Vůně mírových květů, část 2

Návrat na obsah

101 Bezesně a bezdechu...

Bezesně a bezdechu
nám mír dává pokyn
k dokonalému projevení Boha
zde na zemi.

102 Ó milovníku míru, ...

Ó milovníku míru,
budu tě vždy následovat
ve tvých světlem zaplavených šlépějích.

103 Když nás mír naviguje...

Když nás mír naviguje
přes moře nevědomosti,
bez selhání dorazíme
ke Zlatému Pobřeží světa Za.

104 Mír...

Mír
je univerzální hudba,
jež inspiruje snílky o Bohu
po celé délce a šířce
světa.

105 Člověk míru...

Člověk míru
je řevem lvího srdce
pro projevení Boha
na zemi.

106 Ó má mysli, ...

Ó má mysli,
mír klepe
na tvé dveře.
Cožpak neslyšíš?
Kdy zastavíš jízdu
auta mého života
po přeplněné ulici?

107 Dokud nemáme mír...

Dokud nemáme mír
v nezměrné míře,
nebudeme nikdy schopni zastavit
náš nazpět běžící závod.

108 Jen když všude rozkvetou...

Jen když všude rozkvetou
květiny srdce míru,
bude na pozemské půdě
možná dokonalost.

109 Člověk míru...

Člověk míru
je představitelem dokonalosti Boha
v lidském těle
zde na zemi.

110 Zatímco je na zemi, ...

Zatímco je na zemi,
člověk míru
zakouší, odhaluje
a projevuje
radost ráje.

111 Člověk míru...

Člověk míru
je skutečností
Boží vlastní Extáze.

112 Když Déšť Božího Soucitu...

Když Déšť Božího Soucitu
sestupuje z Božího Nebe,
stává se výživou země
a osvícením země:
Mírem.
.

113 Srdce míru...

Srdce míru
se nikdy neobává
své mučivé mysli.

114 Srdce míru...

Srdce míru
má neustálý proud
energie projevení Boha.

115 Bída světa...

Bída světa
a neštěstí světa
nás vedou k našemu
cíli přeměny světa:
míru.

116 Ó má mysli, ...

Ó má mysli,
dokážeš-li rozlomit
okovy svých tužeb
dříve než ihned,
budeš zaplavena
mírem.

117 Mír...

Mír
je naším neumírajícím životem jednoty
s Boží
Nebeskou a pozemskou skutečností.

118 Naše srdce toužící po míru...

Naše srdce toužící po míru
plave bezmocně
v moři slz,
když chce naše žádostivá mysl
vlastnit
a být vlastněna
celým světem.

119 Kompromis...

Kompromis
není ničím jiným, než
falešným mírem.

120 Běda, ...

Běda,
obviňuji Bohyni Míru,
zatímco jsem to já,
kdo sebe připoutal
k řetězům žádosti.

121 Student míru...

Student míru
je zároveň
tím, kdo hledá Nebe
i tím, kdo inspiruje zemi.

122 Mír...

Mír
je zároveň
darem Nebe
a životem země.

123 Mír...

Mír
je vskutku Nesmrtelností
pro syny a dcery
světa, toužícím po Nebi.

124 Ve chvíli, kdy ztrácím...

Ve chvíli, kdy ztrácím
i jen trochu míru,
stávám se bezmocným
jako vyvrácený strom.

125 Když nabízíme...

Když nabízíme
své bezvýhradné odevzdání Bohu,
mír nás objímá
s náhlostí a úplností.

126 Znevažujeme-li...

Znevažujeme-li
základní hodnotu míru,
potom přivoláváme
své vlastní zničení.

127 Filozofie kompromisu...

Filozofie kompromisu
zůstane vždy
dokonalý cizincem
srdci jednoty
spokojenosti míru.

128 Bez míru, ...

Bez míru
je svoboda mysli
neúplná, nedokonalá,
bezcenná a zbytečná.

129 Kromě navigátora-míru...

Kromě navigátora-míru
všichni ostatní navigátoři
vedou loď našeho života
od nicoty nikam.

130 Kormidelník mír...

Kormidelník mír
řídí loď našeho života
od pobřeží jednoty světa
k pobřeží plnosti světa.

131 Obyvatel srdce nedokáže žít...

Obyvatel srdce nedokáže žít
ani po letmou vteřinu
bez míru.

132 Ó míre, ...

Ó míre,
cítím, že bez tebe
jsem zahanben,
bez tebe
jsem ponížen
v Oku mého
dokonalost milujícího Boha.

133 Mír...

Mír
není jen jakási cesta,
ale ta cesta Božského života
zde na zemi,
tam v Nebi.

134 Jsou dvě skutečné tragédie v životě: ...

Jsou dvě skutečné tragédie v životě:
mysl zamítající mír
a srdce hladovějící po míru.

