Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 42

41001

```

Začal jsem svou cestu

jako hledající Boha.

Teď jsem milovník Boha

a cítím, že se brzy,

velmi brzy stanu tím,

kdo Boha opravdu naplní. ```

41002

```

Bůh nechce, abych Jej obdivoval.

Chce jen, abych Ho miloval

a miloval a miloval.

```

41010

```

Skutečně vypadáme božsky

a nanejvýš krásně,

když zavřeme svá ústa

a otevřeme svá srdce. ```

41011

```

Bůh je unaven

z našich názorů. ```

41012

```

Bůh po nás chce

jen přesvědčení. ```

41013

```

Téměř většina

lidských přátelství

dlouho nevydrží.

```

41018

```

Jak Bůh, tak i člověk,

jsou vždy dychtiví

slyšet dobré novinky.

```

41021

```

Jsme v bezpečí,

jen když Bůh vybírá za nás. ```

41024

```

Poslouchat Boha —

to je být vybraným hráčem

v Boží Kosmické Hře.

```

41025

```

Ne člověk,

ale jen Bůh

si zaslouží potěšení.

```

41026

```

V duchovním životě

není nic tak sladkého,

jako oddanost.

```

41027

```

Meditace zastaví

mysl, která miluje zvuk. ```

41028

```

Každé srdce

je

příležitost realizace Boha.

```

41069

```

Bůh mi říká:

„Mé dítě, nedělej si starosti

se svou připraveností.

Jen utíkej a utíkej

jak nejrychleji můžeš

vstříc ke Mně.“ ```

41070

```

Nejšťastnější okamžik

mého života nebyl,

když mi Bůh dal Svou nekonečnou Sílu,

ale když jsem dal Bohu

svůj bezmocný pláč srdce.

```

41072

```

Bůh po mně chce,

abych byl závislý jen na Něm.

Jen potom mne bude

uvnitř i vně učit

s nejvyšším Soucitem a Zájmem.

```

41073

```

Miluj Boha Božím způsobem —

ne přemýšlením,

dokonce ani ne aspirováním,

ale stálým sebenabízením. ```

41075

```

Když upřímně aspirujeme,

Bůh pro nás otevřeně

dělá vše.

```

41077

```

Síla těla je potřebná,

ale vůle duše je nepostradatelná. ```

41078

```

Pokud chceš ve svém

duchovním životě uspět,

pak se zcela odevzdej Bohu.

```

41085

```

Ne co říkáš,

ne co děláš,

ale čím se nakonec staneš

je jediná věc,

o kterou se Bůh stará.

```

41087

```

Božskost se dotkla nejtemnější noci.

Hle, je to noc,

která vrostla do nekonečného Světla.

```

41088

```

Bůh má čas,

aby mne přeměnil.

Ale běda, já nemám čas

Jej poslechnout. ```

41089

```

Můj Pane,

je to na Tobě,

zda mne zahrneš nebo vyjmeš

z Tvé Manifestace na zemi.

Já budu šťastný úplně stejně.

```

41090

```

Můj Pane,

dej mi schopnost,

abych se vždy sjednotil

s tím co máš rád

i co máš nerad.

```

41091

```

Pýcha a pád dolů

jsou neoddělitelní. ```

41092

```

Miluj Boha —

tvé naděje, že Jej potěšíš,

se určitě stanou skutečností.

```

41093

```

Bůh po tobě nechce,

abys Mu dokázal svou lásku.

Chce jen po tobě,

abys cítil, že tě má bezesně rád,

a jen tě prosí,

abys tomu věřil. ```

41095

```

Každý den

mě Bůh žehná

s nespočetnými příležitostmi.

Běda, je nějaký den,

kdy je nikdy neutratím?

```

41096

```

Cestoval jsem daleko a široko.

Skončil jsem naplněn blažeností,

protože mi Bůh

ze své nekonečné Štědrosti

dal příležitost,

abych mohl sedět

u Jeho Zlatých Nohou.

```

41097

```

Ať můj vnitřní život

vede můj vnější život,

abych těšil svého Mistra

jeho vlastním způsobem. ```

41098

```

Ó má mysli,

mluvíš příliš mnoho!

