Chrám mého srdce

Návrat na obsah

1.

Můj chrám aspirace,
   můj chrám aspirace,
květ a rozkvět
   mého uskutečnění Boha.

2.

Ve vnějším životě činíte velké oběti,
abyste postavili chrám.
Podobně můžete ve vnitřním životě
   denně nabízet svou inspiraci,
aspiraci a zasvěcení,
abyste ze svého těla
učinili dokonalý chrám Nejvyššího.

3.

Každý chrám
je zvláštním světem Boha.
   Každý den
ráno, v poledne i večer
vysílá všechny zprávy,
   ale pouze o Bohu.

4.

Můžeš zapomenout,
    na co chceš,
ale nikdy nezapomeň
na sluncem zalitou cestu,
    která vede
do chrámu tvého srdce.

5.

Bůh čeká
ve svém Chrámu bez času,
    aby uvítal tebe
a plameny tvého srdce.

6.

Mohu mít nezměrný mír,
jestliže dokáži každý den bez selhání
rozeznít zvon chrámu svého srdce.

7.

Mohu mít nezměrný mír,
jestliže každý den dokáži
usednout u oltáře
chrámu svého srdce
a modlit se a meditovat.

8.

Máme-li poslušnost,
pak musíme uslyšet
    zvon znějící
v chrámu našeho srdce.

9.

Kéž mé srdce zvoní
bezesně a bez dechu
jako ten nejposvátnější
    chrámový zvon.

10.

Můj Pane,
pravda, oddaně se raduji
ze Tvé Přítomnosti
    všude,
ale Tvou Přítomnost
v chrámu svého srdce
    miluji nejvíce.

11.

Jsi-li na duchovní cestě,
snaž se žít neustále
uvnitř Chrámu Srdce Boha,
který je tvým jediným domovem.

12.

Kéž zvon
v chrámu mého srdce
zvoní každý den co nejhlasitěji,
aby probudil můj spící vnitřní život.

13.

Mně patří posvátný chrám srdce.
Zde zpívám,
zde se modlím,
zde medituji
a zde v tichu rozmlouvám
    se svým Pánem
Milovaným Nejvyšším.

14.

Menší než nejmenší
může být vnější chrám,
kam každý den chodím
    uctívat svého Pána.
Větší než největší
je ale můj vnitřní chrám,
kam se každý den chodím
    modlit a meditovat
se svým pláčem aspirace
    a úsměvem zasvěcení,
abych se stal dalším Bohem.

15.

Budeš věřit,
    dokážeš uvěřit,
že můj Milovaný Nejvyšší
miluje modrozlaté plameny
chrámu mého srdce
    nekonečně více,
než miluje cokoli jiného
    v celém svém stvoření?

16.

Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!
Prosím, prosím, přijmi
slzy vděčnosti mého srdce.
Dnes jsi mi dal klíč,
abych každé ráno a každý večer
otevřel dveře chrámu svého srdce
a modlil se a meditoval.
Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!

17.

Celou svou bytostí tančím
    uvnitř požehnaně
posvátného chrámu
    kosmických bohů.

18.

Kde je tvůj chrám?
Copak není ve tvém každodenním životě?

Kde je tvůj oltář?
Copak není ve tvém každodenním životě?

Kde je tvá povinnost?
Copak není ve tvém každodenním životě?

Kde je tvůj Bůh?
Copak není ve tvém každodenním životě?

Kdo je Bůh?
Ten, kdo zpívá píseň sebepřekonávání v každém dechu.

19.

Chrám jeho těla projevuje
    úsměv čistoty.
Chrám jeho vitálna projevuje
    úsměv hbitosti.
Chrám jeho mysli projevuje
    úsměv upřímnosti.
Chrám jeho srdce projevuje
    úsměv pokory.
Chrám jeho duše projevuje
    úsměv osvícení.
A on sám projevuje
    úsměv dokonalosti.

20.

Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!
    Kéž je můj život krásou chrámu mého srdce
    a vůní svatyně mé duše.
Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!

21.

Nepřekážej Bohu.
    Dovol Mu stát se
    pravidelným Návštěvníkem
    chrámu tvého srdce.

22.

Zdá se,
že chrám uspokojení
    a dokonalosti lidstva
zůstane navždy rozestavěný.

23.

Kdo může postavit
chrám zasvěcení svého života
bez základů aspirace svého srdce?

24.

Rozviň svou sílu vnitřní sebedůvěry.
Staneš se dokonalým stavitelem
chrámu projevení Boha na zemi.

25.

Miluji chrám srdce své Božskosti.
Tam nikdy nemám strach
z burácení války pochybností.

26.

Nebeský Otče,
probuď mé srdce,
osviť mou odvěkou temnotu,
naplň můj chrám světla
svou Vůní a Krásou.

27.

Ukázal jsem Bohu
chrám svého srdce.
Bůh mě okamžitě požehnal
svým Okem Soucitu
a Srdcem Uspokojení
    a požádal mě,
abych je umístil
v chrámu svého srdce.

28.

Jedině čisté srdce
    se smí modlit
v chrámu ticha duše.