135 Krása...

Krása
našeho dnešního míru
je plavbou našeho srdce.
Vůně
našeho zítřejšího míru
bude cílem cesty naší duše.

136 Strom mého míru rozkvétá...

Strom mého míru rozkvétá
jen v zemi mého srdce
a nikde jinde.

137 Nejpevnějším základem...

Nejpevnějším základem
srdce duchovnosti
je mír.

138 Nejvyšším majákem...

Nejvyšším majákem
oka duchovnosti
je mír.

139 Bůh okamžitě...

Bůh okamžitě
a nezpochybnitelně
dává přednost míru
před našimi dalšími dobrými
a božskými kvalitami.

140 Je to kotva míru, ...

Je to kotva míru,
která nás pevně a bezpečně udržuje
v našem Božském určení.

141 Člověk vědy...

Člověk vědy
nevědomě popírá Boha,
zatímco člověk míru
vědomě odhaluje Boha.

142 Svět vědy...

Svět vědy
neví
a dokonce ani nechce vědět
nic o míru.

143 Duchovnost...

Duchovnost
nejen ví, co je mír,
ale též dychtí po odhalení míru
všude.

144 Jen snílci o míru, ...

Jen snílci o míru,
milovníci míru
a služebníci míru
dokáží přeměnit svět.

145 Bůh mluví přímo, ...

Bůh mluví přímo
a ne skrze prostředníka,
chce-li mluvit
k člověku míru.

146 Mír...

Mír
nemusí být snadnou cestou,
je však jediným způsobem,
jak kráčet podél cesty
Nesmrtelnosti.

147 Nikdo nemůže prohlásit...

Nikdo nemůže prohlásit
Boží vítězství ve svém vlastním životě,
dokud nemůže dokázat,
že je vskutku
člověkem míru.

148 Abychom vyhráli...

Abychom vyhráli
nejen viditelnou válku,
ale též neviditelnou válku,
potřebujeme jen jednu věc:
mír.

149 Člověk míru...

Člověk míru
má vzácnou schopnost
zničit železné zdi
všech negativit světa.

150 Máme-li mír, ...

Máme-li mír,
cítíme neomylně,
že život není nekončícím slibem,
ale nekončícím naplněním Boha.

151 Mír...

Mír
je nejvyšším dosažením
naší víry v Boha.

152 Moudrost míru nám říká...

Moudrost míru nám říká,
kde Bůh je.
Vedení míru nás pokládá
do našeho Božského cíle.

153 Mír...

Mír
nepřichází z kalkulací
a spekulací
mé mysli.

154 Mír...

Mír
přichází
z mého přijetí
Boha Spravedlnosti
a mého odevzdání se
Bohu Soucitu.

155 Dokud a pokud...

Dokud a pokud
nemáme mír ve své mysli,
nepoznáme
co čistota ve skutečnosti je.

156 Počítačová mysl...

Počítačová mysl
je
vetřelcem v srdci míru.

157 Když pokora vychází...

Když pokora vychází
z brány mysli,
mír je nucen vyjít
z brány srdce.

158 Můj život a já...

Můj život a já
jsme byli představeni Bohu
ne silou země,
ale mírem Nebe.

159 Když jsem si myslel, že výživa mírem...

Když jsem si myslel, že výživa mírem
pro mě není více nutná,
byl jsem vyhoštěn
jak z Nebe, tak i ze země.

160 Pokaždé, kdy mám...

Pokaždé, kdy mám
hlubokou meditaci,
raduji se ze sklizně
snů o světovém míru.

161 Předtím, než mír vstoupil...

Předtím, než mír vstoupil
do mého života,
byl jsem si zcela nevědom toho,
čím se stanu:
nanejvýš vyvoleným nástrojem
Boha.

162 Člověk míru...

Člověk míru
říká světu,
že nepotřebuje
prales
stížností na svět,
ale zahradu
ocenění světa.

163 Čistota...

Čistota
posiluje srdce.
Mír
osvětluje srdce.

164 Čistota...

Čistota
je letem aspirace
srdce.
Mír
je příletem k cíli
srdce.

165 Starodávná škola nás učila...

Starodávná škola nás učila,
že mír
je spasitelem světa.
Moderní škola nás učí,
že věda
je spasitelem světa.

166 Láska bez míru...

Láska bez míru
je společný tanec
hlouposti a nemožnosti.

167 Sebeshovívavost...

Sebeshovívavost
byla včerejší volbou mé mysli.
Záře míru
je dnešní volbou mého srdce.

168 Když Bůh uviděl mé srdce...

Když Bůh uviděl mé srdce
plné míru,
pozval mě, abych se těšil z letu
s Ním a s Jeho úsměvy
do Jeho opatrovaného,
Blažeností zaplaveného království.

169 Mír...

Mír
je zlatá linka
mezi lidským životem dokonalosti
a Božím Srdcem Uspokojení.

170 Je to milovník míru v nás...

Je to milovník míru v nás,
jenž nás osvobozuje
od zklamání z rozdělení světa.

