Dnes

Návrat na obsah

Leden

1. ledna

Dnes
bude má hledající mysl
myslet jen a jen a jen
na Boha.

2. ledna

Dnes
bude mé plačící srdce
milovat jen a jen a jen
Boha.

3. ledna

Dnes
bude můj usmívající se život
sloužit jen a jen a jen
Bohu.

4. ledna

Dnes
se musím ponořit hluboko dovnitř
a dozvědět se,
proč jsem přišel na toto pozemské jeviště.

5. ledna

Dnes
musím porazit všechny své nepřátele
neomezenou láskou svého srdce.

6. ledna

Dnes
se budu na každého usmívat
svým sebedávajícím srdcem.

7. ledna

Dnes
proměním své srdce
na píseň Vítězství Boha.

8. ledna

Dnes
si na tváři každého
představím
Rozkvět Božích Úsměvů Slunce.

9. ledna

Dnes
zbožně zasvětím
každičký svůj dech
svému Pánu Nejvyššímu.

10. ledna

Dnes
dávám své mysli
nové jméno:
upřímnost.

11. ledna

Dnes
dávám svému srdci
nové jméno:
čistota.

12. ledna

Dnes
dávám svému životu
nové jméno:
vděčnost.

13. ledna

Dnes
si budu pěstovat hladový pláč
po sebepřekonání,
abych od svého Pána Nejvyššího
mohl dostat
Hojnost Blaženosti.

14. ledna

Dnes
ke mně přišlo
Boží Oko Soucitu
a Srdce Ticha,
aby mi plny požehnání pogratulovaly
k mému nepodmíněnému odevzdání.

15. ledna

Dnes
planoucí dychtivost mého srdce po Bohu
vzývala Boha
a naplnila Boha
Jeho vlastním Způsobem.

16. ledna

Dnes
mé vděčné srdce vstoupilo
do Božího Srdce Soucitu,
aby se nikdy nevrátilo.

17. ledna

Dnes
budu plakat a plakat
po Oku Soucitu,
Rukách Ochrany
a Nohou Odpuštění Boha.

18. ledna

Dnes
budu každým okamžikem
zvyšovat svůj hlad po Bohu.

19. ledna

Dnes
se mé srdce a já
zbožně, oduševněle a se sebedáváním
zasvětíme Bohu
a Jeho Uspokojení.

20. ledna

Dnes
mě má duše nese
ke šťastnému cíli Za...

21. ledna

Dnes
mě můj Pán Nejvyšší požehná tím,
čím věčně je
ve svém Srdci:
Uspokojením.

22. ledna

Dnes
se musím usmívat a usmívat,
abych odlehčil zarmoucenému životu
tohoto světa.

23. ledna

Dnes
se modlím ke svému Pánu Nejvyššímu,
aby mi dovolil k Němu přijít
se slzami čistoty mého srdce.

24. ledna

Dnes
mě volá
úplně nový začátek.

25. ledna

Dnes
jsem si z nespočetných věcí
vybral jen dvě:
Boží Oko Soucitu
a Nohy Odpuštění.

26. ledna

Dnes
budu se sebedáváním kráčet
jen po Cestě Boží Lásky a Soucitu.

27. ledna

Dnes
přinutím
své po Bohu hladové srdce,
aby bylo opravdové.

28. ledna

Dnes
se stanu
písní svého života zasvěcení
a tancem svého srdce aspirace.

29. ledna

Dnes
Bůh chce, abych viděl a cítil,
že je opravdu nadšený
z mé nové mysli hledající Boha,
z mého nového srdce snícího o Bohu
a z mého nového života odevzdávajícího se Bohu.

30. ledna

Dnes
silně cítím,
že mé srdce, můj život a já
patříme Božímu Duhovému Snu.

31. ledna

Dnes
stejně jako Bůh
nebudu myslet na budoucnost;
nebudu mluvit o budoucnosti;
pokusím se žít ve Věčném Teď.

