Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 36

Návrat na obsah

3501

Dej Bohu šanci,
aby vyprázdnil tvou mysl.
Dej Bohu šanci,
aby naplnil tvé srdce.

3502

Cesta k dokonalé blaženosti
vede
osadou zasvěcení.

3503

Protože jsi zavřel
okenice nevědomosti své mysli,
Bůh pěstuje
uvnitř tvého srdce
své vlastní Rostlinky Víry.

3504

Nevidíš tvář světa jednoty.
Víš proč?
Neboť tvému životu
vládne domýšlivost.

3505

Zde na Zemi není nic trvalé
kromě jedné věci:
nesmrtelné naděje mého ptáčka duše
v plné projevení Boha
na Zemi.

3506

Tvá mysl je polapena
vlastní spravedlivostí.
Tvé srdce je polapeno
netečností.
Proto si tvůj život
nemůže nikdy zůstat být plně vědom
Božího Volání Vize.

3507

Bůh nechce selhat.
Proto
lidstvu nedovolí,
aby Jej zklamalo.

3508

Hledající absolutní Pravdy
bude každý den požehnán
šeptajícím dechem
Blaženosti a Plnosti Nebe.

3509

Dovolíš-li své aspiraci,
aby spala,
tvůj život zemře dříve,
než začneš snít
o jeho smrti.

3510

Jediným způsobem,
jak úspěšně amputovat nedokonalost,
je bezesné odevzdání
celé tvé bytosti
Boží vševědoucí Vůli.

3511

Nepochybuj o Pravdě.
Pravda tě miluje.
Neobávej se Pravdy.
Pravda tě osvobodí.

3512

Oddáváš se pokušení.
To znamená, že lákáš
meč zničení.
Dej si pozor!

3513

Pouze duše, vysvobozená
ze sítí nevědomosti,
může mít srdce
Boží extáze.

3514

Boží tenisový kurt
je určen pouze těm,
kdo neustále rádi hrají
hru odevzdání.

3515

Přezkoušej svou aspiraci
sebedávajícím světlem vize
svého života.

3516

Má duše má nesmírně ráda
ticho
v poustevnickém srdci hledajícího.

3517

Nechceš se stát Boží Hračkou.
Proč by tě tedy Bůh měl upotřebit?

3518

Myslí si,
že se nemůže stát
dalším Bohem.
Proto
Boha uráží,
dokonce Boha i popírá!

3519

Můj vnitřní doktor-víra
snadno léčí
mou vnější nemoc-pochybnost.

3520

Můj Milovaný Nejvyšší,
Tvé Oko mi řeklo,
co dělat,
a Tvé Srdce
mě učí,
jak to dělat.

3521

Jak může tvůj vnitřní život vzkvétat,
když nejsi sladěn
se svým Mistrem?

3522

Dvě hledající srdce
nemusí vypadat stejně,
avšak mají
stejný cíl.

3523

Chceš-li nalézt sám sebe,
pak rozhodně potřebuješ
srdce aspirace
letící až k nebesům.

3524

Tak jako duše
vykonává nepřetržitou pouť
od Boha k člověku,
taktéž je třeba,
aby i srdce
vykonalo nepřetržitou pouť
od člověka k Bohu.

3525

Bůh nepotřebuje tvou lásku,
jelikož tvá láska k sobě samému
je stejně důležitá
jako tvá láska k Bohu.

3526

Protože jsi odhodlán
se schovávat,
nemysli si, že Bůh
je také odhodlán
tě hledat.

3527

Vezmeš-li to oklikou
kolem své mysli,
Bůh tě zavede
do Domova svého univerzálního Srdce.

3528

Soucitné Oko Boží
neustále velí.
Proto je můj život
radostnou písní.

3529

Co mě odděluje
od Boha?
Mnou vytvořená neochota.

3530

Nemohu uvěřit,
že Boží Soucitné Oko
žádá můj život odevzdání,
aby s Ním soutěžil!

3531

Nežádám tě,
abys běžel.
Žádám tě,
abys jen šel,
jsi-li začátečník.

3532

Jsi-li odrazen
a sklíčen,
potom se Bůh určitě
bude cítit bídně.

