Cítím, že jsem dítětem Boha, ale cítím také, bohužel, že jsem dítětem přesvědčení, tradice a různých dalších věcí. Je možné osvobodit se od všech dřívějších přesvědčení a být naprosto jedním s Bohem?

Sri Chinmoy: Ano, dítě Boha, opravdové dítě Boha může mít úplnou vědomou jednotu s Bohem. Můžeš být jedním s Bohem, aniž budeš jednat dle svých starých přesvědčení, pověr a zbytečných tradic, které jsi nasbíral od svého dětství. Tvá mysl může být zcela čistá od starých představ, tradic a přesvědčení, které jsi opatroval nebo stále opatruješ.

Mentálních nebo pozemských přesvědčení, které jste udržovali ve svém srdci a mysli, se můžete zbavit pomocí upřímné aspirace. Můžete je nahradit spontánním světlem své duše, které se projevuje jako nevyhnutelnost nebo okamžité ujištění. Tento pocit nevyhnutelnosti a ujištění, který je založen na světle duše, si můžete vytvořit ve své mysli a srdci. Tehdy můžete takzvaná pozemská přesvědčení odhodit jako staré šaty.

Není to jen možné, ale také nevyhnutelné; ve skutečnosti je to pro realizaci Boha nezbytné. Jinak budou tato stará přesvědčení v podobě příkazů společnosti nebo tradiční morálky brzdit váš duchovní pokrok.

Lidská přesvědčení jsou vždy směsí pochybnosti. Padesát procent bude víra, padesát procent bude pochybnost, nebo může být víra jedno procento a devadesát devět procent může být pochybnost. Pokud však žijete v duši a jste osvíceni světlem duše, získáte ujištění nejen od duše, ale také od nevyhnutelnosti duše, která je naprosto jedním s Boží dynamickou Skutečností a s Boží dynamickou Vizí. V tu chvíli můžete jít za všechna přesvědčení a být v přímé, neustálé jednotě s Bohem, nejvyšší Skutečností.

Žijete-li neustále v duši a projevujete její nejvyšší Pravdu, tehdy nebudou mít stará přesvědčení ve vašem životě místo.

Jakým způsobem můžeme ukázat existenci Boha člověku, který nevěří, že Bůh existuje?

Sri Chinmoy: Jediný způsob, jak můžete ukázat existenci Boha člověku, který v Boha nevěří, je svým vlastním osobním mírem, vnitřním světlem a vnitřní radostí. Nejvyššího můžete ukázat v kterékoli z nekonečných podob či nekonečných způsobů, kterými se projevuje. Protože Nejvyšší je nekonečná radost, mír, světlo, blaženost a síla, můžete Jej projevit ztělesněním těchto vlastností v sobě samých. Samotné vaše vzezření, samotná vaše přítomnost, když stojíte před oním člověkem, mu umožní pocítit přítomnost Boha uvnitř vás.

Co cítíte, jste-li v přítomnosti duchovní osoby? Cítíte mír, cítíte světlo. Ze samotné její přítomnosti ucítíte, že je v ní něco božského. Co zakoušíte? Je to ve skutečnosti Nejvyšší ve formě božských kvalit aspirujícího. A tak nejlepší způsob, jak dokázat existenci Boha, je projevit Jej ve svém vlastním životě, ve svém vlastním vědomí.

Ostatní nemůžete přesvědčit slovy, nekonečnými proslovy a argumenty. Každý intelektuální argument ukazující na existenci Boha se setká s protiargumentem. Objevíte to, jestliže studujete Západní filosofii. Tvrzení a vyvracení existence a neexistence Boha tam nemá konce. Tyto neplodné argumenty se objevovaly po staletí. Celý filosofický systém byl postaven kolem těchto intelektuálních teorií. A dokonce i když je vaše mysl osvícena moudrostí vaší duše, nestačí to k tomu, abyste přesvědčili někoho, kdo by s vámi souhlasil. Mysl toho druhého musí být do určité míry také ve spojení s jeho duší. Jen tak bude schopen přijmout vnitřní pravdu, kterou říkáte. Je zbytečné říkat, že se to stává zřídka.

Nejlepším způsobem, jak někoho přesvědčit o existenci Boha, je snažit se projevit Jeho Božskost ve svém vlastním životě. Je-li ten člověk alespoň trochu upřímný a vnímavý, uvidí, že máte cosi, co jemu chybí. Ucítí také, že vaše vlastnosti světla a míru přicházejí z jiného zdroje. Ví, že vedete duchovní život. Ví, že věříte v Boha. Uvidí a ucítí, že jste získali vnitřní mír, vyrovnanost, světlo a radost. Je-li upřímný, bude to jediný důkaz, který potřebuje. Jeho vnitřní vnímání lepšího, vyššího vědomí uvnitř vás je tím, co ho přesvědčí. Přesvědčí ho více než tisíce slov.