Následuj mé srdce

přebývající v tichu. ```

41100

```

Existuje jen jedna skutečná cesta,

a tou je cesta odevzdanosti. ```

41101

```

Ne co Bůh pro mne udělal,

ale co já dělám

a co budu dělat

po celou dobu pro Boha,

má nejvyšší důležitost.

```

41102

```

Nikdo nemůže změřit

sílu sebedávající myšlenky. ```

41105

```

Cesta lásky

je uvnitř mne,

přede mnou

a ne za mnou. ```

41108

```

Můj Pane,

učiň, abych si byl vědom

Tvé Sprchy Pozornosti,

Sladkosti a Laskavosti. ```

41110

```

V životě aspirace

by mělo být jen svítání,

a ne západ slunce.

```

41113

```

Ať mé srdce

nepodmíněně miluje Boha

a slouží Bohu

dokud nevydechnu naposledy. ```

41114

```

Můj život je teď bojištěm,

ale já jej změním na svatou pouť. ```

41119

```

V Boží vybrané Hodině

Božské Světlo určitě vstoupí

do našich nejtemnějších životů temnoty.

```

41120

```

Když Nebesa vysílají

Boží Novinky,

mohou je slyšet jen

pokročilí hledající. ```

41121

```

Život je krátký.

Proto musíme běžet

k dosažení svého cíle

co nejrychleji. ```

41124

```

Život s vírou

je

nejjasnějším světlem.

```

41125

```

Život bez víry

je

nejtemnější nocí.

```

41127

```

Já nejen podporuji,

ale jsem také sjednocen,

radostně a hrdě,

s každým Rozhodnutím

svého Pána.

```

41128

```

Když ztratím svou lásku k Bohu,

bezprostředně pozvu

svou duchovní smrt.

```

41129

```

Bojuj, bojuj, stále bojuj

proti strhujícímu dešti

života tužeb.

```

41137

```

Má láska k Bohu

a má odevzdanost Boží Vůli

musí být mimořádně upřímná,

čistá a dokonalá. ```

41141

```

Můj Pán se těší

ze čtení příběhů o odpuštění

a z poslouchání písní odevzdanosti.

```

41142

```

Částečná odevzdanost

nás nezavede daleko. ```

41146

```

Pokud je tvá mysl dychtivá

modlit se k Bohu,

tak co je špatného

s tvým srdcem?

Proč nevzývá Boha

a Boží Přítomnost v nekonečné míře? ```

41150

```

Potřebuji Boha Stvoření

více než potřebuji

Boha Stvořitele.

```

41152

```

Můj Pane,

má mysl chce, abych byl velký,

mé srdce chce, abych byl dobrý,

ale já chci být jen tím,

čím Ty chceš, abych byl.

```

41153

```

Neber tento svět

velmi, velmi vážně.

Pokud to tak děláš,

pak jsi nucen trpět. ```

41157

```

Můj Pane,

co potřebuji víc,

jednoduchost nebo upřímnost?

„Mé dítě, jen začni s jednoduchostí.” ```

41159

```

Bože, jak Tě nejvíc potěším,

modlením nebo meditací?

„Mé dítě, nejvíc mne můžeš potěšit,

když si budeš celou dobu se Mnou hrát.” ```

41162

```

Můj Pane, mé touhy mne

od Tebe odvádí pryč.

Co mne přivede znovu zpátky k Tobě?

„Mé dítě,

tvé srdce plné slz

a ne tvé oči plné strachu.” ```

41171

```

V tomto okamžiku na mne Bůh

čeká na zemi.

V dalším okamžiku na mne

Bůh čeká v Nebi.

Běda, kdekoliv na mne čeká,

já Ho nejdu navštívit. ```

41174

```

Můj Pán mi říká,

že bez ticha svého srdce

nebudu schopen přeměnit

svůj vnější život. ```

41175

```

Mám jen jedinou touhu, můj Pane:

prosím, přijmi ode mne každý den

slzy mého srdce.

```

41180

```

Můj Pane,

co Ti dává větší radost,

když se k Tobě modlím,

nebo když pro Tebe pracuji?

„Mé dítě,

když se upřímně modlíš,

a když sebedávajíce pracuješ,

jsem šťastný stejně.” ```

41184

```

Jsem nevýslovně šťastný. Proč?

Protože každý okamžik

závisím na Bohu, pouze na Bohu.

```

41186

```

Můj Pane,

když se co nejintenzivněji modlím a medituji,

svět mi vůbec nerozumí.

Můj Pane, co mám dělat?

„Mé dítě, máš jen jediný svět,

a ten svět je veškerou láskou.

Takový svět nepotřebuje

ani porozumění

ani neporozumění.”

