Můj sladký Pane, Otče, kde jsi?

Návrat na obsah

Part one

MSFL 1-24. Sri Chinmoy nabídl prvních dvacet čtyři modliteb z této knihy jednotlivým japonským žákům 18. prosince 1987během vánočního výletu do Japonska.

1.

Můj Pane Nejvyšší,
kéž vidím Oko Tvé Krásy
a cítím Srdce Tvé Povinnosti
všude -
kamkoli jdu.

2.

Můj Pane Nejvyšší,
vím, vím,
že mé současné problémy
budou zanedlouho odstraněny
Světlem Tvého nekonečného Soucitu
a Spasením Tvého Osvícení.

3.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
kéž mám dveře svého srdce otevřené,
otevřené dokořán,
každou hodinu, každou minutu
a každou vteřinu,
abys mohl se svým nekonečným Soucitem vejít
a neustále si hrát
v zahradě mého srdce.

4.

Můj Pane Nejvyšší,
kéž má zvědavost ohledně duchovnosti
skončí.
Kéž vyjde do popředí
bezesný hlad mého srdce po Tobě
a díky němu pocítíš,
že jsem pro Tebe zcela připraven,
jen pro Tebe.

5.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
ve svých předchozích inkarnacích
jsem Tě těšil
světlem přísné disciplíny svého života.
V této inkarnaci
bych Tě rád těšil
blažeností bezesného odevzdání mého srdce
Tvé Vizi transcendentální
a Tvému projevení univerzálnímu.

6.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
stoupající pláč mého srdce
a šířící se úsměvy mého života
jsou mé posvátné dary,
které pokládám
k Tvým Nohám Soucitu,
tak abych Tě v každém okamžiku
mohl těšit a naplnit Tě
Tvým vlastním Způsobem.

7.

Můj Pane Nejvyšší,
tentokrát jsem Ti statečně dal to,
co jsem si dlouho opatroval:
svou mysl noci zmatení.
Ty jsi mi na oplátku dal to,
čím věčně jsi:
Osvícení Soucitu,
Dokonalost Soucitu
a Uspokojení Soucitu svého Srdce.

8.

Můj Pane Nejvyšší,
v mých předchozích inkarnacích
mé hladové srdce plakalo a plakalo
po Tvém Nektaru Soucitu.
V této inkarnaci
se můj život bezesně usmívá
u Tvého Srdce Soucitu,
u Tvých Nohou Dokonalosti
a u Tvého Domova Srdce naplněného Jednotou.

9.

Můj Pane Nejvyšší,
v mém předchozím životě jsi chtěl,
abych byl materiálně úspěšný
a pozemsky velký.
Proto jsi mě přivedl
do královské rodiny.
V této inkarnaci mi ale říkáš,
že tím nejdůležitějším
je být duchovně bohatý.
Dokážu Tě těšit co nejuspokojivěji,
jen když budu moci být duchovně bohatý.
Můj Pane, kéž se Tvá Vůle naplní
ve mně a mým prostřednictvím co nejdříve.

10.

Můj Pane Nejvyšší,
odstranil jsi pochybnosti mé mysli,
temnotu zmatení mé mysli
a mraky úzkosti mé mysli.
Nahradil jsi je
stoupajícím pláčem aspirace,
planoucími úsměvy zasvěcení
a Tvou vždy naplňující Láskou a Radosti.

11.

Můj Pane Nejvyšší,
nadešel pro mě čas,
abych Tě těšil Tvým vlastním Způsobem -
abych učinil
své odevzdání a jednotu úplnými
ve svém vlastním tajném a posvátném pokoji srdce
a stal se Tvým vybraným nástrojem.

12.