Únor

1. února

Dnes
jsem si uvědomil,
že tou nejdůležitější věcí
v lidském životě
je neustálá ochota k naplnění Boha.

2. února

Dnes
se mi podaří
vynést do popředí
hlad mého srdce po Bohu
a vložit jej do svých očí.

3. února

Dnes
vidím Boha a Mír,
jak se na sebe usmívají.
Bůh se usmívá hrdě.
Mír se usmívá oduševněle.

4. února

Dnes
má mysl překrásně pučí
a mé srdce sebedávajícně rozkvétá,
aby byly položeny k Nohám Boha.

5. února

Dnes
jasně vidím a cítím,
že má ochota a dychtivost
vyniknou v Božích zkouškách.

6. února

Dnes
přinutím svou kamennou mysl, aby se přeměnila
v slzy Uspokojení Boha.

7. února

Dnes
jsem odhodlán vysvobodit se
z rozbouřeného oceánu
své mysli myšlenek.

8. února

Dnes
chce má mysl
konečně začít
svou dlouho odkládanou pouť k Bohu.

9. února

Dnes
mi Bůh říká,
že ochota mé mysli
a dychtivost mého srdce
Jej potěšit
nebudou mít žádné omezení rychlosti.

10. února

Dnes
mi můj Pán Nejvyšší
říká nanejvýš soucitně,
že může být
pro mé srdce aspirace
a život zasvěcení užitečnější,
pokud Mu dokážu věnovat
trochu více své vnímavosti.

11. února

Dnes
se neoddělitelně sjednotím
se vznášejícími se sny o Bohu svého srdce.

12. února

Dnes
budu plakat
s kanoucími slzami svého života.

13. února

Dnes
jsem si dal slavnostní slib,
že porazím i samotný dech
noci nevědomosti.

14. února

Dnes
doufám, že potěším Boha a uspokojím Boha
Jeho vlastním Způsobem
v každém okamžiku,
ačkoli tato naděje může být
mimo nejvzdálenější možnost.

15. února

Dnes
se ani obří nepřátelská síla
neodváží udeřit mé srdce
a zatřást stromem mého života.

16. února

Dnes,
k nesmírné radosti mého srdce,
jsem už zahodil všechny své pochyby
a všechny strachy
do prachu.

17. února

Dnes
jsem si poprvé uvědomil,
že Bůh vůbec neoceňuje
mou nevyžádanou radu.

18. února

Dnes
jsme si Bůh a já vyměnili milé dárky.
Já jsem Mu dal pomalu a tajně
slzy svých očí.
On mi dal hbitě a otevřeně
Úsměvy svého Srdce.

19. února

Dnes
se budu těšit pohledem
na zhroucení
věže života ega mé mysli.

20. února

Dnes
jsem řekl Bohu:
„Můj Pane, jsem tak šťastný,
že jsi mým jediným Přítelem.“
Bůh mi řekl:
„Mé dítě, jsem tak šťastný,
že se mohu prohlásit tvým jediným otrokem.“

21. února

Dnes
jsem objevil,
že s každou meditací
se můj sval duchovního srdce může stát
silným, silnějším, nejsilnějším.

22. února

Dnes
se mé srdce co nejoduševněleji
modlí k Bohu,
aby neposlouchal
dlouhý seznam stížností mé mysli.

23. února

Dnes
mohu jasně vidět,
že mé bezesně sebedávající srdce
je předurčeno vrátit se
do Domova Božího Srdce.

24. února

Dnes
důrazně dostanu
neposlušnost a pochybnost své mysli
pod dokonalou kontrolu.

25. února

Dnes
ve chvíli, kdy jsem dal Bohu
své srdce aspirace,
věnoval mi okamžitě
své Všechno:
Mír Nekonečna.

26. února

Dnes
jsem k nesmírné blaženosti svého srdce
ztratil veškerý hlad
po vlastnění světa.

