Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 270

Návrat na obsah

26901

Bůh čte mou životní
knihu lásky-oddanosti-odevzdání
každý den, bez selhání,
plný požehnání.

26902

Bůh čte mou životní
knihu srdce vděčnosti
každý den, bez selhání,
hrdě.

26903

Každé do Nebe stoupající
srdce aspirace
je Boží pokladnicí.

26904

Moje rozdělující mysl se neodváží,
ale mé aspirující srdce
se odvažuje představit si
svět bez utrpení.

26905

Kritika není nic jiného, než
mysl neplodné moudrosti.

26906

Běda, moje srdce je vždy
bolestně vystrašeno
nepřítomností Boha.

26907

Mysl zmatku
nikdy neví
co je blahobyt srdce.

26908

Jsou to milovníci Boha
a ne řečníci Boha,
kteří věčně žijí pro Boha.

26909

Moje aspirace je
mojí jistotou základny Boha.

26910

Moje srdce poslušnosti je
mým životem dokonalosti Boha.

26911

Ó duše má, nevidíš,
jak často po tobě toužím?

26912

Čistá myšlenka
je extází
sladkosti.

26913

Ne tvoje odvaha,
ale tvoje hloupost říká,
že může žít bez Boha.

26914

Moje myšlení
a Boží třpytění
žijí vždy společně.

26915

Stromy nemožnosti nerostou
v mé zahradě srdce odevzdání Bohu.

26916

Žádné slunce aspirace
nemusí trpět západem.

26917

Naprosté uspokojení
bude zcela naše,
jestliže dovolíme našim srdcím,
aby nás vedla.

26918

Ó má mysli,
jestliže neopustíš pochybnost,
víra za tebou nikdy nepřijde,
aby ti dala radost.

26919

Ó mé srdce aspirace,
ty jsi to jediné,
co může těšit Boha
Jeho vlastním Způsobem.

26920

Můžeš si představit, co Bůh dělá?
Když říkám Bohu,
že nebudu nikdy tak dobrý, jako je On,
On se jen rozesměje.

26921

Ó mé srdce,
nestyď se před Bohem.
Buď jen zbožné a oduševnělé.
On je celý pro tebe.

26922

Pochybující mysl
se sytí na svém hloupém odhalení
slabosti ostatních.

26923

Sebepochybující život
je sebepřestrojený démon.

26924

Hloupá a troufalá mysl
si užívá
výpadů neposlušnosti.

26925

Zázraky se stávají
v každém lidském životě.

26926

Boží Život Soucitu
a Jeho Vůně Dechu
jsou neoddělitelní.

26927

Dříve či později
musíme všichni zbourat
věže našeho ega.

26928

Žádná oddanost,
žádný rychlý a přesvědčivý
pokrok uspokojení.

26929

V zemi duchovnosti
je neaspirující mysl
více mrtvá nežli živá.

26930

Pochybující mysl
nemůže nikdy vlastnit
deštník soucitu.

26931

Žádné cvičení trpělivosti,
žádný úsměv naplnění dokonalosti.

26932

Existuje některá lidská mysl,
která neprochází přes
údolí nejistoty?

26933

Bůh nesmírně miluje mé srdce,
protože zcela závisí na Bohu.

26934

Novost mysli
a plnost srdce
musí vždy zůstat
ve velmi dobré kondici.

26935

Nepodmíněné odevzdání
je vzkvétajícím úsměvem naplnění.

26936

Očekávání se často zmítá
ve vyprahlých zemích zklamání.

26937

Halířová investice víry
nezná noc života nevědomosti.

26938

Odpoutanost
nezná trýzeň frustrace selhání.

26939

Bez odhodlané mysli
nemůže nikdo uspět
ve svém vnějším životě.

26940

Bez aspirujícího srdce
nemůže nikdo pokročit
ve svém odhalení Boha na zemi.

26941

Uspokojení miluje žít
pouze v srdci odevzdání Bohu.

26942

Ó hledající
každý den musíš krotit
hněv svého vitálna.

26943

Boží Oko Soucitu
a Boží Srdce Odpuštění
se mají navzájem velmi rádi.

26944

Stejně jako srdce,
také mysl může vzývat
blaženost ticha,
pokud chce.

26945

Díky jeho univerzální
jednotě srdce
se zhroutila věž pýchy jeho mysli.

26946

Sebedávající srdce
nevidí žádný nápis stop.

26947

Srdce čistoty žije daleko
za nástrahami žárlivosti a nejistoty.

26948

Abych ozdobil svůj pokoj srdce,
mé slzy srdce aspirace
jsou nanejvýš důležité.

26949

Argumentující mysl bude pochybovat o Bohu,
i když On stojí přímo
před argumentující myslí.

26950

Srdce aspirace nemusí záviset
na Boží fyzické Přítomnosti
pro důkaz pravosti.

26951

Jemné šeptání Božího Oka Soucitu
přeměnilo mou mysl
pochybující o Bohu.

26952

Moje mysl chce vidět Boha
tváří v tvář
pro své uspokojení.

26953

Můj život chce žít uvnitř
Zahrady Srdce Boha
pro své uspokojení.

26954

Moje srdce touží žít
u Lotosových Nohou Boha
pro své uspokojení.

26955

Božskost se může vytratit,
než se lidstvo
probudí ke Světlu.

26956

Každé zklamání
má za sebou
zvláštní význam.

26957

Říkám Bohu,
že mě nemusí milovat,
dokud mohu milovat já Jeho.

26958

Bůh mi říká,
že je respektován jen
díky politice dávání a braní.

