Jaký je rozdíl mezi myšlením a meditací, nebo je to totéž?

Sri Chinmoy: Myšlení a meditace jsou úplně odlišné věci — naprosto, radikálně odlišné věci. Myšlení a meditace jsou jako severní pól a jižní pól. Myslící mysl vás nemůže nikdy osvobodit z okovů nevědomosti. Nevědomá osoba neví, jak víc myslet, zná pouze několik myšlenek. Intelektuální člověk přemýšlí dvacet čtyři hodin denně. Ale co jeden i druhý z nich dlouhodobě dokáže? Dlouhodobě nedokáží nic. První se spokojí pouze s několika myšlenkami a druhý se spokojí s tisíci myšlenkami a spoustami mentálních informací. Ale zde oba skončí. Ani jeden nevstoupí do ničeho vyššího.

Když meditujeme, vůbec nemyslíme. Cílem meditace je osvobodit se od myšlenek. Zpočátku, jestliže do nás vstoupí nebožské myšlenky nebo nepřátelské myšlenky, odmítáme je. Postupně přijde doba, kdy budou na desce našeho srdce zapsány pouze božské myšlenky, božské představy. Ale pokud meditujeme, musíme odmítat myšlenky, jak je to jen možné. Myšlenka je jako tečka na tabuli. Ať je dobrá nebo špatná, existuje. Pouze pokud neexistuje naprosto žádná myšlenka, můžeme vrůst do Skutečnosti. V opravdu nejvyšší meditaci nebudou vůbec žádné myšlenky. Mysl je tichá, pokojná, klidná. V dobré meditaci, v hluboké meditaci myšlenky mohou vstoupit, ale v nejvyšší, v nejhlubší meditaci ne. Tehdy neexistuje vůbec žádná forma, žádná mysl. Myšlení nemá vůbec nic do činění s duchovním životem nebo meditací. Musíme jít za myšlení. Jak dojdeme za myšlení? Skrze aspiraci a meditaci. Ve chvíli, kdy začneme myslet, hrajeme si s omezením a připoutáním. Naše myšlenky, jakkoli sladké a lahodné v tomto okamžiku, jsou z delšího pohledu bolestivé, stravující a ničící, protože nás omezují a poutají. V myslící mysli není žádná skutečnost. Každou chvíli budujeme hrad a následující okamžik jej boříme. Když jdeme za myšlení s pomocí naší aspirace a meditace, můžeme zároveň vidět a těšit se z Boží Skutečnosti a Boží Vize.

Při meditaci někdy má mysl přestane pracovat a vypadá to, že přichází velmi málo informací.

Sri Chinmoy: Při meditaci bychom neměli klást důraz na mysl. Když nepřichází žádné informace, je to dobře. Pravá meditace nejsou informace, je to ztotožnění. Mysl se snaží vytvořit jednotu tím, že tě pohltí a zajme, a proto se můžeš lehce vzbouřit. Ale srdce vytváří jednotu skrze ztotožnění. Mysl se snaží vlastnit. Srdce se rozšiřuje, a když se rozšiřuje, přijímá. Myslí rozdělujeme sami sebe. Mysl se může pokusit něco udělat a okamžitě se tělo nebo vitálno může pokusit tomu zabránit. Ale jestliže chce něco udělat srdce, ať je to jakkoliv obtížné, bude to dokončeno. To proto, že nezíská-li mysl žádné uspokojení, když něco zkusí, řekne, že v tom není žádná skutečnost a vzdá to. Ale když srdce nezíská žádné uspokojení, cítí, že neudělalo věc správně. Tak že zkouší opět a pokračuje ve zkoušení, dokud nakonec uspokojení nevysvitne.

Jakou techniku byste doporučil pro utišení mysli proto, aby člověk byl schopen se koncentrovat?

Sri Chinmoy: K utišení mysli pro koncentraci musíš použít sílu své vůle. Jestliže tvá koncentrace je tak rozptýlená, že vůbec nemůžeš přivést mysl pod kontrolu, existuje určité cvičení, které můžeš provádět.

