Část I

SCA 706-710. Výňatek z rozhovoru v časopise Nový čas, který se uskutečnil v Bratislavě na Slovensku 11. listopadu 1993

Mohl byste nám říci, o čem jste mluvili v průběhu vašeho interview s naším prezidentem?

Sri Chinmoy: Prezident Kováč byl ke mně neobyčejně laskavý a soucitný. Váží si toho, co dělám na Slovensku a v České republice, a já jej obdivuji kvůli jeho mnoha, mnoha dobrým vlastnostem. Často používám sousloví „vzájemná závislost“. Váš prezident má opravdu velice dobré srdce. Snaží se vynést na povrch dobré vlastnosti všech lidských bytostí a také národů – jak těch sousedních, tak i vzdálených.

Komentoval nějak prezident vztahy mezi Slovenskem a Českou republikou?

Sri Chinmoy: O České republice řekl: „Musíme žít vedle sebe. Musíme cítit, že toto je naše společná vlast.“ Řekl tolik pěkných věcí o vaší společné historii. Také o Americe řekl velice pěkné věci. Americká demokracie je zdrojem jeho svobody. A řekl ještě jednu významnou věc: je-li někdo občanem Slovenska, nezáleží na tom, odkud přišel, je potřeba se k němu chovat stejně. Zde není cizincem.

Jaký máte pocit ze Slovenska a České republiky?

Sri Chinmoy: V mém srdci je Československo stále jedinou zemí. Česká republika a Slovensko jsou jako dvě duše, které se navzájem doplňují. Se svou vzájemnou silou odhodlání postupují kupředu. Poběží nejvyšší rychlostí nikoli díky soutěživosti, nýbrž pouze díky sebepřekonání. Jedině díky sebepřekonání se z nás stanou dobří občané světa. Naším cílem je sebepřekonání, nikoli soutěživost.

Jste osobně nakloněn rozdělení Československa?

Sri Chinmoy: Já jsem studentem míru. Rozdělení je něco, co nemohu obdivovat. Odehraje-li se někde nějaké rozdělení, je to velice bolestivý zážitek. Já chci jednotu, jednotu, jednotu. V jedné rodině žijí spolu po celá léta bratři a sestry. Dokud jsou mladí, potřebují jeden druhého. Když potom vyrostou, chtějí předvést svoji nadřazenost. Jeden bratr si myslí, že je nadřazený druhému. Dokud vyrůstali, nechovali mezi sebou žárlivost, rivalitu, nejistotu, komplexy nadřazenosti nebo podřazenosti. Ale když vyrostou, vstoupí do nich všechny možné nezdravé a nebožské kvality. Dříve říkali: „Jestli nás naše špatné vlastnosti rozdělí, alespoň se pokusíme být na sobě navzájem závislí.“ Jsou-li na sobě navzájem závislí, možná nezůstanou se svými rodiči a budou žít odděleně, ale na Vánoce a při jiných významných příležitostech se spolu setkají.

Zde je to přesně stejné. Rozdělení není řešení. Ale když už se to bolestivé rozdělení odehraje, snažme se alespoň co nejvíce žít s dobrou vůlí. Kdysi jste byli bratři. Pokud už nemůžete žít pod jednou střechou, alespoň se snažte být navzájem závislí a chovejte vůči sobě tu nejlepší možnou dobrou vůli. Když něco potřebujete, prostě zavoláte bratrovi a on vám přispěchá na pomoc, a když potřebuje něco on, přijdete na pomoc vy. Rozdělení již proběhlo, ale to není definitivní řešení. Cílem je soužití, vzájemná závislost. Samotným rozdělením nemůžeme získat žádný uspokojivý výsledek.

Předpověděl byste dobu, kdy se všechny evropské národy sjednotí?

Sri Chinmoy: Sjednocení je nejenom možné, ale i nevyhnutelné. Dříve měly mezi sebou evropské národy spory a válčily spolu. Nyní se snaží vytvořit domov jednoty. Americké státy byly dříve oddělené. Teď jsou jedním celkem. Austrálie je jediným celkem, Kanada je jediným celkem. Ale v Evropě má každá země svoji individualitu, své vlastní způsoby. Když byly občas sousední země na pokraji konfliktu, ostatní národy k nim nechovaly sympatie. Ale v současnosti organizují evropské země setkání a snaží se cítit vzájemnou jednotu.

