán,

odpočiň si,

dokud nebudeš moci zase pokračovat

na své cestě. ```

346

```

Člověk bez víry

je jako

mrak bez vody.

```

403

```

Mysl je

světovému míru cizincem

a

jeho potlačovatelem. ```

494

```

Ať je má mysl

stará

jako sám svět.

Chci však, aby mé srdce

bylo mladé jako poupě.

```

518

```

Žádná mysl nemůže přijít

do Země Boha,

aniž by přešla

Boží Most Ticha. ```

571

```

Není bouřlivého dne

v lidském životě,

který by nemohl být proměněn

v nejjasnější svítání. ```

616

```

Kéž je můj každodenní život

burácejícím vodopádem

tvořivosti.

```

633

```

Bůh má ve zvyku se opakovat,

tak aby Jeho Filozofie

nezůstala pro nikoho neznámá.

```

658

```

Ten, kdo se zdráhá

lámat kameny,

se nikdy nebude moci stát

průkopníkem cesty. ```

701

```

Poutnické dny

východu slunce lidstva

nikdy neskončí.

```

762

```

Každý den se modlím k Bohu,

aby mou mysl přeměnil na květinu klidu,

mé srdce na květinu čistoty

a můj život na květinu prostoty. ```

765

```

Můj Pane, dej mi schopnost

vysušit každou slzu

z každého srdce.

```

839

```

Boží Srdce ví,

jak šeptat.

Lidská mysl ví,

jak fňukat. ```

From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 1, (knižně nevydáno), 2015
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_1