Udělej na zdi malý černý bod a postav se šest nebo sedm stop od něj a zaměřuj na něj svou pozornost. Pokus se nevidět kolem sebe bílou zeď. Pozoruj pouze černý bod. Po pěti nebo deseti minutách se pokus vstoupit do toho bodu a pociť, že ses stal bodem samým. Nejsi něčím jiným nebo někým jiným. Jsi uvnitř bodu. Nakonec proraz zeď zaostřením své koncentrace. Projdi přímo zdí a za ni. Z tohoto bodu se podívej zpět a pokus se spatřit své původní já, osobu, která stála před zdí a dívala se na bod. Pokud jsi v tomto cvičení úspěšný, mysl se už nebude chovat jako neposlušné dítě. Tehdy se mysl stane nejvěrnějším služebníkem duše a koncentrace se stane docela snadnou.

Jak meditujete?

Sri Chinmoy: Ptáte se mne na nanejvýš složitou otázku. Jestliže nemáte žádného učitele, musíte začít čtením duchovních knih napsaných skutečnými Mistry. To vám dá inspiraci. Potom, prosím, cvičte koncentraci na Své srdce. Nikdo nemůže popsat způsob, jak meditovat, protože duše každé osoby má svůj vlastní způsob meditace. Musíte jít hluboko dovnitř, abyste našel svůj vlastní způsob. Jestliže nedokážete jít hluboko dovnitř, abyste získal vlastní meditaci, nebo pokud nejste spokojen s meditací, u níž cítíte, že jste ji získal zevnitř, musíte cítit nutnost vhodit mysl do srdce. Neosvícená lidská mysl musí být vhozena do moře božské lásky srdce. Jestliže opravdu chcete meditovat, naučte se koncentrovat v srdci, a ne v mysli.

Neříkám, že mysl je špatná. To zdaleka ne. Ale mysl je omezená, zatímco srdce, které je blízko k duši, je neomezené. To, co můžete nanejvýš získat z mysli, je inspirace. Ale samotná inspirace je omezená. Když meditujete na srdce, inspirace se změní v aspiraci. Aspirace nepochází z mysli. Ne! Pochází přímo ze srdce. Srdce vám může dát vše. Aspirace je předvojem realizace a osvícení. V aspiraci je semeno realizace. Aspirace pochází ze srdce, protože zde je stále osvícení duše. A když meditujete na srdce, nejen že získáte aspiraci, ale také získáte naplnění aspirace: nekonečný Mír, Světlo a Blaženost duše.

Jsem v meditaci začátečník a zjistil jsem, že mě neustále obtěžují myšlenky. Jak může být má meditace úspěšná?

Sri Chinmoy: Když začínáte svou cestu, pokuste se povolit vstoupit do sebe pouze božským myšlenkám, a ne nebožským myšlenkám. Je lepší nemít během meditace vůbec žádné myšlenky, ale pro začátečníka je téměř nemožné mít mysl bez myšlenek. Začátečník se učí, nebude vždy začátečníkem.

Jak můžete mít úspěšnou meditaci? Snažte se vnitřně plakat, plakat pro osvobození. Když tento pláč přichází hluboko zevnitř, Vnitřní kormidelník, Bůh, vás naučí, jak meditovat. Tajemstvím meditace je aspirace. Aspirace je vnitřní pláč. Jestliže pláčete z hloubky uvnitř sebe, dostanete, co potřebujete.

Když medituji, musím se tak tvrdě koncentrovat na udržení své mysli v tichosti, že se nedokážu spojit se svým vnitřním já.

Sri Chinmoy: Nevíš o tom, ale děláš tu správou věc. Právě teď je pro tebe tou nejlepší věcí koncentrace. Když se snažíš učinit svou mysl tichou a klidnou, koncentruješ se. Jestliže se dokážeš koncentrovat na uklidnění mysli, je to skvělá věc. Jsi-li úspěšný ve vyhánění všech věcí, které ruší tvou mysl, dříve nebo později vyjde samovolně tvé vnitřní já do popředí a postaví se přímo před tebe jako zářící slunce pročišťující závoj mraků. Právě teď je slunce zakryto mraky: myšlenkami, představami, pochybami, obavami, a tak dále. Když je dokážeš vyhnat, spatříš, že toto vnitřní já svítí jasně a zářivě přímo před tebou. Prosím, pokračuj v tom, co děláš. Je to velmi dobrá věc a umožní ti jít dál, výš a hlouběji. Meditaci bude provádět samovolně tvá vnitřní bytost. Pokoušej se pouze o koncentraci pravidelně, věrně a oddaně každý den. Tvé vnitřní já tebou bude nanejvýš potěšeno a dá ti to, co chceš od Boha.