Evropa je jeden kontinent. Proč by měla být Evropa rozdělená na kousky? Evropa je jako strom. Strom života má mnoho větví. Díky kmeni existují větve, květy a plody. Kdyby se větve odřízly, nebudou žádné květy ani plody. Mezi evropskými vedoucími osobnostmi nyní zasvitla moudrost. Mnoho evropských zemí se zoufale snaží mít společný domov. Evropa potom bude mít stejnou sílu jednoty, jakou má teď Amerika. Amerika má padesát států, ale když je potřeba, jsou všichni zajedno. Také Evropa cítí vrcholnou potřebu jednoty. V blízké budoucnosti přijde okamžik, kdy Evropa bude mít svoji jednotu a rozdělení, které jsme měli tolik let, zmizí.

V tomto smyslu ukazuje váš prezident naprosto nejlepší cestu: váží si sousedních zemí, váží si Ameriky a mnoha jiných zemí. Když si někoho vážíme, vynášíme na povrch jeho dobré vlastnosti, které jsou potom silné, silnější, nejsilnější. Jestli řeknu o vás něco hezkého, budete se cítit zavázáni, abyste řekli také něco pěkného o mně. Ale pokud vás budu nemilosrdně kritizovat, budete o mně mluvit špatně ze všech sil.

Váš prezident je člověkem upřímnosti, poctivosti, odhodlání, obětavosti a sebedávání. Chová v sobě velice mnoho dobrých vlastností. Když mluví, okamžitě vidíte moudrost, soucit a lásku. Když mi udělil prezidentskou medaili, poděkoval jsem mu ze samotných hloubek mého srdce. Držel jsem tu medaili v ruce a řekl: „Ve vás vidím tři osoby — přítele, otce a nejvyššího kormidelníka. Vaše srdce lásky z vás udělalo skutečného bratra-přítele Slovenska. Vaše duše moudrosti z vás udělala otce národa. Vaše neustálá vnitřní i vnější oběť své zemi z vás udělala jejího nejvyššího kormidelníka. Ve vaší lodi jsou všichni vaši občané a vy tu loď řídíte bezpečně a bez zaváhání. Vaše loď se určitě dotkne Zlatého Břehu, kde se nachází pouze mír, mír a mír.“

Část II

Samotný náš život je uměním1

Drazí, tělo zde není věčně, vitálno zde není věčně, mysl zde není věčně a ani srdce zde není věčně. V nás existuje jen jedna věc, která je věčná a nesmrtelná. Je to naše duše, jež je přímým zástupcem Boha, našeho Milovaného Nejvyššího. Tady na zemi se snažíme ustavit nejvyšší transcendentální Poselství našeho Pána Nejvyššího. Pomocí našeho aspirujícího srdce, hledající mysli, dynamického vitálna a probuzeného těla — toho těla, které je aktivní — se snažíme projevit a naplnit Jeho Sen.

Tady na zemi musí tělo, vitálno, mysl a srdce poslouchat duši právě tak, jako duše musí poslouchat Nejvyššího. Nekonečno hraje svoji roli právě prostřednictvím konečného. Tělo je konečné, ale uvnitř něj je duše, přímý zástupce Boha.

Zde na zemi ptáci symbolizují duši. Každý pták létá po obloze a předává nám poselství svobody, nekonečné svobody. Naše duše také létá tady a tam, a všude roznáší Poselství našeho Pána Milovaného Nejvyššího.

