Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 249

Návrat na obsah

24801

Můj Pane,
dokáži odolat nanejvýš
Tvému Soucitnému Oku,
nikdy však nebudu schopen odolat
Tvým Odpouštějícím Nohám.

24802

Je-li poslušnost
lodí tvého života,
pak v nezmapované cestě svého života
zajisté uspěješ.

24803

Běda, náš klíč očekávání
má sklon otevřít
jen špatné dveře.

24804

Dnešní chvilkové očekávání
může přeměnit zítřek
na sopku zklamání.

24805

Dokáži zcela vyprázdnit
temný pokoj problémů svého života,
když se Boží Jméno
stane samotným dechem mého srdce.

24806

Bůh mi říká, že jsem se stal
jeho vyvoleným nástrojem
právě proto,
že jsem utkal celou svou bytost
z trávy pokory.

24807

Bůh pro tebe může udělat a udělá
tu správnou věc,
jen když tvá láska k Němu
bude čistá a pravá.

24808

Mysl se dožaduje pozornosti,
srdce touží po odměně.
Proto běda,
ani mysl, ani srdce nejsou připraveny
bezvýhradně milovat Boha.

24809

Jak si jen přeji, abych mohl vždy promlouvat
ke svému Pánu Nejvyššímu
úplně stejně jako má duše:
šepotem ticha.

24810

Cítíme, že Bůh neslyší
naše nářky,
snažíme se však, byť jen ve svých představách,
učinit naše nářky
zbožné, oduševnělé a sebedávající?

24811

Žádám svého Pána,
aby ke mně rychle přišel.
Můj Pán se ptá:
„Jsi skutečně připravený
Mě přijmout?“

24812

Pokud existuje někdo
buď v Nebi, nebo na Zemi,
kdo je na mě tak rozzlobený,
jako jsem já sám,
kvůli promrhání tolika
Božího Času na Zemi,
pak tou osobou není nikdo jiný
než má vlastní duše!

24813

Čistá mysl,
oddané srdce
a odevzdaný život
musí v každém okamžiku
ovládat samotné mé bytí.

24814

Můj Pane Nejvyšší,
jak Tě zbožňuji!
Víš proč?
Protože přeměňuješ
mé bezmocné zoufalství
na nejmocnější a nejintenzivnější blaženost.

24815

Co mi neustále
zachraňuje život?
Jen jedna věc:
dech vděčnosti mého srdce
k mému Pánu Nejvyššímu.

24816

Miluješ-li svého Mistra
bezvýhradně,
tehdy se stane Nejvyšším Vládcem
tvého srdce.
Pokud ho však miluješ s výhradami,
tehdy ho můžeš každou chvílí
přeměnit na skutečného žebráka.

24817

Když říkám Bohu,
že miluji jen Jeho,
běda, myslím to opravdu vážně?

24818

Ptám se Boha:
„Můj Pane, když mi říkáš,
že mě zoufale potřebuješ,
myslíš to opravdu vážně?“
Můj Pán mi říká:
„Myslím to vážně, myslím to vážně,
vždy to budu myslet vážně, Mé dítě.“

24819

Ptám se svého Pána Nejvyššího:
„Řekni mi,
co se se mnou děje?“
Můj Pán Nejvyšší mi říká:
„Mé dítě, jen jedna věc:
musíš Mě milovat nekonečně více,
než Mě miluješ teď.“

24820

„Věříme v Boha.“
To je americké motto.
Věří Bůh nám?
Chudák Bůh nám říká,
že se ještě nenaučil
umění nevěřit.

24821

Nauč se pohlížet sám na sebe vážně.
Zeptej se:
„Potřebuji Boha doopravdy?“
Pokládej si tuto otázku každý den.

24822

Dokonalost bude vždy toužit po
větší dokonalosti,
hojné dokonalosti
a nekonečné dokonalosti.

24823

Dychtivost po Bohu,
projevení Boha
a naplnění Boha:
vskutku nanejvýš vysoká trojice!

24824

Má duše nejen miluje
mé Boží sny,
ale také jim poskytuje ochranu.

24825

Sni a buď odvážný,
buď odvážný a sni,
pokud chceš
ve svém duchovním životě
postupovat rychle.

24826

Neočekávej nic omračujícího
ani od Boha, ani od sebe.
Jen dej sám sebe Bohu
šťastně a hrdě.
Zbytek musíš nechat na Bohu.

24827

Radost tě nedokázala učit.
Proto Bůh seslal bolest,
aby tě učila.

24828

Můj Pane Nejvyšší,
dal jsi mi
nejtěžší úkol:
Požádal jsi mě, abych počítal
všechny Tvé zklamání.