3533

Jaká to je blaženost vědět,
že jsem kdysi byl
vědomým partnerem Boha!

3534

Nezapomeň,
že i troška sebedávání
je stále sebedávání.

3535

Čistota
je předmět.
Pochybnost
tento předmět
nestuduje.

3536

Pokud tajně miluješ
své minulé nezdary,
jak můžeš milovat
své dnešní úspěchy?

3537

Za několik let
budeš šťastný,
že jsem stál
o pláč tvého srdce
a že ty jsi stál
o úsměv mé duše.

3538

Pochybnost
zpochybňuje mou víru,
avšak víra
osvěcuje mou pochybnost.

3539

Pane,
byl jsi tak daleko!
Proto
jsem se musel skrýt
ve strohé jeskyni své mysli.

3540

Můj mistr-nevědomost
mi zakázal
vlastnit bohatství osvobození.

3541

Vítr touhy
silně fouká,
pouze aby tě uložil
do spánku smrti.

3542

Sladkost
jeho tichých modliteb
jej udržuje pevně naživu.

3543

Má duše
si předsevzala,
že vždy přijde
na pomoc mému srdci.

3544

Ten, kdo radostně dává,
je tekoucí řekou.

Ten, kdo nevděčně přijímá,
je stojatým rybníkem.

3545

Běda,
co to vidím?
Vidím tvé zapadající
slunce Božskosti!

3546

Chceš-li litovat,
potom lituj.
Chceš-li zapomenout,
potom zapomeň.
Pouze nesmíš zůstat
nedokonalý.

3547

Hledající dvacátého století
potřebuje nezávislost,
jak vnitřní, tak i vnější,
aby se stal
dokonalým nástrojem Boha.

3548

Srdce lásky
a
duše příslibu:
zaručeně
vítězná kombinace.

3549

Soucitné Oko Boží
je vše, co potřebuješ.
Všechno ostatní je zbytečné,
tudíž nežádoucí.

3550

Bouřlivý let,
nikoli nebezpečný pád
byl příznačný pro cestu jeho srdce
v letadle aspirace.

3551

Dokonce i když začneš pozvolna,
přijde čas,
kdy na své cestě k cíli
budeš schopen dosáhnout
raketové rychlosti.

3552

Nepatrná nejistota
má sílu deseti slonů nejen na to,
aby zničila tvůj život,
ale také aby zničila
všechny tvé vnitřní schopnosti
a vnější možnosti.

3553

Spínám své oddané ruce,
aby Boží Soucitné Oko
mohlo hrát roli
nejsilnějšího magnetu.

3554

Pokud jsi nešťastný hledající
a máš-li ve zvyku brblat,
již brzy budeš donucen
vést předstíraný život
duchovnosti.

3555

Pokud žiješ
v zemi tužeb,
tvoje mysl jistě musí
být bezradná
a tvoje srdce jistě musí
postrádat domov.

3556

Uniknul
z velkoměsta nedokonalosti.
Proto se s ním
nyní přátelí spokojenost.

3557

Nežij už
ve vesnici vitálna.
Je nejvyšší čas, abys žil
v univerzální zemi své duše.

3558

Jedna pochybovačná mysl
navedla druhou pochybovačnou mysl.
To proto je svět
na pokraji zničení.

3559

Podlaha zklamání
se musí umývat každý den,
aby dokonalá krása
mohla kvést
v našem životě aspirace.

3560

Nejistý hledající
nemůže být ve světě aspirace
skvělým sprinterem.

3561

O má ubohá duše,
pro mě nejsi nic jiného
než ztroskotaný mořeplavec.

3562

Ztratil jsi
své srdce aspirace.
To znamená,
že již více neuvidím
tvůj život zasvěcení.

3563

Rozjasni plameny aspirace
svého srdce.
Bůh osvítí
tvůj Bohu se přibližující život.

3564

Osvícené srdce:
to je to, čím jsi.

Zmatená mysl:
to je to, co máš.

3565

Bůh dal lidské víře
schopnost uspíšit
Boží Hodinu Spravedlnosti.

3566

Kde je rozdíl
mezi tvým otálejícím srdcem
a tvou pomatenou myslí?
Kde?

