Řeka čistoty vítězí

Návrat na obsah

Co je to čistota?

Co je to čistota?

Sri Chinmoy: Čistota je něco, co nám dává pocítit, že Bůh nemůže být nikdy oddělený od naší pravé existence. Člověk nečistoty nemůže nikdy s nejvyšší upřímností prohlásit Boha za svého zcela vlastního. Jestliže to dělá, pouze sám sebe klame. Jestliže má někdo čistotu v hojné míře, jedině potom je schopen s nejvyšší pravdivostí a vnitřním přesvědčením prohlásit Boha za svého zcela vlastního.

Čistotu musíme mít v celém našem bytí. Jestliže nemáme čistotu, nemůžeme se rozšiřovat. Samotná čistota může vyřešit devadesát devět procent problémů našeho života.

Cítíme, že čistota je něčím velmi jemným a ženským, co můžeme rozbít. Ale čistota není ani jemná, ani ženská. Je něčím pevným, dynamickým a silným. Když jsme si vědomi dynamické kvality čistoty, můžeme skutečně vytvořit nový život v každém okamžiku naší pozemské existence.

V našem vnitřním životě aspirace nemůže být nic důležitějšího než čistota. Tato čistota musí přicházet z duše a musí žít trvale v srdci. Potom musí ze srdce vstoupit do mysli a zde zůstat natrvalo. Z mysli musí čistota vstoupit do vitálna. Zde je potřeba čistoty nejdůležitější. Jestliže ve vitálnu neexistuje žádná čistota, potom nemohou trvale pracovat v naší přirozenosti božské kvality. Jestliže chce mít člověk trvale ve svém vědomí mír, světlo, blaženost a sílu, potom je čistota nezbytná.

Mohl bys vyjmenovat některé nečistoty? Ovlivňují nás vnějšně stejně tak jako vnitřně?

Sri Chinmoy: Pochybnost, neupřímnost, strach, úzkost, žárlivost, připoutanost a všechny další nedokonalosti a omezení jsou nečistotami. Ale nejhorší nečistotou je pochybnost či negativní způsob myšlení. Jestliže si myslíte: “Nedokážu dělat správné věci. Nedokážu myslet na Boha. Nedokážu meditovat na Boha. Nemohu mluvit pravdu,” opatrujete nejhorší možné nečistoty. Vždy musíte vidět světlo pozitivním způsobem. Právě nyní mohu říci, že potřebuji světlo. Mám světlo v nekonečné míře, ale jestliže řeknu: “Nemám vůbec žádné světlo! Jsem sama temnota,” potom o sobě pochybuji a ničím se. Také jestliže toto tvrdím, vyjadřuji falešnou skromnost. Falešná skromnost je špatná. V koutku mysli víte, že jste mnohem lepší, než říkáte, ale tím, že jste skromní se snažíte, aby vám to někdo potvrdil. Jakákoliv neupřímnost nás nikdy nedovede k realizaci Boha.

Každý den myslíme a konáme. Činnost nemůže být nikdy oddělena od našeho vnitřního způsobu porozumění. Když máme něco uvnitř, nevyhnutelně to ukazujeme nějakým způsobem navenek. Jestliže mám uvnitř neupřímnost, budu ji ukazovat navenek, přijmu útočiště v domě neupřímnosti. Ale když mám uvnitř upřímnost, potom získám útočiště v domě upřímnosti. Nečistota zahrnuje neupřímnost, pochybnost a všechny ostatní negativní způsoby myšlení a nutně ovlivňují naše vnější chování stejně tak jako náš vnitřní pokrok.

Jaký je nejvyšší druh čistoty, o který mohu usilovat?

Sri Chinmoy: Čistota ve fyzickém. Nižší fyzické a emocionální vitálno pod pupkem musí být úplně očištěno. Lidské bytosti mají čistotu do určité míry v srdci. V mysli je jí velmi malé množství. Ve vitálnu je čistota úplně smíchaná s nečistotou. Zde si dynamismus a agresivita hrají společně, ale agresivita je nečistotou a dynamismus je čistotou. Pod vitálnem je fyzické. Zde díky nečinnosti a lenosti vládne temnota nejvýše. A tam, kde vládne temnota, můžete si být jisti, že nečistota je pánem.

Musíte usilovat o čistotu v hrubém fyzickém. Jak to můžete dokázat? Skrze stálou povznášející modlitbu a stálý vnitřní pláč po světle. Světlo a temnota nemohou zůstat společně, to je nemožné. Podobně čistota a nečistota nemohou zůstat společně. Když se modlíte o čistotu, musíte cítit, že to, co skutečně potřebujete je světlo. A nesmíte pouze opakovat jako papoušek slovo “čistota”. Měli byste meditovat na transcendentální Světlo. Když světlo sestoupí do našeho emocionálního vitálna a fyzického těla, potom automaticky, samovolně světlo očistí vědomé, nadvědomé a nevědomé neboli nižší světy uvnitř vás.

Prosím modlete se a meditujte na vnitřní světlo, vyšší světlo, aby světlo mohlo vstoupit do vašeho systému a osvítit vás. Nejprve očistí a poté osvítí vaše vědomí, které nyní nevědomě vyjadřuje fyzickou pravdu: svět pokušení, frustrace a zkázy. Měli byste se vždy snažit vzývat světlo v neaspirujícím těle. Srdce je aspirující, nemusíte se o ně tedy strachovat. Je to fyzické ve vás, co potřebuje radikální transformaci, a co proto to potřebujete, je fyzická čistota. Čistota ve fyzickém může být ustanovena pouze snesením světla z vrchu do fyzického a nižšího vitálního vědomí, zvláště pod pupečním centrem.

Je možné, aby člověk bezděčně získal vibrace někoho, kdo je nečistý?

Sri Chinmoy: Ano, to je možné velmi lehce. Ačkoliv je sám člověk naprosto čistý, může se stát obětí nečistoty druhých. Co se vlastně stane, je to, že osoba, která má čistotu, nemá dostatek vnitřní síly, aby zabránila nečistotě jiných vstoupit do svého systému. Proto duchovní učitelé často říkají aspirujícím, aby se nestýkali s vnějším světem, s lidmi, kteří nejsou čistí. Aspirující nemusí být sami úplně čistí, ale pokud nejsou mimo to ještě velmi silní, jsou pak bezmocní. Jejich čistota může být roztrhána jako květ růže. Je překrásné dívat se na růži, protože růže je ztělesněním čistoty. Ale jestliže někdo chce, může lehce roztrhat růži na kousky.

V našem každodenním životě často narazíme na lidi a místa, která jsou velmi nečistá. Při chůzi po ulici může duchovní osoba může pocítit ohromnou nečistotu na určitém místě, kde si běžný člověk vůbec ničeho nevšimne. Pro běžnou osobu jsou všechna místa prakticky stejná. Ale duchovní osoba ví, že čistota a nečistota se nesmírně liší místo od místa a osobu od osoby. Proto tedy to, co říkáte je naprosto správné. Člověk může být lehce napaden nečistotou druhých. Jediným způsobem, jak tomuto zabránit je naplnit se energií silou naší duše. Síla duše je vždy pohotová a vždy nám může přijít na pomoc.

Čistota v různých částech naší bytosti

Na jakou část naší bytosti bychom měli meditovat pro čistotu?

Sri Chinmoy: Pro to, kde bychom měli meditovat na čistotu neexistuje žádné přísné nebo pevné pravidlo. Někteří z nás by měli meditovat pro čistotu v mysli, někteří by měli meditovat na vitálno nebo na tělo, někteří by měli meditovat na celou bytost. Meditace na celou bytost znamená, že pokud meditujeme půl hodiny, tak se v této půlhodině snažíme meditovat pět minut na srdce. Tímto způsobem se vytvoří čistota v celé bytosti. Potřebujeme vyvolat čistotu skrze aspiraci a meditaci na fyzické, vitálno a mysl. Potom budou srdce a duše zaopatřeny. Duše je vždy čistá, srdce může být občas nečisté, tehdy, když je přepadne nečistota vitálna. Ale má-li srdce volný přístup k čistotě duše, tehdy má bezmeznou čistotu. Světlo duše musí být přinášeno do srdce tak často, jak je to možné.

Poté, co si vytvoříme čistotu ve fyzickém, musíme cítit, že tato čistota musí být udržena. Měsíc můžeme být ve své mysli, ve svém vitálnu a svém fyzickém dokonale čistí, ale pokud zde není stálost, ve chvíli se tato čistota úplně ztratí. Musíme získat něco, co potrvá věčně. Nejprve získáme dočasně chuť čistoty. Získáme-li čistotu na pět minut, budeme vědět, že čistota existuje. Když potom po několika dnech nebo hodinách čistota odejde, cítíme v sobě neúrodnou poušť. Jestliže chceme čistotu stále, musíme z celého srdce vstoupit do života aspirace. Chceme-li mít něco trvale, musíme meditovat na duši, ne abychom duši očistili, ale abychom rozšířili světlo duše do všech částí naší bytosti. Když meditujeme na duši, musíme se modlit k Vnitřnímu Pilotu nebo k naší duši, aby nám dala trvalou čistotu v srdci. Přineseme čistotu duše do srdce, a ona odsud vstoupí do mysli. Poté vstoupí do vitálna a poté do těla. Nejprve začínáme s dočasným zahlédnutím čistoty. Když už jsme získali trochu čistoty, jsme inspirováni, naplněni energií. Vidíme, že máme něco skutečného, ačkoliv to nemusí být trvalé. Jestliže začneme své cvičení něčím lehkým, potom získáme inspiraci a budeme krok za krokem dělat pokrok. Ale jestliže nám někdo začne nabízet úkoly vysokoškolského studenta, když jsme ještě ve školce, přirozeně budeme vyděšeni, sklíčení a naprosto ztraceni. Nejprve musíme zkusit pracovat na problémech, které jsou jednoduché, poté využijeme schopností našich dosažení k tomu, abychom pracovali na těch obtížnějších. Když vyřešíme jednoduché problémy, získáme radost. Naše radost nás připraví na obtížnější problémy.

Jak důležitá je čistota těla?

Sri Chinmoy: Fyzická čistota je nejvyššího významu. Někteří duchovní lidé pomíjí fyzickou čistotu. Necítí, že je důležitá. Ale my se staráme o fyzické, protože cítíme, že je to fyzické, ve kterém žije naše duše, a protože naplnění Božského Poslání se může uskutečnit pouze na zemi v a skrze fyzické tělo. Proto musíme udržovat tělo čisté. Když jsme vytvořili čistotu ve všech částech naší přirozenosti, teprve potom v nás může božská síla vydržet trvale.