Vám všem se snažím sloužit. Snažím se s laskavostí, oddaností a vděčností vyvést vaše duše do popředí, abyste se mohli stát dokonalými nástroji našeho Pána Milovaného Nejvyššího. Vaše duše neustále těší Nejvyššího, ale totéž musí dělat i vaše těla, vitálna, mysli a srdce. Když namaluji ptáčka, myslím na duši — na nové stvoření, novou naději, nový slib, nový mír, novou blaženost a novou dokonalost na zemi. Přeji si, abyste přesně stejným způsobem cítili, že vaše duše je vaší nesmrtelnou Skutečností. Dokud nespatříte svoji duši a nezískáte k ní volný přístup právě takovým způsobem, jakým má vaše duše volný přístup k Nejvyššímu, snažte se ve svých modlitbách a meditacích představovat, že si ve vašich srdcích hraje v extázi velice krásné dítě se Samotným Nejvyšším.

Je možné, že touto dobou jste už zjistili, že Nejvyšší ve mně se rozhodl namalovat milión ptáčků. Jeden milión ptáčků znamená dva milióny křídel. Když se modlíte a meditujete, snažte se v nejvnitřnějších zákoutích svých srdcí cítit, jak vás dva milióny křídel nesou po obloze neustále transcendujícího Za. Tato křídla vám pomohou létat vysoko, výše, nejvýše a také rychle, rychleji a nejrychleji k vašemu předurčenému Cíli. Náš pokrok nikdy neskončí, a proto nemůžeme mít v našich životech nějaký pevný cíl. Vždy se nacházíme v procesu neustále transcendujícího Snu a neustále transcendující Skutečnosti.

Samotný náš život je uměním. Bůh se v každém okamžiku projevuje v našich životech i jejich prostřednictvím. Stejně jako se nadechujeme a vydechujeme, každý den tvoříme, odhalujeme a projevujeme nové umění. Vy víte, že jsem svému umění dal jméno Jharna Kala — Fontánové umění. Fontána je spontánní. Z tohoto Fontánového umění přijímáme v každém okamžiku naději, slib, lásku, světlo, blaženost a poselství dokonalosti a uspokojení.

Mé sladké děti, myslete na sebe jako na nekrásnější ptáčky létající po obloze svobody. Tato svoboda není ničím jiným než trvalou jednotou s naším Pánem Nejvyšším. Tato svoboda nic neničí, ani se nesnaží dát najevo naši nadřazenost — ne, ne! Tato svoboda je svobodou jednoty, jednoty, jednoty — univerzální jednoty. Tuto jednotu získáváme jenom tehdy, když milujeme Nejvyššího, abychom ho potěšili a naplnili jeho vlastním Způsobem. Právě v naší neoddělitelné jednotě, bezesné jednotě s Vůlí Nejvyššího, dostáváme poselství nekonečné jednoty.

Jsme jako drobné kapky. Když drobná kapka spadne do oceánu, stane se jeho neoddělitelnou součástí. A právě takto, třebaže jsme všichni konečnými bytostmi, nás náš Pán Nejvyšší díky jeho nekonečné Štědrosti, neoddělitelně spojí se svým Nekonečným Bytím, když my mu s láskou, oddaně a nepodmíněně nabídneme naše omezené bytí.

Každé duši nabízím svoji neomezenou radost, božskou hrdost a vděčnost. Všichni jste udělali ohromný pokrok, ale tento pokrok nestačí, protože náš Pán Nejvyšší chce, abychom měli více aspirace, více sebedávání a více těšili Nejvyššího v nás.

Existuje mnoho, mnoho způsobů, jak v duchovním životě rychle běžet, ale já bych byl rád, kdybyste zkusili jeden zvláštní způsob — ztotožnit se s těmi, o kterých máte pocit, že jsou pod vámi a zároveň s těmi, o kterých máte pocit, že jsou nad vámi. V mém srdci neexistuje žádná nadřazenost ani podřízenost. Všichni jsou na stejné úrovni. Ale když vidíte a cítíte, jak je někdo níž než vy, berte ho prosím jako svého malého bratra nebo sestru. Mějte pocit, že je vaší svatou povinností pomáhat svým malým bratrům nebo sestrám. Věnujte jim svůj zájem, náklonnost, své vlastní světlo. A pokud cítíte, že někdo je nad vámi, pokud cítíte, že má více moudrosti a více schopností, mějte pocit, že máte naprosté právo se s takovým člověkem stýkat a zvětšovat svoji vlastní božskost, protože tento člověk je vaším starším bratrem nebo vaší starší sestrou. Takto můžeme v jedné rodině potěšit našeho Pána Milovaného Nejvyššího jeho vlastním Způsobem.