27. února

Dnes
přestanu plout s lodí svého života
mezi břehem své bezcennosti
a břehem své nicotnosti.

28. února

Dnes
se stanu pouze
otrockým pláčem své potřeby Boha.

29. února

Dnes
jsem neomylně přišel na to,
že bez intenzity aspirace
svého srdce
nikdy nesklidím bohatou úrodu
skutečností zážitku.

Březen

1. března

Dnes
v sobě silou svého
bezesného vnitřního pláče
probudím božský úsměv
a utiším
nebožský posměch.

2. března

Dnes
nebudu
ani na prchavý okamžik
o nikom mluvit špatně.

3. března

Dnes
se při své modlitbě a meditaci
úplně přestanu kochat
svými vidinami a fantaziemi.

4. března

Dnes
probourám
vězení sebeklamu své mysli.

5. března

Dnes
má duše pláče a pláče
při sledování
mých křehkých slibů naplnění Boha.

6. března

Dnes
cítím, že nemám
naprosto žádnou potřebu
jít klikatou cestou své mysli.

7. března

Dnes
Bůh naplní mou mysl prázdnoty
svým Tichem Plnosti.

8. března

Dnes
svým železným odhodláním
rozbiju na kusy
masku nadřazenosti své mysli.

9. března

Dnes
nemilosrdně odhodím
ničitele svých nebeských snů:
pochybnost.

10. března

Dnes
si budu hrát, zpívat a tančit
a nebudu dělat nic jiného
v zemi vůně míru
své mysli.

11. března

Dnes
budu kráčet, běžet a dokonce sprintovat
po nekonečné cestě aspirace svého srdce
a nebudu věnovat žádnou pozornost
notorické lhostejnosti
celého světa.

12. března

Dnes
nedovolím
neposlušnosti své mysli,
aby pohltila
plameny aspirace po Bohu v mém srdci.

13. března

Dnes
Bůh ze svého nekonečného Soucitu
začal znovu číst
mou knihu se sliby projevení Boha.

14. března

Dnes
svým pevným odhodláním
udržím mysl
pod dokonalou kontrolou
a nedovolím jí,
aby se nekonečně potulovala
tady, tam a všude okolo.

15. března

Dnes
jsem přinutil svou netrpělivou mysl,
aby konečně odešla.

16. března

Dnes
můj život touhy přijal
trvalou porážku
od mého srdce aspirace.

17. března

Dnes
mé plačící srdce konečně našlo to,
co tak naléhavě hledalo:
Boží Úsměv Soucitu.

18. března

Dnes
už nedovolím strachu a pochybnosti,
aby chodili sem a tam po cestě mé mysli.

19. března

Dnes
mi Bůh
k nesmírnému zármutku mého srdce řekl,
že ani Jeho Soucit
nemůže dosáhnout
do bezedné propasti mé hlouposti.

20. března

Dnes
mi Bůh
k nesmírnému zármutku mého srdce řekl,
že ani Jeho Soucit
nemůže dosáhnout
do bezedné propasti mé hlouposti.

21. března

Dnes
jsem se zeptal své mysli:
„Na čem pracuješ?“
Má mysl řekla: „Pracuji na svém osvícení.“
Zeptal jsem se svého života: „Na čem pracuješ?“
Můj život odvětil: „Pracuji na své přeměně.“
Zeptal jsem se svého srdce: „Na čem pracuješ?“
Mé srdce odpovědělo:
„Pracuji na uspokojení Boha,
jen na uspokojení Boha.“

22. března

Dnes
na rozdíl od jiných dnů
nezklamu svého Pána Nejvyššího
ani na letmou vteřinu.

23. března

Dnes
tak jako jiné dny
se mé mysli znovu nepodařilo udělat na Boha dojem
jejími velkolepými dosaženími.

24. března

Dnes
Bůh zoufale hledá
radostné odevzdání mé mysli
Jeho Vůli.

25. března

Dnes
díky mé
mysli ochotné naplnit Boha
mi Bůh otevřel nesčetné množství cest
do Království Jeho Srdce.