171 Jsou to snílci o míru...

Jsou to snílci o míru,
jenž jsou vybráni samotným Bohem,
aby osvítili ty,
kteří se těší z rozdělování světa.

172 Tvé přitahování k Božímu Oku...

Tvé přitahování k Božímu Oku
a tvá oddanost Božím Nohám
určitě dají tvé mysli
neohraničený Mír.

173 Jak si přeji, abych mohl říci...

Jak si přeji, abych mohl říci
celému světu,
že si přeji žít jen
na jednom místě:
na úpatí hory míru.

174 Když je můj Pán Nejvyšší...

Když je můj Pán Nejvyšší
nesmírně zaneprázdněn,
žádá mír, aby ke mně mluvil
Jeho jménem.

175 Můj život pokroku míru...

Můj život pokroku míru
zcela závisí
na zvýšení přijímání Boha
mou myslí.

176 Kéž květina...

Kéž květina
mého srdce snícího o míru
nikdy neuvadne.

177 Když je můj Pán Nejvyšší...

Když je můj Pán Nejvyšší
nesmírně zaneprázdněn
a nemůže ke mně promlouvat,
pověřuje mír,
aby Jej zastupoval.

178 Mír jediný...

Mír jediný
má schopnost
těšit mé aspirující srdce
a Boží Soucitné Oko
v jeden a ten samý okamžik.

179 Role Božího Soucitu...

Role Božího Soucitu
začíná vzýváním míru
v mém srdci.

180 Tak jako zrození...

Tak jako zrození
Božského Soucitu
dává mi mír,
tak též konec
lidského zmatku
dává mi mír.

181 Mír je náš...

Mír je náš,
když zamítneme
tygra noci nevědomosti mysli.

182 Mír je náš...

Mír je náš,
když milujeme řev
lva naší duše.

183 Ó má hloupá mysli, ...

Ó má hloupá mysli,
jak často mír přichází a odchází.
Jak to,
že si toho nikdy nevšímáš?
Jak to,
že nikdy mír nepožádáš,
aby byl tvým stálým hostem?

184 Když má mysl...

Když má mysl
i jen pomyslí na mír,
mé srdce
se stává plné Boha.

185 Ó má mysli, ...

Ó má mysli,
chceš-li skutečně mír,
tehdy musíš jednou provždy odmítnout
svou touhu po odmítání světa.

186 Běda, ...

Běda,
když se neupřímnost mysli
a nečistota vitálna
spolu setkají,
rdousí ve mně dítě míru.

187 Tak jako má osvícená duše, ...

Tak jako má osvícená duše,
kéž má mírová aspirace
nikdy nezestárne.

188 Lidstvo dospěje...

Lidstvo dospěje
k dokonalosti
ne silou
mysli,
ale mírem
srdce.

189 Tři nerozluční přátelé: ...

Tři nerozluční přátelé:
hledající pravdy,
milovník Boha
a snílek o míru.

190 Když je mé srdce...

Když je mé srdce
zaplaveno mírem,
každou pozemskou zodpovědnost
beru jako
Nebeskou příležitost.

191 Běda, ...

Běda,
jak mohu mít jen trochu míru,
když se nedržím daleko od
hojných úzkostí své mysli?

192 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
ze své nekonečné Štědrosti
potěšil jsi mě tolika způsoby.
Nyní mě potěš ještě jedním způsobem:
požehnej mou mysl
trochou míru.

193 Vysoký...

Vysoký
je strom lásky mého srdce.
Vyšší
je strom radosti mého srdce.
Nejvyšší
je strom míru mého srdce.

194 Předstíračem míru...

Předstíračem míru
bylo mé vitálno.
Kazatelem míru
byla má mysl.
Studentem míru
stane se mé srdce
a zůstane
provždy a navždy.

195 Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
kéž můžu položit v každou chvíli
můj sen světového míru
k Tvým Nohám.

196 Když mám mír ve své mysli, ...

Když mám mír ve své mysli,
stávám se vlastníkem
sladkých a usměvavých myšlenek.

197 Ze všech zázraků...

Ze všech zázraků,
jež se udály v mém aspirujícím životě,
zázrak míru mé mysli
je nepochybně nejskvělejší.

198 Ucítíš Boží...

Ucítíš Boží
neomezenou laskavost
pro tebe a tvůj život,
dokážeš-li nabídnout Bohu
mír světové jednoty svého srdce.

199 Bůh mi říká...

Bůh mi říká,
že své Oko nikdy nezavírá.
Proto musím být opatrný,
abych nikdy nenechal
dveře míru mého srdce uzavřené.

200 Čím více duše, která realizovala Boha, ...

Čím více duše, která realizovala Boha,
plna modlitby nabízí mír lidstvu,
tím více přijímá
Transcendentální Hrdost
od svého Absolutního vnitřního Pilota Nejvyššího.