Můj život modlitby, mé srdce meditace

Návrat na obsah

Část I.

1.1

Modlím se,
abych mohl učit svou mysl
každý den.


PLHM 1-17. Prvních 17 básní v této knize bylo napsáno 17. září 1981 v New Yorku.

2.

Modlím se,
abych mohl myslet
nekonečně více
na svého aspirujícího přítele,
své srdce,
než na své neaspirující
a nespolehlivé nepřátele:
své letargické tělo,
své agresivní vitálno
a svou pochybující mysl.

3.

Modlím se,
aby hluché dny
a slepé noci mého života
skončily.

4.

Modlím se,
abych nikdy nepochyboval
o svém vnitřním kapitánovi:
své duši.

5.

Modlím se,
abych mohl přijmout
pouze Boží Lásku,
kterou mi celý svět
nemůže ani dát,
ani vzít.

6.

Modlím se,
abych nezapomněl,
co mám
ve svém světě aspirace:
mír.

7.

Modlím se,
abych nezapomněl,
čím jsem
ve svém světě realizace:
láskou.

8.

Modlím se,
abych si pamatoval
pouze jednu věc:
Boží Odpuštění
mě zachraňuje každý den.

9.

Modlím se,
aby se Slunce Božího Soucitu
nikdy neschovalo
za mé mentální mraky.

10.

Modlím se,
abych nepřecenil
svou lásku k Bohu.

11.

Modlím se,
abych nepodcenil
Boží Lásku ke mně.

12.

Modlím se,
aby má pýcha
nikdy nezneužila
Moře Božího Soucitu.

13.

Modlím se,
aby má nečistota
nikdy nezneužila
Nebe Božího Odpuštění.

14.

Modlím se,
abych každý den
mohl studovat
umění odnaučování se,
vědomě
a oddaně.

15.

Modlím se,
abych každý den
dokázal z továrny své mysli
ubrat
třicet jedna minut,
abych si mohl hrát
se svým Milovaným Nejvyšším.

16.

Modlím se,
abych nezklamal
svého Milovaného Nejvyššího
na konci
své cesty.

17.

Modlím se,
abych se úplně
a nepodmíněně odevzdal
svému Milovanému Nejvyššímu
na samotném počátku
úsvitu své Nebeské cesty.

Část II.

18.2

Má meditace
je rozmluvou
bezzvukého zvuku mé duše
s mým vnitřním Kormidelníkem.


PLMH 18-50. Následujících 33 básní o meditaci bylo napsáno 11. března 1989 v New Yorku.

19.

Má meditace
je nanejvýš krásným a nanejvýš silným
snem mé duše
o projevení Boha
na zemi.

20.

Má meditace
je radostí a tichem
vzpomínky mého srdce na Boha.

21.

Má meditace
je píseň mého srdce
o dokonalosti uspokojení Boha.

22.

Má meditace
je okamžitým odchodem pochybností
mé mysli.

23.

Má meditace
je okamžitým osvícením nevědomosti
a
osvobozením od spoutání
mé mysli.

24.

Má meditace
je expedicí mého vitálna
stoupající
k vrcholu Everestu.

25.

Má meditace
je úplně první
a nikdy, nikdy ne poslední
Božský Ochranný Přístřešek
mého vitálna.

26.

Má meditace
je úsměv vycházejícího slunce
mého těla.

27.

Má meditace
je silou zaplavená pevnost
mého těla.

28.

Má meditace
je mou životní
zkušeností
intenzivní hluboké blaženosti.

29.

Má meditace
je má životní bezesná
ochota vděčného odevzdání
mému Milovanému Nejvyššímu.

30.

Medituji a medituji
a medituji,
abych mohl plavat rychle,
velmi rychle
proti proudu tužeb
své mysli.

31.

Medituji, abych naplnil
sen o projevení Boha
mého modrozlatého ptáka duše
zde na zemi.

32.

Medituji, abych oduševněle nabídl
slzy oddanosti
svého čistého srdce
a zasvěcené úsměvy
svého spontánního života
mému Nejvyššímu Kormidelníkovi.

33.

Medituji,
tak abych se mohl naučit
stovky oduševnělých
srdce nabízejících písní
přímo od Boha, Nejvyššího Zpěváka.

34.

Medituji, abych byl
v milující společnosti
stoupajících plamenů aspirace
svého srdce
a šířící se vůně zasvěcení
svého života.

35.

