Padesát lodí svobody k jednomu Zlatému Břehu, část 1

Návrat na obsah

Ty1

/Chceš Boha. Potřebuješ Boha. Máš Boha. Jsi Bůh./

Chceš Boha a potřebuješ Boha.

Když jsi ve svém vitálnu, chceš Boha.
Když jsi ve svém srdci, potřebuješ Boha.

Tvé vitálno vyžaduje Boží vybranou Hodinu.
Tvé srdce oddaně čeká na Boží vybranou Hodinu.

Když tvé vitálno klepe na Boží Dveře, nikdo neodpovídá.
Zklamán, násilím otevíráš Boží dveře.
Běda, běda, Bůh ve svém pokoji není.
Je někde jinde.

Bůh klepe na dveře tvého srdce.
Okamžitě odpovídáš.
Bůh žehná tvou oddanou hlavu.
Bůh objímá tvé odevzdané srdce.

Chceš Boha, abys ovládal Jeho rozsáhlé stvoření.
Potřebuješ Boha, abys osvobodil svůj malý svět.

Máš Boha a jsi Bůh.

Máš Boha, proto se můžeš podívat nahoru.
Jsi Bůh, proto se můžeš ponořit dovnitř.

Máš Boha, proto tě svět miluje.
Jsi Bůh, proto jsi to ty sám, kdo může rozšířit své univerzální vědomí, jsi to ty sám, kdo může neustále překonávat svou stále se překonávající výšku.

Máš Boha.
Tvé, jak moře hluboké oči, to mohou dokázat.
Jsi Bůh.
Tvé, jak slunce rozsáhlé srdce, je důkazem.

Máš Boha.
Tvé znějící tělo to může dokázat.
Jsi Bůh.
Tvá tichá duše je důkazem.

Máš Boha; proto se ti smrt klaní.
Jsi Bůh; proto tě Nesmrtelnost uznává.

Máš Boha; proto jsi nepochybně velký.
Jsi Bůh; proto jsi neustále dobrý.

Boha chceš?
Pak je tvůj první přítel pokušení,
tvůj druhý přítel je zklamání,
tvůj třetí přítel je zničení.

Boha potřebuješ?
Pak je tvůj první přítel láska,
tvůj druhý přítel je oddanost,
tvůj třetí přítel je odevzdanost.

Boha máš.
Tvůj první přítel je aspirace,
tvůj druhý přítel je osvobození,
tvůj třetí přítel je realizace.

Bůh jsi.
Tvůj první přítel je odhalení,
tvůj druhý přítel je projevení,
tvůj třetí přítel je dokonalost.

Chceš Boha?
Buď opatrný.
Potřebuješ Boha?
Udržuj si naději.
Máš Boha.
Koho ještě potřebuješ?
Nikoho!
Jsi Bůh.
Kdo tě potřebuje?
Každý!

Každý tě potřebuje, protože máš Boha a jsi Bohem.
Jsi tělem,
jsi vitálnem,
jsi myslí,
jsi srdcem,
jsi duší toho,
co máš a čím jsi.
Co máš, je rozsáhlé srdce.
Čím jsi, je zářící duše.

Boha chceš.
    Boha potřebuješ.
    Boha máš.
    Bůh jsi.


FFB 4. Meyer Hall, New York University; New York. January 12, 1974.

Meditace a vnitřní vzdělávání2

Drazí hledající, drahé sestry a bratři, dnes večer dám krátkou přednášku o meditaci a vzdělávání. Jelikož můj předmět bude meditace a vzdělávání, s vaším laskavým svolením bych chvíli meditoval. Byl bych vám nesmírně vděčný, kdyby se každý z vás k mé meditaci připojil…

Meditace a vnitřní vzdělávání. Meditace je rozsáhlý předmět. Jako duchovní člověk vím trochu o meditaci a na toto téma mohu mluvit hodiny. Chci vám ale říct, s mojí naprostou upřímností, že pokud můžeme dokonce pouhou minutu oduševněle meditovat, výsledek naší meditace zdaleka předčí efekt jakékoliv přednášky na toto téma dané kýmkoliv na zemi.

Jelikož ale musíme přesvědčit svou fyzickou mysl, mluvíme a nasloucháme. Žijeme v mysli, cítíme, že jsme myslí a pro mysl. V tomto případě je často nanejvýš důležité přednášet o meditaci; ale nejlepší meditace probíhá v největším tichu, v naprostém tichu.