```

41189

```

Syť jen srdce aspirace.

Život tužeb se automaticky zastaví. ```

41190

```

Můj Pane,

dej mému srdci schopnost

opakovat Tvé jméno

nejen bezespánku,

ale i bez dechu.

```

41195

```

Když neaspirujeme,

jsme přinuceni bát se

ne jediné smrti,

ale nesčetně smrtí. ```

41198

```

Můj Pán po mně chce,

abych každý den posílal

všem lidským bytostem

semínka květiny Míru. ```

41202

```

Můj vnitřní svět osvětluji

svou prohlubující láskou. ```

41205

```

Buď služebníkem Boha —

pak se můžeš stát

opravdovým milovníkem Boha.

```

41207

```

Musím si vybrat:

uspokojení Boha

nebo uspokojení sebe.

```

41213

```

Mysli na Boží Vůli,

zkus cítit Boží Vůli

a zkus se sjednotit s Boží Vůlí —

tvé srdce plně rozkvete pro

uctívání Boha.

```

41216

```

Ó hledající,

podle své vlastní lásky k Bohu

můžeš snadno poznat,

zda je Bůh s tvou aspirací a zasvěcením

opravdu šťastný.

```

41218

```

Ó hledající,

proč necháváš své oči zavřené?

Otevři je, podívej se kolem

a zkus projevit Boha

tady, tam a všude.

```

41219

```

Každý oduševnělý pocit

je vskutku

nejcennějším vnitřním dosažením.

```

41220

```

Když Bůh pro Sebe nepotřebuje

žádný čas,

tak proč bych měl já?

```

41223

```

Bůh mě hluboce miluje.

Proto On Sám pro mě vybral cestu,

po které k Němu jít.

```

41227

```

Boží Láska samotná

udělala Boha nejmocnějším. ```

41228

```

Všechny své zítřky

pokládám k Nohám

svého Pána Nejvyššího.

```

41229

```

Nic nemůže být

tak krásné a mocné,

jako má láska k Bohu.

```

41236

```

Nedůvěřuj své mysli.

V kteroukoliv chvíli

změní svůj názor na Boha.

```

41238

```

Buď nejen čistý,

ale také jistý

ve své lásce k Bohu.

```

41241

```

Vděčnost

dělá vše krásným,

oduševnělým a mocným.

```

41247

```

Můj Pane,

pokud mě máš skutečně rád,

tak nedovol,

abych měl svůj vlastní názor. ```

41248

```

Patřím Boží Vůli.

Co víc potřebuji?

O co víc se mám starat?

```

41251

```

Mé tělo chce spát;

mé srdce nikdy a nikdy. ```

41252

```

Být milovníkem Boha

je mnohem snazší,

než být služebníkem Boha.

```

41253

```

Běda, když Bůh přišel,

zapomněl jsem se Jej zeptat,

kdy bych Jej mohl vidět znovu.

```

41254

```

Můj Pane,

požehnej mě srdcem dítěte,

abych se Tě mohl

stále držet. ```

41255

```

Radost mého srdce

má jen jedno místo:

u Nohou svého Pána.

```

41256

```

Můj Pane,

modlím se k Tobě,

abys mě zaměstnal

na plný úvazek. ```

41257

```

Má mysli, buď opatrná.

Boží Světlo Spravedlnosti

se k tobě rychle blíží.

```

41258

```

Nezmeškal jsem

dokonce ani jedenkrát

expresní vlak svého Pána.

```

41259

```

Nejdřív musím věřit sám sobě,

než začnu věřit ostatním. ```

41260

```

Bůh nenechá upřímného hledajícího,

aby si plánoval odpočinek. ```

41261

```

Vstávám každé ráno

se svými modlitbami těšícími Boha. ```

41262

```

Boží zájem číslo jedna:

mé stálé sebepřekonávání. ```

41263

```

Život bez naděje

je již mrtvý. ```

41267

```

Směj se svým chybám —

a pak leť na svých křídlech

aspirace srdce.

```

41268

```

Vnitřní klíč mého srdce

může snadno otevřít

všechna srdce světa.