Můj Pane Nejvyšší,
nevědomý strach,
který z Tebe mám,
mě od Tebe odvádí pryč,
avšak má vědomá víra v Tebe
a má vědomá láska k Tobě
mě k Tobě nejen přivádí zpět,
ale také mi dává pocítit,
že Tvé Světlo Soucitu
je blíž než nejblíž.
Brzy mi dáš pocítit,
že Tvůj Soucit a mé odevzdání
budou po celou Věčnost
neoddělitelnými přáteli
pro Tvé naprosté Uspokojení
a mé naprosté naplnění.

13.

Můj Pane Nejvyšší,
dal jsi mi mysl,
která touží po Pravdě,
Tvé Pravdě,
po Tobě jako Pravdě Nejvyšší.
Můj Pane Nejvyšší,
dal jsi mi srdce,
které pláče po Tvém Srdci,
jedině po Tvém Srdci.
Díky Tobě cítím,
že se mé malinké srdce-kapka
nakonec stane jedním,
neoddělitelně jedním
s Tvým větším než největším
Soucitem zaplaveným Oceánem Blaženosti.
Můj Pane Nejvyšší,
se svým nekonečným Soucitem
mi dáváš pocítit
tuto Pravdu vznešenou, osvěcující
a vše-naplňující.

14.

Můj sladký Pane-Otče,
kde jsi?
Jak to, že Tě nedokážu
vidět neustále,
nebo alespoň když Tě chci vidět?
"Mé sladké dítě,
tvá duše a já si hrajeme na schovávanou.
Nesmírně se nám ta hra líbí.
Teď je čas, abys Mě hledal
a Já abych se schoval.
Brzy se mi ale pokusíš schovat
a Já tě budu hledat.
Pak naši hru na schovávanou skončíme.
Přeměním tvou malou,
pozemskou rostlinu života
na Nebesky rozkvetlý
strom života."

15.

Můj Pane Nejvyšší,
dal jsi mi srdce,
které po Tobě pláče.
Dal jsi mi život,
který Ti chce sloužit.
Ale, můj Pane, existuje nějaký způsob,
jak bych mohl ve svém srdci aspirace
a ve svém životě zasvěcení
běžet rychle, rychleji, nejrychleji?
"Ano, mé dítě, existuje způsob,
a ten způsob je velmi, velmi prostý
a velmi přímý.
Tím způsobem
je nabízet Mi svou vděčnost.
Čím více Mi dokážeš nabízet
své srdce vděčnosti
a život vděčnosti,
tím dříve budeš schopen běžet
ve svém srdci aspirace
a ve svém životě zasvěcení
rychleji než nejrychleji.
"

16.

Můj Pane Nejvyšší,
když se k Tobě modlím,
vidím, jak mě obloha zvedá
vysoko, výše, nejvýše.
Když na Tebe medituji,
vidím tutéž oblohu,
jak pomalu, postupně a neomylně sestupuje
a dotýká se mé pozemské existence
nanejvýš soucitně.
Můj Pane Nejvyšší, říkáš mi,
abych se nebál Neznámého,
ale miloval Neznámé
a sjednotil se s Neznámým,
neboť tato neznámá Skutečnost
nezůstane navždy neznámou
a dokonalost mého života
a uspokojení mého srdce
v ní porostou.
Můj Pane, připrav mě
a učiň mě hodným
Tvého požehnaného Příslibu.

17.

Můj Pane Nejvyšší,
říkáš mi, že vnitřní pláč mého srdce
a hlad mého života po Tobě
potřebují pomalou, stálou a jistou rychlost.
Koruny duchovnosti
není možné dosáhnout přes noc,
mžiknutím oka.
Pomalu, vytrvale a neomylně
se budu řídit
Tvým Soucitným Rozhodováním o mém životě,
neboť musím být zcela připraven,
než pro mě udeří Boží Hodina.
Jakmile Boží Hodina udeří,
můj život musí okamžitě zareagovat.
Můj Pane Nejvyšší, ode dneška
budu Tvůj Příchod očekávat
s největší důvěrou ve Tvou vyvolenou Hodinu.
Kéž Tvůj Soucit a Uspokojení
šplhá nahoru a dolů
po stromě trpělivosti mého života.