26. března

Dnes
mi Bůh přinesl
tři zvláštní dary:
své Oko Soucitu,
své Srdce Odpuštění,
svůj Život Zájmu.

27. března

Dnes
obejmu
své srdce nadšení
a potupím
své tělo lenosti.

28. března

Dnes
se mé srdce konečně vydá
na nepodmíněnou pouť
k Božímu Srdci Plnosti.

29. března

Dnes
tak jako Bůh
uschovám očekávání
v nejvzdálenějším koutě světa.

30. března

Dnes
neomylně cítím a vidím,
že jsem předurčen
pro zítřejší Boha naplňující vítězství.

31. března

Dnes
má odevzdaná mysl
okouzlila
i překvapila Boha.

Duben

1. dubna

Dnes
jasně vidím,
že vlastnictví dosažení mé mysli
je naprosto bezcenné.

2. dubna

Dnes
mi Bůh prokázal zvláštní laskavost:
řekl mi,
že mi bezvýhradně pomůže
zkrotit mou mysl.

3. dubna

Dnes
mi k mé nesmírné blaženosti
Bůh řekl,
že mé nepodmíněné odevzdání
je jediným spolehlivým způsobem,
jak Jej potěšit.

4. dubna

Dnes
mi Bůh ukázal
krajnost svého Soucitu:
jednou provždy odstranil
všechny nerozuzlitelné komplikace mé mysli.

5. dubna

Dnes
půjdu bezpodmínečně za Bohem,
namísto abych žádal Boha,
aby za mnou soucitně přišel.

6. dubna

Dnes
je mé srdce nesmírně dychtivé
být přezkoušeno
Bohem Samotným.

7. dubna

Dnes,
nehledě na to, jak mnoho budu trpět
v rukou lidstva,
nepřestanu milovat Boha.

8. dubna

Dnes
si uvědomím,
že Boží Soucit mi odpouští,
avšak Jeho Spravedlnost mne osvěcuje.

9. dubna

Dnes
jsme mé srdce a já
tak šťastní a blažení z toho,
že budeme moci cestovat
do Božího Království.

10. dubna

Dnes
jsem si plně uvědomil,
že bez Božího Soucitu
by zůstalo mé srdce naprosto nedostatečné
a můj život by zůstal úplně bezcenný.

11. dubna

Dnes
nebudu tak jako jiné dny
prosit svou mysl,
ale dotáhnu ji,
aby studovala ve škole jednoty mého srdce.

12. dubna

Dnes
osvobodím svou mysl
z okovů touhy
a pomohu jí vstoupit
do stále se prohlubujícího ticha.

13. dubna

Dnes
úplně přestanu
plánovat pro budoucnost.

14. dubna

Dnes
jsem opravdu zahanben tím,
že vystavuji
svou pochybující mysl
a své burácející ego.

15. dubna

Dnes
vetřelce nevědomosti
postraším, pohrozím mu,
a pak ho osvítím.

16. dubna

Dnes
bude motem mého života
spoléhání na Boha
a ne na sebe.

17. dubna

Dnes
musím zkrátit období
svého sebou-vytvořeného života nevědomosti.

18. dubna

Dnes
musím zjistit proč a jak
byl úpadek mé aspirace
tak dramatický.

19. dubna

Dnes
jsem si uvědomil,
že odhalování
života ticha mého srdce
musí být spontánní
a zároveň neustálé.

20. dubna

Dnes
se neohroženě
vyhnu společnosti
své Bohu neochotné mysli.

21. dubna

Dnes
už jsem odložil
svůj minulý život selhání
a teď vzývám
vše osvěcující světlo své duše.

22. dubna

Dnes
nedovolím
pochybnosti, nečistotě a nejistotě,
aby rozbořily
věž přesvědčení o Bohu mého srdce.

23. dubna

Dnes
se můj Pán a já těšíme
z úplného konce
nestoudné suverenity mé mysli.