Někteří z vás máte rádi Joy days, zejména v Sovětském svazu. Tyto Joy days jsou v mém životě vrcholně důležité. Když se moje duchovní děti společně setkávají, když se společně modlí a hrají si spolu, těší se ze společnosti jedné rodiny. Všem svým žákům tedy říkám — prosím, věnujte Joy days zvláštní pozornost. Budete hrát hry, budete se modlit, budete běhat, číst mé knihy a zpívat moje písně. Je opravdu mnoho věcí, které můžete dělat. Je to rodinné setkání a já jsem váš duchovní otec, jsem vaším přítelem Věčnosti, vaším jediným přítelem.

Když jsou mé duchovní děti spolu, cítím ohromnou radost a mám pocit skutečného dosažení. Kdykoli je to možné, měly by různé země být spolu, jako to dělají Anglie, Francie a Skotsko a také mnoho, mnoho zemí, kterým říkám německé země. Kdykoli můžete, připojte se k dalším zemím a zorganizujte Joy day. Alespoň jednou měsíčně by se mé božské děti měly setkat, aby mi udělaly bezmeznou radost.

Snažte se také prosím pěstovat přátelství s žáky jiných zemí. Vyměňujte si myšlenky, nápady, dosažení. Pro nás existuje jenom jedna země, země srdce. Různé země jsou z historických, zeměpisných nebo politických důvodů rozdělené. Ale v našem srdci je jenom jedna země — náš domov jednoty srdce — a naším cílem je milovat Boha, našeho Pána Milovaného Nejvyššího jeho vlastním Způsobem.


  1. SCA 711. Následující promluvu měl Sri Chinmoy ke svým žákům v Bratislavě 23. listopadu 1993

Část III

SCA 712-721. Následující otázky zodpověděl Sri Chinmoy 4. dubna 1994 v základní škole PS 86 na Jamajce, v New Yorku

Chci vhodit svoje nečistoty do tebe, ale nevím, jak to mám udělat.

Sri Chinmoy: Když medituješ, mysli na kapku a oceán. Potom musíš cítit, že ta kapka není schopná znečistit nebo zkazit celý oceán. Mnoho lidí má pocit, že by mohli oceán znečistit, takže si svoji nečistotu drží v sobě. Já vám říkám, abyste všechno vhodili do mě. To je jeden způsob. Potom existuje ještě jeden způsob — neustále cítit, že uvnitř vašeho vlastního srdce je velice krásná květina a cítit její vůni. Krása a vůně vaší vlastní květiny-srdce bude schopná očistit vaši nečistou mysl. To jsou tedy dva způsoby. Buď můžete vhodit svoji nečistotu do mého univerzálního vědomí pomocí vědomé a koncentrované vůle, nebo si můžete představit uvnitř vašeho vlastního srdce velice krásnou květinu a cítit její vůni. Potom čistota vašeho vlastního srdce přetransformuje nečistotu vaší mysli.

Existuje něco zvláštního, co bych si mohl představovat, abych zvýšil svoji vnímavost?

/Sri Chinmoy:/Cokoliv, co ti pomůže zvětšit pokoru, automaticky zvětší tvoji vnímavost. Můžeš se koncentrovat na stéblo trávy, nebo na malý zelený trávník — na cokoliv, z čeho cítíš, že má pokoru. Nebo se můžeš dívat na strom. Jak je strom pokorný! Přestože má bezpočet květů, plodů a listů, neustále je připravený se rozdat, sloužit s velice soucitnou pokorou. Měl by sis představovat a koncentrovat se na cokoliv, z čeho máš pokorný pocit. Znáš-li člověka, který je upřímně pokorný, měl bys na něj občas myslet, aby to zvýšilo tvoji pokoru. Jakmile zvětšíš svoji pokoru, budeš moci dělat ten nejrychlejší pokrok. Pokora je naprosto nezbytná, nejenom pro tebe, je nezbytná pro všechny. Každý potřebuje pokoru, upřímnost a čistotu. Co se tebe týče, nejrychlejší pokrok ti pomůže udělat cokoliv, co tě okamžitě inspiruje k rozvíjení pokory.

