Stvoření a dokonalost

Návrat na obsah

Část II

Jak můžeme mít sílu i pokoru zároveň? 1

Sri Chinmoy: Pro sílu ve fyzickém je těžké být pokornou. Pro sílu ve vitálnu je těžké být pokornou. Pro sílu v mysli je také těžké být pokornou. Avšak pro sílu v srdci je snadné být pokornou. Síla v srdci má pocit jednoty. Matka je mnohem silnější a moudřejší než dítě. Ale matka necítí, že je pod její důstojnost dotknout se nohou dítěte. Ví, že to dělá na základě své úplné jednoty se svým synem. Její láska je její silou. V její lásce je síla jednoty.

Když jsou spolu dvě obyčejné lidské bytosti, je obtížné, aby se jedna dotkla nohou té druhé, protože jim chybí pocit jednoty. Tam, kde je jednota, nebude nikdy pocit nadřazenosti a podřazenosti. Člověk necítí, že je pod jeho důstojnost dotknout se vlastních nohou. Je to jako dotknout se vlastní hlavy. Nohy a hlava jsou pro něj stejně důležité. Když je to potřeba, dotknu se svých nohou. Když je to potřeba, dotknu se své hlavy. Nedá se mluvit o nadřazenosti a podřazenosti, neboť má hlava a mé nohy jsou jedním.

Jak můžeme mít sílu a zároveň pokoru? Pomyslete na Matku Zemi, která je všude kolem nás. Matka Země zosobňuje veškerou sílu, ale je tak pokorná. Děláme na zemi tolik nebožských věcí, ale Matka Země má nekonečný soucit. Je nekonečně silnější než jakýkoliv jedinec, ale její srdce je veškerým odpuštěním, neboť cítí jednotu s Božím stvořením.

Podívejme se třeba na mangovník. Když něčeho dosáhne lidská bytost, nadýmá se pýchou. Má-li dolar, nadýmá se pýchou, že má dolar a někdo jiný ho nemá. Ale strom se tak nechová. Když je strom obsypaný zralými plody, v tu chvíli by mohl být velmi pyšný, protože každý potřebuje jeho manga. Ale strom nezpychne. Naopak, dává nám své bohatství a sytí nás.

Tím, že nám nabídne své bohatství, získá uspokojení. Opravdové uspokojení je božská spokojenost. Takto nás strom učí, že pokora a síla mohou jít pospolu. Když něčeho dosáhneme, náš úspěch je určitá podoba síly. Avšak tato síla není ničivá. Je to síla, která sytí. Když strom rodí plody, nabízí své bohatství lidstvu. Tomuto bohatství můžeme říkat síla. Vše, co lidstvu pomáhá, je bezpochyby určitou podobou síly.

Kdokoliv má schopnost dávat, je silnější než ten, kdo přijímá. Něco od tebe potřebuji. To znamená, že jsi mi nadřazený. Strom má schopnost dávat nám plody, listy, vše. Když se strom na základě toho, co má a čeho dosáhl, stane důležitým, skloní se. Když nám nabízí veškeré své schopnosti, skloní se. Strom je zářným příkladem toho, jak síla a pokora mohou jít bok po boku.

Pokora znamená jednotu se zbytkem světa, zatímco božská síla je síla dávat a stávat se jedním. Jakmile dáváme, okamžitě rozšiřujeme své vědomí. Na druhou stran se na základě pokory stáváme rozlehlými a rozlehlost samotná je síla.

V duchovním životě platí, že když se Mistr stane skutečně velkým, v té chvíli se stává dítětem. Protože se modlil a meditoval, Bůh mu dal duchovní sílu, okultní sílu a mnoho dalších věcí. Když má duchovní Mistr plno vnitřní síly, tehdy se bude stýkat s lidstvem tak, jako se stýká dítě na hřišti s ostatními dětmi. Bůh je samou Láskou, samou Silou; zároveň je ale i samou Pokorou. Jak to dělá? Bůh je věčné Dítě a toto Dítě je vždy milé a pokorné.


CAP 7-27 Během setkání v Manhattan Centru v New York University’s Meyer Hall of Physics 15. září 1973 a následující den v jeho New Yorském Centru, požádal Sri Chinmoy přítomné, aby mu dávali otázky ohledně síly.

Jak mohu zůstat plný míru, když chci udělat něco velkého?

Sri Chinmoy: Musíte vědět, kde se skutečná síla nachází. Cítíte-li, že síla se nachází jen v běhání, skákání a bojování, pak se mýlíte. Skutečná síla spočívá v nejvnitřnějším tichu. Jestliže chcete vědět, jak zůstat klidní, když děláte něco dynamického a silného, pak bych rád řekl, že musíte pochopit význam slova ,silný‘. Síla znamená klid naší vnitřní bytosti, naší duše. Máte-li volný přístup ke své vnitřní bytosti, ke své duši, vaše vnější činnosti budou automaticky plny míru. Nemusíte zvedat ruce a předvádět své vnější schopnosti.

Ne! Není třeba dramatických výstupů. Jste-li seznámeni s tím, co vnitřně máte a čím vnitřně jste, máte-li volný přístup ke své vnitřní bytosti, automaticky zakusíte blaženost ticha. A pokud zažijete blaženost ticha, ve svých vnějších činech budete neustále plni míru.