24. dubna

Dnes
je to božské ve mně tak šťastné proto,
že se to nebožské ve mně
už nemůže Bohu vymlouvat.

25. dubna

Dnes
musím věnovat veškerou svou pozornost
Božím Příběhům Světla Spravedlnosti,
Básním Výšky Soucitu
a Písním Blaženosti Odpuštění.

26. dubna

Dnes
dávám Bohu nepodmíněně to,
co mám:
kvítek svého srdce vděčnosti
a Bůh mi dává bezvýhradně to,
čím je:
Květ svého Srdce Uspokojení.

27. dubna

Dnes
poprvé jasně vidím,
že cestovatel-pochybnost mé mysli
se nutně musí setkat
s pohromou výpravy.

28. dubna

Dnes
se nenechám chytit
ani tenounkým pramínkem
pokušení.

29. dubna

Dnes
měl Bůh několik setkání
s nocí nevědomosti,
aby mě osvobodil z jejího vězení.

30. dubna

Dnes
urychlím pokrok
své mysli ochoty
a svého srdce dychtivosti.

Květen

1. května

Dnes
k mé nesmírné radosti
mě sny mé duše o Bohu
a naděje mého života na Boha
berou do Božího
Domova Srdce Uspokojení.

2. května

Dnes
je zahrada domova mého srdce
zaplavena
Boží nezměrnou
a nepodmíněnou Blažeností.

3. května

Dnes
se budu soustředit pouze na jedinou věc:
na to, co očekává od mého života Bůh
a ne na to, co očekávám od svého života já.

4. května

Dnes
jasně vidím,
že pokud chci udělat
ten nejrychlejší pokrok ve svém životě,
pak není nic triviální
a nic není nedůležité.

5. května

Dnes
se budu modlit k Bohu,
aby ochránil můj život
a odpustil mé mysli
svými výjimečně silnými
a dlouhými Pažemi.

6. května

Dnes
se pokusím být hoden
Božího ohodnocení mého života:
jsem Jeho nanejvýš vybraným nástrojem.

7. května

Dnes
skoncuji se svou myslí netrpělivosti,
abych alespoň na minutu
mohl dát Bohu pokoj.

8. května

Dnes
a ne zítra
budu milovat Boha nepodmíněně,
protože zítra může být příliš pozdě na to,
abych miloval Boha
Jeho vlastním Způsobem.

9. května

Dnes
se budu modlit
ne pro vůdcovství lidstva,
ale pro přátelství
Boha.

10. května

Dnes
přišly Shůry
velké a radostné noviny:
nikdy, nikdy nezklamu Boha.

11. května

Dnes
silou
vnitřních volání svého srdce
zvětším
svůj hlad po Uspokojení Boha.

12. května

Dnes
pln modlitby stanovím Boha,
aby ode mne odebral
mé zklamání ze světa.

13. května

Dnes
mi Bůh opakovaně říká,
že Jeho Soucit a Zájem o mne
nemohou už jít dál.

14. května

Dnes
k nesmírné radosti svého srdce
neomylně vidím,
že kanoucí slzy mého srdce
žijí velmi blízko
u Boží Země Uspokojení.

15. května

Dnes
přinutím svou mysl,
aby zkrátila život svého ega
a přinutím své srdce,
aby prodloužilo dech svého odevzdání
Bohu.

16. května

Dnes
budu žít mezi
rychle vzrůstajícím nadšením svého srdce
a rychle se zmenšující negativitou své mysli.

17. května

Dnes
mocně potrestám
svou v pochybnosti si libující mysl.

18. května

Dnes
se budu modlit k Bohu,
aby požehnal mé srdce
neustálým pláčem z hladu po míru.

19. května

Dnes
mi Bůh Sám a nikdo jiný
dá své nejdražší Vlastnictví:
Mír.

20. května

Dnes
nikoli jako v jiné dny
se mé srdce a já nezpozdíme
na naši schůzku s Bohem.

