Ber své hledání Boha vážně

Návrat na obsah

1 Lidské v nás docela často …

Lidské v nás docela často
bubnuje na bubny frustrace.
Božské v nás vždy
hraje na flétnu osvícení.

2 Ó hledající, neuvědomuješ si...

Ó hledající, neuvědomuješ si,
co děláš?
Každý den jen proto,
že se modlíš a medituješ,
cítíš, že máš právo
mít výstřední požadavky
na Boha.

3 Jen když žiješ v srdci...

Jen když žiješ v srdci,
můžeš očekávat, že budeš cítit
přítomnost své duše,
jinak nebudeš nic než
pomatený spěch a trápení
své mysli.

4 Je nějaká mysl...

Je nějaká mysl,
která si nemyslí,
že může být snadno
odborník na Boha?

5 Když mysl žije...

Když mysl žije
ve své vlastní jeskyni negativity,
božské v nás
se plné bolesti skrývá.

6 Docela často očekávání ztělesňuje...

Docela často očekávání ztělesňuje
špatné a smutné zprávy.
Proto si musíme dát pozor
na naše rozličná očekávání.

7 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
pomoz mi, pomoz mi
pospíšit si domů,
kde je Oceán Blaženosti
Tvé Lásky.

8 Blaženost a sebedávání...

Blaženost a sebedávání
se narodily současně
a vždy budou žít
společně.

9 Bez ohledu na to, jak zanedbatelné...

Bez ohledu na to, jak zanedbatelné
a bezvýznamné
jsou tvé myšlenky nevědomosti,
jsou nuceny ti překážet a zdržovat
tvůj pochod do Nebe.

10 Jestliže se nemodlíme a nemeditujeme,...

Jestliže se nemodlíme a nemeditujeme,
potom pošetile čekáme na pomoc,
která nikdy nepřijde.

11 Ó hledající, ...

Ó hledající,
učinil jsi ohromný pokrok,
teď když nemáš
dokonce ani trochu víry
ve svůj vlak mysli a vitálna.

12 Bohu nevadí...

Bohu nevadí,
jestliže Mu nerozumíš,
když k tobě mluví.
Můžeš si být jist,
že se nevyjádří jasněji
jen proto, že chceš,
aby tě přiměl porozumět tomu,
co říká.
Jeho Světlo Vize není něco,
co se má pochopit,
ale cosi, co se má milovat a milovat
a nakonec do něj vrůst.

13 Když mé očekávání vychází...

Když mé očekávání vychází
s ranním sluncem,
má frustrace začíná
se zapadajícím sluncem.

14 Jestliže dovolíš své mysli...

Jestliže dovolíš své mysli,
aby nechala své dveře
široce otevřené pochybám,
potom Bohem kvetoucí víru
nebudeš nikdy schopen považovat
za svou vlastní.

15 Ó poslušnosti, ...

Ó poslušnosti,
jak sladký je tvůj úsměv!
Ó poslušnosti,
jak čistá je tvá píseň!
Ó poslušnosti,
jak dokonalý je tvůj dech!

16 Jestliže se tvůj život otáčí kolem Boha, ...

Jestliže se tvůj život otáčí kolem Boha,
pouze tehdy jsi oprávněn
zbožně považovat Oko Vize Boha
a Jeho univerzální Srdce
za své vlastní.

17 Srdce je vždy horlivé říci světu...

Srdce je vždy horlivé říci světu,
že jeho znamenitý život
zcela patří
Světlu Soucitu Boha.

18 Neboj se myslet vysoké myšlenky...

Neboj se
myslet vysoké myšlenky.
Dnešní vysoké myšlenky
zítra vykvetou
ve všemohoucí Vůli.

19 Jsi si jistý...

Jsi si jistý,
že uctíváš svého Pána Nejvyššího
u Jeho Oltáře?
Podívej se, jestli jsi snad omylem
po celou dobu
neuctíval sám sebe
u oltáře své mysli.

20 Božská důstojnost...

Božská důstojnost
bezesné poslušnosti hledajícího
může dát hledajícímu
nesmírnou inspiraci,
nesmírné nadšení
a nesmírnou blaženost.

21 Každá dobrá myšlenka...

Každá dobrá myšlenka
uvnitř tvé tiché mysli
je vskutku semínkem míru
a zanedlouho se tato semínka
budou moci těšit
ze své zlaté sklizně.

22 Běžný člověk je vlastněn...

Běžný člověk je vlastněn
svým majetkem.
Duchovní člověk naplňuje sám sebe
tím, že je vlastněn pouze Bohem.

23 V okamžiku, kdy přijmeme život tužeb...

V okamžiku, kdy přijmeme život tužeb,
abychom potěšili sami sebe,
začne se k nám blížit
smrt naší aspirace.