```

41269

```

Bůh se nestará o mé nové já;

stará se jen o mé opravdové já. ```

41270

```

Když mohu odpustit sobě,

pak si mě přivolá Bůh Sám. ```

41271

```

Ať je mé srdce květinou

v kytici mého Pána. ```

41301

```

Náš život neposlušnosti

Boha přinejmenším nepřekvapí. ```

41302

```

Má poslušnost Bohu

musí být radostná a plodná;

pokud není, tak je zbytečná —

tak to říká můj Pán Nejvyšší. ```

41303

```

Dnešní zloděj-nevědomost

bude bez selhání

zítra chycen.

```

41304

```

Nevyrušitelný klid

je mou oduševnělou volbou,

můj Pane Nejvyšší.

```

41305

```

Nemoc sebekritizování

se velmi obtížně léčí. ```

41306

```

Ačkoliv neochotně,

pochybnost a zklamání

jsou spolubydlící.

```

41307

```

Můj Pane,

nepochybuji o Tobě,

ale pochybuji o svém vlastním

hladu po Bohu. ```

41308

```

Bůh mi říká:

„Mé dítě, když pochybuješ o Mně,

nic se nestane.

Ale když pochybuješ o sobě,

tvůj případ je opravdu vážný.”

```

41309

```

Každá lidská bytost

má vnitřní slunce.

Čím víc je duchovně vyvinutá,

tím větší je počet

jejích vnitřních sluncí.

```

41310

```

Ať je mé srdce

veškerou pozorností,

když můj Pán mluví.

```

41311

```

Těšit Boha

není nejobtížnější úkol. ```

41312

```

Těšit sebe

je, vskutku,

neobtížnější úkol.

```

41313

```

Dnes se postavíme čelem

noci nevědomosti

s neoblomným rozhodnutím

ji porazit. ```

41314

```

Ó mé tělo,

statečně

běž vpřed!

```

41315

```

Ó má životní energie,

radostně

běž vpřed.

```

41316

```

Ó má mysli,

spolehlivě

běž vpřed.

```

41317

```

Ó mé srdce,

bezespánku

běž vpřed.

```

41318

```

Když jsem na zemi,

spím a spím. ```

41319

```

Když jsem v Nebi,

sním a sním. ```

41320

```

Když jsem v Bohu,

odhaluji a odhaluji. ```

41321

```

Když jsem ve svém maličkém já,

divím se a divím. ```

41322

```

Je to falešný názor,

že krása vnějšího života

a krása vnitřního života

nemohou jít spolu. ```

41323

```

Krása srdce

a krása těla

mohou perfektně běžet bok po boku,

pokud je to Boží Vůle. ```

41324

```

Odevzdanost je určitě

kratší než nejkratší zkratka

na cestě k realizaci Boha.

```

41351

```

Lidské oko mi říká:

"Stůj, stůj!" ```

41352

```

Božské Oko mi říká:

„Jdi vpřed! Jdi vpřed!

Jdi vpřed!

Bůh na tebe dychtivě čeká.“ ```

41353

```

Touhu živící lidská bytost

je odsouzena

k nekonečnému trápení.

```

41354

```

Vybral sis cestu mysli.

Proto není Bůh

nikde k nalezení.

```

41355

```

Zvětši svou lásku k Bohu.

Dovolí ti, abys s Ním kráčel

bok po boku.

```

41356

```

Zvětši svou odevzdanost

Boží Vůli.

Dovolí ti, abys s Ním kráčel

krok za krokem. ```

41357

```

Štěstí nepřichází

z mého očekávání Boha,

ale z mého uspokojení Boha

Božím vlastním Způsobem. ```

41358

```

Největší služba,

kterou mohu svému Pánu Nejvyššímu poskytnout,

je nabídnout Mu

své bezesné srdce vděčnosti. ```

41359

```

Život sám je poutí

k Božímu Zlatému Břehu. ```

41360

```

Když mé srdce pukne

dychtivostí po Bohu

a odevzdaností Bohu,

stanu se opravdovým služebníkem Boha. ```

41361

```

Každý okamžik

musí být hledající vlastněn

touhou po naplnění Boha.

```

41362

```

Zastav, okamžitě zastav

svůj peklem spoutaný vlak tužeb. ```

41363

```

Den požaduje

mé zvědavé oči. ```

41364

```

Noc požaduje

mé upřímné oči. ```

41365

```

Běda, kdybych byl vybrán Bohem

hned od začátku,

můj život by měl určitě

zvláštní význam. ```

41366

```

Cokoli

co má v sobě nevědomost,

je velmi staré.