18.

Můj Pane Nejvyšší,
nevím, co se mnou zamýšlíš.
Nevím a ani to vědět nechci.
Mám k Tobě jen jedinou modlitbu:
abych se ve svém duchovním životě nebál,
tak abych — jako božský bojovník —
dokázal porazit obří pochybnosti své mysli
a hory obav svého života.
Chci být tím, kým mě Ty chceš mít:
sebedávajícím a dokonalým nástrojem
Tvé nejvyšší Vize pro Zemi.

19.

Můj Pane Nejvyšší,
můj Milovaný Nejvyšší,
v mé předchozí inkarnaci
jsi mě skrápěl
svým mocným Světlem Požehnání.
Když jsem od Tebe přijímal
Tvé nesmrtelné Poklady,
plakal jsem u toho a plakal a plakal.
V té inkarnaci, na sklonku svého života,
jsem si Tě přivlastnil jako svého vlastního,
zcela vlastního.
V této inkarnaci, na úsvitu své cesty,
se vidím, jak sedím
v Zahradě Srdce Tvého nekonečného Soucitu,
a vidím, jak mi dáváš schopnost
těšit se z nebeské Krásy
a nebeské Vůně
Zahrady Tvého Srdce.

20.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
dal jsi mi dětské srdce.
I v mých předchozích inkarnacích
jsi mi dal dětské srdce
a vím, že mi budeš dětské srdce
dávat vždy.
Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
řekni mi, proč jsi mi v minulosti
i teď dal dětské srdce
a proč mi ho budeš dávat stále?
"Mé dítě, tvé dětské srdce
je zcela výjimečný Dar Mé Božskosti.
V tomto nanejvýš osvěcujícím a naplňujícím Daru
a s jeho pomocí
vidím svůj vlastní vesmír,
vrůstám do něj a sjednocuji se s ním.
Jedině dětské srdce
Mě dokáže potěšit.
Jedině dětské srdce
Mě dokáže naplnit.
Jedině dětské srdce
dosáhne nejvyšší Výšky mé Nesmrtelnosti."

21.

Můj Pane Nejvyšší,
má mysl si přeje vnější vzdělání.
Mé srdce si přeje vnitřní vzdělání.
Má mysl si přeje vidět Pravdu
svým vlastním způsobem.
Mé srdce si přeje vnímat Pravdu způsobem,
jakým chce být Pravda poznána a vnímána.
Můj Pane Nejvyšší,
Ty si přeješ, aby v mém životě
bylo na prvním místě vnitřní vzdělání.
Učiň mě silným, učiň mě sebejistým,
tak abych Tě mohl v každém okamžiku těšit tím,
že budeš ve vnitřní škole mého života
mým jediným Učitelem.
Když budu studovat ve škole svého srdce,
vím, že mě budeš nejen učit,
ale díky Tobě také pocítím,
že mohu Tvůj nekonečný Oceán Světla a Moudrosti
považovat za svůj vlastní, zcela vlastní.

22.

Můj Pane Nejvyšší,
bezvýhradně jsi mi dal
prostou mysl a čisté srdce.
Co Ti oduševněle dám na oplátku?

„Mé sladké dítě,
nemusíš Mi na oplátku dávat nic.
Jen ciť, že v tobě a pro tebe
udělám vše svým vlastním Způsobem,
v souladu s Vyvolenou Hodinou Mé Vize.
Od této chvíle
nechť se tvůj život a tvé srdce
stanou pouhým věncem uspokojení vděčnosti.

23.