29.

Když se chci modlit,
vstupuji do chrámu
    Věčnosti.
   
Když chci meditovat,
vstupuji do nebe
    Nekonečnosti.
   
Když chci uskutečnit,
vstupuji do slunce
Nesmrtelnosti.

30.

Ó milovníci dobra,
    jste studenty
tajné a posvátné
chrámové školy Boha.

31.

Pokud sis nezajistil místo
v posvátném chrámu
    bezčasého času,
jak oceníš Ticho Vize
    a zvuk stvoření Boha?

32.

Chrám ticha mi může říci,
jak se dokonalost země
může stát skutečností.

33.

Výsostnost lásky
    nikdo nezpochybňuje.
Výsostnost lásky
    je projevením dokonalosti.
Výsostnost lásky
    je oltářem Boha
v Jeho chrámu vize,
v Jeho zemí spoutané,
sladké nesmrtelné Výšce.

34.

Nevidím-li Tě v chrámu svého těla,
proč potom žiji v těle,
    ó, Pane?
Jestliže opravdu přebýváš
v celém svém stvoření,
existuje potom nějaké místo,
kde můžeš zůstat neviděný a neviditelný?
    Běda, neměl jsem
oko svého srdce stále
otevřené, abych Tě spatřil.
Proto Tě nikde nevidím.

35.

Oko Soucitu a Nohy Odpuštění mého Pána:
to jsou jediné věci,
které uchovávám
v chrámu vděčnosti svého srdce.

36.

Bůh je Sladkým Šepotem,
   a ne hlučnou trumpetou
v chrámu tvého srdce.

37.

Kéž mé srdce stoupá
jako modlitba vonné tyčinky
    k nejvyššímu Chrámu Boha.

38.

Kéž každý dech mého srdce
pomůže proměnit můj život
    v chrám Boha.

39.

Potřebujeme: poupátko
upřímnosti mysli
chceme-li vstoupit
    do vnějšího chrámu.
   
Potřebujeme: květ čistoty srdce
chceme-li vstoupit
    do vnitřního chrámu.

40.

Každý musí projít
    chrámem srdce,
aby dorazil do Paláce Boha.

41.

Když vstoupíš do Chrámu Srdce Boha,
    co Bůh dělá?
Dělá pouze jedinou věc:
    prosí a prosí tě,
aby ses jenom usmíval.

42.

Bůh nepřichází
do chrámů z cihel a kamene.
Navštěvuje pouze
    chrámy dechu oddaného srdce.

43.

Kéž je čas
mým Boha-uctívajícím stavitelem
    chrámu srdce.

44.

Každý den v chrámu svého srdce
piji vodu smytou z Nohou
svého Milovaného Nejvyššího.

45.

Zraňuji Boží Oko,
jestliže neuctívám
    a neuchovávám Boží Nohy
v chrámu svého srdce.

46.

Každý den vidím Boží Oko
uvnitř chrámové čistoty
svého srdce.

47.

Všichni musíme poslouchat Boha
v chrámu srdce sebenabízení.

48.

Zjednoduš chrám svého života.
Očisti oltář svého srdce.
Hle, tvůj Pán Milovaný Nejvyšší
zpívá a tančí
s nesmírnou radostí a pýchou.

49.

Nekonečná Radost Božskosti
se nalézá pouze
v chrámu ticha.

50.

Připravenost našeho života
    nás přivádí
do Chrámu Boha.

51.

Má duše si vždy přeje,
aby mé srdce, má mysl, mé vitálno i mé tělo
    byly v chrámu nesobeckých činností.

52.

Můj Pán Nejvyšší staví chrám míru
v každé čisté myšlence mé mysli
a v každém aspirujícím pláči
    mého srdce.

53.

Pouze když nechám svou mysl
venku před chrámem svého srdce,
smím vejít dovnitř,
abych se modlil, meditoval a sloužil.

54.

Modlím se ke svému Pánu Nejvyššímu,
aby nedovolil ani stínu myšlenky
    vstoupit do chrámu mého srdce.

55.

Boží Naděje, Boží Láska a Boží Slib
kvetou pouze tehdy,
když pokojně žiji v chrámu svého srdce.

56.

Abychom se radovali
z krásy a vůně míru,
musíme bez ustání zpívat
písně svého chrámu srdce.

57.

Ó, mé chrámové srdce,
    kde jsou tvé k Nebi stoupající slzy?
Ó, mé chrámové srdce,
    kde jsou tvé svět zahrnující úsměvy?

58.

Ó, mé srdce chrámové čistoty,
    kéž si v tobě mé slzy a úsměvy
hrají na schovávanou.

59.

Své vnitřní chrámy musíme tvořit
bohatým pláčem a bohatými úsměvy
svého srdce.

60.

Bůh si přeje, abych žil v chrámu
    aspirace, lásky, oddanosti a odevzdání,
   a ne v domě vyzývavého soutěžení se světem.

61.

Hlas Boha můžeš slyšet
    pouze v chrámu ticha svého srdce.

62.

