Tanec života, část 20

Návrat na obsah

952. Kdo je povolán, kdo je vyvolen?

Pane,
kdo je povolán?
Kdo je vyvolen?
Kdo je zdaleka nejlepší?

„Dcero,
Božský hledající v tobě je povolán.
Nesmrtelný služebník v tobě je vyvolen.
Nejvyšší milovník v tobě je ten zdaleka nejlepší.“

953. Pomoz mi, můj Pane

Můj sladký Pane, pomoz mi,
abych Tě měla v životě vždy na prvním místě.

„Dcero, dáno jest.“

Můj božský Pane, pomoz mi,
abych Tě v životě vždy bezpodmínečně milovala.

„Dcero, dáno jest.“

Můj nejvyšší Pane, pomoz mi,
abych Tě v životě projevila po celém světě.

„Dáno,
má věčná dcero, dáno jest.“

955. Naučí tě

Otče,
nauč mě, prosím, mluvit
s Nebem, zemí a lidstvem.

„Má dcero,
Má Duše Světla tě naučí,
jak mluvit s Nebem.
Mé Srdce Lásky tě naučí
jak mluvit se zemí.
Můj Život Obětování tě naučí
jak mluvit s lidstvem
radostně, oddaně a hrdě.“

956. Dcero a synu, následujte Mne

„Dcero,
následuj Mne, následuj Mne.“

Otče, co mi dáš,
když Tě budu následovat?

„Daruji ti nektar
bezesného odevzdání.“

Otče,
potom je můj život u Tvých Nohou.

„Synu,
následuj Mne, následuj Mne.“

Otče, co mi dáš,
když Tě budu následovat?

„Daruji ti Sílu
neustálé Lásky.“

Otče,
potom čekám na Tvůj
výslovný příkaz.

957. Lidská povinnost

Lidská povinnost zemi:
obětování.
Lidská povinnost Nebi:
odevzdanost.
Lidská povinnost člověku:
čistota.
Lidská povinnost Bohu:
nezbytnost.

962. Od slávy ke slávě

Mé probuzené tělo
kráčí od slávy ke slávě.

Mé přeměněné vitálno
pochoduje od slávy ke slávě.

Má osvícená mysl
běží od slávy ke slávě.

Mé osvobozené srdce
letí od slávy ke slávě.

Má naplněná duše
tančí od slávy ke slávě.

966. Otče, prozraď mi

Otče, Otče,
prosím prozraď mi ten nejlepší druh služby.

„Dcero, dcero,
služ oddaně a oduševněle,
ale neočekávej nic na oplátku.
Vskutku, to je ten nejlepší druh služby.
Vyzkoušej to!
Podaří se ti uspět a také uspěješ.“

Otče, otče,
prosím prozraď mi ten nejlepší druh odevzdání.

„Dcero, dcero,
odevzdej se vnitřně,
odevzdej se navenek,
odevzdej se radostně,
odevzdávej se bez přestání,
odevzdej se bezpodmínečně.
Vskutku, to je ten nejlepší druh odevzdání.
Vyzkoušej to!
Podaří se ti uspět a také uspěješ.“

967. Když medituji

Ó Pane Nejvyšší,
když medituji
zvířecí ve mně mě nenávidí,
lidské ve mně se mi vysmívá,
svět okolo mě si mě nevšímá.
Co mám dělat?

„Dcero,
měla bys udělat tři věci:
přeměň to zvířecí v sobě,
osviť to lidské v sobě,
projev to Božské v sobě.

974. Otče, žiji pouze pro Tebe

Otče,
žiji pouze pro Tebe.

„Dcero,
žij pouze pro Nejvyššího ve Mně.“

Otče,
žiji pouze pro Tebe.

„Dcero,
žij pouze pro Božské ve Mně.“

Otče,
žiji pouze pro Tebe.

„Dcero,
žij pouze pro Sen ve Mně.“

Otče,
žiji pouze pro Tebe.

„Dcero,
žij pouze pro Skutečnost ve Mně.“

976. Vyjadřuješ své Požehnání?

Otče,
vyjadřuješ
své Požehnání pomocí materiálních dárků?

„Ano, má dcero.
Dělám to, abych přesvědčil
tvou fyzickou mysl.“

Otče,
vyjadřuješ
své Požehnání pomocí duchovních dárků?