```

41367

```

Ať je má zahrada srdce

velmi bohatá

na krásu a vůni.

```

41368

```

Mé srdce aspirace

je požehnaně zcela obklopeno

Nebem.

```

41370

```

Čas nestraní

světlu ani temnotě. ```

41372

```

Je snadné cítit Boží Lásku,

ale je mimořádně obtížné

vidět Boží Světlo.

```

41373

```

S jakou Láskou a Zájmem

Bůh pozoruje růst

našeho stromu života.

```

41375

```

Každý hledající

musí věnovat okamžitou pozornost

varování duše.

```

41401

```

Život je stálým konfliktem

mezi božskými

a nebožskými silami.

```

41402

```

Řeka života vstupuje

do oceánu míru a blaženosti

v neznámou hodinu.

```

41403

```

Život je

komedií neděje

a tragédií strachu.

```

41404

```

Můj Pane,

je nějaká cesta,

jak bych Ti mohl víc sloužit?

„Mé dítě,

jen mysli míň na sebe

a víc na ostatní lidské bytosti —

a nejvíc ze všeho na Mne.“

```

41405

```

Přišel jsem na svět

ne abych si svět podrobil,

ale abych svět miloval a sloužil mu.

```

41406

```

Bůh se o mě stará dvakrát:

jednou když postupuji vpřed,

a jednou když jsem naprosto bezmocný.

```

41407

```

Vnější světlo mysli

je pomíjivé. ```

41408

```

Vnitřní světlo srdce

je k největšímu překvapení

trvalé.

```

41409

```

Krása květiny

a vůně květiny

nás inspiruje

sloužit svému Vnitřnímu kormidelníku. ```

41410

```

Strach a pochybnost

jsou tak negativní síly,

že mohou snadno zastavit

náš pokrok vpřed. ```

41411

```

Je jen jediná

dokonalá cesta:

tady a teď.

```

41412

```

Když po mně Bůh chce,

abych Jej víc miloval,

okamžitě Jej poslechnu.

```

41413

```

Když po mně Bůh chce,

abych Mu posloužil,

běda, nevím, proč to oddaluji.

```

41415

```

Bůh po nás chce,

abychom v Jeho světě žili tak,

že Ho budeme milovat a sloužit Mu

v každé lidské bytosti. ```

41416

```

Má jediná touha

je uspokojení Boha

Božím vlastním způsobem

```

41417

```

Každý oduševnělý pláč

nám pomáhá vystoupat

o trochu výš.

```

41419

```

Bůh sdílí Svůj soukromý čas

jen s upřímnými hledajícími. ```

41420

```

Nemusíme přesvědčovat Boha —

On ví, jak jsme upřímní

ve snaze Jej potěšit.

```

41421

```

Dopis našeho srdce Bohu

může být tak dlouhý, jak chceme. ```

41422

```

Vitálno je nakloněno

jít po cestě neposlušnosti. ```

41423

```

Pokud chybí přijímavost,

odpor automaticky vzrůstá. ```

41424

```

Zmatek v mysli

musí být vyzván

a ne ignorován.

```

41425

```

Mé písně ticha srdce

Bůh hrdě poslouchá. ```

41426

```

Bůh potřebuje

jen jediného přítele:

mou bezesnou ochotu.

```

41427

```

Bůh nikdy neodpovídá

na otázky

neochotné mysli.

```

41428

```

Naplnění mých tužeb

se může stát nanejvýš

možností.

```

41429

```

Naplnění Vůle mého Pána

je

nevyhnutelností.

```

41430

```

Pochybující mysl

je

bezmocnost sebetrýznění.

```

41431

```

Ochota je podstatou

v naší roli služby Bohu. ```

41432

```

Bůh chce být také milován —

ne pouze myslí,

dokonce ani srdcem,

ale úplně každým tepem srdce. ```

41433

```

Tím, že budeme milovat víc a víc

budeme jednoho dne schopni

vyřešit všechny své problémy.

```

41451

```

Ó hledající,

tvůj život nemusí navždy zůstat

velmi vzdálenou cestou

od realizace Boha. ```

41452

```

Bůh dal každému upřímnému hledajícímu

neomezenou schopnost

pro realizaci Boha

a pro manifestaci Boha. ```

41453

```

Nesmíme zkoušet schovávat

svou temnou stranu

před Bohem —

to je nemožný úkol.

Čím dříve můžeme vědomě nabídnout

svou temnou stranu Bohu,

tím lépe pro Boha i pro nás.

