Co je to čistota?

Co je to čistota?

Sri Chinmoy: Čistota je něco, co nám dává pocítit, že Bůh nemůže být nikdy oddělený od naší pravé existence. Člověk nečistoty nemůže nikdy s nejvyšší upřímností prohlásit Boha za svého zcela vlastního. Jestliže to dělá, pouze sám sebe klame. Jestliže má někdo čistotu v hojné míře, jedině potom je schopen s nejvyšší pravdivostí a vnitřním přesvědčením prohlásit Boha za svého zcela vlastního.

Čistotu musíme mít v celém našem bytí. Jestliže nemáme čistotu, nemůžeme se rozšiřovat. Samotná čistota může vyřešit devadesát devět procent problémů našeho života.

Cítíme, že čistota je něčím velmi jemným a ženským, co můžeme rozbít. Ale čistota není ani jemná, ani ženská. Je něčím pevným, dynamickým a silným. Když jsme si vědomi dynamické kvality čistoty, můžeme skutečně vytvořit nový život v každém okamžiku naší pozemské existence.

V našem vnitřním životě aspirace nemůže být nic důležitějšího než čistota. Tato čistota musí přicházet z duše a musí žít trvale v srdci. Potom musí ze srdce vstoupit do mysli a zde zůstat natrvalo. Z mysli musí čistota vstoupit do vitálna. Zde je potřeba čistoty nejdůležitější. Jestliže ve vitálnu neexistuje žádná čistota, potom nemohou trvale pracovat v naší přirozenosti božské kvality. Jestliže chce mít člověk trvale ve svém vědomí mír, světlo, blaženost a sílu, potom je čistota nezbytná.

Mohl bys vyjmenovat některé nečistoty? Ovlivňují nás vnějšně stejně tak jako vnitřně?

Sri Chinmoy: Pochybnost, neupřímnost, strach, úzkost, žárlivost, připoutanost a všechny další nedokonalosti a omezení jsou nečistotami. Ale nejhorší nečistotou je pochybnost či negativní způsob myšlení. Jestliže si myslíte: “Nedokážu dělat správné věci. Nedokážu myslet na Boha. Nedokážu meditovat na Boha. Nemohu mluvit pravdu,” opatrujete nejhorší možné nečistoty. Vždy musíte vidět světlo pozitivním způsobem. Právě nyní mohu říci, že potřebuji světlo. Mám světlo v nekonečné míře, ale jestliže řeknu: “Nemám vůbec žádné světlo! Jsem sama temnota,” potom o sobě pochybuji a ničím se. Také jestliže toto tvrdím, vyjadřuji falešnou skromnost. Falešná skromnost je špatná. V koutku mysli víte, že jste mnohem lepší, než říkáte, ale tím, že jste skromní se snažíte, aby vám to někdo potvrdil. Jakákoliv neupřímnost nás nikdy nedovede k realizaci Boha.

Každý den myslíme a konáme. Činnost nemůže být nikdy oddělena od našeho vnitřního způsobu porozumění. Když máme něco uvnitř, nevyhnutelně to ukazujeme nějakým způsobem navenek. Jestliže mám uvnitř neupřímnost, budu ji ukazovat navenek, přijmu útočiště v domě neupřímnosti. Ale když mám uvnitř upřímnost, potom získám útočiště v domě upřímnosti. Nečistota zahrnuje neupřímnost, pochybnost a všechny ostatní negativní způsoby myšlení a nutně ovlivňují naše vnější chování stejně tak jako náš vnitřní pokrok.

Jaký je nejvyšší druh čistoty, o který mohu usilovat?