Jelikož chceme přesvědčit svou fyzickou mysl, zkusme zjistit, co meditace skutečně znamená. Na Západě má bohužel mnoho lidí zkreslené představy o meditaci. Myslí si, že meditace znamená vést život zřeknutí se sama sebe a že se meditace nemůže použít v našich denních činnostech. Myslí si, že meditace je pro ty, kdo chtějí žít v Himálajských jeskyních a kdo se chce vyhnout společnosti. Chtěl bych ale říct, že všechny tyto představy jsou nezdravé. Hledající, který ví, jak správně, efektivně a oduševněle meditovat, je praktický člověk. Meditace není teoretická, ale praktická. Jelikož je Bůh Samotný praktický, hledající nejvyšší Pravdy nemůže být jiný.

V tomto světě buď toužíme, nebo aspirujeme. V každém okamžiku máme velkou příležitost uchopit a vlastnit svět, anebo se s ním nerozlučně sjednotit. Meditace nás učí, jak se stát s celým světem nerozlučně jedním. Pokud pláčeme po Nesmírném, po nejvyšší Pravdě, meditace je okamžitou odpovědí. Pokud chceme dosáhnout bezmezného míru, bezmezného světla, bezmezné blaženosti, meditace je jedinou odpovědí. Svět potřebuje jediné: mír — a meditace je jedinou odpovědí.

Medituje každý. Jestliže mi řeknete: „Ne, já nevím, jak se medituje,“ nemohu s vámi naneštěstí souhlasit. Medituje každý, ale je rozdíl mezi mým způsobem meditace a jeho nebo jejím způsobem meditace. Od rozbřesku Nebes a stvoření meditoval každý, ale všichni meditujeme podle své schopnosti a vnímavosti. Když myslíme a meditujeme na Boha, je to jeden způsob meditace. Když opatrujeme nebo oceňujeme dobrou myšlenku, dokonce jen na letmou vteřinu, je to jiný druh meditace. Cokoliv nám pomáhá v našem seberozšíření, je meditace.

Na Západě často mluvíme o modlitbě, kdežto na Východě, obzvláště v Indii, mluvíme o meditaci. Západní mínění je, že modlitba může a dokáže všechno. Na Východě cítíme, že nám meditace může dát všechno, že nám meditace pomůže vrůst do stále přesahujícího Za. Modlitba a meditace jsou blízcí přátelé. Když se modlíme, celá naše bytost stoupá vysoko, výš, nejvýš a dosahuje konečnou Pravdu. Tehdy nabízíme sami sebe Nejvyššímu, základnímu Zdroji. S naší modlitbou rozmlouváme s Bohem a tvoříme si tak volný přístup ke svému nejvyššímu Absolutnímu Otci. Když meditujeme, zklidníme, ztišíme, vyprázdníme a upokojíme mysl a přijímáme Světlo shůry v nekonečné míře.

Meditace a modlitba jsou dva odlišné druhy rozmluvy, ale slouží ke stejnému účelu. Když se modlíme, mluvíme k Bohu. Říkáme Mu o všech svých potřebách a oduševnělých očekáváních. Svou modlitbou žádáme Boha o cokoli, co chceme, a modlitbou také Bohu nabízíme to, co bychom Mu rádi nabídli ze své vlastní existence. Ale když meditujeme, zůstáváme tiší, naprosto tiší, a prosíme Boha, aby působil v nás a naším prostřednictvím. On dává pokyny a my se snažíme vykonávat jeho výslovnou Vůli.

Na počátku pomocí meditace vidíme a cítíme, že Bůh Sám dělá vše a my jsme pouhými nástroji. Ale časem, když jdeme hluboko dovnitř, dospějeme k poznání, že On není jen Tím, kdo činí, ale i činem samým, a není jen činem, ale také jeho výsledkem. Abychom to zjednodušili, můžeme říci, že meditace představuje Boží vědomé a soucitné pokyny, které nám Bůh dává, a modlitba znamená naši oduševnělou rozmluvu s Bohem. Když meditujeme, Bůh mluví k nám a my Mu nasloucháme s největší oddaností. Když se modlíme, my mluvíme k Bohu a On nám naslouchá s největším Soucitem.

Meditace a vnitřní vzdělávání je jedna a ta samá věc; meditace je vnitřní vzdělávání. Abychom byli správnou lidskou bytostí, musíme být integrálně vzdělaní. Abychom byli správnou božskou bytostí, musíme být zcela svobodní ve svém vnitřním i vnějším životě. Vnější vzdělání nám říká, co svět dělá. Vnitřní vzdělání nám říká, co můžeme dělat my. Vnější vzdělání nám pomáhá vést slušný život. Vnitřní vzdělání nám pomáhá žít pro Boha v srdci člověka. Vnější vzdělání je pozorování, pozorování faktů. Vnitřní vzdělání je zážitek, zážitek skutečnosti. Se svým vnějším vzděláním můžeme nanejvýš zaklepat na Boží Dveře. Se svým vnitřním vzděláním můžeme nejen vstoupit do Pokoje Boha, ale skutečně si sednout na Boží transcendentální Trůn. Vnější vzdělání je naplnění fyzické mysli, vitálna a vědomí spojeného se zemí. Vnitřní vzdělání je píseň osvobození, spásy a božské svobody.