Můj Pane Nejvyšší,
vyvedl jsi mě
z lesa nevědomosti.
Vyvedl jsi mě
z bláta nevědomosti.
Vyvedl jsi mě
ze zničení nevědomosti.
Nyní jsi mě položil
ke svým Lotosovým Nohám.
Proto jsem v bezpečí,
natrvalo v bezpečí.
Kéž lotos mého vlastního srdce
lístek po lístku rozkvete
a nabídne Ti svou vůni vděčnosti,
celému Tvému stvoření.
Kéž se mé srdce lásky,
můj život vděčnosti
a celá má pozemská skutečnost
stanou řekou bezvýhradného odevzdání
a vlijí se do Oceánu Soucitu Tvé Nekonečnosti,
Oceánu Uspokojení Tvé Nesmrtelnosti.
Můj Pane Nejvyšší, jak šťastný jsem,
že Tě mohu považovat za svého vlastního,
zcela vlastního,
jen Tebe, jen Tebe.

24.

Můj Pane Nejvyšší,
kdo jsem?
Řekni mi to.

"Mé dítě,
jsi lodí Snu Mé Věčnosti.
Jsi cestujícím Mého Snu Věčnosti
a jsi partnerem Vize Mé Věčnosti.
Máš tělo,
ale jsi vědomím duše.
Nepřivlastnil sis svou pozemskou mysl
a ani bys neměl.
Jen své srdce považuj za své.
Budeš-li zůstávat v srdci,
zůstaneš Mým přítelem,
přítelem Mé Věčnosti,
a tvá duše zůstane navždy
mým nanejvýš uspokojeným
a nanejvýš uspokojivým bohatstvím.
Podaří-li se ti vynést do popředí
vědomí tvé duše,
budeš Mě těšit nekonečně více,
než si kdy dovede představit
dokonce i tvoje srdce.
Zůstávej v duši, zůstávej v duši,
napořád a napořád."

Část II

MSFL 25-55. Sri Chinmoy nabídl tyto zvláštní modlitby v letech 1989-1997.

25.1

Můj Pane, můj Pane, můj Pane, můj Pane,
Pane mé duše, Pane mého srdce,
Pane mé mysli, Pane mého vitálna,
Pane mého těla,
bez ohledu na to,
kolikrát jsem Tě zklamal,
já se nikdy nevzdám.
Budu Tě těšit,
budu Tě těšit,
Tvým vlastním Způsobem,
Tvým vlastním Způsobem.
To je jediný slib mého života Tobě,
Tobě, můj Pane,
můj Milovaný Pane Nejvyšší.


 1. MSFL 25. 26. července 1989, New York

26.1

Můj drahý Nejvyšší, můj sladký Nejvyšší,
můj Pane Nejvyšší, můj Milovaný Nejvyšší,
můj Absolutní Mistře Nejvyšší,
nechť Ti má mysl nanejvýš upřímně poděkuje
za všechny věci, které od Tebe dostala.
Nechť Ti mé srdce nanejvýš oduševněle poděkuje
za všechny věci, které jsi mému srdci nedal.

Můj nanejvýš Milovaný Nejvyšší,
můj Absolutní Mistře Nejvyšší,
mám pravdu, když říkám a cítím,
že hlad mé mysli po vlastnění světa
mě učinil nesmírně šťastným?

Můj Absolutní Mistře Nejvyšší,
můj nanejvýš Milovaný Nejvyšší,
jsem dokonalý v tom, když říkám a cítím,
že let zřeknutí se spoutání mého srdce
Tě učinil hrdě šťastným?

„Mé dítě, snové dítě Mé Věčnosti,
skutečná bytosti Mého Nekonečna,
ve světě své mysli
máš určitě pravdu
a ve světě svého srdce
jsi naprosto dokonalé.
Se světem vlastnictví své mysli
se možná staneš mocným.
S životem odříkání svého srdce
můžeš učinit a učiníš
Můj Transcendentální Sen krásným
a Mou univerzální Skutečnost plodnou.


 1. MSFL 26. 23. listopadu 1989, New York

27.1

Můj stále soucitnější
Pane Nejvyšší,
modlím se k Tobě
se slzami ticha svého srdce.
Přijmi radostné odevzdání
svobody mé mysli.