Jak se mohu oddělit od svých fyzických tužeb?

Sri Chinmoy: Nejprve, protože jsi přijal duchovní život, se musíš zeptat sám sebe, zda tě touha uspokojuje a naplňuje, či nikoliv. Ve své vnitřní bytosti pocítíš, že tě ani neuspokojuje, ani nenaplňuje. Před tím, než skutečně začneš toužit, máš v mysli předmět, nebo výsledek své touhy a myslíš si, že když dosáhneš toho předmětu, budeš šťastný. Bohužel to, co nakonec získáš, bude pocit frustrace. Jestliže dokážeš cítit tento výsledek dříve, než začneš toužit, budeš lehce moci odvrátit svůj život od tužeb.

Když jsi v běžném světě, představuješ si naplnění touhy ve formě uspokojení. Proto získáváš pokusem naplnit své touhy nějaké štěstí. Ale když svou myslí vstoupíš do fyzické, nebo nižší vitální touhy, jsi polapen. Vstoupíš přímo do čelistí hltavého tygra. Když se zkoncentruješ na touhu, můžeš vnitřně pocítit, že na začátku není žádné světlo, na konci není žádné světlo a uprostřed není žádné světlo. Je zde pouze temnota od začátku do konce a temnota znamená nepřítomnost božského uspokojení.

Pro hledajícího je nedůležitější věcí na světě aspirace. Ale pro neaspirující osobu je věcí, po které baží nejvíce touha. Běžný, neaspirující, nebo dokonce i morálně myslící člověk bude potřebovat touhu, protože stále ještě nemá schopnosti jít za hranice potěšení. Ale ten, kdo se válí v blátě touhy dříve nebo později pocítí, že uvnitř touhy je frustrace, a uvnitř frustrace je zkáza. Pro upřímného hledajícího vyvstává božské uspokojení uvnitř aspirace. Ve chvíli, kdy člověk začne aspirovat, pocítí pravé uspokojení. Toto pravé uspokojení přichází proto, že aspirace má schopnost identifikovat se vědomě a dušeplně s nevzdálenějším koutkem země, s nejhlubším a nejvnitřnějším bytím a s nejvyšším transcendentálním Já. Pocítíš-li opravdovou nutnost aspirace, uvidíš, že fyzické, vitální a mentální touhy přestanou klepat na dveře tvého srdce.

V každém okamžiku se musíš zaměřovat na svůj cíl. Chceš-li se koncentrovat a meditovat na slunce, které vychází brzy ráno, potom se musíš postavit čelem k východu, a ne žádným jiným směrem. Jestliže se díváš na západ a běžíš na východ, zakopneš. Chceš-li si být jist svým cílem realizace Boha, potom se nebudeš dívat za sebe nebo kolem sebe, ale pouze ke světlu. Své fyzické touhy můžeš přemoci pouze tím, že poběžíš ke světlu. Nemysli na své fyzické touhy, mysli jen na svou aspiraci. Každý den máš k dispozici dvacet čtyři hodin. Strávíš-li půl hodiny, hodinu, nebo dvě hodiny přemýšlením o svých fyzických touhách, potom se plně připrav strávit nejméně třikrát tolik času vědomou aspirací. Jinak nebudeš schopni dělat velký pokrok. Buď vnitřním běžcem a vždy se snaž překonat překážky, které ti stojí v cestě. Jestliže poběžíš vpřed s jednobodovým odhodláním, omezení a touhy vymizí z tvého života. Aspirace je jedinou odpovědí. Plač. Pláčeš pro vnější věci, pro vnitřní věci také můžeš plakat. Jestliže jsi schopen plakat upřímně, budeš schopen duchovně létat.

Když myslím, klesám.
Když volím, ztrácím.
Když pláču, létám.

Říkal jsi, že musíme ve své mysli udržovat božské myšlenky, ne nebožské. Jak poznáme božské myšlenky?

Sri Chinmoy: Když máme božské myšlenky, naše vědomí se okamžitě rozšiřuje, zvětšujeme své vědomí. Když máme nebožské myšlenky, svazujeme se. Když říkáme: “Já, můj a mé,” svazujeme se. To jsou lidské nebo nebožské myšlenky. Ale když máme božské myšlenky, okamžitě říkáme “my”. Pokud se v tu chvíli sami sebe zeptáme: “Odkud toto cítění jednoty s lidstvem pochází?” zjistíme, že pochází z našeho Zdroje, který je nekonečné Světlo nebo Bůh.

Pokaždé, když získáte nějakou myšlenku, pokaždé, když jakákoliv představa vstoupí do vaší mysli, pokuste se prosím uvidět, zda tato myšlenka rozpíná vaše vědomí, či vás svazuje. Kdykoliv přijdou jakékoliv myšlenky nebo emoce, prosím snažte se do nich vstoupit a spatřit, zda vás podněcuje vlastnit něco nebo někoho. Jestliže ano, musíte pocítit, že je to nebožská myšlenka. Když se snažíme vlastnit někoho, náhle zjistíme, že již jsme sami vlastněni. Ale je-li to božská myšlenka, nebudeme se snažit nikoho ovládat, budeme se snažit každého osvítit a osvobodit, protože božské je bezmezné, nekonečné.

Ačkoliv jsem lidská bytost, a ne zvíře, někdy se mi zdá téměř nemožné očistit svůj vitální život, jak říkáš, že bych měl.

Sri Chinmoy: Vidíme, že zvířata jsou plny vášně a touhy a že my nejednáme způsobem, jakým jednají zvířata. Ačkoliv jsme stále napůl zvířaty, cítíme, že jsme zvířatům nadřazeni. Ale pokud půjdeme hluboko dovnitř, spatříme v sobě žárlivost, pochyby, nečinnost a úzkost. Proto se duchovní lidé nedívají na zvířata nebo ostatní lidské bytosti spatra. Říkají: “Před deseti nebo patnácti lety, nebo v minulé inkarnaci jsem byl také temny a neosvícený, také jsem měl všechny druhy tužeb a vášní.”

Duchovní Mistr vidí svou vlastní minulost, přítomnost a budoucnost. Vědomě ví, že kdysi dávno se nacházel ve stejných potížích, v jakých jsou jeho žáci nyní. Je si vědom slabostí, které měl před dvěma či čtyřmi nebo šesti inkarnacemi. Ví, že pro jeho žáky je velmi těžké překonat touhy, a ukazuje jim soucit díky svému ztotožnění se s nimi. Ale jeho soucit nebude čekat nekonečně. Jeho soucit bude dynamicky jednat. Řekne svým žákům: “Podívejte, zde je cesta. Před stovkami let jsem začal aspirovat a nyní jsem dosáhl cíle. Nyní také začněte s aspirací. Také dosáhnete cíle.”

Mistr nebude žádat žáky, aby dělali něco, co nemohou udělat. Jestliže řekne žákovi: “Musíš ovládat své smyslové požitky, musíš učinit konec smyslovému životu,” ví, že tento žák má navzdory svým nejhorším sklonům schopnosti to učinit. Ví, že tento žák je skutečně připraven vstoupit z celého srdce do opravdového duchovního života a dosáhnout Nekonečna, Věčnosti a Nesmrtelnosti.

Opravdu cítím, že potřebuji čistotu v mysli, proto jsem začal ráno dělat džapu. Ale po několika stovkách opakování je to pro mne agónie.

Sri Chinmoy: V Indii jsem měl malárii. To je nanejvýš bolestivá choroba. Když máte malárii, neexistuje jediná část těla, kde necítíte nesnesitelnou bolest. Lékem je chinin, který je strašlivě hořký. Velmi mnoho jsem trpěl bolestí způsobenou nemocí a lék samotný byl také nesnesitelně bolestivý. Ale lék mne uzdravil a horečka odešla. Jestliže nemáš čistotu v mysli, budeš se cítit bídně. Džapa je protijed. Jeden trn je uvnitř tebe, a druhý je třeba, abys jej vytáhl. Když se druhý trn dotkne trnu, který je uvnitř, vytvoří to hroznou bolest, dokonce i když se snaží co nejlépe vyléčit tě. Ale když nakonec uspěje, získáš všechnu radost. Proto, když cítíš, že džapa je bolestivá, musíš pamatovat na to, že bolest bude trvat jen několik minut, zatímco bolest tvé mentální nečistoty potrvá roky. Lék není vždy sladký, ale když si nevezmeš lék, nemoc nebude vyléčena.

Co je to psychická bytost a jaká je její úloha v našem duchovním životě?

Sri Chinmoy: Všechno má duši. V této zdi, v tomto stole, ve všem je duše. Všude můžeš spatřit přítomnost duše. Ale psychická bytost existuje pouze v lidských bytostech. Nemůžeš spatřit psychickou bytost v hmotném předmětu nebo ve zvířeti.

Psychická bytost je nesmrtelným dítětem v nás. Je představitelem naší duše. Psychická bytost má nekonečné schopnosti vést nás k nejvyššímu, k nejčistšímu, k Věčnosti. Psychická bytost je uvnitř našeho srdce. Je veškerou čistotou, veškerým světlem, veškerou blažeností. Nejprve letmo zahlédneme tuto psychickou bytost, poté postupně vstoupíme na jeho území. Nakonec si hrajeme s psychickou bytostí a mluvíme s ní. Všechny věci, které můžeme dělat s pozemským dítětem, můžeme dělat s psychickou bytostí. Když cítíme svou jednotu s psychickou bytostí, dá nám to pocítit, že jsme nejen pravými dětmi Boha, ale také, že bez výjimky jednoho dne realizujeme Boha a staneme se Bohem. To je to, co získáváme od psychické bytosti.

Jaké jsou převládající kvality těla, vitálna a mysli?

Sri Chinmoy: Neosvícené fyzické rádo zůstává nečinné. Sama přirozenost fyzického je být neaktivní. Neosvícené vitálno je agresivní. Rádo ukazuje svou sílu. A neosvícená mysl pochybuje a podezřívá všechny a všechno.

Přijmeme-li duchovní život, tělo musí být aktivní. Dokonce i když nejprve běží špatným směrem, měl by zde být alespoň nějaký pohyb. Tělo musí být energické, ale ne neklidné. Jinak ačkoliv fyzické tělo nemusí spát dvacet čtyři hodin denně, bude tělesné vědomí spát. Aspirující tělo je aktivní a energické tělo. Pokud neaspirujeme, jsme v hlubokém spánku.