26959

Každá sebedávající myšlenka
je vskutku pionýrem míru světa.

26960

Každý den se modlím k Bohu,
aby mi dal schopnost
vyhlásit poslední den
mému životu touhy.

26961

Písně vděčnosti Bohu mého srdce
jsou jako jediné
zaplaveny krásou, čistotou,
osvícením a dokonalostí.

26962

Můj život a já se cítíme bezpečně
pouze na jediném místě
a toto místo je stále se rozšiřující
Oko mého Pána.

26963

Maličký rozkvět naděje
je všechno co potřebuji každý den,
abych byl vybraným nástrojem
mého Pána Nejvyššího.

26964

Pokud se podíváš na touhu,
nehledě na to, ze které strany,
tvé oko srdce aspirace
bude určitě oslepeno.

26965

Jen Boží Nohy Odpuštění
nebo Boží Oko Soucitu
může nasytit
pláč mého srdce aspirace.

26966

Bez sestupu
nepodmíněné Milosti Shora,
nemůžeme nikdy očistit
naše vnitřní rozbouřené nebe.

26967

Možná uspějeme v zastavení
rychlosti vnějšího světla,
ale nikdy neuspějeme v zastavení
rychlosti vnitřního světla,
protože vnitřní světlo a jeho cíl
jsou nesmrtelní přátelé.

26968

Musíme se vyhnout všemu,
co pokouší naše srdce aspirace
a život zasvěcení —
čím dříve, tím lépe!

26969

Kde žiji?
Žiji uvnitř vůně naděje
zahrady svého srdce.

26970

Můj život poslušnosti je každý den zván
novostí Věčnosti
a plností Nekonečnosti.

26971

Co nevděčný život potřebuje,
je okamžitá a trvalá náhrada.

26972

Mé srdce vděčnosti
má velmi zvláštní místo
hluboko uvnitř
vlastního Dechu Uspokojení mého Pána.

26973

Je to naše světlo moudrosti,
které nás učí,
jak tíhnout ke každé chvíli Boha.

26974

Mám pouze jednu modlitbu:
kéž moje srdce oduševněle okouzlí
Nohy Odpuštění mého Pána.

26975

Ó letargie mého těla,
Povstaň!
Povstaň!
Jen jednou otevři své oči.
Podívej, kdo stojí
přímo před tebou —
Samotný Bůh!

26976

Když se pokusíme změřit Boží Lásku,
musíme se radovat
z věčně záhadné hry stvoření.

26977

Běda, mé sny blednou,
moje skutečnosti se schovávají.
Nacházím sám sebe uvnitř
svého hroutícího se hledání Boha.

26978

Bůh mi říká, že
každá moje sebedávající myšlenka
může lehce přezářit
každou hvězdu na Jeho obloze Srdce.

26979

Smutná píseň mého srdce a já
se opatrujeme navzájem.

26980

Blažená píseň mé duše a já
se naplňujeme navzájem.

26981

Ó má mysli,
Nebe se nezajímá
o tvé mocné jméno.

26982

Ó má mysli,
Nebe nemá nic společného
s tvou nesmírnou slávou.

26983

Ó má mysli,
Nebe dychtivě čeká
na nejmenší květ aspirace
uvnitř tvé suché pouště.

26984

Můj Pane,
usměj se na mě ještě jednou,
abys mě ujistil,
že mě miluješ.

26985

Pokaždé, když řeknu svému srdci,
že neaspiruje k mé spokojenosti,
jenom propukne ve vzlykot.

26986

Když mé srdce uspokojuje Boha
Božím vlastním Způsobem,
okamžitě vidím rozkvétající květ růže extáze
uvnitř zahrady mého srdce.

26987

Má mysli,
tolik božských myšlenek
se do tebe snaží vstoupit.
Proč jsi tak nehostinná?

26988

Musíme být nelítostní
ke svým výtržníkům pochybnostem.

26989

Abychom zažehli plamen srdce,
potřebujeme neustálý proud slz.

26990

Jestliže mohu nabídnout
jen na krátký okamžik
mé srdce vděčnosti mému Pánu Nejvyššímu,
moje radost nezná mezí.

26991

Musíme se všichni pokusit
obejít pochybující mysl
a všichni musíme uspět.

26992

Bůh mi říká,
že pokud jsem neochotný
si s Ním hrát,
potom mi nedovolí
se k Němu modlit.

26993

Moje mysl odkládá.
Moje srdce váhá.
Běda, kdo mě přijde osvobodit?

26994

Pozor, moje mysli, pozor!
Přijď a buď se mnou
uvnitř zahrady mého srdce před tím,
než mě začnou napadat
tísnivé pochyby.

26995

Má mysli, naléhám
se svým srdcem aspirace
a životem zasvěcení,
abychom se obrátili ke Světlu.

26996

Říkám ti,
velmi brzy se příběh obrátí.
Žebrák ve mně bude hrát úlohu vládce.

26997

Bůh je Soucit.
Bůh je Odpuštění.
Bůh je všechno.
Ale upřednostňuje být Jednotou.

26998

Sebedávání je posvátné tajemství
radosti našeho života.

26999

Jestliže jsi na sto procent
pro Boha,
pouze potom tě Bůh může učit
nejsladší melodii
Jeho Lásky.

27000

Mých Dvacet sedm tisíc
rostlin-aspirace
mi můj Pán Milovaný Absolutní Nejvyšší dal,
abych vám předal
rozkvétající Úsměvy Slunce Jeho Srdce.
Mých Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace,
daly jste lidstvu
bezesnou žízeň po Bohu
a bezdechý hlad po Bohu.