Někdy, když medituji, nedokážu ovládnout svou mysl. Co mohu v tomto případě udělat?

Sri Chinmoy: Ber mysl jako opici nebo nezvládnutelné dítě. Samotnou přirozeností opice je kousat tě. Ale ty si toho nemusíš všímat, nebo pokud tě stále obtěžuje, můžeš ji polekat a vystrašit. Ale vždy ji odmítej. Tolikrát, kolikrát k tobě přijde, ji vyžeň, nebo záměrně nasměruj svou vědomou pozornost na něco jiného. Jestliže jí dovolíš, aby tě zneklidnila, získá sílu a bude tě stále mučit.

Během tvé meditace ti může tvá mysl odporovat a bránit, ale musíš cítit, že máš něco vyššího, než je mysl, a tím je srdce. Snaž se získat pomoc ze srdce. Jestliže cítíš, že pomoc, kterou získáváš ze srdce, není dostatečná, potom jdi k tomu nejvyššímu, to je k duši. Ciť, že nemáš a nejsi nic než duše. Upřímně opakuj: „Jsem duše, jsem duše.“ Jestliže budeš schopen opakovat toto dušeplně pět minut, odpor fyzické mysli odejde a pro tebe bude existovat jen srdce a duše.

Není nezbytné nejprve ovládnout svou mysl, aby člověk přijal božské Světlo?

Sri Chinmoy: Jestliže chceme ovládnout mysl svou vůlí, bude to jako žádat opici, aby nás neobtěžovala. Samotnou přirozeností opice je kousat a štípat nás. Je nemožné ji zastavit. Ale můžeme přinést do popředí světlo duše, které má neomezenou sílu. Ve vnějším světě, pokud je někdo nadřazený sílou nebo mocí, bude se snažit toho, kdo jej obtěžuje, potrestat. Ale v duchovním životě světlo duše a světlo srdce nebudou trestat mysl. Naopak, světlo bude konat jako nanejvýš milující matka. Vyjde do popředí a bude se snažit mysl přeměnit. Bude cítit, tak jako matka, že nedokonalost je její vlastní nedokonalostí. Srdce bude cítit nejasnost, nečistotu a temnotu mysli jako své vlastní omezení a zároveň bude povoláno, aby nabídlo své světlo mysli, to světlo, které získává od duše. Abychom ovládli mysl, musíme použít vyšší sílu, světlo duše. Jestliže se pokusíme ovládnout mysl předtím, než přineseme dolů božské Světlo, hluboce selžeme.

Četl jsem o různých způsobech očištění mysli od vnějších myšlenek, ale vypadá to, že čím víc se snažím, tím se to stává obtížnější. Jestli tomu rozumím, když meditujete správně, přijde z vnějších zdrojů světlo nebo poznání, pokud je vaše mysl naprosto čistá. Je to pravda?

Sri Chinmoy: Světlo a poznání nepřichází z vnějších zdrojů. Přichází zevnitř. Zaměřoval jsi svou pozornost na určitý předmět a toto je koncentrace. Meditace je něco jiného. Když medituješ, zaměřuješ se na Nekonečno nebo něco velmi rozlehlého, hlubokého, vznešeného. Nevidíš předmět, snažíš se vrůst do nekonečného rozšíření. Při koncentraci se zaměřuješ na něco malého, ale při meditaci vrhneš sám sebe do něčeho velmi rozlehlého.