Vitálno se musí stát dynamickým namísto agresivního. Mělo by se snažit energizovat a inspirovat druhé, namísto toho, aby se snažilo ovládat a ničit ostatní. Mělo by říkat druhým: “Nemařte svůj drahocenný čas. Vstaňte a udělejte něco dobrého pro sebe a pro lidstvo.”

Jasná, čistá, božská mysl, mysl, která je osvícena světlem duše se stane rozlehlou. Bude říkat: “Nemohu být ničím svazována, nebudu nikoho podezřívat, nebudu nikoho snižovat. Naopak, rozšířím své vlastní vědomí a pomohu druhým rozšířit jejich vědomí.”

Vedeme-li duchovní život, získáme takovéto aktivní tělo, dynamické vitálno a osvícenou mysl. Jestliže nepřijmeme duchovní život, musíme se spokojit s tělem, které tvrdě spí, s vitálnem, které je agresivní a destruktivní a s myslí, která je omezená, a která chce pochybovat, kritizovat a podezřívat sebe a celý svět.

Jak se můžeme očistit?

Sri Chinmoy: Jsou rozličné způsoby, jak se očistit. Pokud začínáme, musíme použít systematický způsob dýchání. Když vdechujeme, musíme cítit, že nevdechujeme nic než čistotu. Není to naše mentální představa, je to skutečný pocit, že vzduch, který vdechujeme, není ničím než čistotou. Když vstoupí čistota, je jako proud tekoucí od chodidel nohou až po korunu hlavy. Všechno uvnitř se tímto proudem očišťuje. Jestliže chceme jít dále s touto očistou, můžeme vytvořit čistotu nejen v našich nervových centrech, ale také ve zbytku naší fyzické existence. Pokud budeme dnes opakovat jméno Nejvyššího pětsetkrát a každý den budeme zvyšovat toto číslo o stovku, dokud nedosáhneme dvanácti set a potom z dvanácti set každodenně snižovat počet o stovku, dokud se nevrátíme k pěti stům, uvidíme, že budou očištěny nejen naše jemné nervy a vnitřní orgány, ale také celé naše vnější tělo. Samotná naše existence bude přemožena čistotou. Není nutné používat slovo “Supreme”. Někteří aspirující, kteří praktikovali tento způsob k dosažení čistoty, získali skvělé výsledky opakováním slova “Bůh” nebo “Kristus”. Vnitřní čistota také závisí do určité míry na vnější čistotnosti. Když máme uvnitř sebe něco božského, potom ve vnějším životě bychom se měli snažit mít také tuto božskou kvalitu. Někdy samozřejmě spatříme lidi, kteří jsou navenek velmi hrubí a nečistí, ale kteří mají krásné vysoké duše, dokonce duše, které realizovaly Boha. Ale pro upřímného hledajícího by mělo být vnitřní a vnější stejné. Vnější krása by měla vstoupit do vnitřní krásy a vnitřní krása by měla vstoupit do vnější krásy. Měli bychom se snažit být čistotní, to je naše vnější čistota. Měli bychom se denně sprchovat nebo koupat, a když toto děláme, měli bychom vědomě cítit, že se nejen stáváme čistotnými, ale také, že probíhá očištění vnějšího těla.

Je zcela snadné stát se navenek fyzicky čistými. Ale vitálno a mysl musí být také očištěny. Vitálno může být očištěno pouze skrze vnitřní aspiraci. Mysl může být očištěna pouze tak, že bude ochraňovat jen rozpínající myšlenky. Myšlenka, která nás svazuje, nemůže být nikdy čistá. Jestliže se myšlenka rozpíná od jednotlivce k lidstvu, k celému světu, okamžitě nás činí čistějšími. Čím více se můžeme rozšířit, tím snadnější je pro nás získat čistotu. Když je čistota potlačována, ztrácí svou existenci, ale když se čistota rozšiřuje, zvětšuje svou sílu. Abychom měli mentální a vitální čistotu, měli bychom zkoumat své vnitřní pocity, vnitřní myšlenky a vnitřní představy. Jakmile do naší mysli vstoupí myšlenka, musíme spatřit, zda je to čistá myšlenka, či nikoliv. Nečistá myšlenka nás nejen svazuje, ale její schopnosti jsou omezené. Ačkoliv je ničící, zkáza, kterou zapříčiňuje je omezená. Čistá myšlenka je myšlenkou, která rozšiřuje sebe a naše vědomí. Má bezmeznou sílu.

Existuje ještě jeden postup, kterým můžeme očistit své duchovní nervy, a to skrze osvícení a transformaci. Jak můžeme osvítit tyto jemné nervy? Skrze aspiraci. Jak je můžeme transformovat? Skrze stále narůstající osvícení. Aspirace je jako stoupající plamen, rostoucí k nejvyššímu. Jak roste, osvětluje naši temnotu, nečistotu a vše v nás, co má být transformováno. S rostoucím plamenem aspirace hluboko uvnitř nás můžeme očistit celou naši vnitřní a vnější existenci. Aspirace je nejmocnějším, nejpřímějším a nejúčinnějším způsobem, jak osvítit naši temnotu, a jak se obdařit čistotou. Pro aspiraci se musíme koncentrovat a meditovat. Jestliže se koncentrujeme a meditujeme, naše aspirace v nás dynamicky poroste. Abychom dosáhli čistoty, vstupujeme do světa aspirace. Je to aspirace, co nás může dovést k nejvyššímu, k nejhlubšímu, k nejzazšímu. Aspirace v nás může vytvářet zázraky každou sekundu.

Čistota ve vitálnu

Co je to vitálno?

Sri Chinmoy: Pupeční oblast je oblastí vitálna a pod pupkem leží sféra nižšího vitálna, ve které se skrývají sexuální síly.

Znamená to tedy, že kdykoliv cítím něco z nižší oblasti, je to vitálno?

Sri Chinmoy: Někdy je obtížné rozlišit mezi srdcem a vitálnem. Někdy vystoupí hnutí nižšího vitálna a vstoupí do srdce. Někdy nejsladší radost a světlo srdce vstoupí do vitálna, aby je transformovalo. Předtím, než je transformováno, je vitálno sama nečistota. Ale když do něj jednou vstoupí hojnost čistoty, stane se zcela božskou dynamickou energií.

Co je to vitální žádost?

Sri Chinmoy: Většinou vitální žádosti přichází z velmi nízké úrovně vědomí. Tato úroveň je neosvětlená, nečistá, děsící a zastrašující. Pokouší nás, abychom vedli velmi nebožský a zkažený život. Ti, kteří vedou tento způsob života by měli cítit, že jejich hodina ještě neudeřila. Kromě toho jsou vitální žádosti vždy ničivé. Neobsahují žádné světlo a současně se o světlo nestarají.

Shledal jsem, že ovládnout smysly je velmi obtížné. Jde o vnitřní nebo vnější konflikt?

Sri Chinmoy: Konflikt je uvnitř, ale my můžeme ovládnout své smysly. Potlačováním smyslů je nikdy nebudeme schopni trvale ovládnout. Potlačování nám umožní ovládnout smysly dočasně, ale my musíme nakonec smysly překročit.

Překročit je velmi velké slovo. Jak můžeme překročit touhu či smyslový život? Můžeme to učinit skrze aspiraci. Musíme znát význam těchto dvou slov. Jestliže budeme žít v aspiraci, která stoupá vzhůru, vzhůru, vzhůru, vezme nás nahoru s sebou. Potom automaticky budou smysly očištěny a budou pod kontrolou; smysly či emoce budou překročeny. Ale co se stane, jestliže budeme žít ve stálých touhách? Smysly vystoupí do popředí, hladové, aby byly nasyceny. Máme milióny běžných pošetilých tužeb, které se snažíme naplňovat. Získají-li smysly potravu, stanou se mocnějšími a polapí nás. Pak je nikdy nemůžeme překročit. Jestliže je stále živíme, jak je můžeme ovládnout?

Ale co děláme samotným potlačováním? Volíme negativní cestu. Snažíme se přemoci smysly silou. Ale užitím síly nezískáme radost ani ve svém životě, ani v životech jiných. Bitím své vitální touhy nikdy nemůžeme získat radost. Pouze když do nich vlijeme osvícení, můžeme získat pravou radost. Smysly mohou být přivedeny pod kontrolu pouze transformací a existuje pouze jeden způsob, jak je transformovat. A to skrze stálou upřímnou aspiraci. To je jediný způsob.

Kdykoliv spatřím krásnou ženu, do mé mysli vstoupí sexuální myšlenky. Snažím se je zničit, ale ony přetrvají.

Sri Chinmoy: Jsou dva způsoby, jak vyřešit tento problém. Jakmile uvidíš krásnou ženu, pokus se jen svou vůli povznést celé její tělo na oblohu. Podívej se na ni a zkoncentruj se a vynes ji vzhůru, aby lítala jako drak. Druhý způsob, nejjednodušší způsob je, když spatříš ženu, dívat se jí pouze na chodidla. Indičtí sadhuové radí dívat se pouze na chodidla, ne na oči, ne na obličej. Pokud chceš okamžité osvobození od pokušení, dívej se pouze na chodidla. Dívej se pouze na chodidla a pokus se celým svým vědomím jít hluboko dovnitř. To potrvá pouze chvíli. Buď povznes tu ženu vzhůru, nebo se dívej na její chodidla. Potom okamžitě musí být nižší vitální myšlenky ovládnuty. Mnozí takto učinili a byli velmi úspěšní. Existoval jede velký indický avatár jménem Sri Čaitanja. Říkával všem svým žákům: “I když je to vaše matka, nedívejte se jí na oči, dívejte se jen na její chodidla”.