```

41454

```

Každý můj sen

je

Pevností Boha.

```

41455

```

Své písně přijímám

buď od slz mého života,

nebo od úsměvů mé duše.

```

41456

```

Můj Pán mi říká,

že mraky nevědomosti

oblohy mé mysli

nemohou trvat dlouho. ```

41457

```

Toužím zůstat celou dobu

u Nohou mého Pána,

ale můj Pán mi říká,

že má pro mne lepší místo:

uvnitř Jeho Srdce.

```

41458

```

Aspirující srdce

je největší dar od Boha. ```

41459

```

Krása a Vůně

Božích Nohou Odpuštění

zachraňují svět.

```

41460

```

Pro mne

není nic důležitější,

než Odpuštění mého Pána.

```

41461

```

Pro Boha

není nic důležitějšího,

než mé vděčné srdce.

```

41462

```

Není nic takového,

jako prázdniny neposlušnosti. ```

41463

```

Boží Pýcha

nezná hranic,

když vidí nadšeného

hledajícího Boha. ```

41464

```

Být si vědom Boha

je při vstupu do duchovního života

nejvyšší nutností.

```

41465

```

Své srdce aspirace

musím udržovat připravené

jen pro Boží Příkazy.

```

41466

```

Bůh ode mě vždy očekává,

že k Němu přistoupím

s radostnou písní

ze svého srdce. ```

41467

```

Když mysl udělá

něco špatně,

hledá výmluvy

za své špatné chování. ```

41468

```

Když srdce udělá

něco špatně,

hned prosí

o Boží Odpuštění. ```

41470

```

Když vládne mysl,

vidíme zmatek

tam, tady a všude.

```

41471

```

Sebepochybnosti vyjadřují

vyhasnutí životního pokroku. ```

41472

```

Ochota a dychtivost

jsou dva velmi silní stoupenci

Boží Vůle.

```

41473

```

Čím víc překonám své výšky,

tím víc vidím

přeměnu lidstva.

```

41474

```

Krása božských kvalit

zůstává neprozkoumaná. ```

41475

```

Oduševnělost má schopnost

tvořit pozitivní myšlenky. ```

41476

```

Musím plakat a plakat,

a létat a létat,

abych dosáhl nejvyšších výšek

své duše. ```

41482

```

Abys byl šťastný, odpusť.

Abys byl trvale šťastný,

zapomeň na smutný zážitek.

```

41483

```

Jestliže je to skutečná modlitba,

tak nám může odebrat

naši osamělost.

```

41484

```

Jestliže je to skutečná meditace,

tak nám může dát

srdce jednoty.

```

41485

```

Je nekonečně snazší

cítit Boha uvnitř nás,

než vidět Boha všude kolem nás.

```

41501

```

Nic mě neraní tak,

jako Boží nepřítomnost —

dokonce i na letmý okamžik.

```

41502

```

Nevědomosti, už nejsem tvůj přítel!

Našel jsem svůj způsob,

jak dosáhnout svého Cíle.

Dělej si se svým životem

cokoliv si chceš dělat.

```

41503

```

Jedna znepokojující myšlenka

je dostatečná k tomu,

aby udělala náš život nešťastným.

```

41504

```

Můj Pane,

jsem Ti břemenem?

„Ne nikdy, Mé dítě!

Jsem neustálou Láskou k tobě

a neustálým Zájmem o tebe.“

```

41505

```

Nic mě nepřekvapí

kromě jediné věci:

lidského stále nevděčného srdce.

```

41506

```

Můj Pane, potřebuji Tě

právě v tuto chvíli.

Jak mohu strpět nějaké další zpoždění?

```

41507

```

Existuje nějaký den,

kdy se s námi Bůh neprochází —

nepozorován a neviděn?

```

41508

```

Když je čas pro mou meditaci,

Bůh se nikdy nezpozdí.

Přichází, aby mě sledoval a inspiroval.

```

41509

```

Život je obrovská otázka.

Odevzdanost Boží Vůli

je nejdokonalejší odpovědí.

```

41510

```

Naše víra v Boha

nepotřebuje žádnou pomoc,

aby dokázala existenci Boha.

```

41511

```

Má dychtivost naplnění Boha

je hostinou pro mou duši. ```

41512

```

Ne obviňováním světa,

ne vyhýbáním se světu,

ale jen milováním světa

můžeme mít mír mysli. ```

41513

```

Nevzdávej se! Nikdy se nevzdávej!