Říkáš, že je pro tebe neobyčejně obtížné meditovat. To je proto, že se snažíš meditovat v mysli. Samotnou přirozeností mysli je vítat myšlenky — dobré, špatné, božské, nebožské. Ale přirozeností srdce je snažit se stát se jedním s konečným Cílem. Pročistit mysl je velmi těžké, to je pravda. Proto nejlepší věcí, kterou můžeš udělat, je přivést do popředí své srdce a osvítit mysl světlem srdce. Vždy je dobré meditovat v srdci. Láska a jednota srdce a duše tě spojí s Božskostí. Když jsi pevně zakotvený v srdci silou své aspirace, můžeš potom vstoupit do fyzické mysli a přeměnit ji. Jinak je téměř nemožné jednat s myslí a jít za mysl. Vhoď všechna vlastnictví mysli do srdce. Když to uděláš vědomě, srdce je schopné přinést světlo z duše do mysli, nebo srdce vědomě nabídne světlo mysli. Pak může být mysl přeměněna a osvícena. Vždy se snaž vhodit mysl do srdce. Tehdy může být každý den tvá meditace smysluplná a plodná. Jinak můžeš meditovat léta a léta a nemít žádné uspokojení, protože mysl tě nikdy nepřestane rušit. Proto medituj, prosím, na srdce a snaž se spontánně se ztotožňovat s něčím rozlehlým, něčím vznešeným uvnitř sebe. Až bude tvé ztotožnění silné, potom meditace bude pro tebe neobyčejně snadná.

Pokouším se zabránit mysli, aby se během meditace toulala, ale jsem velmi málo úspěšný.

Sri Chinmoy: Ty neužíváš schopnost svého srdce, používáš pouze sílu své mysli. Velmi často, když se na tebe soustředím, vidím, že tvá mysl se otáčí jako kolo. Když mysl krouží, je pro Nejvyššího velmi obtížné pracovat ve tvé mysli. Ale když tvé srdce aspiruje třeba jen jednu sekundu, Nejvyšší otevře dveře.

Před několika měsíci, když jsem jel autobusem do Washingtonu, a třikrát jsem se na tebe soustředil, spatřil jsem tvé srdce plně otevřené. Přijímal jsi všechna požehnání Nejvyššího — Světlo, Mír, Blaženost. Ale brzy poté ses začal snažit aspirovat myslí, a ve chvíli kdy jsi začal, jsi zmizel, úplně ses ztratil z mého vědomí. Od nynějška, prosím, snaž se cítit, že vůbec nemáš mysl. Když cítíš, že nemáš mysl, neznamená to, že jsi zvíře nebo živočich. Ne! Mysl není nezbytná, protože máš lepší zbraň zvanou srdce. Jsi-li schopen zůstat ve svém srdci třeba jen pět minut, dokonce i kdy ž se nemodlíš nebo nemedituješ, bude tvé vědomí pozvednuto. Srdce je tvým příbytkem, ne mysl. Jestliže zůstaneš v srdci, budeš cítit mír, světlo a vše co potřebuješ. Srdce je jako fontána míru, radosti a lásky. Můžeš sedět u pramene fontány a jen se těšit. Není zde potřeba modlit se k Nejvyššímu, aby vám dal toto, tamto, nebo něco jiného, protože z této fontány získáte všechny věci, které chcete a nekonečně více. Ale získáte je způsobem, jakým je Nejvyšší chce dát. Dokážete-li potěšit Nejvyššího tím, že budete zůstávat vždy v přítomnosti této fontány, uvidíte, že vaše žádosti jsou naplněny nanejvýš zářivě. Mohou být stejnými žádostmi, jaké jste vždy měli, ale na velmi vysoké úrovni budou dotčeny září. Ještě předtím, než budou naplněny, Nejvyšší přemění Svým Světlem každou touhu v aspiraci.

Když Bůh přemění vaše žádosti v aspiraci, uvidíte, že jste se stali aspirací samotnou. Takovou aspiraci můžete mít jen v srdci a v duši, a ne v mysli. Jestliže jdete za mysl, můžete mít také stejnou aspiraci. Ale nikdy ji nebudete mít, jestliže zůstanete v mysli. Mysl je skutečně pro většinu z nás hustou džunglí. Pouze v srdci nalezneme moře Míru a Blaženosti, a odsud vyzařuje Světlo. Doufám, že všichni z vás doma meditují. Dokonce i když nezískáte okamžité výsledky, nebuďte prosím sklíčeni a odrazeni. Abychom ve škole udělali své zkoušky, musíme léta studovat. A meditace je zkouškou těla, vitálna, mysli, srdce a duše. Když uděláme tyto zkoušky, naučili jsme se již vše, zatímco u zkoušek ve škole máme velmi omezené poznání. Pro toto rozsáhlé vnitřní poznání musíme studovat. Naším studiem je upřímná modlitba a meditace. Upřímnost hraje velkou úlohu.