24829

Můj Pán Nejvyšší mi říká,
že vstoupí do mého srdce
jen dveřmi mého sebevěnování.

24830

Můj Pane Nejvyšší,
dal jsi mi
ten nejobtížnější úkol:
Požádal jsi mě, abych spočítal
všechna Tvá zklamání.

24831

Můj Pane Nejvyšší,
daruj mi
krásu božské lásky
a daruj mi vůni božské oddanosti,
abych od Tvých Soucitem zaplavených Nohou
nemusel odpoutat
svůj zbožný pohled.

24832

Čím upřímnější jsem
ve svém duchovním životě,
tím je mi jasnější,
že potřebuji jen jednu věc:
Boží Oko neutuchajícího Soucitu.

24833

Běda,
nevěříme
nepopiratelné skutečnosti,
že naše životy jsou plné
možností a příležitostí
projevení Božskosti.

24834

Bůh si umínil,
že každý den
pořídí novou fotografii
mého zbožného a uslzeného
vděčného srdce.

24835

Krása mého odevzdání
a Síla Boží Vůle
rádi žijí nerozlučně.

24836

Bůh nás blahosklonně
a hrdě přijímá
za své vyvolené nástroje,
když proměníme všechny své myšlenky
v modlitby.

24837

Ó lidstvo,
nevzdávej se!
Boží trpělivost
se ještě nevzdala.

24838

Můj Pane Nejvyšší,
požehnej mě
stále se zvětšující vírou,
abych Tě těšil
každým dechem svého srdce.

24839

Jen ten, kdo se odevzdal,
a ne ten, kdo říká,
že se chystá odevzdat,
bude kolíbán
ve vždy milujícím Objetí Boha.

24840

Tvůj Milovaný Pán Nejvyšší
tě dychtivě očekává.
Jen vstup do chrámu svého srdce.

24841

Bůh-Láska mě pozval,
abych se díval na Jeho Srdce,
cítil Jeho Srdce a stal se
Jeho Srdcem.

24842

Hledáš Boží Trůn.
Běda, hledáš
na špatném místě!
Tím správným místem
je tvé vlastní srdce.

24843

Loď mého života si váží
mnoha cestujících,
avšak mírových cestujících,
si váží nejvíc.

24844

Ó hledající, copak nevidíš,
že sis láskyplně a hrdě ponechal
zničující pochybnost
jako svého milovaného přítele?

24845

Sebedávání je vskutku
trvalou,
sebepřekonávající poutí.

24846

Mysl dokáže zpochybnit
své vlastní pochyby,
avšak srdce vždy souhlasí
se svou vírou.

24847

Pokud se obáváš
svého neúspěšného života,
potom ti tento neúspěšný život
nikdy nedovolí,
abys učinil jakýkoliv pokrok
ve svém duchovním životě.

24848

Ne to, na co myslíš,
tě kdy učiní šťastným,
ale to, co zbožně
a oduševněle dáváš,
tě dokáže učinit a učiní šťastným.

24849

Jsem tak vděčný své duši,
že dnes přišla,
aby znovu vzkřísila
všechny dávno pohřbené sny mého srdce.

24850

Lidská mysl si neuvědomuje,
že v životě jsou
nekonečně důležitější věci
než jen zvyšování rychlosti života.

24851

Ze všeho, co dělá mé srdce,
se nesmírně těším,
obzvláště když mé srdce
zbožně a oduševněle pláče
po Bohu.

24852

Ó sluneční naděje mého srdce,
bezesně a bez dechu
na tobě závisím.

24853

Když aspiruješ,
uvědomuješ si, že Nebe slyší
veškerý šepot tvého srdce.

24854

Srdce, které se bezesně nabízí,
bude mít jistě
nejvyšší vládu
nad neaspirujícím životem.

24855

Můj Pán mi říká,
že samotné mé bytí na Zemi
je hodno Jeho nejhlubšího Zájmu.

24856

Bezesně sebedávající srdce
je opravdu Boží milovník
prvního řádu.

24857

Univerzální srdce jednoty
navždy zůstane
pro moderní vědu
obrovskou výzvou.

24858

Lidská mysl
se během staletí
téměř nezměnila.

24859

Každé ráno
vcházím do domu svého srdce,
abych se svou modlitbou navštívil
Boží Soucitné Oko
a Jeho Odpouštějící Nohy.

24860

Krása lásky
a vůně odevzdání
se navzájem vidí všude.

24861

Každá sněhobílá modlitba
je opravdu
Bohem inspirovaný posel.

24862

Chci, aby byl můj život
každý den
ovládán
mým vládcem-duší.

24863

Můj život běží
vstříc Nohám Boha.
Boží Oko se vznáší
vstříc mému srdci.