Ale tyto metody jsou pouze pro začátečníky. Jednou přijde den, kdy se podíváš na ženu otevřenýma očima a svými vnitřními zážitky, svou vlastní vnitřní realizací půjdeš za zdání muže a ženy. Je pouze jedno univerzální Vědomí, není mužské ani ženské. Je pouze jedno vědomí proudící do dvou rozdílných forem. Toto cítění může být rozvinuto pouze s naším vlastním vnitřním rozvojem. Je to velmi pokročilý stav. Právě teď asi necítíme jednotu ani se svými údy. Jestliže dohodím koulí pravou rukou dál než levou rukou, budu pravé ruce přikládat větší důležitost a levé ruce nebudu věnovat pozornost. Viděl jsem mnoho atletů, kteří prokleli svou levou ruku, když potřebovali pomoc levé ruky, dokonce i když není tak silná, jako pravá. Jestliže nedokážeme cítit jednotu dokonce s oběma svýma rukama, jak můžeme být jedním s jinou osobou? Díky aspiraci a vnitřnímu duchovnímu rozvoji se celé stvoření stane našim. Tehdy zde nebude žádná nesnáz.

Proč jste přišel do Ameriky? Všichni Američané se vyžívají v sexualitě. Všichni Američané jsou zvířata. Proč jste přišel do Ameriky pomoci těmto lidem svým duchovním světlem?

Sri Chinmoy: Je Indie nad sexualitou? Nemyslím si, že by byla tak lidnatá, kdyby zde neexistovala sexualita. Zavrhl jste americký život, ale kdo vás přinutil zde zůstat? Jestli vás vitální život Američanů rozčiluje, můžete se vrátit zpět do Indie.

Sexuální život je nyní téměř všeobecnou nezbytností. Není to jen americký problém, nebo indický problém, nebo evropský problém. Jestliže ho člověk chce překročit, je zde cesta: je jí aspirace. Ale člověk nemá právo nenávidět nebo zavrhovat výlučně Ameriku. Jestliže je to choroba, je to všeobecná choroba. Jestliže je to nezbytnost, je to všeobecná nezbytnost pro ty, kteří vědomě nezačali překračovat své nedokonalosti a omezení. Slavný indický Svámí Vivékánanda měl také představu, že Američané nejsou vůbec čistí, že všichni jsou zvířata. Ale Vivékánanda přišel do Ameriky do Parlamentu náboženství v Chicagu, a byla to Amerika, která první přijala jeho světlo, zatímco Indie ho neuznávala.

Očištění a aspirace musí jít společně bok po boku. Jestliže chcete čekat na očištění, než začnete se svou aspirací, potom budete muset čekat navěky. Nikdo není čistý, dokud se neočistil skrze svou dušeplnou aspiraci. Jestliže jedinec věří, že předtím, než se odváží vyslovit jméno Boha, musí být čistý, tehdy se mýlí. Pouze pokud pronáší jméno Boha získává trochu čistoty. Když už má čistotu a opakuje jméno Boha, tehdy se jeho aspirace prohloubí a zintenzívní. Aspirace a očištění kráčejí společně. Aspirace zvyšuje čistotu a čistota zvyšuje aspiraci. Je to vzájemná služba.

Mohl byste promluvit o pohlavní zdrženlivosti v souvislosti s dosažením vyššího vědomí?

Sri Chinmoy: “Vyšší vědomí” je nejasný pojem. Jestliže někdo řekne: “Toto je mé vyšší vědomí,” druhá osoba řekne: “Mé vyšší vědomí je nekonečně výše.” Třetí osoba řekne: “Ach, z mého pohledu, je to všechno nízké vědomí. Když pozoruji tvé vyšší vědomí, vidím, že je rovné mému nejnižšímu vědomí.” Namísto toho používejme slovo “aspirace”.

V své aspiraci musíme poznat, jaký je náš cíl. Musíme poznat, jak vysoko chceme jít. Pro dítě je několik stop velmi vysoko, ale pro dospělého je to zcela nízko, a pro pilota v letadle to není vůbec žádná výška. Když naše aspirace roste, stoupá nekonečně výše, než vyletí jakékoliv letadlo. Jestliže chceme vést obyčejný život a mít jen malou aspiraci, můžeme. Ti, kteří mají malou aspiraci, jsou lepší než ti, kteří nemají vůbec žádnou, protože se snaží získat alespoň trochu světla. Po nějaký čas zůstávají ve světle, a nějaký čas zůstávají v temnotě. Jsou přesně jako batolata. Jejich schopnosti jsou velmi omezené. Ale opět, jsou lidé, kteří chtějí zůstat ve světle dvacet čtyři hodin denně. Pro ty, kteří se chtějí dotknout Nejvyššího, je fyzická zdrženlivost nezbytná. Za všechno musíme platit nějakou cenu. Čím výše stoupáme s naší aspirací, tím větší je naše blaženost. Aspirující musí vědět, co chce. Jestliže je jeho konečný cíl Nejvyšší, potom se musí postupně vzdát pohlavního života. Ale jestliže přestane s pohlavním životem najednou, bude odsouzen ke zkáze. Vnitřní očištění musí být dosaženo postupně.

Jestliže jsme něco dělali po mnoho let a náhle s tím přestaneme, tato náhlá změna může ovlivnit naše zdraví. Ale pokud to uděláme postupně, potom nás to neovlivní. Po staletí v mnoha minulých inkarnacích jsme se oddávali sexu. Potom jsme začali aspirovat a chceme dojít k Nejvyššímu.

Když získáme vnitřní zkušenosti, celé naše bytí bude zaplaveno blažeností a extází. Potom uvidíme rozdíl mezi fyzickým životem a duchovním životem, mezi opravdovou potravou a hlínou. Když jsme byli děti, jídávali jsme hlínu, bláto, kamení a všechny druhy nebožských věcí. Tehdy jsme si mysleli, že je to nejchutnější jídlo. Ale když už jsme dospělí, jíme pouze řádné jídlo. Podobně, když jsme dětmi v duchovním životě, také máme požitek z nebožských věcí. Ale když vyrosteme, vidíme, že tyto požitky jsou nečisté a nebožské. Tehdy jsme připraveni se jich vzdát.

Kdyby každý následoval duchovní cestu, nastal by čas, kdy by se všichni vzdali svého sexuálního života. Kdyby to udělal každý, nebylo by více inkarnací!

Sri Chinmoy: Jak víte, že by nebylo více inkarnací? Mýlíte se, protože jste bohužel nevstoupil do oblasti duše.

Lidské plození je jednou cestou, jak přivést lidský život na zem. Podléháte dojmu, že pokud by všichni přestali se svým sexuálním životem, nemohly by na svět přijít žádné duše. Bohužel nevíte, že ve vitálním světě, v intuitivním světě, a v ostatních světech je mnoho duší, které by mohly přijít bez tohoto procesu. Duchovní Mistři to v duchovním světě vidí. Tyto duše přijmou lidskou formu, aniž by prošly běžným procesem. Během několika století sám uvidíte, jak se to uskutečňuje.

Víte, že kdysi jsme všichni byli ve zvířecím království. Byli jsme všemi druhy zvířat. A když jsme se nyní stali lidskými bytostmi, zmizela všechna zvířata? Ne! Stali jsme se lidskými bytostmi, ale stále kolem sebe vidíme zvířata. Náš vývoj pokročil velmi daleko, a nyní jsme v procesu realizace Boha. Ale jsou lidé, kteří realizovali Boha před tisíci lety, a kteří jsou nyní zbožštění nadlidé, transformované bytosti. Když přijdou do světa, uvidíte stejný rozdíl mezi nimi a běžnými lidmi, kteří neaspirují, jako mezi námi a zvířaty, kterými jsme kdysi byli. Kdyby vám realizovaný člověk ukázal svůj vnitřní svět, svůj vnitřní Mír, vnitřní Světlo a vnitřní Sílu, potom byste viděli nezměrný rozdíl mezi sebou a jím.

V budoucnosti budou duše sestupovat do světa, aniž by procházely procesem lidského plození. Boží vše překračující stvoření nikdy nedojde konce. Kdybyste byl býval schopen vstoupit do nejvyššího druhu meditace, byli byste schopen spatřit budoucnost a uvidět, jak duše budou v budoucnu sestupovat na zem. Nyní jste učinil pokrok, jste lidská bytost. Ale kdysi jste byl zvíře. Nepředstavitelný rozdíl mezi zvířetem a lidskou bytostí je podobný jako rozdíl, který uvidíte mezi lidskými bytostmi, jaké jsou na zemi nyní a božskými lidmi, kteří budou žít na zemi v budoucnu.

Psychoanalytici nám tvrdí, že pokud dokážeme vynést naše sexuální touhy na povrch a vyjádřit je, staneme se emocionálně dospělými. Ale duchovní učitelé říkají, že sexuální touha stojí na cestě vnitřního růstu. Kdo má pravdu?

Sri Chinmoy: Freud prohlásil, že sex je prakticky ve všech vztazích, počínaje vztahem novorozenec — matka. S tímto nesouhlasím. Freudovi se nepodařilo postřehnout sladkou čistotu a kvalitu sebedávání opravdové mateřské lásky. Ačkoliv Freud byl ve svém poli průkopníkem, jiní pokročili od jeho časů mnohem dále. Jeden z jeho kolegů, Carl Jung, nesouhlasil s Freudovým omezeným pohledem. Jung kladl větší důraz na vykvétání duše, na vnitřní květinu. Říkal, že v duši leží intuice, psyché a pohnutky nevědomí s jejím nahromaděným poznáním a zkušeností mnoha životů. Duše je zdrojem uzdravení a vnitřního růstu a je v přímém doteku s moudrostí Za.

Je bláhové snažit se redukovat všechny lidské a božské podněty na takzvaný sexuální pud. Když vstoupíme do duchovního života, samotná naše aspirace nás může živit a podporovat, přinášet do našeho života světlo vědomí. Potom na všechny zkušenosti reagujeme odlišně. Události života vědomě vidíme ve světle duše namísto toho, aby vypadaly jako problémy, které musíme řešit.

Můj duchovní Mistr mi řekl, že vitální požitky a duchovní život se mohou doprovázet. Ale zjistil jsem, že když řídím touto filozofií, je má meditace naprosto mizerná. Jak se mohou vitální požitky a meditace provázet?

Sri Chinmoy: Musíte požádat svého Gurua, aby vám pomohl vyřešit tento problém. Pravděpodobně jste nepochopil, co mínil těmito požitky. Měl byste mu napsat, nebo se zeptat některého svého staršího duchovního bratra, v něhož máte důvěru, co jeho filozofie skutečně říká o vitálních požitcích. Protože jste jeho žákem, měl byste sledovat jeho cestu a jeho filozofii. Jestliže zjistíte, že filozofie vašeho Mistra ve skutečnosti povoluje tento druh vitálních požitků a vy stále budete cítit, že nemůžete dosáhnout naplnění tím, že se jí budete řídit, potom byste měl opustit cestu tohoto Mistra a nalézt takovou, která vás ve vašem duchovním životě dovede dále.