„Ano, má dcero.
Dělám to, abych osvítil tvé srdce,
zdokonalil tvůj život, naplnil tvou duši.“

980. Otče, dej mi tři dary.

Otče, dej mi tři dary.

„Dcero,
dáno jest!“

Ale Otče,
ještě jsem Ti nepověděla,
jaké dary potřebuji.

„Dcero,
nemusím to vědět.
Tvé dary jsou uděleny.“

Otče,
toto je první dar:
Přeji si,
abys pohřbil všechny mé pochybnosti.

„Dáno jest!“

Přeji si,
abys rozvinul mou víru.

„Dáno jest!“

Otče,
přeji si být pouze Tvou.

„Dáno jest!“

986. Otče, nauč mě

Otče,
nauč mě, jak na Tebe myslet.

„Dcero,
požádám své Osvícení,
aby tě naučilo, jak na Mne myslet.“

Otče,
nauč mě, jak Tě milovat.

„Dcero,
požádám své Ticho,
aby tě naučilo, jak Mne milovat.“

Otče,
nauč mě, jak Tě poslouchat.

„Dcero,
požádám svou Vděčnost,
aby tě naučila, jak Mne poslouchat.“

Otče,
nauč mě, jak Ti sloužit.

„Dcero,
požádám Svou Blaženost,
aby tě naučila, jak Mi sloužit.

993. Zaklepej na správné dveře

Otče,
jsem ztracena.
Zabil mě pocit zklamání.
Nic na zemi mi nedává radost.
Nic na zemi mi nikdy nedá radost.
Nic, nic.

„Dcero,
víš, proč jsi tak zklamaná?
Jsi zklamaná,
protože od světa očekáváš a očekáváš.
Jsi zklamaná,
protože očekáváš a očekáváš sama od sebe.

Povídám ti, dcero,
klepeš na špatné dveře.
Zaklepej na ty správné dveře:
Dveře Mého Srdce.
Podívej, zklamání je pryč, osvícení je uvnitř.“

997.Nejtěžší otázka

Pane,
prosím nezlob se.
Dnes mám pro Tebe nanejvýš těžkou otázku.
Pokud neznáš odpověď,
jen mi to pověz.
Pochopím to.
Pokud ale znáš odpověď,
musíš mi odpovědět nanejvýš upřímně
a bez jakýchkoli výhrad.
Pane, zde je má otázka:
Dělá svět opravdu pokrok,
nebo svět opravdu upadá?

„Dcero,
jsi velmi pyšná na svou otázku
a Já jsem nanejvýš pyšný na svou odpověď.
Zde je Má odpověď:
Svět rozhodně dělá pokrok pro ty,
kdo věří, že Já jsem Stvořitelem
a Vlastníkem tohoto světa,
a svět neuvěřitelně upadá pro ty,
kdo si myslí,
že oni jsou vlastníci
a vládci tohoto světa.

999. Nikdy nespáchej sebevraždu

Pane, sladký Pane,
dělám tolik věcí, abych Tě potěšila.
Udělala jsem v tomto životě něco,
co by Tě popudilo?

„Dcero, udělala.“

Otče, já jsem Tě nepotěšila!
Řekni mi jak?

„Dcero, už zase
jsi chtěla spáchat sebevraždu.“

Ó, to nic není.
Podívej, jsem stále s Tebou
a pro Tebe tady na zemi.
Otče, způsobí to potrestání,
když někdo spáchá sebevraždu?

„Dcero, výraz potrestání je hrubé podcenění.
Mé Oko Spravedlnosti
neodpustí zbabělci,
který si vezme život.
Mé Srdce Soucitu ji bude ignorovat.
Pozvu Satana, aby ji pohltil.“

1000. Dva stvořitelé

Otče Nejvyšší,
chtěl bych Ti nabídnout
tisíc květů Lásky, Oddanosti a Odevzdanosti
ze své zahrady srdce.
Jsem tak šťastný, že můj sen
spatřil tvář skutečnosti.
Nejsi na mě dnes pyšný,
Otče Nejvyšší?

„Synu, má Kapacita pochval
je velmi omezená.
Proto mohu chválit buď své stvoření —
tebe, Můj synu —
nebo mohu chválit tvé stvoření —
tvou poezii, tvé dítě.
Synu, doufám, že ti nebude vadit,
že jsem a že chci zůstat pyšný
jen na své vlastní stvoření.“