Pravý žák

1 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

se nikdy nehádá

se svým Mistrem.

```

2 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

je božskou pýchou

Mistrova srdce.

```

3 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

se usmívá,

usmívá-li se oko Mistra.

```

4 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

pláče,

pláče-li srdce Mistra.

```

5 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

zmenšuje Mistrovy

odpovědnosti za přeměnu světa.

```

6 PRAVÝ žák miluje rovným dílem...

```

PRAVÝ žák miluje rovným dílem

Mistrovo odstrašující oko a osvětlující srdce,

protože ví, že obojí je pro

blaženost jeho nejrychlejšího pokroku. ```

7 Mistr ví, že jeho PRAVÝ žák...

```

Mistr ví, že jeho PRAVÝ žák

je nejen dostupný,

ale též služby schopný

v kteroukoliv hodinu. ```

8 PRAVÝ žák chce, ...

```

PRAVÝ žák chce,

aby byl jeho život utvářen

z nektarových doteků

a hromových kopanců jeho Mistra. ```

9 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

je

odolný proti nejistotě srdce.

```

10 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

je

odolný proti žárlivosti mysli.

```

11 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

je

odolný proti negativní myšlence.

```

12 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

je

odolný proti nečistotě vitálna.

```

13 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

je

odolný proti letargii těla.

```

14 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

je

odolný proti neochotnému životu.

```

15 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

zbožňuje šepot

Mistrových šlépějí po špičkách.

```

16 Opravdové odevzdání Mistrovi...

```

Opravdové odevzdání Mistrovi

je nezdolná odvaha

PRAVÉHO žáka.

```

17 PRAVÝ žák ví, ...

```

PRAVÝ žák ví,

že oko jeho Mistra je jediná Cesta

a srdce jeho Mistra je jediný Cíl.

```

18 PRAVÝ žák nechce vědět, ...

```

PRAVÝ žák nechce vědět,

co neví jeho Mistr. ```

19 PRAVÝ žák nechce vědět, ...

```

PRAVÝ žák nechce vědět,

co jeho Mistr

nechce, aby věděl.

```

20 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

je zesilovačem

tichého života Mistra.

```

21 PRAVÝ žák má bolestnou úlohu...

```

PRAVÝ žák má bolestnou úlohu

informování Mistra

o hladovění aspirace

jeho bratrů a sester-žáků. ```

22 PRAVÝ žák ví, ...

```

PRAVÝ žák ví,

že jeho Mistr

dělá vše

Božím vlastním Způsobem. ```

23 PRAVÝ žák ví, ...

```

PRAVÝ žák ví,

že jeho Mistr nemá svou vlastní vůli.

Boží Vůle

je vůle jeho Mistra. ```

24 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

miluje svého Mistra,

Lásku.

```

25 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

slouží svému Mistrovi,

Službě.

```

26 PRAVÝ žák ...

```

PRAVÝ žák

si nikdy nedovolí

omezovat svého Mistra,

Neomezeného. ```

27 Mistrův úsměv plný požehnání...

```

Mistrův úsměv plný požehnání

je nektarová blaženost

pravého žáka.

```

28 PRAVÝ žák ví, ...

```

PRAVÝ žák ví,

že sen o dokonalosti jeho života

je založen na

spokojeném srdci Mistra. ```

29 Soucitem zaplavený pohled ...

```

Soucitem zaplavený pohled

oka Mistra

je celým světem PRAVÉHO žáka.

```

30 PRAVÝ žák cítí, ...

```

PRAVÝ žák cítí,

že každá chvíle je zlatá příležitost

k utváření a formování svého života

pro uspokojení svého Pána-Mistra. ```

31 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

se nadechuje a vydechuje

vyslovujíc jednu jedinou mantru:

”Můj Mistr, pro mého Mistra.” ```

32 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

hoduje

v hodině zvolené Mistrem.

```

33 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

je krásou a vůní

Mistrova

slibu projevení Boha. ```

34 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

nahrazuje sebeshovívavost

Boží zářivostí.

```

35 PRAVÝ žák ví, ...

```

PRAVÝ žák ví,

že srdce jeho Mistra

je jeho jediným domovem.

```

36 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák ví,

že nešťastná mysl

je zabíječem šťastného srdce.

```

37 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

nezná žádné sebe popírání

a žádné znepokojení Boha.

```

38 PRAVÝ žák ví, ...

```

PRAVÝ žák ví,

že zklame-li někdy svého Mistra

stane se pohromou

svému vlastnímu já. ```

39 Když žádá PRAVÝ žák...

```

Když žádá PRAVÝ žák

svého Mistra o ochranu,

Mistr říká,

”Hleď, okamžitá záchrana.” ```

40 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

říká svému Mistrovi:

”Mistře, tak jako je tvé posilování mocné,

tak je i tvé kárání milosrdné.” ```

41 PRAVÝ žák říká svému Mistrovi: ...

```

PRAVÝ žák říká svému Mistrovi:

”Mistře, ve tvém soucitném oku jsem úplný.”

Mistr říká svému pravému žákovi:

”Mé dítě, ve tvém spokojeném srdci jsem úplný.” ```

42 PRAVÝ žák žadoní na svém Mistrovi...

```

PRAVÝ žák žadoní na svém Mistrovi,

aby ho svázal a oslepil,

tak aby mohl pln modlitby a hrdě

kráčet se svým Mistrem po cestě, po celé cestě. ```

43 Každý den PRAVÝ žák...