Někdy se cítím, jako dvě odporující si osoby. Mohl bys prosím vysvětlit tento pocit?

Sri Chinmoy: Každý jednotlivec má dvě bytosti: dožadující se vitálno a odevzdávající se srdce. Rozpor mezi těmito dvěma je ve vás denně přítomen. Na sklonku dne, pokud jste byli vědomí, budete vědět, kolikrát jste stranili srdci a kolikrát jste se postavili na stranu vitálna.

Emoce

Je nějaký rozdíl mezi emocemi a vitálnem?

Sri Chinmoy: Emoce a vitálno jsou dvě rozdílné věci. Můžete říci, že vitálno je domem a emoce jsou nájemníkem v tomto domě. Nejvíce převládajícími emocemi jsou vitální emoce. Ale emoce mohou být také v těle, mysli a v srdci. Emoce v těle obvykle znehodnocují naše vědomí. Emoce v nečistém srdci nás oslepují a svazují, zatímco emoce v čistém srdci nás osvětlují a osvobozují. V mysli jsou také nějaké emoce, ale mysl je od přírody suchá, a nevlastní tento druh bujných nebo nekontrolovatelných dětských emocí vitálna. Když říkáme: “To je ale emocionální člověk,” poukazujeme tím na jeho neukázněné a neosvícené vitální emoce. Tyto emoce obvykle pochází ze dvou center pod pupečním centrem.

Někteří z vás mne velmi rozlaďují svými emocionálními vitálními problémy. Prosím pokuste se očistit svůj vitální svět. Budu nanejvýš hrdý na každého z vás ve chvíli, když spatřím očištění vašeho vitálna. Nadmu se božskou hrdostí, že mé duchovní děti jsou skutečně čisté.

Jestliže zde není žádná snaha transformovat vitální emocionální život do nejčistšího duchovního života, potom všechny vaše duchovní aktivity budou určitým druhem sebeklamu, a kde je sebeklam, tam není realizace Boha. Mnoho takzvaných aspirujících cítí, že mohou podvádět svého duchovního Mistra. Předstírají, že jsou nejčistější panny a osoby žijící v naprostém celibátu. Ale Bůh dal pravým duchovním Mistrům třetí oko, které je plně otevřené. Jsou si vždy vědomi nedokonalostí a nedostatků aspirujících.

Dokážete-li přeměnit své vitální emoce do božských emocí, tyto božské emoce nejsou špatné. Když používáte emoce pro potěšení a požitky, potom si ničíte svůj vnitřní život. Ale používáte-li je pro vnitřní odhodlání, pro sebeosvobození, potom jsou emoce vaší nejmocnější silou. Prosím používejte je tímto způsobem, jako svého vnitřního pomocníka.

Je špatné pro duchovně aspirující ukazovat navzájem veřejně fyzicky svou náklonnost k druhému?

Sri Chinmoy: Veřejné předvádění emocí může vést u duchovně aspirujících k vážným problémům. Můžeš cítit, že tvé vědomí je po všechen čas velmi vysoko, ale vědomí tvého aspirujícího bratra, nebo sestry nemusí být tak vysoko jako tvé. Nemáš právo vytvářet v nich svým chováním nebožské myšlenky. Máš všechna práva dělat si v soukromí, co se ti zachce, ale na veřejnosti bys měl mít na paměti také práva druhých. Zda je tvé vědomí na nejvyšší úrovni či nikoliv, nechť posoudí Bůh. Ale tvé chování může znesnadnit druhým udržet si jejich vědomí vysoko. Mají-li kapku aspirace, tvé předvádějící se chování může jejich aspiraci snížit. Přišli jsme na svět inspirovat druhé. Jestliže jejich aspirace poklesne kvůli nám, potom pácháme skutečný zločin proti jejich duším. Jestliže cítíš, že tvé emoce jsou dostatečně čisté, potom v soukromí dělej, co se ti zachce.

Někdy si druzí mohou stěžovat na tvé chování, protože děláš něco, co si oni sami přejí dělat, ale čeho se neodváží. V tomto případě si stěžují ze žárlivosti. Ale v případě některých lidí v tom není obsažena žárlivost. Jsou jednoduše slabí, nejsou ještě silní a pevní ve své aspiraci, takže jejich vědomí a jejich aspirace poklesne, když vidí, jak se jejich přátelé políbí nebo obejmou, nebo se jen dotknou. Nějaký mladý chlapec může usilovat ovládnout svůj vitální život, a ačkoliv můžeš být lepší než on, můžeš snížit jeho vědomí a znovu probudit jeho nižší vitálno. Z tvé strany je to velmi špatné. Jestliže cokoliv, co děláš, snižuje inspiraci a aspiraci některých tvých duchovních bratří a sester, potom bys to měl přestat dělat z laskavosti, lásky a ohledu na ně.

Fyzická výměna lásky mezi dívkami je nanejvýš nezdravá, a to samé je pravda pro chlapce. A také když manžel ukazuje svou náklonnost jiné ženě, nebo manželka ukazuje svou náklonnost jinému muži.

Měli bychom se snažit pomáhat druhým s jejich emocionálními problémy?

Sri Chinmoy: Jednou se jeden můj žák, který je psycholog, pokusil pomoci dvěma ženám s jejich emocionálními problémy. Jedna chtěla spáchat sebevraždu a druhá chtěla opustit svého manžela. Co se stalo? Zatímco se pokoušel vyléčit jejich vitální slabosti, byl napaden a polapen jejich nižšími vitálními silami.

Kdo ho prosil, aby jim pomáhal? Pouze jeho vlastní ego. Ty ženy za ním nepřišly pro řešení svých nižších vitálních, sexuálních problémů, ale pro pomoc se svými obavami a starostmi. Někteří lidé jsou upřímní ve svých snahách pomáhat druhým, ale nevědí, že ve chvíli, kdy se pokusí pomoci a někoho vyléčit, všechny nedokonalosti pacienta přijdou a napadnou jej. Potom jsou ztraceni, naprosto ztraceni. Naštěstí byl tento žák dostatečně upřímný. Přišel za mnou s oběma pacienty a nyní jsou všechny problémy vyřešeny.

Když někdy stojím vedle nějakého člověka, cítím velké teplo a výměnu energií, zdá se mi, jako by šlo o spojení našich srdcí, a určitý stupeň vzrušení. Je to něco na co bych měl být opatrný, nebo něco, do čeho bych se měl vrhnout, nebo bych to jen měl nechat dít se, když se to stane?

/
Sri Chinmoy:/ Rozšíření srdce je velmi dobré, velmi potřebné. Ale musíme vědět, že to, co někdy rozšiřujeme je nižší vitálno místo srdce. Když máš takový zážitek, jaký popisuješ, prosím, buď velmi vědomý. Rozšíření srdce, psychického srdce, čistého srdce je velmi dobré. Ale velmi často namísto toho vyjde do popředí nečisté vitálno.

Jak můžeme bojovat proti temným, tmavým emocím, které dnes svět vyvrhuje?

Sri Chinmoy: Je pouze jeden způsob, jak s nimi zacházet. Musíme cítit, že svět není kolem nás nebo před námi, ale hluboko v nás, proto se musíme snažit dosáhnout vlastní čistoty a transformace naší přirozenosti. Čím více jsme vnitřně očištěni a přeměněni, tím dříve se uskuteční transformace světa.

Když se cítíme plni radosti po většinu času, znamená to, že je s námi Bůh spokojen?

Sri Chinmoy: Jestliže jsme spokojení a šťastní, Bůh je spokojen. Ale musíme vědět, zda zažíváme pravé štěstí, či nikoliv. Někdy jsme falešní lidé. Získáváme potěšení, když si se svými přáteli vyměňujeme všechny možné druhy vitálních pomluv. Začneme na někoho žárlit, a když se té osobě nezadaří, získáme zlomyslnou radost. Na tuto nečistou radost musíme být opatrní. Musíme vědět, zda zakoušíme potěšení, nebo čistou radost. Pravá radost znamená okamžité rozšíření. Jestliže zakoušíme pravou radost, naše srdce se okamžitě rozšíří. Skutečně roztáhneme své perutě a budeme cítit, že létáme na božské obloze svobody. Svět v celé své délce a šířce se stane naším, ne abychom mu vládli, ale coby rozšíření našeho vědomí. Staneme se skutečností a rozsáhlostí. Ale pokud to je jen vitální potěšení, potom vitálno získá určitý druh síly. Budeme jako slon a budeme cítit, že můžeme podupat celý svět.

Když se oddělujeme od jedince, který učinil něco špatně, a získáváme z toho uspokojení, tehdy vychází do popředí náš pocit nadřazenosti. Pouze tehdy, když máme pravý pocit vnitřní jednoty, stáváme se skutečně jedním se samou rozsáhlostí. Poté do nás nemůže vstoupit žádný strach, žádná pochybnost, žádná žárlivost, žádná úzkost, žádné omezení.

Jestliže zakoušíme pravou radost, můžeme cítit, že Bůh je námi potěšen. Nevětším dosažením Boha je naše radost. Když jsme nešťastní, bídní a sklíčení, hostíme nebožské, nepřátelské síly. Ale pokud dokážeme cítit, že něco dáváme Bohu, tehdy jsme opravdu šťastni. Nejhlubší Boží radost je v přijímání našich darů.

Jak mohu vyjádřit lásku a manifestovat ji ve fyzickém světě?

Sri Chinmoy: Jestliže chceš vyjádřit a manifestovat božskou lásku ve fyzickém světě, musíš použít svou duchovní sílu vůle. Tato síla vůle není agresivní, je úplným odevzdáním se. Silou své vědomé jednoty s Vůlí Nejvyššího budeš schopen vynést do popředí svou duchovní sílu vůle. Když to Nejvyšší schválí, automaticky a spontánně získáš způsob, jak použít božskou sílu vůle, abys vyjádřil lásku k lidstvu. Když opravdu máš tuto božskou sílu vůle, dokonce i v nevědomých pohybech bude zářit tvá čistá láska. Lidé kolem tebe budou nepochybně cítit božskou lásku a získají z tvé božské přítomnosti nejvyšší prospěch.