Sri Chinmoy: Čistota ve fyzickém. Nižší fyzické a emocionální vitálno pod pupkem musí být úplně očištěno. Lidské bytosti mají čistotu do určité míry v srdci. V mysli je jí velmi malé množství. Ve vitálnu je čistota úplně smíchaná s nečistotou. Zde si dynamismus a agresivita hrají společně, ale agresivita je nečistotou a dynamismus je čistotou. Pod vitálnem je fyzické. Zde díky nečinnosti a lenosti vládne temnota nejvýše. A tam, kde vládne temnota, můžete si být jisti, že nečistota je pánem.

Musíte usilovat o čistotu v hrubém fyzickém. Jak to můžete dokázat? Skrze stálou povznášející modlitbu a stálý vnitřní pláč po světle. Světlo a temnota nemohou zůstat společně, to je nemožné. Podobně čistota a nečistota nemohou zůstat společně. Když se modlíte o čistotu, musíte cítit, že to, co skutečně potřebujete je světlo. A nesmíte pouze opakovat jako papoušek slovo “čistota”. Měli byste meditovat na transcendentální Světlo. Když světlo sestoupí do našeho emocionálního vitálna a fyzického těla, potom automaticky, samovolně světlo očistí vědomé, nadvědomé a nevědomé neboli nižší světy uvnitř vás.

Prosím modlete se a meditujte na vnitřní světlo, vyšší světlo, aby světlo mohlo vstoupit do vašeho systému a osvítit vás. Nejprve očistí a poté osvítí vaše vědomí, které nyní nevědomě vyjadřuje fyzickou pravdu: svět pokušení, frustrace a zkázy. Měli byste se vždy snažit vzývat světlo v neaspirujícím těle. Srdce je aspirující, nemusíte se o ně tedy strachovat. Je to fyzické ve vás, co potřebuje radikální transformaci, a co proto to potřebujete, je fyzická čistota. Čistota ve fyzickém může být ustanovena pouze snesením světla z vrchu do fyzického a nižšího vitálního vědomí, zvláště pod pupečním centrem.

Je možné, aby člověk bezděčně získal vibrace někoho, kdo je nečistý?

Sri Chinmoy: Ano, to je možné velmi lehce. Ačkoliv je sám člověk naprosto čistý, může se stát obětí nečistoty druhých. Co se vlastně stane, je to, že osoba, která má čistotu, nemá dostatek vnitřní síly, aby zabránila nečistotě jiných vstoupit do svého systému. Proto duchovní učitelé často říkají aspirujícím, aby se nestýkali s vnějším světem, s lidmi, kteří nejsou čistí. Aspirující nemusí být sami úplně čistí, ale pokud nejsou mimo to ještě velmi silní, jsou pak bezmocní. Jejich čistota může být roztrhána jako květ růže. Je překrásné dívat se na růži, protože růže je ztělesněním čistoty. Ale jestliže někdo chce, může lehce roztrhat růži na kousky.

V našem každodenním životě často narazíme na lidi a místa, která jsou velmi nečistá. Při chůzi po ulici může duchovní osoba může pocítit ohromnou nečistotu na určitém místě, kde si běžný člověk vůbec ničeho nevšimne. Pro běžnou osobu jsou všechna místa prakticky stejná. Ale duchovní osoba ví, že čistota a nečistota se nesmírně liší místo od místa a osobu od osoby. Proto tedy to, co říkáte je naprosto správné. Člověk může být lehce napaden nečistotou druhých. Jediným způsobem, jak tomuto zabránit je naplnit se energií silou naší duše. Síla duše je vždy pohotová a vždy nám může přijít na pomoc.

Čistota v různých částech naší bytosti

Na jakou část naší bytosti bychom měli meditovat pro čistotu?