Každá lidská bytost má dva učitele. Tak jako je vnější a vnitřní vzdělávání, stejně tak je pro nás učitel ve vnějším světě a ve vnitřním světě. Učitel ve vnějším světě nám říká: „Přijmi mě. Jestliže mě nepřijmeš, zůstaneš navždy tím nejžalostnějším hlupákem. Čím dříve mě přijmeš, tím lépe pro tebe.“ Učitel ve vnitřním světě nám říká: „Přijmi mě, prosím, protože jestliže mě nepřijmeš, já nebudu nikdy kompletní. Ty i já jsme jedním. Zůstane-li jedna naše část neosvícená, temná a neaspirující, tak já zůstanu nedokonalý. Proto tě prosím, ó hledající, přijmi mě, protože chci být s tvým laskavým přijetím mého Světla skutečnosti kompletní a dokonalý.“ Vnější učitel mi říká: „Následuj mě. Mohu ti ukázat cíl, tak mě následuj. Nebudeš-li mě následovat, nedosáhneš žádného cíle, a tak mě následuj.“ Vnitřní učitel nám říká: „Věř mi, jednou provždy, nebeské Světlo je v tobě. Transcendentální Světlo je tvé. Věčný Otec je pro tebe. Nakonec bych ti, ó hledající, chtěl nabídnout toto poselství: ty jsi cesta a jsi také Cíl. Věř mi, jednou provždy.“


FFB 7. Smith Hall, University of Delaware; Newark, Delaware. January 16, 1974; 8:00 p.m.

Předurčuje Boží Vůle, co se stane v našem životě?

Sri Chinmoy: V určitých případech je to předurčeno. Na druhou stranu máme Boží Soucit a Lásku, aby změnila náš osud. Jak jste zaseli, tak sklidíte: to je jedna teorie. Dva malí kluci si hrají. Jeden toho druhého uhodí a přirozeně mu to ten, koho uhodil, oplatí. Ale když ten první poběží k tatínkovi, aby ho ochránil, ten druhý mu to nemůže oplatit. Je pod ochranou někoho, kdo má mnohem víc síly než obyčejné právo odvety. Jestliže jste udělali chybu nebo jste udělali něco špatného v minulé inkarnaci, čas vám přinese potrestání. Před tím ale můžete — pokud vědomě cítíte, že jste udělali něco špatného — vzývat ochranu Nejvyššího, Všemohoucího Otce.

Jak můžeme mít ve svém denním životě více radosti a méně napětí?

Sri Chinmoy: Více radosti můžeme mít pouze sebedáváním, ne požadováním. Existuje-li napětí, je to proto, že něco chceme udělat svým vlastním způsobem, zatímco druzí to chtějí učinit po svém. Napětí začíná v mysli, protože nějak vidíme světlo my a jinak ho vidí druzí. Napětí přichází také tehdy, když chceme udělat mžiknutím oka něco, k čemu jsou zapotřebí dvě hodiny nebo dva dny. Bůh možná chce, aby nám trvalo dvě hodiny nebo dva dny, než dosáhneme našeho cíle. Dokážeme-li mít na paměti Boží hodinu, a ne naši vlastní hodinu, získáme radost. Napětí naši mysl opustí, když ovládneme umění odevzdání se Boží Vůli.

Musíme pochopit, že Bůh působí nejen v nás, ale také v druhých. Bůh působí i v našich takzvaných nepřátelích. To ale nejsou naši praví nepřátelé. Našimi pravými nepřáteli je naše pochybnost, strach, úzkost a starosti. Když se nebudeme snažit zdokonalovat druhé, ale budeme se snažit zdokonalovat jen svůj vlastní život, tehdy budeme mít radost. Také budeme mít radost, když nebudeme od nikoho nic očekávat, a vše budeme očekávat jedině od Boha. Budeme mít radost, jestliže dokážeme cítit, že nejsme nepostradatelní, že svět dokáže fungovat dokonale dobře i bez nás. Takto můžeme mít všichni v životě nezměrnou radost.

Překlady této stránky: Italian , Serbian
Tato série knih může být citována s uvedením klíče ffb-1