Lásku také můžeš vyjádřit a manifestovat ve fyzickém světě skrze čistou meditaci. Když jsi ve své nejhlubší meditaci, pokus se cítit svou nejčistší lásku. Potom mysli na osobu, kterou miluješ. Tím, že se na ni zkoncentruješ, můžeš ji naplnit čistou božskou láskou. Pohledem oka duše na osobu můžeš manifestovat lásku ve fyzickém světě.

Touha

Jsme na zemi jen proto, abychom toužili? Je touha jedinou nutností?

Sri Chinmoy: Jsou dva důvody, proč jsme na zemi: jedním je toužit a druhým je aspirovat. Musíme začít svou cestu s touhou a musíme zakončit svou cestu s aspirací. Není možné začít aspirací. Pokaždé, když přijmeme lidskou inkarnaci, začínáme svou cestu s touhou. Když jsme mladí, většina z nás se stává obětí touhy. Později, vidíme potřebu aspirace a pustíme se do duchovního života.

Jaký je rozdíl mezi touhou a aspirací? Touha nás svazuje. Vždy si přejeme více a více a více. Pokud máme jeden dolar, pokusíme se získat dva dolary. Ale toto rozšiřování provádíme v nevědomosti a temnotě, takže nakonec jsme svou vlastní touhou svázáni. Dokonce, máme-li deset domů, nezískáme žádnou vnitřní spokojenost. Budeme svázaní svým majetkem. Ale když aspirujeme, modlíme se za Světlo, Mír, Blaženost a Sílu. Každá modlitba je rozšířením naší vnitřní svobody. Ve světě touhy má rozšiřování své meze, ale ve světě aspirace není žádná mez. Ze všech božských vlastností, kterých dosahujeme, získáváme v hojném množství svobodu.

V lidské existenci nalézáme jak touhu, tak aspiraci. Nemůžeme postavit touhu na stejnou rovinu jako aspiraci, protože jsou to dvě zcela odlišné věci. V touze je vždy napětí, strach a úzkost. Toužíme po něčem, ale ve stejný okamžik cítíme, že naše touha nebude naplněna, protože jsme ubozí. Ale aspirace je velká radost a velké blaženost. Dokud jsme stále na zemi, musíme si být vědomi, o co usilujeme, zda je to rozšíření našeho vědomí nebo zveličení našeho ega. Spící lidská bytost bude toužit, zatímco probuzená lidská bytost bude aspirovat. Nutnost touhy bude na zemi existovat tak dlouho, dokud se budeme starat o svět víc, než se budeme starat o Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost.

Na zemi pracuje touha i aspirace. Ale přijde den, kdy bude celý svět přeměněn. Tehdy nebude žádná nutnost ani pro touhu, ani pro aspiraci. Nebude existovat nic než božská manifestace Nebes zde na zemi. Když skutečně aspirujeme se spontánním vnitřním podnícením naší duše, vidíme, že v samotné naší aspiraci je Boží schválení, Boží souhlas a Boží naplnění.

Když říkáš, že musíme ovládat své touhy, abychom realizovali Boha, znamená to, že touhy budou kolem navždy, ale budou pod kontrolou naší duše?

Sri Chinmoy: Právě teď naše touhy nejsou pod žádnou kontrolou. Naše aspirace je pod kontrolou duše. Když aspirujeme, duše nám říká, abychom něco udělali, a my to uděláme. Ale když jsme oběťmi hojných tužeb, dokonce i když nám duše říká, abychom něco nedělali, neposloucháme ji. Stejně tu věc uděláme. Ale nakonec duše získá svou právoplatnou svrchovanost. Co se děje je toto: nadřízený úředník přijde poprvé do kanceláře, aby nahradil někoho, kdo odešel. Zpočátku, se mu obyčejní nižší úředníci v jeho kanceláři posmívají. Dělají všechno špatně a odmítají ho poslouchat. Nadřízený úředník pozoruje situaci ve svém úřadě, ale ví, že je nade vším. Postupně prosadí svou autoritu. Když nižší úředníci vidí jeho moc, bojí se a poslouchají ho.

Podobně, v duchovním životě duše zpočátku snáší vše. Tělo, vitálno a mysl jsou neukázněnými členy rodiny. Posmívají se a neposlouchají duši. Jsou jako neposlušné děti, které se nechtějí koupat. Stojí před vanou, ale cítí, že voda je velmi studená či velmi nepříjemná, a nechtějí do ní vstoupit. Poslušné děti vstoupí do vany samy a řádně se vykoupou. Tady je s nimi matka velmi spokojená. Situaci s neposlušnými dětmi pozoruje půl hodiny, a když vidí, že nepůjdou do vany samy, jednoduše je dovnitř strčí sama a donutí je okoupat se.

Duše také po nějaký čas vyčkává. Uvnitř duše je neústupná Vůle Nejvyššího a Božího nekonečného Světla, ale duše čeká, až udeří její hodina. Přijde čas, kdy skrze duši bude uplatněna božská Vůle, ale zpočátku duše zůstává svědkem. Sleduje, kdo je dobrý a kdo je špatný. Duše vítá dobré a božské členy rodiny, kteří ji poslouchají. Jim říká: “Poběžme společně.” Co se týče špatných členů rodiny, kteří úmyslně vytváří problémy, duše přednese jejich případ Nejvyššímu. Jednoho dne Nejvyšší řekne: “Nyní nastal čas, ukázat tvé božské světlo skrze tvou božskou autoritu.” To je Boží Hodina, kdy duše zažene temnotu tisíců let z lidského vědomí.

Jak se můžeme vyvarovat touhy po plodech činnosti?

Sri Chinmoy: Nejprve musíme pochopit slovo “touha”. Když naplníme touhu, můžeme se cítit na chvíli šťastni, ale brzy budeme mít jinou touhu, kterou budeme chtít naplnit. Naplnění jedné touhy nám nedá nepomíjející radost a mír. Dokonce naplnění našich nejmilovanějších tužeb nás neodradí od touhy po něčem jiném. Je-li naplněna dnešní touha, zítra pláčeme pro něco jiného. Když zítřejší touha je naplněna, pozítří jsme přemoženi nějakou jinou touhou.

Pokud žijeme ve světě touhy, naše žebrání a pachtění nemá konce. Ve vztazích k našim blízkým a drahým se stále svazujeme pláčem pro určité výsledky. Touha nás vždy přivádí vždy do jednoho bodu, a to je fyzické tělo. Jak můžeme být osvobozeni z této vězeňské cely? Jedině skrze aspiraci. Když kráčíme po cestě aspirace, sama nám řekne, že cíl a cesta jsou jedním. Cílem je nekonečná, věčná Blaženost a cestou je cesta aspirace. V samotné cestě vidíme cíl.

Ale jak se můžeme osvobodit od touhy po plodech činnosti? Když pracujeme, přirozeně chceme výsledky. Jestliže cítíme, že to jsme my, kdo něco dělá, potom budeme plakat pro výsledky. Ale cítíme-li, že to nejsme my, kdo pracuje, potom se nebudeme starat o výsledky. Cítíme-li, že pracuje či studuje někdo jiný, potom se nebudeme zajímat o výsledky. Takže ciťme, že v nás a skrze nás pracuje někdo jiný. Kdo je tento někdo? Je to Bůh. Je-li Bůh Tím, kdo koná, potom je to On, kdo musí myslet na výsledky. Nejjednodušší cestou, jak se osvobodit od touhy po plodech činnosti, je cítit, že nejsme tím, kdo koná, že Bůh je věčně Jediným, který koná, a že koná v a skrze nás, proto výsledky jsou Jeho starostí. Prosím, snažte se hrát roli vědomého nástroje nebo kanálu, v němž a skrze nějž by konalo Božské. Musíme cítit, že Bůh je nekonečný a my, že jsme Božími dětmi. Pak nebudeme moci být nikdy spokojeni, dokud a pokud se nestaneme tím, co On má, a tím, čím je. Udržujeme-li v mysli, že nekonečné Světlo, nekonečná Blaženost a nekonečná Síla, kterou má Bůh, budou nakonec naše, protože jsou našim rodným právem, našim božským dědictvím, potom začneme naši cestu k odlišnému cíli. Ta cesta je cestou aspirace. Tímto způsobem se vyhneme pláči po plodech činnosti.

Manželství

Jaké je místo sexuálního života ve vašem duchovním centru?

Sri Chinmoy: Jsem veškerou láskou a zájmem, ale do určité míry jsem přísný. To je prostě nezbytné. Naše centrum je zasvěceno nejvyššímu Světlu a Pravdě. Přišel jsem do světa s velmi vysokým posláním. V každém okamžiku pracuji pro manifestaci Nejvyššího. Očekávám, že všechny mé duchovní děti budou upřímně se mnou a pro mne, jako jsem já s nimi a pro ně. Každý z nich musí vědět, kde stojí ve svém zasvěcení Světlu. Chce-li člověk pravou jednotu, vědomou jednotu s Bohem, živočišný sexuální život nemůže být nikdy tolerován nebo povolen. V životě každého existují omezení a nedokonalosti, ale tyto mohou a musí být transformovány.

Často lidé cítí, že mohou v našem duchovním centru vést jakýkoliv druh romantického života, protože vědí, že Guru je veškerým Soucitem. Ale nad Guruem je někdo nazývaný Nejvyšší, který mi nedovolí připustit takovéto věci.

Protože jsem váš duchovní vůdce, jsem nucen připomenout vám všem, abyste si vzpomněli, proč jste přijali tuto cestu. Sri Chinmoy centrum je pro realizaci Boha a pro manifestaci Boha, ne pro romantický život. Jestliže chcete běžný život, potom jste úplně svobodní, abyste si našli přátele mimo Centrum. Ale nepřicházejte sem se záměrem získat druha pro svou duši. Nejsem schopen nabídnout vám druha vaší duše. Přišel jsem do světa pouze, abych vás dovedl k vašemu cíli, ne, abych vám našel manžela nebo manželku.

Chcete-li vstoupit do manželského života, dokud mne budete uspokojovat svou aspirací, navždy zůstanu vašim duchovním Otcem. Ale svou aspirací musíte těšit Nejvyššího ve mně. Nemůžete těšit Nejvyššího ve mně, když na mne budete svalovat vinu kdykoliv, když uděláte ve svém vitálním životě něco špatně, nebo pokud cítíte, že jsem odpovědný za vaše milostné vztahy. Jestliže očekáváte, že převezmu odpovědnost za váš nekontrolovaný vitální život, potom budete rozčarováni.