Sri Chinmoy: Pro to, kde bychom měli meditovat na čistotu neexistuje žádné přísné nebo pevné pravidlo. Někteří z nás by měli meditovat pro čistotu v mysli, někteří by měli meditovat na vitálno nebo na tělo, někteří by měli meditovat na celou bytost. Meditace na celou bytost znamená, že pokud meditujeme půl hodiny, tak se v této půlhodině snažíme meditovat pět minut na srdce. Tímto způsobem se vytvoří čistota v celé bytosti. Potřebujeme vyvolat čistotu skrze aspiraci a meditaci na fyzické, vitálno a mysl. Potom budou srdce a duše zaopatřeny. Duše je vždy čistá, srdce může být občas nečisté, tehdy, když je přepadne nečistota vitálna. Ale má-li srdce volný přístup k čistotě duše, tehdy má bezmeznou čistotu. Světlo duše musí být přinášeno do srdce tak často, jak je to možné.

Poté, co si vytvoříme čistotu ve fyzickém, musíme cítit, že tato čistota musí být udržena. Měsíc můžeme být ve své mysli, ve svém vitálnu a svém fyzickém dokonale čistí, ale pokud zde není stálost, ve chvíli se tato čistota úplně ztratí. Musíme získat něco, co potrvá věčně. Nejprve získáme dočasně chuť čistoty. Získáme-li čistotu na pět minut, budeme vědět, že čistota existuje. Když potom po několika dnech nebo hodinách čistota odejde, cítíme v sobě neúrodnou poušť. Jestliže chceme čistotu stále, musíme z celého srdce vstoupit do života aspirace. Chceme-li mít něco trvale, musíme meditovat na duši, ne abychom duši očistili, ale abychom rozšířili světlo duše do všech částí naší bytosti. Když meditujeme na duši, musíme se modlit k Vnitřnímu Pilotu nebo k naší duši, aby nám dala trvalou čistotu v srdci. Přineseme čistotu duše do srdce, a ona odsud vstoupí do mysli. Poté vstoupí do vitálna a poté do těla. Nejprve začínáme s dočasným zahlédnutím čistoty. Když už jsme získali trochu čistoty, jsme inspirováni, naplněni energií. Vidíme, že máme něco skutečného, ačkoliv to nemusí být trvalé. Jestliže začneme své cvičení něčím lehkým, potom získáme inspiraci a budeme krok za krokem dělat pokrok. Ale jestliže nám někdo začne nabízet úkoly vysokoškolského studenta, když jsme ještě ve školce, přirozeně budeme vyděšeni, sklíčení a naprosto ztraceni. Nejprve musíme zkusit pracovat na problémech, které jsou jednoduché, poté využijeme schopností našich dosažení k tomu, abychom pracovali na těch obtížnějších. Když vyřešíme jednoduché problémy, získáme radost. Naše radost nás připraví na obtížnější problémy.

Jak důležitá je čistota těla?

Sri Chinmoy: Fyzická čistota je nejvyššího významu. Někteří duchovní lidé pomíjí fyzickou čistotu. Necítí, že je důležitá. Ale my se staráme o fyzické, protože cítíme, že je to fyzické, ve kterém žije naše duše, a protože naplnění Božského Poslání se může uskutečnit pouze na zemi v a skrze fyzické tělo. Proto musíme udržovat tělo čisté. Když jsme vytvořili čistotu ve všech částech naší přirozenosti, teprve potom v nás může božská síla vydržet trvale.

Jak se mohu oddělit od svých fyzických tužeb?

Sri Chinmoy: Nejprve, protože jsi přijal duchovní život, se musíš zeptat sám sebe, zda tě touha uspokojuje a naplňuje, či nikoliv. Ve své vnitřní bytosti pocítíš, že tě ani neuspokojuje, ani nenaplňuje. Před tím, než skutečně začneš toužit, máš v mysli předmět, nebo výsledek své touhy a myslíš si, že když dosáhneš toho předmětu, budeš šťastný. Bohužel to, co nakonec získáš, bude pocit frustrace. Jestliže dokážeš cítit tento výsledek dříve, než začneš toužit, budeš lehce moci odvrátit svůj život od tužeb.