Občas ze svých meditací cítím, že nejsem tak upřímný, jak bych chtěl být. Jak bych to mohl změnit?

Sri Chinmoy: Pokud cítíš, že ve své meditaci nejsi upřímný, snaž se představit, jak přímo před tebou žalostně pláče malé dítě, které chce upoutat pozornost své matky. Snaž se ztotožnit s upřímným pláčem dítěte. Jestli se ti podaří ztotožnit se s pláčem dítěte, s jeho bezmocností, automaticky přijde úsvit tvé upřímnosti.

Jak se mám vyrovnat se smutkem, který cítím, když soucítím s ostatními?

Sri Chinmoy: V lidském životě se slovo „soucit“ nedá použít. Soucit má jenom Bůh. Soucit se týká jenom Boha a duchovních Mistrů nejvyšší úrovně, kteří se dokáží odpoutat od subjektu nebo objektu. Lidské bytosti jsou nevědomě připoutány k někomu nebo něčemu. Můžeme tomu říkat soucit, ale zde hraje svoji roli nevědomé připoutání. Sami sobě dáme pocítit, že jsme vůči někomu nadřazení a dáváme najevo soucit, ale ve skutečnosti jenom klameme sami sebe. Buďme tedy v našich modlitbách a meditacích opatrnější.

Čím jdeme hlouběji, tím dříve si uvědomíme, že není potřeba nikomu dávat najevo soucit. Jsme to právě my, kdo potřebuje soucit více než kdokoli jiný. Pokud člověk, který dychtí ukázat celému světu svůj soucit, vstoupí do hloubky svého srdce, pocítí, že je skutečným žebrákem, který žalostně potřebuje Soucit od Boha. Když cítíme, že jsme někomu nadřazení, když cítíme, že máme více laskavosti než oni, jenom klameme sami sebe. Jedině Bůh a ti, kteří realizovali Boha, mohou díky síle své jednoty s lidstvem požehnat ostatní svým soucitem.

Jestli myslíš na to, že dáš najevo někomu svůj soucit, nejprve musíš znát Boží Vůli. Jestli je Boží Vůlí, abys někomu pomohl nějakým zvláštním způsobem, Bůh ti ukáže potřebné světlo. Toto světlo můžeš nazvat soucitem, moudrostí, osvícením nebo mírem. Ale jedině Boží Vůle ti může dát dostatečné schopnosti potřebné k tomu, abys mohl něco nabídnout člověku, u kterého cítíš, že bys mu měl pomoci. Soucit není to správné slovo. Potřebuješ světlo, abys osvítil toho člověka.

Jak si mohu být jistý, že budu ve svém duchovním životě dělat nepřetržitý pokrok?

Sri Chinmoy: Modli se jako dítě. Právě jsi vstoupil do duchovního života. Musíš vědět, že v duchovním smyslu ses právě narodil, že jsi dítě. Na počátku je všechno snadné. Později, když zvolníme, zaútočí všechny možné síly. Pokud jsme dobrými studenty a vstoupíme na nějakou duchovní cestu nebo se přihlásíme na nějakou školu, jsme dychtiví dělat pokrok. Tady studuješ modlitbu a meditaci. Pokaždé, když přijde nějaká myšlenka, musíš se zeptat sám sebe, jestli ti pomůže udělat pokrok. Je-li odpověď kladná, ihned pokračuj. Je-li záporná, zahoď ji.