Doporučuji mladším manželským párům, aby duchovně rostli pomalu, jistě a spolehlivě. Po několika letech manželství, nebo poté, co mají jedno nebo dvě děti, se musí vztah mezi manželem a manželkou změnit ve vztah mezi bratrem a sestrou. Jestliže skutečně chcete nejprve a přede vším Boha, musíte cítit, že všichni muži jsou vašimi bratry a všechny ženy jsou vašimi sestrami. Ti, kdo jsou stále aktivní v romantickém světě, se musí nejprve naučit cítit rozdíl mezi uspokojením, které získají ze svého romantického života a z uspokojení, které získají z aspirace své duše. Potom musí svou vnitřní aspirací tvarovat své vnější životy. Nejdůležitější věc je snažit se těšit Nejvyššího ve mně.

Jaký účel má spojení mezi mužem a ženou?

Sri Chinmoy: Když dochází ke spojení mezi mužem a ženou, každý z nich přičítá tomuto činu důležitý nebo nedůležitý význam. Ale v nejvyšším, nejhlubším duchovním životě, když přichází do popředí realizace jednoty s celým lidstvem, toto běžné lidské sjednocení neslouží žádnému účelu. Člověk může mít fyzické vztahy s někým stokrát, ale ke skutečné jednotě, vnitřní jednotě nedojde. Naplněni budeme pouze tehdy, když dokážeme ustanovit jednotu naší duše s druhou osobou. Pouze když se dokážeme osvobodit ze sítí nevědomosti, a když dokážeme realizovat celou zemi jako svou vlastní, když cítíme, že celé lidstvo je zcela naše vlastní, pouze potom můžeme získat pravou jednotu. Ve srovnání s všeprostupujícím sjednocením duchovní jednoty, kterou můžeme mít, není fyzické sjednocení žádným sjednocením

Toto vše vám říkám z přísně duchovního hlediska. Než můžeme zamítnout běžné lidské vztahy, musíme dosáhnout určité úrovně. Mnohokrát přišli žáci v Indii za svým Mistrem a řekli mu, že v lidském spojení není žádná radost. Tito opravdoví studenti pak vstoupí do hlubšího duchovního života a získají nejvyšší radost a nejčistší blaženost z vnitřního spojení se svým Nejvyšším Milovaným. Blaženost a potěšení jsou dvě různé věci. Jestliže se člověk stará o vnitřní duchovní život, získá blaženost. Jestliže se člověk stará o běžný lidský život, získá potěšení. Po potěšení nutně musí následovat frustrace, protože v potěšení není trvalé uspokojení. Ale sama blaženost je vše naplňující. Tuto blaženost získáme jen v duchovním spojení s Božským, s naší vnitřní bytostí. Musíme vědět, co chceme. Chceme-li potěšení, spojení mezi mužem a ženou nám na chvíli postačí. Ale pokud chceme blaženost, která je nektarem Nesmrtelnosti, která je nesmrtelnou Blažeností, potom se musíme pustit na cestu duchovnosti a ustanovit nadzemské spojení mezi člověkem a Bohem.

Můžeš prosím, promluvit o manželství ve vztahu k duchovnímu životu?

Sri Chinmoy: Každá duše je božskou částí Boha. Manželství je posvátná věc. Manželství může být něčím velmi duchovním. V mnoha manželstvích vidíme, že manžel je duchovní a žena je neduchovní, nebo naopak. Když se toto stane, oba jsou chyceni v přetahování lanem. Manžel nemůže udělat uspokojivý vnitřní pokrok a manželka nemůže udělat uspokojivý vnější pokrok. Ale pokud manžel i manželka jsou se stejným Guruem a mají v tohoto Gurua nejvyšší víru, potom mohou společně udělat velmi rychlý pokrok Protože mají v Gurua víru, přinese on dolů nejvyšší Sílu, aby jim pomohla, vedla je a tvarovala je.

Manželství není v některých případech nutné. Ti, kdo prošli rodinným životem bídy a zklamání, by neměli opakovat stejnou chybu. Ale ti, kdo jsou mladí a svěží, kdo chtějí mít most mezi vnitřním světem a vnějším světem nebudou chybovat, když vstoupí do manželského života s vhodným duchovním partnerem. Jestliže je vnitřní nutnost požádá, kdykoliv se toho pouta vzdají. Všechno závisí na tom, zda Bůh chce, aby jednotlivci byli v manželství, nebo zda chce, aby zůstali svobodní. Žádný svobodný člověk by se neměl cítit nadřazený ženatým. Bůh je může vzít k Sobě rychle, velmi rychle, skrze manželský život stejně tak, jako skrze nemanželský život.

Je vlastní očištění obtížnější, protože jsme manželé?

Sri Chinmoy: Jestliže tvé nižší vitálno je velmi silné a potřebuje očištění, potom nejrychlejší cestou k očištění je stálá aspirace. Ale pokud toto není možné, jestliže zjistíš, že získat dostatečnou radost na tvé duchovní cestě je obtížné, jakýkoliv duchovní partner, kterého přijmeš, musí také náležet ke tvé duchovní cestě. Jestliže tvůj duchovní partner náleží k nějaké jiné duchovní cestě, bude mezi vámi ohromný rozpor. Každý z vás bude říkat, že jeho cesta je nejlepší. Bude zde bitva mezi ideami a ideály těchto dvou cest. Ale pokud oba z vás sledují stejnou cestu, potom každý z vás může inspirovat druhého. Ten, kdo bude mít v daný okamžik více rychlosti, se pokusí pomoci svému partneru napřed.

Co potřebuješ skutečně pro očištění je aspirace. Ale nemuč sám sebe. Potlačování je velmi špatné. Během postupu očišťování musíš zmenšit na nejmenší míru nižší vitální potřeby, jako je kouření, pití a nebožský emocionální život. Tímto způsobem můžeme dělat stálý pokrok, pomalu a stále. Ale nepokoušej se potlačit vše najednou. Tvé vlastní očištění bude nanejvýš obtížné ne proto, že jsi buď ženatý nebo svobodný, ale protože se je snažíš vynutit. V tom případě to bude nejen nanejvýš obtížné, ale naprosto nemožné.

Zmínil jsi, že rolí manžela je ticho a rolí manželky je síla. Co tím vlastně míníš?

Sri Chinmoy: Rolí muže je tvoření, rolí ženy je projevování. Máme ve zvyku myslet, že když jsme velmi aktivní a získáváme nějaké výsledky, je to pravé tvoření. To ale není skutečnost. Ve skutečnosti můžeme tvořit, pouze když jsme v hlubokém vnitřním tichu. Když už jednou něco je vytvořeno, potom to musí být za nějakým účelem použito. To je rolí manželky. Ona je silou. Manžel v tichosti přitáhne vše z vyšších a hlubších úrovní. Žena musí tuto pravdu vstřebat a rozdat ji dětem, nebo celému lidstvu. Jeden musí přinést Božskost a jeden ji musí rozdat. V nejsvětštějším smyslu manžel pracuje a získává peníze. Manželka užívá tyto peníze, aby se starala o rodinu. Oba jsou stejně důležití.

Praktické metody k získání čistoty

Jaký je nejúčinnější způsob, jak mohu dosáhnout čistoty?

Sri Chinmoy: Nejúčinnějším způsobem, jak ve tvém případě dosáhnout čistoty, je skrze vědomé nabízení svého životního dechu Nejvyššímu. Brzy ráno sedmkrát vědomě vdechni, a když vdechuješ, snaž se cítit, že ve skutečnosti vdechuješ skrze srdce, a ne nosem. Snaž se cítit, že tvůj dech vstupuje skrze tvé srdeční centrum. A když vydechuješ, pokus se cítit, že tvůj dech stoupá vzhůru, vzhůru k vrcholku hlavy a ven skrze lotos tisíce okvětních plátků — korunní centrum na vrcholku hlavy. Jestliže dokážeš cítit, a nejen si představovat, že dýcháš skrze své srdce, vstoupí okamžitě čistota a začne v tobě obíhat a pracovat. Když čistota začne vykonávat svou úlohu, nečistota z pupečního a nižších center odejde vzhůru a je propuštěna.

Nejprve božští vojáci vstoupí a vidí, že jsou zde nebožští vojáci. Potom tito protivníci bojují, dokud božští vojáci nevytlačí nebožské vojáky vzhůru a nevyvrhnou je skrze lotos tisíce okvětních plátků do nekonečného kosmu. Je to tvá mysl, kdo nevědomě přitahuje nečistotu, takže musíš jít za mysl. Musíš odnést nečisté, nebožské vojáky výše a vyvrhnout je do něčeho, co je nad myslí. Dělej toto brzy ráno a pokud možno také večer. Potom nutně bude tvůj systém očištěn.

Kam mám soustředit své snahy o čistotu, a jak to mám udělat?

Sri Chinmoy: Každý musí mít jiné centrum, na které se koncentruje. Ve tvém případě, se snaž koncentrovat na své čelo, na třetí oko. Chci, abys naprosto zapomněl na minulost. Tvá minulost byla žalostnou minulostí. Dokonce nyní minulost přichází do popředí a zatemňuje tvou přítomnost. To je velmi smutná situace. Přeji si říci, že když myslíš na minulost vědomě či nevědomě, přijdou k tobě nečisté myšlenky a nenaplněné touhy minulosti, a když se z nich nevědomě těšíš, tehdy ve skutečnosti ochraňuješ nečisté myšlenky, nezdravé myšlenky.

Od minulosti nemůžeš očekávat nic. To, co ti měla dát, ti už nabídla. Minulost ti nabídla své bohatství, ale toto bohatství nebylo naplňující, bylo samým zklamáním. A když přebýváš v tomto zklamání, musíš cítit, že vědomě a úmyslně vstupuješ do něčeho temného, nejistého a víc než to, nenaplněného.

Z duchovního úhlu pohledu, co je nenaplněné, nerealizované a neprojevené je nyní nevítané. Věci, které chceme projevit a odhalit duchovním způsobem musejí být čisté. Když se koncentruješ na své třetí oko, pokus se očekávat a vidět v myšlenkách budoucnost, budoucnost, která je zaplavena světlem a blažeností, kde není žádná temnota. Když vidíme něco svýma běžnýma očima, velmi často se díváme skrze nejasné světlo a vše, co vidíme není jasné, jisté nebo naplňující. Ale když třetí oko něco vidí, dívá se skrze světlo a vidí světlo, které je v té věci vtělené. Když se koncentrujeme s třetím okem, vše je jasné, není zde žádná temnota, není zde žádná nečistota.