Když jsi v běžném světě, představuješ si naplnění touhy ve formě uspokojení. Proto získáváš pokusem naplnit své touhy nějaké štěstí. Ale když svou myslí vstoupíš do fyzické, nebo nižší vitální touhy, jsi polapen. Vstoupíš přímo do čelistí hltavého tygra. Když se zkoncentruješ na touhu, můžeš vnitřně pocítit, že na začátku není žádné světlo, na konci není žádné světlo a uprostřed není žádné světlo. Je zde pouze temnota od začátku do konce a temnota znamená nepřítomnost božského uspokojení.

Pro hledajícího je nedůležitější věcí na světě aspirace. Ale pro neaspirující osobu je věcí, po které baží nejvíce touha. Běžný, neaspirující, nebo dokonce i morálně myslící člověk bude potřebovat touhu, protože stále ještě nemá schopnosti jít za hranice potěšení. Ale ten, kdo se válí v blátě touhy dříve nebo později pocítí, že uvnitř touhy je frustrace, a uvnitř frustrace je zkáza. Pro upřímného hledajícího vyvstává božské uspokojení uvnitř aspirace. Ve chvíli, kdy člověk začne aspirovat, pocítí pravé uspokojení. Toto pravé uspokojení přichází proto, že aspirace má schopnost identifikovat se vědomě a dušeplně s nevzdálenějším koutkem země, s nejhlubším a nejvnitřnějším bytím a s nejvyšším transcendentálním Já. Pocítíš-li opravdovou nutnost aspirace, uvidíš, že fyzické, vitální a mentální touhy přestanou klepat na dveře tvého srdce.

V každém okamžiku se musíš zaměřovat na svůj cíl. Chceš-li se koncentrovat a meditovat na slunce, které vychází brzy ráno, potom se musíš postavit čelem k východu, a ne žádným jiným směrem. Jestliže se díváš na západ a běžíš na východ, zakopneš. Chceš-li si být jist svým cílem realizace Boha, potom se nebudeš dívat za sebe nebo kolem sebe, ale pouze ke světlu. Své fyzické touhy můžeš přemoci pouze tím, že poběžíš ke světlu. Nemysli na své fyzické touhy, mysli jen na svou aspiraci. Každý den máš k dispozici dvacet čtyři hodin. Strávíš-li půl hodiny, hodinu, nebo dvě hodiny přemýšlením o svých fyzických touhách, potom se plně připrav strávit nejméně třikrát tolik času vědomou aspirací. Jinak nebudeš schopni dělat velký pokrok. Buď vnitřním běžcem a vždy se snaž překonat překážky, které ti stojí v cestě. Jestliže poběžíš vpřed s jednobodovým odhodláním, omezení a touhy vymizí z tvého života. Aspirace je jedinou odpovědí. Plač. Pláčeš pro vnější věci, pro vnitřní věci také můžeš plakat. Jestliže jsi schopen plakat upřímně, budeš schopen duchovně létat.

Když myslím, klesám.
Když volím, ztrácím.
Když pláču, létám.

Říkal jsi, že musíme ve své mysli udržovat božské myšlenky, ne nebožské. Jak poznáme božské myšlenky?

Sri Chinmoy: Když máme božské myšlenky, naše vědomí se okamžitě rozšiřuje, zvětšujeme své vědomí. Když máme nebožské myšlenky, svazujeme se. Když říkáme: “Já, můj a mé,” svazujeme se. To jsou lidské nebo nebožské myšlenky. Ale když máme božské myšlenky, okamžitě říkáme “my”. Pokud se v tu chvíli sami sebe zeptáme: “Odkud toto cítění jednoty s lidstvem pochází?” zjistíme, že pochází z našeho Zdroje, který je nekonečné Světlo nebo Bůh.