Jestliže meditujeme s intenzívní upřímností dvě minuty, je to lepší, než sedět v tak zvané meditaci dvě hodiny a myslet na své děti, své přátele, své nepřátele, své zaměstnání a cokoliv dalšího.

V Indii existují venkovské ženy, které říkají: „Meditujeme šest nebo sedm hodin každý den. Ale Bůh je tak nelaskavý. Nikdy nevyslyší naše modlitby.“ Co ale ve skutečnosti dělají? Začnou meditovat a potom začnou myslet na svou krávu. Kráva se pase, a oni myslí na to, zda nevstoupila na pozemek někoho druhého a někdo jí nenatloukl. Jejich mysl se toulá ve světě představivosti a potom řeknou: „Meditovala jsem po tolik hodin.“ Ale kolikrát třeba pomyslely na Boha, nemluvě o tom, že by pocítily Boží Přítomnost ve svém srdci? Po celou dobu opakovaly Boží Jméno, ale myslely na svou krávu nebo jinou bezvýznamnou věc. Jaký výsledek může člověk očekávat od takového druhu meditace?

Jestliže dokážeme zůstat pět minut bez jakékoliv myšlenky ve své mysli, božské či nebožské, dobré či špatné, potom okamžitě získáme obraz své duše. Duše představuje naši božskou dokonalost v našem vnějším i v našem vnitřním životě. Skrze čistou meditaci bez myšlenek se stáváme schopnými odrážet svou vnitřní Božskost.

Co se stane, když do mysli vstoupí během meditace špatné myšlenky?

Sri Chinmoy: Ve chvíli, kdy do vaší mysli vstoupí myšlenka, zvláště jakákoliv nebožská myšlenka či špatná myšlenka, vaše aspirace ji musí rozsekat na kousky, protože během meditace je vše velmi intenzívní. Když mluvíte nebo jste zaměstnaní svými běžnými pozemskými činnostmi, můžete mít jakýkoliv druh myšlenek, protože tehdy vaše myšlenky nejsou intenzívní. Ale během meditace, když přijde jakákoliv nebožská myšlenka, síla vaší meditace ji zvětší a zesílí a ona zničí část vaší jemné a duchovní bytosti. Jestliže přijdou dobré myšlenky na nižší úrovni, pokuste se je pozvednout na vyšší úroveň. Ale pokud máte špatné myšlenky, prostě je zastavte, zabijte je.

Když medituji, jsem veškerým mírem, ale protože stále nemám úplnou kontrolu nad svými myšlenkami, někdy přijde negativní myšlenka. Obávám se, že špatné myšlenky mohou využít sílu mé meditace, aby provedly něco špatného.

Sri Chinmoy: Když během meditace přijde špatná myšlenka, snaž se cítit, že tato myšlenka je bezvýznamná jako mravenec. Špatné myšlenky nemohou využít tvou sílu, pokud budeš cítit, že duchovní síla, kterou jsi získal ze své meditace, je nekonečně silnější než síla špatných myšlenek. Někdy, když během meditace přijde špatná myšlenka, cítí člověk, že síla špatné myšlenky je tak mocná, že i když meditoval hodinu nebo dvě nebo tři hodiny, vše je zbytečné. Jedna špatná myšlenka, jedna běžná myšlenka přijde, a cítí se ztracený. Po dvě hodiny meditoval nanejvýš upřímně a božsky, ale v určitém okamžiku přikládá větší důležitost špatným myšlenkám.

