9301

Boží Soucit
se stará
o rostlinku aspirace mého srdce.

Boží Uspokojení
se stará
o strom realizace mého života.

9302

Neodpočívej ve svém duchovním životě.
Nechovej se jako hlupák!
Neustále používej moudrost,
abys získal co nejvíc
z pláče aspirace svého srdce
a z úsměvu zasvěcení svého života.

9303

Duchovní Mistři —
ať již minulí, přítomní nebo budoucí —
mají všichni stejný názor:
žádné upřímné úsilí neselže;
žádná upřímná modlitba nezůstane nevyslyšena.

9304

Můj Pane Nejvyšší,
jak se mohu vyvarovat toho,
abych Ti byl nevědomky neposlušný?

„Mé dítě,
máš-li neustálou dychtivost
těšit Mě Mým vlastním Způsobem,
pak nevědomá neposlušnost
zmizí sama od sebe.“

9305

Nezapomeň se každý den zeptat
své mysli a srdce,
jak můžeš potěšit Boha
Jeho vlastním Způsobem.

9307

Dnes ráno mi můj Pán Nejvyšší
řekl otevřené tajemství:
jestliže Ho nebudu těšit
Jeho vlastním Způsobem,
přesto mi může dát
svůj vnější úsměv;
vnitřně ale vidí na mém aspirující srdci
velkou černou tečku.

9309

„Mé drahé dítě,
naneštěstí cítíš,
že kvůli tomu, že jsi Mne potěšilo
devíti způsoby z deseti,
Já ti odpustím,
nepotěšíš-li Mne desátým způsobem.
Ale Já vím, že Mne můžeš potěšit
úplně každým způsobem.“

9310

Bůh si váží toho,
že máš mnoho dobrých vlastností.
Ale buď opatrný!
Dokonce i jediná špatná vlastnost
může odebrat veškerou Jeho Radost.

9311

Dokážeš-li opakovat od rána do večera:
„Můj Pane Nejvyšší,
chci Tě těšit Tvým vlastním Způsobem,“
pak nemůžeš být Bohu nevědomě neposlušný.

9312

Podívej se hluboko dovnitř.
Očekáváš, že tě Bůh potěší
tvým vlastním způsobem?
Je-li toto tím, co chceš,
ty a tvůj život
budete naprostým neúspěchem.

9313

Ve vnitřním i vnějším životě
není nic tak zbytečného a ničivého,
jako neposlušnost Boží Vůli.

9314

Bůh ví, co je pro tebe nejlepší.
Učiň to duchovním poznáním,
a ne pouhým mentálním přesvědčením.

9315

Ó můj Pane Nejvyšší,
jsi si vědom mé neposlušnosti?
Jestliže ano, tak co uděláš
s mým životem neposlušnosti?

„Mé dítě,
abych splnil svůj Slib tvé duši,
že přeměním tvou přirozenost,
je pro Mě snazší předstírat,
že jsem tvou neposlušnost
neviděl a necítil.“

9316

Běda, všechny dobré kvality
v jeho životě
jsou nuceny odevzdat se
jediné špatné kvalitě —
neposlušnosti Božímu Světlu.