21. května

Dnes
mne Nebe žehná
svým nejdražším dárkem:
stále kvetoucím Úsměvem
a země mne žehná
svým nejdražším vlastnictvím:
nikdy nekončícím pláčem.

22. května

Dnes
se budu modlit k Bohu nanejvýš upřímně,
aby přijal mou ustrašenou mysl
a uplakané srdce.

23. května

Dnes
silně cítím,
že květy míru mého srdce
se zalíbí
celé mé bytosti.

24. května

Dnes
mi Bůh dal schopnost
sytit Jeho Oko Soucitu
svým srdcem vděčnosti.

25. května

Dnes
má Bůh k mému úžasu
úplnou důvěru
k mým slibům projevení Boha.

26. května

Dnes
jsem si dal ten nejslavnostnější slib,
že nezklamu Boha
za žádných okolností.

27. května

Dnes
i když armáda nepřátelských sil
mne napadne a bude mučit,
neuhnu z cesty pravdy
a neztratím ani krapet víry
v mého Pána Nejvyššího.

28. května

Dnes
se neodevzdám své mysli složitosti,
ale svému srdci prostoty.

29. května

Dnes
ne, ani na letmou vteřinu
nepřijmu
nadvládu své mysli.

30. května

Dnes
bude Boží Naděje ve mě
růst a růst
a ne, tak jako jiné dny,
klesat a klesat.

31. května

Dnes
nedovolím nelítostné pochybnosti,
aby se odvážila přiblížit k mému srdci.

Červen

1. června

Dnes,
až se bude Bůh vracet domů
z návštěvy u mne,
kvítky vděčnosti mé mysli
a květy vděčnosti mého srdce
Jej budou doprovázet.

2. června

Dnes
chce Bůh změnit
můj příběh sebe-povyšování
na píseň mého sebe-rozšíření.

3. června

Dnes
mi mé srdce tajně ukáže
krátkou stezku k mé duši
a má duše mi ukáže
kratší než nejkratší stezku
k mému Pánu Nejvyššímu.

4. června

Dnes
k mé největší radosti a úlevě
si má nanejvýš nadutá mysl ega
vypěstovala schopnost
pracovat radostně
s mým srdcem, vitálnem a tělem.

5. června

Dnes
si má mysl ochoty,
mé srdce dychtivosti a já
budeme spolu ustavičně hrát a zpívat.

6. června

Dnes
mi Bůh znovu a znovu říká,
že udělá z mého srdce odborníka
na dělání nemožného.

7. června

Dnes
nejenže ukončím neustálou hádku
mezi svou myslí a vitálnem,
ale také je změním
na dva vzájemně se na sebe spoléhající přátele.

8. června

Dnes
neoblomně roztrhám na kousky
závoje, které zahalují
mou vše osvěcující duši
a Vizi Blaženosti Za.

9. června

Dnes
jasně vidím,
že mé samotné bytí
je nevyvratitelně zakořeněno
v úrodné půdě víry.

10. června

Dnes
nejúspěšněji
sestoupím po schodišti
ze své o všem pochybují mysli
do svého vše objímajícího srdce.

11. června

Dnešek
se přede mnou objevil
se svými usmívajícími se nadějemi,
tančícími sny
a kvetoucími skutečnostmi.

12. června

Dnes
Bůh a Jeho Oko sestupujícího Soucitu
odpovídají
na všechny modlitby mého aspirujícího srdce.

13. června

Dnes
Bůh k mé nesmírné radosti
hrdě ohlašuje vítězství
neustávajících slz mého srdce
nad nestydatým posměchem arogance
mé mysli.

14. června

Dnes
je to lidské ve mně uneseno
Božími Výškami a Hloubkami
a to božské ve mně považuje
Boží Výšky a Hloubky
za své zcela vlastní.