Pokaždé, když získáte nějakou myšlenku, pokaždé, když jakákoliv představa vstoupí do vaší mysli, pokuste se prosím uvidět, zda tato myšlenka rozpíná vaše vědomí, či vás svazuje. Kdykoliv přijdou jakékoliv myšlenky nebo emoce, prosím snažte se do nich vstoupit a spatřit, zda vás podněcuje vlastnit něco nebo někoho. Jestliže ano, musíte pocítit, že je to nebožská myšlenka. Když se snažíme vlastnit někoho, náhle zjistíme, že již jsme sami vlastněni. Ale je-li to božská myšlenka, nebudeme se snažit nikoho ovládat, budeme se snažit každého osvítit a osvobodit, protože božské je bezmezné, nekonečné.

Ačkoliv jsem lidská bytost, a ne zvíře, někdy se mi zdá téměř nemožné očistit svůj vitální život, jak říkáš, že bych měl.

Sri Chinmoy: Vidíme, že zvířata jsou plny vášně a touhy a že my nejednáme způsobem, jakým jednají zvířata. Ačkoliv jsme stále napůl zvířaty, cítíme, že jsme zvířatům nadřazeni. Ale pokud půjdeme hluboko dovnitř, spatříme v sobě žárlivost, pochyby, nečinnost a úzkost. Proto se duchovní lidé nedívají na zvířata nebo ostatní lidské bytosti spatra. Říkají: “Před deseti nebo patnácti lety, nebo v minulé inkarnaci jsem byl také temny a neosvícený, také jsem měl všechny druhy tužeb a vášní.”

Duchovní Mistr vidí svou vlastní minulost, přítomnost a budoucnost. Vědomě ví, že kdysi dávno se nacházel ve stejných potížích, v jakých jsou jeho žáci nyní. Je si vědom slabostí, které měl před dvěma či čtyřmi nebo šesti inkarnacemi. Ví, že pro jeho žáky je velmi těžké překonat touhy, a ukazuje jim soucit díky svému ztotožnění se s nimi. Ale jeho soucit nebude čekat nekonečně. Jeho soucit bude dynamicky jednat. Řekne svým žákům: “Podívejte, zde je cesta. Před stovkami let jsem začal aspirovat a nyní jsem dosáhl cíle. Nyní také začněte s aspirací. Také dosáhnete cíle.”

Mistr nebude žádat žáky, aby dělali něco, co nemohou udělat. Jestliže řekne žákovi: “Musíš ovládat své smyslové požitky, musíš učinit konec smyslovému životu,” ví, že tento žák má navzdory svým nejhorším sklonům schopnosti to učinit. Ví, že tento žák je skutečně připraven vstoupit z celého srdce do opravdového duchovního života a dosáhnout Nekonečna, Věčnosti a Nesmrtelnosti.

Opravdu cítím, že potřebuji čistotu v mysli, proto jsem začal ráno dělat džapu. Ale po několika stovkách opakování je to pro mne agónie.

Sri Chinmoy: V Indii jsem měl malárii. To je nanejvýš bolestivá choroba. Když máte malárii, neexistuje jediná část těla, kde necítíte nesnesitelnou bolest. Lékem je chinin, který je strašlivě hořký. Velmi mnoho jsem trpěl bolestí způsobenou nemocí a lék samotný byl také nesnesitelně bolestivý. Ale lék mne uzdravil a horečka odešla. Jestliže nemáš čistotu v mysli, budeš se cítit bídně. Džapa je protijed. Jeden trn je uvnitř tebe, a druhý je třeba, abys jej vytáhl. Když se druhý trn dotkne trnu, který je uvnitř, vytvoří to hroznou bolest, dokonce i když se snaží co nejlépe vyléčit tě. Ale když nakonec uspěje, získáš všechnu radost. Proto, když cítíš, že džapa je bolestivá, musíš pamatovat na to, že bolest bude trvat jen několik minut, zatímco bolest tvé mentální nečistoty potrvá roky. Lék není vždy sladký, ale když si nevezmeš lék, nemoc nebude vyléčena.

Co je to psychická bytost a jaká je její úloha v našem duchovním životě?