Myšlenky z nás mohou udělat toho nejstatečnějšího, nebo naopak nejslabšího člověka. Pokud v sobě přechováváme nevhodné myšlenky, nebožské myšlenky, agresivní myšlenky, můžeme na několik sekund cítit, že jsme velice silní. Ale už za pár minut zeslábneme více než ti nejslabší lidé, protože agrese není nic jiného než vnitřní nádor. Máme-li dobrou, progresivní myšlenku, nezměrně nám to pomůže. Každá dobrá myšlenka představuje pochod kupředu. Každá špatná myšlenka představuje pochod zpátky. Musíme vědět, jestli chceme jít kupředu, nebo zpátky.

Co chce moje duše?

Sri Chinmoy: Duše každého člověka chce, aby ji poslouchalo tělo, vitálno, mysl a srdce. Jak zjistíš, že s tebou mluví duše? Duše mluví neustále, ale musíš zařídit, aby tvoje mysl byla naprosto tichá. Musíš se modlit k Nejvyššímu, aby udržel tvoji mysl v tichosti. Jestli dokážeš udržet svoji mysl v tichosti, určitě uslyšíš diktát své duše. Tvoje duše a duše všech ostatních chce, aby se z vás staly dokonalé nástroje našeho Pána Milovaného Nejvyššího a jestli chceš poznat poselství své duše, musíš udržet svoji mysl absolutně tichou, klidnou a pokojnou. Nedovol vůbec žádné myšlence, ať už dobré nebo špatné, aby vstoupila do tvé mysli.

Jak mohu lépe v ostatních vidět to nejlepší?

Sri Chinmoy: Nejprve musíš vynést na povrch všechny svoje dobré vlastnosti. Pro nás je velice obtížné vidět v ostatních dobré vlastnosti, když my sami v sobě chováme špatné vlastnosti nebo je na sobě pozorujeme. Na jednu stranu je velice snadné nalézt v sobě dobré vlastnosti. Na druhou musíme vědět, kolik máme upřímnosti. Naše představivost nám velice často říká, že máme mnohem více dobrých vlastností než naši příbuzní nebo blízcí. To je důvod, proč je nám jich líto nebo proč máme pocit, že se s nimi nemůžeme stýkat. Já ti radím, abys vynesl na povrch všechny dobré vlastnosti, o kterých cítíš, že je v sobě máš, a vdechl jim život. Musíš je nejenom zviditelnit, ale také zařídit, aby vibrovaly životní energií. Až toto uděláš, můžeš se pokusit vidět tytéž dobré vlastnosti nebo několik dalších v ostatních. Potom se automaticky budou tvoje dobré vlastnosti zrcadlit na nich, nebo jejich dobré vlastnosti vyjdou na povrch.

Když někomu ukážeme růži, tento člověk nám bude chtít také ukázat růži. Musíme nabízet své dobré kvality, které jsou čisté a láskyplné. Pak budou tyto dobré kvality fungovat jako magnet, a ostatní vynesou své dobré kvality přímo před nás. Když jsou vaše dobré kvality absolutně živé, budete schopni vidět dobré kvality i v ostatních.

Jaký je nejlepší způsob, jak si vybudovat jednotu?

Sri Chinmoy: Musíme jít na to správné místo. Chceme-li světlo, jdeme do pokoje, který je již osvícený. Nepůjdeme do pokoje, ve kterém je tma. Jednota je jenom ve světle. Světlo má v povaze se rozšiřovat a sjednocovat. Temnota se také může rozšiřovat, ale nemůže sjednocovat. Pouze rozděluje. Uvnitř mysli je vždy temnota. To je důvod, proč má mysl tak ráda rozdělování. Uvnitř srdce je světlo. To je důvod, proč má srdce rádo jenom rozšiřování. Když s někým mluvíš, když něco čteš nebo pracuješ, snaž se vědomě cítit — tak často, jak je to možné — že tvoje existence je uvnitř tvého srdce. Musíš cítit, že každá myšlenka přichází přímo ze srdce. Když pokaždé cítíš, že nějaká myšlenka přichází ze srdce, automaticky pocítíš, že přichází ze Zdroje, jenž je samé světlo a jednota. Jednotu si můžeš rozvinout jenom tehdy, budou-li na správném místě rozkvétat pouze správné myšlenky. To správné místo je uvnitř srdce.