```

Každý den PRAVÝ žák

se slzami prosí svého Mistra:

”Mistře, požehnej mě novým životem

prachem tvých nohou odpuštění.” ```

44 PRAVÝ žák říká svému Mistrovi: ...

```

PRAVÝ žák říká svému Mistrovi:

”Mistře, láme to mé srdce,

že musíš čekat

tak dlouhou dobu

na mou realizaci Boha.”

Mistr říká svému PRAVÉMU žákovi:

”Mé dítě, nebuď blázen!

Cíl už k tobě přišel

v podobě tvého Mistra.” ```

45 PRAVÝ žák ví, ...

```

PRAVÝ žák ví,

že jeho minulost byla v oku Mistra,

jeho přítomnost je u nohou Mistra,

a jeho budoucnost bude v srdci Mistra. ```

46 PRAVÝ žák neváhá ani na letmou sekundu...

```

PRAVÝ žák neváhá ani na letmou sekundu

považovat Mistra za svého, zcela svého.

Mistr je nesmírně hrdý

na samostatně naučenou lekci svého žáka. ```

47 PRAVÝ žák se nenasytně těší každý den...

```

PRAVÝ žák se nenasytně těší každý den

ze dvou jídel:

Jídla soucitu oka Mistra

a

jídla odpuštění srdce Mistra.

```

48 Mistr se nenasytně těší...

```

Mistr se nenasytně těší

každý den

ze dvou jídel:

Jídla krásy oddanosti

svého pravého žáka

a

jídla vůně odevzdání

svého pravého žáka. ```

49 PRAVÝ žák prosí svého Mistra, ...

```

PRAVÝ žák prosí svého Mistra,

aby žongloval jeho životem

podle Mistrovi libovůle.

```

50 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

pln modlitby hltá

nektarový nápoj poslušnosti Mistrovi.

```

51 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

razantně zamítá

jedovatý nápoj neposlušnosti Mistrovi.

```

52 PRAVÝ žák žebrá na Mistrovi, ...

```

PRAVÝ žák žebrá na Mistrovi,

aby z něj udělal

volejbalový míč, basketbalový míč, pingpongový míč

a ”miluj a služ” tenisový míč. ```

53 PRAVÝ žák žebrá na Mistrovi, ...

```

PRAVÝ žák žebrá na Mistrovi,

aby mu nedovolil

zůstat rozděleným člověkem,

ale učinil ho sjednoceným člověkem. ```

54 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

nastupuje na duchovní cestu

s myšlenkou, že cesta jeho Mistra

je zdaleka nejlepší cesta.

Avšak zatímco kráčí, pochoduje, běží

a sprintuje

po cestě Mistra,

uvědomuje si, že cesta jeho Mistra

je Cesta jediná.

```

55 PRAVÝ žák se ...

```

PRAVÝ žák se

naučil od svého Mistra,

že cesta očekávání

nemá v sobě nic.

Zatímco cesta odevzdání

nejenže má všechno,

ale též je vším.

```

56 PRAVÝ žák ví ...

```

PRAVÝ žák ví,

že šlépěje jeho Mistra

jej soucitně, neustále

a neomylně budou volat k následování. ```

57 Pokaždé, když PRAVÝ žák...

```

Pokaždé, když PRAVÝ žák

přichází na návštěvu za svým Mistrem,

přichází s fontánou blaženosti písně.

```

58 PRAVÝ žák ví...

```

PRAVÝ žák ví,

že přišel na svět,

aby hrdě vyvěsil

prapor velikosti života jeho Mistra. ```

59 PRAVÝ žák ví, ...

```

PRAVÝ žák ví,

že přišel na svět,

aby bezesně létal

na obloze dobroty srdce jeho Mistra. ```

60 PRAVÝ žák ví, ...

```

PRAVÝ žák ví,

že palác srdce jeho Mistra

má tisíce vchodů,

ale žádný východ. ```

61 Rozsudek celoživotního vězení...

```

Rozsudek celoživotního vězení

dostává pochybující mysl

od PRAVÉHO žáka.

```

62 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

dychtivě sbírá

sklizeň vůle svého Mistra.

```

63 PRAVÝ žák...

```

PRAVÝ žák

nechává svou sebeuvalenou vůli

rozmetanou v prach.

```

64 Pláč srdce PRAVÉHO žáka

```

Pláč srdce PRAVÉHO žáka

a úsměvy duše jeho Mistra

se hluboce těší

ze hry na schovávanou. ```

65 Dědeček Bůh říká...

```

Dědeček Bůh říká

svému pravému žáku, vnukovi:

”Jsi tak roztomilý!

Jsi tak zbožňování hodný!

Má Láska je všechna pro tebe.

Má Pýcha je všechna v tobě.

Jsem celý pro tebe,

můj vnuku!” ```

66 Dědeček Bůh říká...

```

Dědeček Bůh říká

svému pravému žáku, vnukovi:

”Můj vnuku, máš takové štěstí.

Položil jsem před tvého otce

nekonečně delší cestu,

ale on ji nepředstavitelně zkrátil

pro tebe.”

```

From:Sri Chinmoy,Pravý žák, Madal Bal, 1998
Zdroj z https://cs.srichinmoylibrary.com/td