Sri Chinmoy: Všechno má duši. V této zdi, v tomto stole, ve všem je duše. Všude můžeš spatřit přítomnost duše. Ale psychická bytost existuje pouze v lidských bytostech. Nemůžeš spatřit psychickou bytost v hmotném předmětu nebo ve zvířeti.

    Psychická bytost je nesmrtelným dítětem v nás. Je představitelem naší duše. Psychická bytost má nekonečné schopnosti vést nás k nejvyššímu, k nejčistšímu, k Věčnosti. Psychická bytost je uvnitř našeho srdce. Je veškerou čistotou, veškerým světlem, veškerou blažeností. Nejprve letmo zahlédneme tuto psychickou bytost, poté postupně vstoupíme na jeho území. Nakonec si hrajeme s psychickou bytostí a mluvíme s ní. Všechny věci, které můžeme dělat s pozemským dítětem, můžeme dělat s psychickou bytostí. Když cítíme svou jednotu s psychickou bytostí, dá nám to pocítit, že jsme nejen pravými dětmi Boha, ale také, že bez výjimky jednoho dne realizujeme Boha a staneme se Bohem. To je to, co získáváme od psychické bytosti.

Jaké jsou převládající kvality těla, vitálna a mysli?

Sri Chinmoy: Neosvícené fyzické rádo zůstává nečinné. Sama přirozenost fyzického je být neaktivní. Neosvícené vitálno je agresivní. Rádo ukazuje svou sílu. A neosvícená mysl pochybuje a podezřívá všechny a všechno.

Přijmeme-li duchovní život, tělo musí být aktivní. Dokonce i když nejprve běží špatným směrem, měl by zde být alespoň nějaký pohyb. Tělo musí být energické, ale ne neklidné. Jinak ačkoliv fyzické tělo nemusí spát dvacet čtyři hodin denně, bude tělesné vědomí spát. Aspirující tělo je aktivní a energické tělo. Pokud neaspirujeme, jsme v hlubokém spánku.

Vitálno se musí stát dynamickým namísto agresivního. Mělo by se snažit energizovat a inspirovat druhé, namísto toho, aby se snažilo ovládat a ničit ostatní. Mělo by říkat druhým: “Nemařte svůj drahocenný čas. Vstaňte a udělejte něco dobrého pro sebe a pro lidstvo.”

Jasná, čistá, božská mysl, mysl, která je osvícena světlem duše se stane rozlehlou. Bude říkat: “Nemohu být ničím svazována, nebudu nikoho podezřívat, nebudu nikoho snižovat. Naopak, rozšířím své vlastní vědomí a pomohu druhým rozšířit jejich vědomí.”

Vedeme-li duchovní život, získáme takovéto aktivní tělo, dynamické vitálno a osvícenou mysl. Jestliže nepřijmeme duchovní život, musíme se spokojit s tělem, které tvrdě spí, s vitálnem, které je agresivní a destruktivní a s myslí, která je omezená, a která chce pochybovat, kritizovat a podezřívat sebe a celý svět.

Jak se můžeme očistit?