Když vstoupím
do chrámu ticha svého srdce,
Bůh odpoví dokonce dříve,
    než zavolám.

63.

Jestliže mám něco,
na co mohu být ve svém životě hrdý,
pak je to čistota chrámu mého srdce.

64.

Jsem tak šťastný, a tak hrdý, že vím,
že chrám mého srdce je požehnán
    Božím Mírem a Boží Blažeností.

65.

Bůh chce, abych udeřil na ten největší
Gong Vítězství
v chrámu svého aspirujícího srdce.

66.

Odnepaměti člověk staví chrámy,
aby uctíval Boha.
Bůh však vytvořil pouze jediný chrám
a tento chrám bude stát na věky věků.
Co je tím chrámem?
Aspirující srdce člověka.

67.

Ó, hledající,
nikdy nesmíš porušit
pravidla chrámu aspirace svého srdce.

68.

Nikdy nezmeškej
svou ranní modlitbu a meditaci,
jestliže chceš vyzdobit
chrám aspirace svého srdce.

69.

Tvůj život pokvete jako růže
v zahradě tvého srdce,
zažehneš-li plameny
v chrámu aspirace svého srdce.

70.

Dokážeš-li stále osvěcovat vnitřní chrám,
Bůh bude hrdě a s požehnáním
rozhlašovat tvé jméno.

71.

Neber si s sebou břemeno své mysli,
když vstupuješ do chrámu srdce,
abys meditoval a osvítil sám sebe.

72.

Do chrámu srdce
budeš smět vstoupit až poté,
co radikálně změníš svou mysl.

73.

Udržuj chrám těla
    v oduševnělém rozpoložení vědomí,
abys vedl život dobra a plnosti.

74.

Kde je svatyně naplnění?
    Uvnitř chrámu
smazání sebe sama.

75.

Kéž se zvon mého aspirujícího srdce
rozezní každé ráno a každý večer
jako chrámový zvon.

76.

Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!
Naplňuji Tvé tři nejvyšší Žádosti:
Miluji svůj život modlitby.
Miluji svůj chrám srdce.
Miluji svůj oltář dechu.
Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!

77.

Bůh má snadný přístup
    na všechna místa,
zvláště do chrámu našeho srdce.

78.

Všichni, kdo vstoupí do chrámu srdce,
dostávají požehnání aspirace
od Pána Nejvyššího.

79.

Pouze když máš
nepodmíněnou víru v Boha,
pozve tě Bůh,
    abys přišel do Chrámu Jeho Srdce.

80.

Bůh Sám okamžitě přichází,
aby požehnal našim duším,
    když klepou na Bránu Božího Chrámu.

81.

Tvůj Pán Milovaný Nejvyšší
tě dychtivě očekává.
Jen vstup do chrámu svého srdce.

82.

Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!
Musím vždy zůstat v chrámu svého srdce,
    abych se stal Tvým nanejvýš vybraným nástrojem.
Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!

83.

Co dělá mé srdce?
Mé srdce oddaně staví
chrám lásky, soucitu a moudrosti mé duše.

84.

Vždy budu udržovat chrám svého srdce
zbavený předstírání své mysli.

85.

Bůh si přeje,
abych měl chrám čistoty ve své mysli,
a ne ve svém srdci.
    Proč?
Protože ve svém srdci
chrám čistoty už mám.

86.

Můj Pán
žije v chrámu čistoty
mého srdce.

87.

Se svou myslí modlitby
a srdcem meditace
proměním svůj život
v chrám písní Boha.

88.

Bůh žádá mé vděčné srdce,
aby bylo sběratelem písní odevzdání
chrámu srdce.

89.

Dělám rychlý, rychlejší,
nejrychlejší pokrok pouze proto,
že se modlím a zpívám
v chrámu poslušnosti Bohu.

90.

Kde skutečně žiji?
Skutečně žiji
v květech víry
chrámu svého srdce.

91.

Chceš-li žít
v chrámu svého srdce,
pak zameť prach minulosti.

92.

Znič negativitu své mysli,
    chceš-li navštívit
chrám svého srdce.

93.

Běda, toužím
    a toužím po chrámu srdce
    a po čistotě mysli.

94.

Božskost mé duše
je chrámem mého života
a oltářem mého srdce.

95.

Mít oduševnělou myšlenku
je nekonečně důležitější
    než navštívit chrám uctívání Boha.

96.

Chrám mého srdce vítá
pouze hledající novosti země
a milovníky plnosti Nebe.

97.

Mé náboženství chce,
abych vždy zůstával
v chrámu blaženosti
oddanosti svého srdce.

98.

Mým náboženstvím je
mé o Bohu šeptající zasvěcení
chrámu srdce lidstva.

99.

Můj večer se snáší
a okamžitě mě inspiruje
a dodává mi energii,
abych hledal cestu
do posvátného chrámu
naděje svého srdce.

100.

Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!
Kéž Tě smím uctívat bezesně a bez dechu
ve svém chrámu srdce lásky, oddanosti, odevzdání a blaženosti.
Můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší,
můj Nejvyšší!