3567

Co tě nutí myslet si,
že jsi naprostým nezdarem?
Říkám ti,
že v Božím Oku
jsi nikdy nezklamal
a nikdy nezklameš.

3568

Duše soucitně
čeká a čeká,
až bude mysl připravena
přijmout Boha
a Jeho nekonečné Světlo Soucitu.

3569

Každý den
jdou upřímnost a pokora k Bohu,
aby zjistily,
zda pro Něj mohou něco vykonat.

3570

Boží Slunce Soucitu
a můj plamen aspirace
se dohodly na sloučení.

3571

Abych dosáhnul
výšin zaplavených sny,
potřebuji oduševnělý pláč,
a ne
škodlivou beznaděj.

3572

Nebuď rozzlobený
sám na sebe.
Běž a uveď se
do Boží zvláštní Místnosti Srdce.
On je zcela připraven tě přijmout.

3573

Vždy rád schovává
svůj život
pod zvláštním
Baldachýnem Srdce Boha.

3574

Tvé odhodlání
a Boží Soucit
velice rádi vidí tvůj život
v neustálé výstavbě.

3575

Nějak jsme se Bůh a já
stali dvěma krajany
a získáváme jeden od druhého
hodně uspokojení.

3576

Kde jsi byl,
když tě Bůh
tak zoufale hledal
v pokoji tvého srdce?

3577

Excelentní stavba
nemůže být založena
na zatuchlých úspěších
minulosti.

3578

Lidstvo
a jeho přeplněné místnosti obav
překvapivě zůstávají pospolu.

3579

Zpěvem písní odevzdání
jeho života
pozoruhodně zdokonalil
krásu pláče aspirace
svého srdce.

3580

Mé srdce mě učí,
jak být čistým.
Má duše mě učí,
jak být šťastným.

3581

Tvá nečistá mysl
projevuje
tvůj neosvícený život.

3582

Je pro mě bolestivým úkolem
přátelit se s naprostými hlupáky.

Je pro mě nemožným úkolem
jim nějak pomoci.

3583

Pokorný hostitel
má vzácnou schopnost
bohatě se radovat ze společnosti
kteréhokoliv hosta.

3584

Svoboda jeho nejasné mysli
od halucinací pochyb
netrvala dlouho.

3585

Jeho přesycené ego
nedokáže uvěřit,
že vlastní
srdce rovnosti.

3586

Jeho mysl odešla na odpočinek.
Naneštěstí
je nyní přeměněna
na nečinný popel.

3587

Kdykoliv budeš připraven,
Bůh tě prověří.
Není na to žádný termín.

3588

Nevěří
dokonce ani na dočasný
život disciplíny.
Věří pouze
svému životu v přepychu.

3589

Boha můžeš navštívit
kdykoliv.
Přijímá návštěvy
dvacet čtyři hodin denně.

3590

Je tak nebožský,
že dokonce ani nepřátelským silám
nevadí,
zůstane-li nedotčen.

3591

Moje láska k Bohu
a Boží Láska ke mně
se těší ze vzájemného poskytování přístřeší.

3592

Nežádoucí hledající třetí třídy
jsou všude.
Od tebe se ale nečeká,
že budeš jedním z nich.

3593

Jelikož tvé srdce
rychle startuje,
tvůj život může
rychle doběhnout.

3594

Tygr nespokojenosti
tě pohlcuje,
protože jsi překročil
hranici neposlušnosti.

3595

Poněvadž ty sám jsi
vlažnou aspirací,
Nebe je
chladnou lhostejností.

3596

Je zcela připraven
spálit
loď svého nešťastného srdce.

3597

Jeho oduševnělé srdce
a jeho mocné oči
každý den
společně
provádí cvičení pro projevení Boha.

3598

Každý život
je lampa zažehnutá láskou,
která osvěcuje
zármutky lidstva.

3599

Když hledající neuposlechne
svého Mistra,
je to počátek
jeho duchovní smrti.

Když se Mistr odtáhne
od hledajícího,
je to dovršení
jeho duchovní smrti.

3600

Můj život vyšel
z Božího Oka
a nyní se navrací
do Božího Srdce.