Dávej bezpodmínečně, dávej!

Bůh tě pokropí

svým nejvybranějším Požehnáním. ```

41514

```

Když král nevědomosti

zaklepe na dveře,

nesmíme odpovídat.

```

41515

```

Můj Pane,

prosím, odpusť mi, když říkám,

že nejsem nadšen

Tvým Stvořením. ```

41516

```

Můj Pane,

ať je tento svět

plný svatých

a ne podvodníků. ```

41517

```

Vidět Boha je jedna věc,

ale znát Jej

je něco úplně jiného.

```

41518

```

Neříkej světu, co máš.

Neříkej světu, co jsi.

Jen zůstaň věrně a oddaně

jedním s Boží Vůlí. ```

41519

```

Odvrhni každou negativní myšlenku

za své mysli. ```

41520

```

Mé srdce zpívá a běží,

když můj Pán

pokyne mému srdci.

```

41521

```

Pěstuj jen jedinou rostlinu —

rostlinu služby. ```

41522

```

Není jediná lidská bytost,

která může uniknout

ostré kritice světa.

```

41523

```

Duchovně slepé lidi

můžeme najít

skoro všude.

```

41524

```

Duchovnost znamená

úplný konec

hlouposti.

```

41525

```

Bůh nám říká,

abychom se každou chvíli

nadechovali krásy a vůně

své duše. ```

41526

```

Mysl postrádající nadšení

nemůže jít v duchovním životě

daleko.

```

41527

```

Konečně,

dnes jsem ukončil

své přátelství

se svým hladem po vlastnictví. ```

41528

```

Nechci mít mysl

jako továrnu na myšlenky. ```

41529

```

Chci mít zahradu srdce

rozkvétající mírem. ```

41530

```

Čas na nás nikdy nečeká — nikdy!

Na druhou stranu, můžeme sami

využít Čas,

že ho budeme brát velmi, velmi vážně. ```

41531

```

Má modlitba dělá můj život

mimořádně jasným. ```

41532

```

Má meditace

dělá mé srdce

krásným a voňavým.

```

41533

```

Koncentrace musí tak jednobodová,

jako kopí. ```

41534

```

Bůh chce,

aby byl můj pokrok

mimořádně pevný.

```

41551

```

Sláva mysli

žije velmi krátce. ```

41552

```

Jak zoufale potřebuji

Boží Nohy Odpuštění! ```

41553

```

Můj Pane,

mé srdce a já bychom chtěli být

věčnými začátečníky

v našem duchovním životě. ```

41554

```

Když oduševněle medituješ,

stáváš se zároveň

milovníkem Boha i služebníkem Boha.

```

41555

```

Když jdu k Bohu,

Bůh pláče a pláče

radostí.

```

41556

```

Když Bůh přichází ke mně,

létám a létám

na Boží Obloze Srdce.

```

41557

```

Můj Pane,

chybím Ti skutečně,

když Tě nepřijdu navštívit?

„Mé dítě,

jedině Slzy Mého Srdce

mohou odpovědět tvou otázku.”

```

41558

```

Nikdy nedovolím zklamání,

aby zatemnilo mé srdce. ```

41559

```

Má aspirace nedovolí,

aby mé štěstí zůstalo nečinné. ```

41560

```

Miluji svět.

Běda, zdá se, že svět má

mnoho důležitějších věcí na práci,

než mi lásku opětovat. ```

41562

```

Můj Pane,

pokud mě skutečně miluješ,

pokud mě skutečně potřebuješ,

nebudu to alespoň cítit?

„Mé dítě,

ne, dokud nemáš intenzitu

ve své lásce a ve své potřebě.”

```

41563

```

Bůh mě neocení,

když k Němu přicházím

ze strachu.

```

41564

```

Bůh doslova tančí radostí,

když k Němu přicházím

z lásky.

```

41565

```

Když se Bůh postaví

na mou stranu,

můj život pokroku

se okamžitě zastaví. ```

41566

```

Když se postavím

na stranu Boha,

On mě pozve, abych přišel

a řídil Jeho zlatý Kočár

k nezmapovaným zemím.

```

41567

```

Bůh zítřka

nejupřímněji oceňuje

slavná dosažení

minulosti. ```

41568

```

Náš skutečný život začíná,

když se vzdáme našeho hladu

po pokrmu nevědomosti.