24 Skutečný milovník míru...

Skutečný milovník míru
se nakonec stane
dokonalým dárcem míru.

25 Můžeš být vysvobozen...

Můžeš být vysvobozen
ze světského zapletení,
jestliže můžeš přesvědčit sám sebe,
že Nebeské osvícení
je tvou bezesnou a bezdechou volbou.

26 Není jediného dne...

Není jediného dne,
kdy Bůh nepozve naše srdce,
aby meditovalo.
Ale občas je naše srdce ovládnuto
neochotou vitálna a mysli.

27 Jestliže odevzdání není...

Jestliže odevzdání není
nejsilnější stránkou v tvém životě,
jak můžeš činit
nejrychlejší pokrok v duchovnosti?

28 Když se podívám...

Když se podívám
do každého koutu pokoje svého srdce,
vidím jen jednu věc:
Boží Oko Soucitu.

29 Nevědomost nezná způsob...

Nevědomost nezná způsob,
jak jít vpřed,
jak se ponořit hluboko dovnitř,
nebo jak letět vzhůru.
Zná jen způsob,
jak jít zpět.

30 Můj ubohý Pane...

Můj ubohý Pane,
každý den, když vstoupím
do Tvého Srdce,
nevidím nic,
než nesčetná poranění.

31 Já usiluji o svou nadřazenost...

Já usiluji o svou
nadřazenost nad světem.
Bůh usiluje
o důvěrnost mého srdce.

32 Moje sebeláska...

Moje sebeláska
vždy stojí proti
Květům Slibu mého Pána.

33 Jestliže se mohu stát...

Jestliže se mohu stát
nepodmíněně odevzdaným
nástrojem Boha,
pokušení je nuceno se mi vyhnout.

34 Pochyby, podezíravost a arogance -...

Pochyby, podezíravost a arogance —
to jsou tři
téměř nevyléčitelné nemoci
mysli.

35 Ryzí srdce aspirace...

Ryzí srdce aspirace
může určitě osvobodit samo sebe
od vždy se tyčících tužeb.

36 Hledáš Boha?...

Hledáš Boha?
Bůh přichází.
Doufám, že budeš připraven
přijmout Boha způsobem Bohu vlastním.
Jestliže ne, frustrace zatemní
slunce tvé naděje.

37 Žádné včera a žádné zítra...

Žádné včera a žádné zítra
pro ty, kteří milují
manifestaci Boha!
Manifestace Boha se musí uskutečnit
zde a nyní.

38 Kdo vládne tvému životu?...

Kdo vládne tvému životu?
Jestliže aspiruješ,
potom Bůh Sám vládne tvému životu.
Ale jestliže jsi ve světě tužeb,
potom tvému životu rozhodně vládne
tvá mysl.

39 Osvoboď sám sebe...

Osvoboď sám sebe
z tebou samotným vybraného otroctví!
Bůh chce, aby ses těšil
z krásy a vůně
univerzální svobody.

40 Důvod, proč se ti nedaří...

Důvod, proč se ti nedaří
vidět Boha, je prostý:
ztratil jsi svůj hlad
po manifestaci Srdce Boha
na Zemi.

41 Jestliže nasloucháš písni pokušení, ...

Jestliže nasloucháš písni pokušení,
jak můžeš od Boha očekávat,
že bude pro tebe tančit
Svůj Tanec Osvícení?

42 Každý den miluji a cením si...

Každý den miluji a cením si
Kroky Odpuštění Boha
uvnitř svého srdce aspirace.

43 Bohu nevadí...

Bohu nevadí,
jestli Ho napodobuješ.
Ale vadí Mu,
jestliže o Něm pochybuješ.

44 Jen jediný nestřežený okamžik...

Jen jediný nestřežený okamžik
nám může vytvořit
doživotní utrpení.

45 Má pochybující mysli, ...

Má pochybující mysli,
jsem odhodlán tě roztrpčit.
Mé milující srdce,
jsem odhodlán tě potěšit
nade vše.

46 Bůh ti dal...

Bůh ti dal
první šanci,
ale tvoje tužbami spoutaná mysl
všechno zničila.

47 Srdce oddanosti...

Srdce oddanosti
a život vděčnosti
nemá s ničím srovnání.

48 Krása odevzdání...

Krása odevzdání
nám žehná
životem blaženosti dokonalosti.

49 Pokora není...

Pokora není
skutečnost dobývající svět,
ale skutečnost pozvedávající svět
a transformující svět.

50 Ber své hledání Boha vážně...

Ber své hledání Boha vážně,
pokud chceš udělat svou duši,
své srdce a svůj život
věčně šťastnými.