 1. MSFL 27. 7. ledna 1992, Tenerife, Canary Islands

28.1

Můj Pane,
prosím, prosím, dej mi svůj Mír.
„Mé dítě,
prosím, prosím, dej Mi své srdce ochoty.


Můj Pane,
prosím, prosím, dej mi svůj Mír.
„Mé dítě,
prosím, prosím, dej Mi svůj život odevzdání.


Můj Pane,
prosím, prosím, dej mi svůj Mír.
„Mé dítě,
prosím, prosím, dej Mi svůj dech vděčnosti.


Můj Pane,
prosím, prosím, dej mi svůj Mír.
„Mé dítě,
prosím, prosím, dej Mi nový slib,
že patříš jen Mně;
potřebuješ jen Mě;
miluješ jen Mě;
přišel jsi na svět, abys Mě těšil
Mým vlastním Způsobem.


„Mé dítě,
jsi vším Mé Věčnosti,
vším Mé Nekonečnosti,
vším Mé Nesmrtelnosti.


 1. MSFL 28. 5. listopadu 1992, New York

29.1

Můj Pane Nejvyšší,
bolela Tě Hlava,
protože jsem Tě netěšil Tvým vlastním Způsobem.
Můj Pane Nevyšší,
Tvé Srdce krvácí,
protože Tě netěším Tvým vlastním Způsobem.
Můj Pane Nejvyšší,
Tvůj Život bude umírat,
protože Tě nebudu těšit Tvým vlastním Způsobem.
Můj Pane Nejvyšší,
co mohu udělat?
Co mám udělat?
Jsem tak bezmocný a zbytečný.

„Mé dítě, neobávej se,
již jsem ti odpustil.
Nyní se Sám připravuji,
abych ti pomohl vydat se na novou cestu
a viděl rozkvétající,
zpívající a tančící úsvit duhy tvého srdce.


 1. MSFL 29. 18. listopadu 1992, Ho Chi Minh City, Viet Nam

30.1

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
velikost jsi dal mé mysli,
dobrotu jsi dal mému srdci
a jednotu jsi dal mému životu.
Teď mi, můj Nejvyšší, můj Nejvyšším, můj Nejvyšší,
dej ze své nekonečné Štědrosti
něco jiného:
jedno srdce slz vděčnosti,
dvě oči úsměvů vděčnosti.


 1. MSFL 30. 7. června 1993, na cestě do Bostonu

31.1

Dnes ráno
mi můj Pán Milovaný Nejvyšší říká,
že než se opovážím přivlastnit si
Jeho nesmrtelnou Lásku,
nesmrtelnou Radost
a nesmrtelnou Hrdost
za své vlastní, zcela vlastní,
květy z mé vlastní zahrady srdce víry,
budou muset v nekonečné míře zvětšit
svou krásu a vůni
v Jeho vlastním, Soucitem zaplaveném Srdci.


 1. MSFL 31. 2. ledna 1994, Fiji

32.1

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
plavu v moři slz,
neboť Tě nemiluji
Tvým vlastním Způsobem.
Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
topím se v oceánu smrti,
neboť Tě nepotřebuji
Tvým vlastním Způsobem.


 1. MSFL 32. 8. září 1994, New York

33.1

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
nemiluji Tě,
a Ty mě přesto miluješ.
Nepotřebuji Tě,
a Ty mě přesto potřebuješ.
Proč, proč?

"Mé dítě,
zkusme k sobě být
jednou provždy laskaví.
Ty mi dáš to, co máš:
svou mysl lesa nevědomosti.
Já ti dám to, co mám:
své Srdce Vůně Jednoty."


 1. MSFL 33. 8. září 1994, New York

34.1

Můj Pane, můj Pane, můj Pane!
Podívej, vrátil jsem se k Tobě
se stoupajícími plameny aspirace
svého srdce.