Takže se koncentruj na třetí oko a uzři světlo, vstup do světla, vrosť do světla. Uvidíš, že toto světlo zrodilo čistotu. Jestliže uchováváš minulost, jestliže si stále kopeš hrob minulosti, najdeš pouze temnotu a nečistotu. Utíkej ke světlu. Koncentruj se na třetí oko na ádžňa čakru, a uvidíš kolem sebe, před sebou a v sobě pouze světlo. Čistota je zde, uvnitř světla, které jsi viděl v myšlenkách a ve světle v které vrůstáš.

Může být z mého života úplné odstraněna nečistota? Jakkoliv těžce se snažím, vypadá to, že se mě drží, jako nějaká chronická choroba.

Sri Chinmoy: V duchovním životě není nic nevyléčitelného. Ale musíme vědět, jak upřímní jsme v přijímání duchovního života, a jak silně pláčeme pro dosažení konečného Cíle. Neupřímnost je vytrvalá, ale vyléčitelná nemoc. Nějaký čas může trvat, ale když sestoupí božská Milost, může být vyléčena.

Nečistota je také vyléčitelná choroba, ale nečistota v nás vydrží déle než neupřímnost. Dokonce obyčejní lidé, kteří jsou neupřímní, získají nějakou inspiraci, když kolem sebe vidí upřímné lidi, a snaží být upřímní. Cítí, že je hanebné být neupřímný, když všichni jejich přátelé nebo sousedé mluví pravdu. Neupřímnost může být překonána rychle. Ale v případě nečistoty to není tak snadné. Lidé mohou praktikovat duchovní život upřímně po mnoho let, přesto čistota není lehká věc k dosažení. Někteří lidé mají mnoho duchovních zkušeností, ale okamžitě je ztrácí. Proč? Protože nemají dostatek čistoty navzdory duchovní hloubce a výšce svých zážitků.

Co můžeme udělat během své meditace, abychom transformovali nebo pomohli očistit mysl, vitálno a tělo?

Sri Chinmoy: Abychom zvětšili čistotu fyzického, vitálna a mysli během své meditace, měli bychom se pokusit cítit, co je ve skutečnosti čistota. Jestliže cítíme, že čistota je něco tekutého, jako voda, nebo něco křehkého, pružného nebo jemného jako hračka, potom čistota v našem fyzickém nebo našem vitálnu vůbec nevzroste. Ale pokud cítíme, že čistota je něco velmi mocného, jako nejsilnější člověk, nebo jako atomová bomba, může v nás a kolem nás vytvořit nový život. Atomová bomba ničí, ale čistota má sílu atomové bomby, třebaže pozitivním způsobem. Čistota může zbudovat silné a pevné základy v našem vnějším životě a našem vnitřním životě. Máme-li pocit, že čistota je něčím, co nám dá nový život, nový svět míru, blaženosti a dynamické síly, potom naše čistota okamžitě vzroste. Když jsme si vědomi, že čistota pro nás může udělat mnoho, náležitě si jí budeme cenit. Potom během naší meditace do nás čistota vstoupí v nekonečném množství, protože bude cítit, že jí dáváme její pravou důležitost.

Dělal jsem džapu pro čistotu, zpíval jsem “Supreme”. Je to nejlepší způsob, jak dosáhnout čistoty?

Sri Chinmoy: Džapa musí do tvého systému nutně přinést čistotu. Ale pokaždé, když děláš džapu, musíš cítit důležitost slova, které opakuješ. Jinak se stane mechanickou a nesmyslnou. Když někdo chce ze země vodu, musí po mnoho dní kopat. Jestliže kope pouze jeden den, nezíská žádné výsledky. Pokud si je vědom svého cíle pokaždé když kope, dosáhne vody mnohem rychleji než jinak. Pokaždé, když děláš džapu musíš cítit, že do tebe vstupuje čistota, nebo že vstupuješ do moře čistoty. Cítíš-li, že čistota do tebe trvale vstoupí, když dokážeš dokončit pět nebo šest nebo sedm set opakování, budeš ve svém očekávání zklamán. S každým opakováním, musíš vědomě útočit na určitou skvrnu. Potom nakonec do tvého života vstoupí hojnost čistoty. Jinak opakuješ-li mantru nevědomě, automaticky nebo mechanickým způsobem, nezískáš žádné uspokojivé výsledky.

Napsal jsem esej nazvanou “Úloha čistoty v duchovním životě” (pozn.: v knize “Jóga a duchovní život”). Systém, který je vysvětlen v této eseji je nepochybně nejlepší cestou k ustanovení čistoty v celé bytosti. Zvyšuješ počet opakování o stovku každý den, začínáš od pěti set a stoupáš ke dvanácti stům, potom klesáš stejným způsobem. Toto je nejúčinnější způsob, jak mít čistotu na každé úrovni vědomí. Můžeš to dělat každý den, ale musíš zpívat s nejvyšší oduševnělostí, ne jako papoušek opakující stále dokola slovo. Pokaždé, když vyslovuješ toto slovo, musíš být co nejvíc dušeplný. Svou mantru bys také měl opakovat pomalu. Když to děláš rychle, nebude to mít na tebe žádný účinek.

Když dělá člověk džapu, je nutné mít růženec, nebo může počítat na prstech?

Sri Chinmoy: Můžeš počítat na prstech. Já jsem sotva kdy při džapě používal růženec.

Je nějaký rozdíl, když při džapě člověk opakuje slovo rychle a pomalu?

Sri Chinmoy: Chceš-li mít mír mysli nebo nepomíjející čistotu, je lepší opakovat slovo velmi pomalu a dušeplně. Ale, abys vyhnal nečisté, nebožské myšlenky, je nejlepší opakovat slovo velmi rychle. K rychlému a dočasnému očištění mysli dělej džapu tak rychle, jak je to možné.

Když lidé, kteří dřív nikdy nemeditovali s duchovním Mistrem, přijdou na veřejnou meditaci, co by měli dělat, aby vstoupili do jeho vědomí?

Sri Chinmoy: Nejprve by měli cítit, že duchovní Mistr je upřímný člověk. Potom, pokud dokážou jít o krok dále, by měli cítit, že je světec. Světec je ten, kdo si vytvořil čistotu v celém bytí. Mají-li pocit, že vlastní a ztělesňuje čistotu, potom dalším krokem je pro ně cítit přítomnost čistoty uvnitř a kolem sebe. Nakonec by se měli pokusit vstoupit do moře čistoty, kterou Mistr přinesl dolů a kterou ztělesňuje. Když už vidí, cítí a jsou dychtiví vstoupit do moře čistoty, potom získají vše, nutně získají Mír, Světlo, Blaženost a všechny božské vlastnosti podle své vnímavosti. Ale jestliže zde není žádná čistota, jestliže nevidí čistotu uvnitř a vně duchovního Mistra, potom je pro ně nemožné cokoliv přijmout.

Protože jsem duchovní člověk, ti, kteří přicházejí se mnou meditovat, by měli přicházet s upřímností a měli by cítit mou prostotu, mou upřímnost, mou čistotu. Tyto věci jsou na lidské úrovni. Jestliže někdo cítí, že jsem prostý, jestliže někdo cítí, že jsem upřímný, jestliže někdo cítí, že jsem čistý, potom dokáže získat cokoliv, co Nejvyšší skrze mne nabízí.

Můžeme získat čistotu tím, že do tebe vstoupíme?

Sri Chinmoy: To je nejjednodušší, nejúčinnější způsob. To je to, co žádám, aby dělali mí žáci, aby udělali. Jsem připraven být věčným sběračem smetí, jestliže jste připraveni vhodit do mne své nečistoty. Některé z dívek se obávají nebo stydí vhodit do mě své nečisté myšlenky, Uvádí je to do rozpaků, ale proč by mělo? Nejsem tělo, jsem duše. Jsem váš duchovní otec. Jsem ve styku s nekonečným oceánem vědomí. Vhodíte-li do mne své nečistoty, já je vhodím do nekonečného oceánu čistoty. Vhazujte své nečistoty do mne, a ne do druhých. Vaši duchovní bratři a sestry také trpí nečistotou. Jestliže nabídnete své nečisté myšlenky někomu, kdo už trpí svou vlastní nečistotou, zvětšujete jeho břemeno.

Nejlepším způsobem, jak dosáhnout čistoty je skrze upřímnou aspiraci a hlubokou meditaci. Ale nedokážete-li dobře meditovat, nemáte-li ohromnou aspiraci, musíte vědět, že je zde někdo, kdo je jako oceán, do něhož můžete vhodit všechny své nečistoty, aby byly pohlceny. Jestliže vhodíte dovnitř sebe, všechny vaše nečistoty budou smyty. Ale uchováváním svých nečistot uvnitř a jejich skrýváním si škodíte. Musíte cítit, že jste dítě. Když je dítě špinavé, neobává hlásit se ke své matce a otci. Ví, že je jejich láskou dobře chráněno. Přihlásit se ke svému otci a matce mu dává největší radost, protože ví, že je očistí. Ve smyslu stáří jste dospělí, ale v pojmech duchovnosti jste všichni děti. Prosím ciťte, že váš duchovní otec je před vámi.

Když žehnám některé z vás, lidí, vidím, jak se kolem ve vašich myslích potulují zlé myšlenky, ale vy se je snažíte skrývat. Myslíte si: “Ach, Guru nás chytí!”. Guru vás chytil předtím, než jste chytili sebe, ale Guru je bezmocný, protože vy mu nedáváte své nečistoty, vy si je prostě opatrujete ve své mysli. Když je do mě vhodíte, okamžitě je od vás odeberu.

Nikdy se mne neobávejte. Kdo se obává? Ten, kdo úmyslně udělal něco špatně. Jestliže neděláte vědomě nic špatně, proč byste se mne měli obávat? Jsem tyran? To si nemyslím. Nehubuji vám lidem bezdůvodně. Takže proč byste se mne měli obávat? Dítě se neobává svého otce. Jestliže máte nějakou zlou myšlenku, nebo jiný druh nečistoty, prostě ji vhoďte do mne a já jsem připraven ji přijmout. Neřeknu: “Proč znečišťujete mé vědomí?” Ne Já jen budu přijímat a přijímat a přijímat. Uvnitř mého těla, uvnitř mé mysli, uvnitř mého srdce, uvnitř mé duše prochází a hraje si Nekonečno.