Během své meditace
sleduji nebezpečný boj
mezi hemžícími se pochybnostmi
mé mysli
a rozkvétající vírou
mého srdce.
K mé největší radosti
mé srdce vždy zvítězí.

36.

Během mé hluboké meditace
má duše odřezává
zbytečné větve nejistoty
z mého stromu života aspirace.

37.

Můj Pán Nejvyšší
mi opakovaně řekl,
že si nebude moci
cenit mé meditace,
dokud budu mít
složitou mysl,
nejisté srdce,
nepřátelské vitálno
a
nečisté tělo.

38.

Můj Pán Nejvyšší
mě znovu a znovu varoval,
že mé meditace budou
naprostým neúspěchem,
jestliže budu důrazně přísný
na nedokonalosti druhých
a nesmírně shovívavý
ke svým vlastním nedokonalostem.

39.

Má duše mi říká,
že pouze během
mé oduševnělé meditace
může důrazně zastavit
mé divoké vitálno před cestováním
po nebezpečných dálnicích tužeb.

40.

Má meditace dosahuje
svůj vrchol dokonalosti,
pouze když vidí
Oko Božího Soucitu,
Srdce Božího Odpuštění
a
Nohy Boží Ochrany.

41.

V časných ranních hodinách
vstupuji na cestu meditace
oduševnělými kroky
čistoty svého srdce.

42.

Když nepodmíněně medituji,
Bůh mě hrdě veze
ve své limuzíně Zájmu, Náklonnosti,
Lásky a Laskavosti.

43.

Když nepodmíněně medituji,
Bůh ze mě činí
dokonalého partnera
svého všepřesahujícího Snu Skutečnosti.

44.

Když nepodmíněně medituji,
Bůh mě žádá, abych si stoupl vedle Něj,
zatímco sleduje
své univerzální stvoření
ze svého transcendentálního
Balkónu Vize.

45.

Když sám sebe vynáším do nebes
pro svůj ohromně
úspěšný život,
můj přítel-velitel meditace
přikazuje mé vulkanické pýše,
aby zemřela
u Nohou Odpuštění
mého sladkého Pána.

46.

Má vysoká meditace
říká mému srdci:
„Kdo ti říká, můj drahý příteli,
že jsi vždy
žalostně uzavřený?
Není to pravda, není to pravda.“

47.

Má dobrá meditace
říká mé mysli:
„Kdo ti říká, můj drahý příteli,
že jsi vždy na milost
zlomyslným myšlenkám?
Není to pravda, není to pravda.“

48.

Má hluboká meditace
říká mému vitálnu:
„Kdo ti říká, můj drahý příteli,
že jsi vždy divoce rozzuřen?
Není to pravda, není to pravda.“

49.

Má tichá meditace
říká mému tělu:
„Kdo ti říká, můj drahý příteli,
že jsi vždy obětí
bezcenné a zbytečné letargie?
Není to pravda, není to pravda.“

50.

Když mám
nanejvýš osvěcující meditaci,
můj Pán Nejvyšší mi s úsměvem,
soucitně a pln požehnání
říká:
„Mé dítě, vezmi si zdarma,
cokoliv chceš
z Obchodu Bohatství Mé Nekonečnosti.“

Část III.

51.3

Má modlitba říká:
„Bůh je velký.“
Má meditace říká:
„Bůh je dobrý.“


PLMH 51-59. Následujících 9 básní o meditaci bylo napsáno 17. listopadu 1991 v San Francisku

52.

Má modlitba a Bůh
pláčou společně.
Má meditace a Bůh
se usmívají jeden na druhého.

53.

Má modlitba je mou vírou
v Boha.
Má meditace je Boží vírou
ve mě.

54.

Má modlitba říká:
„Bože, kde jsi?“
Má meditace říká:
„Bože, kde nejsi?“

55.

Má modlitba mi říká,
že cesta k Bohu
je upřímnost.
Má meditace mi říká,
že cesta k Bohu
je Bůh Sám.

56.

Má modlitba je Boží Zájem
o mě.
Má meditace je můj zájem
o Boha.

57.

Má modlitba je
budoucím úsměvem mé mysli.
Má meditace je
současným úsměvem Boha.

58.

Když se modlím, Bůh mě žádá,
abych nechal svá ústa zavřená
a otevřel své srdce.
Když medituji, Bůh vidí,
že dveře mého srdce
jsou doširoka otevřené.

59.

Má modlitba
je můj pláč po Cíli-Bohu.
Má meditace
je můj úsměv Příchodu Boha.