"Mé dítě, mé dítě!
Podívej, podívej
co pro tebe mám:
Oceán Štěstí mého Srdce."


 1. MSFL 34. 8. září 1994, New York

35.1

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
jak mohu být
Tvým dokonalým nástrojem?

"Mé dítě, nemysli na svou budoucnost,
nemysli na svou minulost,
nemysli na svou přítomnost.
Mysli jen na tento okamžik.
Snaž se Mě vidět
vteřinu po vteřině
a ne minutu po minutě,
nemluvě o hodině po hodině."
Snaž se vidět sám sebe
v Zahradě Mého vlastního Srdce
a nikdy si nepřej vidět sám sebe
v pralese své vlastní mysli.
Pohleď, Mé dítě!
Vyhlašuji do celého světa,
že jsi Mým
nanejvýš a věčně vybraným nástrojem
a Mým nanejvýš hrdým dítětem dokonalosti."


 1. MSFL 35. 8. září 1994, New York

36.1

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
každé ráno, když žádáš
svého milovaného syna — Slunce, aby vstal,
požádej i mě, abych vstal,
a prosím požehnej mé srdce
slzami modlitby vděčnosti
a můj život
úsměvy odevzdání dokonalosti.


 1. MSFL 36. 14. prosince 1994, Kathmandu, Nepal

37.1

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
už Ti nebudu nic vyčítat,
už nebudu nic vyčítat sám sobě.
Budu se k Tobě jen modlit,
abys ze mě udělal
svůj sebedávající nástroj.

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
přišel jsem na tento svět,
abych viděl, jak se Tvé Oči usmívají,
a abych cítil, jak je Tvé Srdce šťastné.
Naplň mou naději,
naplň můj slib.


 1. MSFL 37. 15. prosince 1994, Kathmandu, Nepal

41.1

Když vidím zarmoucené oči svého Mistra,
pláču, pláču a pláču.
Když se dotýkám zarmouceného srdce svého Mistra,
vzdychám, vzdychám a vzdychám.
Když cítím zarmoucený život svého Mistra,
umírám, umírám a umírám.
Když vidím Bohem se usmívající oči svého Mistra,
má naděje realizace Boha rozkvétá.
Když se dotýkám Bohem se usmívajícího srdce svého Mistra,
můj slib realizace Boha kvete.
Když cítím Bohem se usmívající život svého Mistra,
skutečnost projevení snu mé realizace Boha
sytí po Bohu hladové hledající v Božím Vesmíru.


 1. MSFL 41. 20. prosince 1994, Kathmandu, Nepal

52.1

Můj drahý Bože, můj dražší Bože, můj nejdražší Bože,
můj sladký Pane, můj sladší Pane, můj nejsladší Pane,
na začátku mé cesty jsi mě nanejvýš soucitně
a s největším zájmem požehnal řadou božských vlastností.

Bože mého života, Pane mého srdce,
jestliže Tě v budoucnu ještě jednou zklamu,
potom mi můžeš odebrat všechny božské vlastnosti
kromě jediné:
Prosím, prosím, prosím ponechej mi mé srdce poslušnosti,
aby zbožně, šťastně a slavně dýchalo
v mé mysli, v mém vitálnu a v mém těle.

Bože mého života, Pane mého srdce,
dnes ráno mi moje duše,
která Tě představuje božsky, nanejvýš a věčně,
v bezzvukém zvuku řekla,
že pokud Tě i nadále budu neuspokojovat,
ať už vědomě, nebo dokonce i nevědomě,
potom na konci mé cesty mým bude život
slz naprostého zklamání.

Bože mého života, Pane mého srdce,
nechť se můj vnější život zasvěcení
stane dokonalostí poslušnosti Tvé absolutní Vůle Velitele.
Nechť se mé vnitřní srdce aspirace stane
uspokojením poslušnosti Tvé absolutním Vůle Velitele.


 1. MSFL 52. 12. ledna 1997, Kumamoto, Japonsko