Ve chvíli, kdy dokážeme přestat věnovat pozornost špatným myšlenkám, nemají špatné myšlenky žádnou sílu. Ale děje se to, je to, že se jich strašlivě obáváme. Zaobíráme se jimi a myslíme, že nás zahubí. Jen tím, že na ně myslíme, jen tím, že se jich obáváme, jim dáváme sílu. A proto se neobávej. Ty jsi pánem svého domu. Ty medituješ uvnitř tvého vlastního vědomí a někdo klepe na tvé dveře. Jestliže mu nebudeš věnovat žádnou pozornost, jak se odváží vstoupit? Když medituješ, jednoduše nesmíš otevírat dveře těmto špatným myšlenkám. A co uděláš v případě, když vstoupily, než sis jich byl vědom? Opět, nebudeš jim věnovat žádnou pozornost. Špatné myšlenky strašně žárlí na božské myšlenky, božské pocity, božskou sílu; v mnoha případech špatné myšlenky prostě odejdou. „Není zde pro nás místo. Nemá o nás zájem,“ myslí si. Špatné myšlenky mají také svou hrdost. Nezajímají se o vás, když vy se nezajímáte o ně.

Přeji si říci něco více ohledně této otázky. Před mnoha lety se žák zeptal Gurua, co má dělat, když do něj během nejvyšší meditace vstoupí emocionální myšlenky, myšlenky z jeho nižšího vitálna, sexuální myšlenky. Mistr řekl: „Okamžitě přestaň meditovat. Když během intenzívní meditace přijdou špatné myšlenky, získají z tvé meditace intenzitu a stanou se velmi mocnými silami. Proto je lepší v té chvíli přestat meditovat.“ Pokud člověk chce, může vyzkoušet tento postup. Ale já si přeji doporučit svým žákům jiný přístup. Během meditace, když k vám přijdou špatné myšlenky, můžete se okamžitě pokusit vzpomenout na nejsladší a nejvyšší božské zkušenosti. Vstupte do své zkušenosti, kterou jste měli před dvěma lety nebo dvaceti lety, a snažte se přinést ji do svého mentálního vědomí. Uvidíte, že zatímco jste plně ponořeni ve své vlastní zkušenosti, vitální nebo emocionální myšlenka z nižší vitální úrovně vás bude muset opustit, protože ve vašem vědomí bude nejvyšší, nejhlubší, nejčistší extáze. Božská Blaženost je nekonečně silnější než síla požitků. Když povzbudíte nebo vyvoláte, nebo se pokusíte vzpomenout na jednu ze svých božských zkušeností, přijde do popředí vnitřní světlo či extáze. Tehdy vpíjíte nektar blaženosti své vlastní duchovní zkušenosti, která je nekonečně silnější než vaše nižší vitální síly. Tímto způsobem můžete vyřešit problém, aniž byste přestali meditovat.

Když medituji, cítím v čele tlak. Můžeš mi říci, co to způsobuje?

Sri Chinmoy: Když začneš cítit tlak ve svém čele nebo v hlavě, ciť prosím, že nemedituješ na správném místě. Chceš hrát hru, ale bohužel jsi šel na nesprávné hřiště. Když cítíš během meditace tlak ve své hlavě nebo ve svém čele, znamená to, že tvá mysl přitáhla dolů Světlo a Sílu nad své schopnosti. Tehdy okamžitě zaměř svou pozornost na srdce. Zde budeš cítit mír, radost, lásku, jistotu a vše ostatní, co potřebuješ. Pokaždé, když cítíš tlak, vědomě přesuň svou pozornost na srdce. Potom se snaž několik sekund pomalu a tiše nadechovat a toto napětí zmizí.

Často mi ráno trvá pěknou chvíli, než začnu meditovat. Jak vyprázdnit své srdce od negativních sil, aby člověk začal meditovat?

Sri Chinmoy: Nejprve bys měl být sám k sobě velmi upřímný. Musíš vědět, zda skutečně vstupuješ do srdce nebo do mysli. Když začínáš brzy ráno meditovat, buď vstoupíš do srdce od samého začátku, nebo vstoupíš do srdce poté, co ses snažil půl hodiny nebo patnáct minut meditovat v mysli. Jsi-li rušen negativními myšlenkami a negativními silami, můžeš si být jistý, že nejsi v srdci, ale v mysli. Duchovní srdce je velmi čisté. Špatné síly do něj nepřijdou.