Silný čin je výsledkem vnitřního klidu. Tento silný čin není vitální síla nebo něco, co vidíme v pohybu samotném. Ne, tuto sílu získáte jen v tiché vyrovnanosti, v samém srdci ticha. Jakmile tuto sílu cítíte a vstoupíte do ní, vše kolem vás je plné míru.

Jak můžeme vzývat božskou sílu a při tom se co nejlépe dušeplně modlit?

Sri Chinmoy: Když se co nejoduševněleji modlíte, musíte cítit, že už v samotné vaší oduševnělé modlitbě je božská síla. Můžete namítnout, že vzýváte sílu za určitým účelem, takže máte pocit, že modlitba sama o sobě není silou, ale to děláte chybu. Modlitba je vaše síla. A ta další síla, kterou můžete vzývat shůry, je Boží Síla.

Vaší silou je modlitba a Boží Silou je Soucit. Jak nejlépe vzývat Boží Sílu, která k vám přijde v podobě Soucitu? Boží Sílu můžete nejlépe vzývat, když budete cítit, že síla, kterou máte, je jako jeden cent, zatímco Bůh se vám chystá dát sto dolarů. Na druhou stranu musíte cítit, že ten jediný cent, který máte — sílu vaší modlitby, jste dostali od Boha Samotného. Jestliže budete cítit, že dokonce i ten cent, který máte, přišel shůry, přirozeně budete projevovat vděčnost. Tehdy vám Bůh dá sto dolarů.

Guru, jaká je božská definice síly?

Sri Chinmoy: Božskou definicí síly je sebedávání — vědomé, neustálé, radostné, oduševnělé, nepodmíněné sebedávání. Vlastnění je určitý druh síly a sebedávání je určitý druh síly. Vlastnění je lidská definice síly a sebedávání je božská definice síly. Co je to sebedávání? Sebedávání není nic jiného než stávání se Bohem. Když dáváš něco božského, odkud to přišlo? Přišlo to od Boha samotného. A tak skrze sebedávání rosteme do podoby Boha.

Jaká je v duchovním životě úloha síly?

Sri Chinmoy: Síla je v našem vnitřním životě nepostradatelná. V každém okamžiku se musíme posilovat božskou, dynamickou silou. Nemáme-li uvnitř sebe tuto božskou, dynamickou sílu, pak bude neustále svrchovaně vládnout temnota, nevědomost a nevědomí. Temnota řekne: „Kam jdeš? Byl jsi se mnou dvacet let.“ Nevědomost řekne: „Kam jdeš, když jsi se mnou byl čtyřicet let?“ Všichni tito staří přátelé potom přijdou a řeknou nám, že nemáme právo je opustit.

Pokud ale do popředí vyjde božská síla, vnitřní síla, kterou jsme získali, když jsme přijali duchovní život, tehdy poznáme, že tito takzvaní přátelé nejsou přátelé. Jen nás svazují a nedovolují nám jít kupředu.

V duchovním životě je vnitřní síla nanejvýš důležitá, protože je to právě vnitřní síla, která nám říká, že se musíme chovat jako nejvyšší hrdinové, že musíme ztělesnit, odhalit, projevit a naplnit pravdu. Nemáte-li uvnitř sebe nezdolný pocit síly, snadno můžete být letargičtí a cítit, že je nemožné nevědomosti uniknout. Vždy musíte být jako božský hrdina a cítit, že váš život je určen k tomu, abyste postavili palác pravdy.

Projevuje se síla v každém jednotlivci podle kvalit jeho duše?

Sri Chinmoy: Když nám Bůh ukazuje svůj Soucit, není to síla? Když nám projevuje sympatii, je to také skutečná síla. Když nám ukazuje projev jednoty, je to také síla. Síla se v každém jednotlivci projevuje podle vlastností jeho duše. Každá duše se vyjadřuje a projevuje Nejvyššího prostřednictvím nějaké božské vlastnosti — prostřednictvím světla, míru, blaženosti a podobně.
Musíme si uvědomit, že síla může být světlo, síla může být mír, síla může být soucit. Světlo jako takové je síla.

Pokud máme světlo, budeme všechno dělat správně. Pokud máme mír, potom nás nic neovlivní. Tyto vlastnosti můžeme snadno považovat za sílu, neboť kdykoliv něčeho dosáhneme nebo něco vykonáme, cítíme, že je to díky vnitřní síle.

Naší lidskou myslí rozpoznáváme sílu jen v určité podobě: sílu, která rozbíjí, nebo sílu, která vytváří. Ale jemná síla, která přichází, když zbožně meditujeme, když je naše mysl klidná a tichá, je mír, světlo a blaženost. Jak jsme v tu chvíli silní a mocní! Nebojujeme, nikdo na nás neútočí. Nicméně jakmile jednou ucítíme, že je naše mysl tichá, pocítíme, že toto mocné ticho je samo o sobě silou.

Může aspekt Boží Síly přeměnit něčí život?

Sri Chinmoy: Jakýkoliv aspekt Boha určitě přemění život člověka. Hledající musí mít nezměrnou víru v určitý aspekt Boha. Může to být aspekt Síly, aspekt Míru, aspekt Lásky, aspekt Světla nebo jakýkoliv jiný aspekt. Je na hledajícím, aby si rozvinul víru, naprostou víru, v jakýkoliv aspekt Boha.