24864

Během své hluboké meditace
jasně slyším hlas duše,
jak melodicky zvoní nebeskou láskou.

24865

Svou víru danou Bohem
si bezesně opatruji.
Svou pochybnost danou člověkem
rozhodně zamítám.

24866

Nejnovější zpráva
z Božího Univerzálního Srdce
zní:
Boží Odpouštějící Nohy
mě nikdy neopustí
a Boží Soucitné Oko
se o mě vždy postará.

24867

Kéž je můj budoucí život
zaplaven Božskými
Sny Nesmrtelnosti.

24868

Když žiji v domově svého srdce,
vidím jasně, že má víra
dokáže běžet nekonečně rychleji
než má pochybnost,
aby mě donesla k mému cíli.

24869

Oduševnělý úsměv
je určitě znamením
pokroku lásky-oddanosti-odevzdání.

24870

Bůh mi říká,
že je určitě možné
osvobodit mou mysl
od smyčky temných pochybností.

24871

Nesobecký život je vskutku
krásný a mocný zážitek
Samotného Boha
uvnitř hledajícího.

24872

Neexistuje ani jedna chvilka,
kdy flétna mého srdce nehraje
sladké melodie.

24873

Bůh radostně a hrdě
přidává krásu a vůni
ke každé chvilce služby
v mém životě.

24874

Kde je trvalá jistota?
Je jen
uvnitř našeho srdce jednoty.

24875

Stane-li se tvůj život
prudkým deštěm dychtivosti
a intenzity,
tehdy se určitě staneš
stromem ovoce Božího Uspokojení.

24876

Každý den, když medituji,
mi Bůh žehná
Šepotem Ticha svého vlastního Srdce.

24877

Být neaspirující myslí
je počátkem
sebezničení.

24878

Neposlušnost tvé temné mysli
zmizí,
když ve svém srdci objevíš
magnet oddanosti Bohu.

24879

Poslechneme-li Boží Volání,
Bůh nás blahosklonně pozve,
abychom přišli
do Království Jeho Srdce.

24880

Mé malé srdce
není nic než zklamání
a hněv.
Mé velké srdce
není nic než soucit
a osvícení.

24881

Pokud dokážeme ozdobit
posvátný oltář svého srdce
láskou, oddaností a odevzdáním,
pak nebudeme nikdy oslepeni
světem touhy.

24882

Co je odhodlání?
Odhodlání je něco,
co porazí nebožské v nás
pro plné projevení
božského v nás.

24883

Jednota je nakonec
úplné vítězství
našeho aspirujícího srdce
a zasvěceného života.

24884

Náš bušící tlukot
srdce aspirace
těší Boha nekonečně více,
než si kdy dokážeme představit.

24885

Mysli nikdy nedojde
jed pochybnosti.
Srdci nikdy nedojde
nektar víry.

24886

Naše láska k Bohu
vyhání zloděje-neochotu
z naší mysli.

24887

Odevzdej se, odevzdej, Boží Vůli
šťastně a hrdě!
Pohleď, všechny tvé slzy zklamání
naprosto zmizely.

24888

Každý hledající musí být vyzbrojen
nezdolným odhodláním.
Pokud není, může se
na cestě duchovnosti ponořit
do naprostého zoufalství.

24889

Tajemství bezesné aspirace
spočívá ve zpěvu písní
Nebeské slávy.

24890

Není to má sebedůvěra,
ale spolehnutí na Boha,
co sytí mé srdce
Nekonečnou Radostí.

24891

Konečně se
má sopka nevědomosti vitálna
odevzdala
zahradě moudrosti srdce.

24892

Každá dobrá myšlenka mé mysli
okamžitě doplňuje
seznam mých dokonalých vlastností.

24893

Každý den se modlím k Bohu,
aby mi pomohl vidět
krásu a Božskost
mé tiché duše.

24894

Co je poslušnost,
když ne první nutnost
pro Boží aspiraci, Boží realizaci
a Boží projevení?

24895

Dokážu rozveselit své smutné srdce.
Ale běda, nikdy nedokážu
zkrotit svou šílenou mysl.

24896

Každý den můj Pán dychtí po tom,
aby mi pomohl rozvinout
křídla srdce aspirace,
avšak běda, nikdy nejsem připraven.

24897

Pokud nevlastníme
světlo poslušnosti plnou měrou,
nebudeme nikdy schopni
vyjít z noci nevědomosti.

24898

Služebník Boha
musí být milovníkem Boha.
Jinak to být nemůže!

24899

Bůh mi říká,
že pokud chci vidět
Jeho Soucitné Oko,
musím setřít prach zmatení své mysli.

24900

Ten, kdo neustále vesele
dává sám sebe Boží Vůli,
je nejsladším Božím zpěvákem.