```

41569

```

Když jdu navštívit Boha,

vždy se mě ptá,

jaký je můj plán

a ne co jsem udělal. ```

41570

```

Můj Pán mě žádá,

abych nepromarnil ani chvilku

přemýšlením o svých problémech

s pochybností. ```

41571

```

Žalostě prosíme Boha,

aby nám dal svou Sílu. ```

41572

```

Bůh nás žalostně prosí,

abychom si od Něj vzali

Jeho Světlo.

```

41573

```

Bůh se nestará

o mé nespočetné starosti.

Stará se jen

o mou ochotu a dychtivost. ```

41574

```

Když cokoli nabídnu Bohu,

dá mi nejen novou naději,

ale také nový slib.

```

41575

```

Má duše

je orgánem

mého Pána Nejvyššího.

```

41576

```

Mé srdce

je flétnou

mé duše.

```

41577

```

Můj Pane,

jak mohu vědět,

že se o mě skutečně staráš?

„Mé dítě,

pokud můžeš ronit bezmocné slzy,

pak každá bezmocná slza

ti dá pocítit,

jak moc se o tebe starám.”

```

41578

```

Kdykoliv udělám rozhodnutí

bez Svolení mého Pána,

dělám vážnou chybu.

```

41579

```

Každé ráno

má duše pomáhá mému srdci

úplně se otevřít

Boží nekonečné Lásce. ```

41580

```

Má vděčnost

učiní mé srdce

sladkým, sladším a nejsladším.

```

41581

```

Má vděčnost

učiní mou mysl

jasnou, jasnější a nejjasnější.

```

41582

```

Má vděčnost

učiní mé vitálno

silným, silnějším a nejsilnějším.

```

41583

```

Má vděčnost

učiní mé tělo

vědomým, vědomějším a nejvědomějším

Boží hrdé Existence v mém životě. ```

41584

```

Neexistuje

žádný prázdný oltář

v jakémkoliv srdci.

```

41585

```

Bůh mi říká,

že to není falešná naděje,

že se budu schopný stát

Jeho nejdražším dítětem. ```

41586

```

Bůh mi říká,

abych si Jej uvědomil co nejdříve,

abych mohl pracovat pro Něj

a pracovat s Ním

v Jeho Práci Manifestace Boha.

```

41587

```

Abys byl opravdu věřícím v Boha,

nejprve buď

oduševnělým služebníkem Boha.

```

41588

```

Každá chvíle je, opravdu,

novou příležitostí milovat Boha. ```

41589

```

Vím, jak těšit Boha.

Vím, proč těšit Boha.

Ale běda,

nevím jak a proč

nedělám to potřebné.

```

41590

```

Důrazně tlačím

svou noc nevědomosti

vpřed k vymření.

```

41591

```

Oko Náklonnosti mého Pána

učiní mou mysl

jemnou a sladkou.

```

41592

```

Nevěřím v pozemský věk.

Věřím jen v Nebeské činy. ```

41593

```

Každá modlitba

může okamžitě přijmout

odpověď seshora

pod podmínkou, že modlitba

ztělesňuje

upřímnost, ochotu, dychtivost

a intenzitu.

```

41594

```

Můj Pane,

z Tvé nekonečné Štědrosti

jsi mě přijal za sluhu.

Má jediná modlitba je nyní tato:

Udělej to nastálo!

```

41595

```

Každý den mi Bůh dovolí,

abych Mu osobně donesl

svou květinu oddanosti srdce.

```

41596

```

Modlitby,

které nabízí má mysl,

nejsou modlitby,

které cítím svým srdcem. ```

41597

```

Jsem pyšný,

že miluji Boha každý den. ```

41598

```

Bůh je pyšný,

když mi dává schopnost

milovat Jej, sloužit Mu

a naplnit Jej

Jeho vlastním Způsobem.

```

41599

```

Nežiji ve své tvořivosti.

Žiji ve své odevzdanosti

Vůli mého Pána.

```

41600

```

Božská radost

nikdy nenavštíví

neaspirující srdce.

```

41631

```

Miluji ty přátele,

kteří si mě váží,

když mám pravdu,

a radí mi,

když pravdu nemám.

```

41847

```

Používej

svou dobrou vůli

v každém okamžiku –

nešetři jí! ```

From:Sri Chinmoy,Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 42, (knižně nevydáno), 2005
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/st_42