Sri Chinmoy: Jsou rozličné způsoby, jak se očistit. Pokud začínáme, musíme použít systematický způsob dýchání. Když vdechujeme, musíme cítit, že nevdechujeme nic než čistotu. Není to naše mentální představa, je to skutečný pocit, že vzduch, který vdechujeme, není ničím než čistotou. Když vstoupí čistota, je jako proud tekoucí od chodidel nohou až po korunu hlavy. Všechno uvnitř se tímto proudem očišťuje. Jestliže chceme jít dále s touto očistou, můžeme vytvořit čistotu nejen v našich nervových centrech, ale také ve zbytku naší fyzické existence. Pokud budeme dnes opakovat jméno Nejvyššího pětsetkrát a každý den budeme zvyšovat toto číslo o stovku, dokud nedosáhneme dvanácti set a potom z dvanácti set každodenně snižovat počet o stovku, dokud se nevrátíme k pěti stům, uvidíme, že budou očištěny nejen naše jemné nervy a vnitřní orgány, ale také celé naše vnější tělo. Samotná naše existence bude přemožena čistotou. Není nutné používat slovo “Supreme”. Někteří aspirující, kteří praktikovali tento způsob k dosažení čistoty, získali skvělé výsledky opakováním slova “Bůh” nebo “Kristus”. Vnitřní čistota také závisí do určité míry na vnější čistotnosti. Když máme uvnitř sebe něco božského, potom ve vnějším životě bychom se měli snažit mít také tuto božskou kvalitu. Někdy samozřejmě spatříme lidi, kteří jsou navenek velmi hrubí a nečistí, ale kteří mají krásné vysoké duše, dokonce duše, které realizovaly Boha. Ale pro upřímného hledajícího by mělo být vnitřní a vnější stejné. Vnější krása by měla vstoupit do vnitřní krásy a vnitřní krása by měla vstoupit do vnější krásy. Měli bychom se snažit být čistotní, to je naše vnější čistota. Měli bychom se denně sprchovat nebo koupat, a když toto děláme, měli bychom vědomě cítit, že se nejen stáváme čistotnými, ale také, že probíhá očištění vnějšího těla.

Je zcela snadné stát se navenek fyzicky čistými. Ale vitálno a mysl musí být také očištěny. Vitálno může být očištěno pouze skrze vnitřní aspiraci. Mysl může být očištěna pouze tak, že bude ochraňovat jen rozpínající myšlenky. Myšlenka, která nás svazuje, nemůže být nikdy čistá. Jestliže se myšlenka rozpíná od jednotlivce k lidstvu, k celému světu, okamžitě nás činí čistějšími. Čím více se můžeme rozšířit, tím snadnější je pro nás získat čistotu. Když je čistota potlačována, ztrácí svou existenci, ale když se čistota rozšiřuje, zvětšuje svou sílu. Abychom měli mentální a vitální čistotu, měli bychom zkoumat své vnitřní pocity, vnitřní myšlenky a vnitřní představy. Jakmile do naší mysli vstoupí myšlenka, musíme spatřit, zda je to čistá myšlenka, či nikoliv. Nečistá myšlenka nás nejen svazuje, ale její schopnosti jsou omezené. Ačkoliv je ničící, zkáza, kterou zapříčiňuje je omezená. Čistá myšlenka je myšlenkou, která rozšiřuje sebe a naše vědomí. Má bezmeznou sílu.

Existuje ještě jeden postup, kterým můžeme očistit své duchovní nervy, a to skrze osvícení a transformaci. Jak můžeme osvítit tyto jemné nervy? Skrze aspiraci. Jak je můžeme transformovat? Skrze stále narůstající osvícení. Aspirace je jako stoupající plamen, rostoucí k nejvyššímu. Jak roste, osvětluje naši temnotu, nečistotu a vše v nás, co má být transformováno. S rostoucím plamenem aspirace hluboko uvnitř nás můžeme očistit celou naši vnitřní a vnější existenci. Aspirace je nejmocnějším, nejpřímějším a nejúčinnějším způsobem, jak osvítit naši temnotu, a jak se obdařit čistotou. Pro aspiraci se musíme koncentrovat a meditovat. Jestliže se koncentrujeme a meditujeme, naše aspirace v nás dynamicky poroste. Abychom dosáhli čistoty, vstupujeme do světa aspirace. Je to aspirace, co nás může dovést k nejvyššímu, k nejhlubšímu, k nejzazšímu. Aspirace v nás může vytvářet zázraky každou sekundu.

Čistota ve vitálnu

Co je to vitálno?

Sri Chinmoy: Pupeční oblast je oblastí vitálna a pod pupkem leží sféra nižšího vitálna, ve které se skrývají sexuální síly.