15. června

Dnes
mi to božské ve mně přikazuje,
abych kormidloval loď svého života
přes řeku strastí a trápení
ke Zlatému Břehu,
aby mohl Boží nejmocnější Úsměv
nasytit mé oči, mé srdce a mé všechno.

16. června

Dnes
bez selhání
projevím svůj dlouho opatrovaný
krásný a vonící sen o míru
na zemi.

17. června

Dnes
mi Bůh kategoricky řekl,
že nikdy, nikdy
nebude odpovídat na dopisy mé mysli,
je však víc než připraven
okamžitě odpovídat na dopisy mého srdce.

18. června

Dnes
jsem odhodlán osvobodit se
z rozporů své spoutané mysli.

19. června

Dnes
připravenost mé mysli
a ochota mého srdce
rychle a bezpečně dorazily
na Boží Vrchol plného Uspokojení.

20. června

Dnes
Mír Nekonečnosti Boha
přišel, aby přezkoušel
seberozdávání mého srdce.
Jsem tak šťastný, neboť vím, že mé srdce
určitě uspěje.

21. června

Dnes
budu opatrovat
jen ty myšlenky, které jsou protkány
Božími Úsměvy Zájmu a Soucitu.

22. června

Dnes
je nejvyšší hrdina ve mně zcela připraven
bojovat proti a porazit
jednou provždy
nepřítele-pochybnost mé mysli.

23. června

Dnes
se k mé největší radosti
v mé mysli
nenadále objevil
mír Božskosti z vnitřního světa

24. června

Dnes
Sám Bůh učí
mé srdce plakat,
můj život se usmívat
a mou mysl létat daleko za
teritorium spoutání pochybnosti.

25. června

Dnes
už mé srdce není
snílkem o míru.
Stalo se odhalitelem míru
a šiřitelem míru
pro obyvatele světa.

26. června

Dnes
mně hned na začátku
Bůh řekl,
že ze mě udělá
nepodmíněného milovníka a služebníka
své Božskosti.

27. června

Dnes
budu vše dělat
s láskou a sebedáváním,
aby byl můj kapitán-duše na mne hrdý.

28. června

Dnes
jsem si uvědomil,
že Boží Ruka Spravedlnosti
může být zdvojena,
Jeho Oko Soucitu však nikoli.

29. června

Dnes
Bůh nejenže spatřil
květinu mého srdce vděčnosti,
ale také pohltil
vůni mého srdce vděčnosti.

30. června

Dnes,
ne jako jiné dny, dovoluje Bůh
snílkům o Bohu a milovníkům Boha,
aby Jej navštívili,
a ne pochybovačům o Bohu
a mluvkům o Bohu.

Červenec

1. července

Dnes
jasně vidím,
že se naprosto mýlím
ve svém názoru, že skutečný mír
přebývá na nedosažitelném místě.
Mír přebývá právě zde,
uvnitř stoupajících nářků mého srdce.

2. července

Dnes
pro mne Bůh dělá ze své nekonečné Štědrosti
dvě věci:
dává mému srdce dychtivost
běžet naplno
a nutí mou mysl plavat
v oceánu Světla a Blaha.

3. července

Dnes
nedovolím
ani na letmou vteřinu
žádnému zkáznému pocitu selhání
rozdrtit mé Boha milující, Bohu sloužící
a Boha naplňující srdce.

4. července

Dnes
má mysl přestane
s opakováním informací jako papoušek
a začne toužit
po záplavě osvícení a přeměny života.

5. července

Dnes
nesním, nýbrž jsem probuzen.
Dnes
jsem nejen probuzen, ale také plně bdělý,
připravený a dychtivý
zničit po staletí uchovávanou nevědomost
své mysli.

6. července

Dnes
mi hlad mého srdce po Bohu
ukáže
toho nejroztomilejšího osobního Boha.

7. července

Dnes
nebudu věnovat žádnou pozornost
své mysli a jejím nezodpověditelným otázkám.

8. července

Dnes
mi Bůh blahosklonně slíbil,
že mne obdaří posíleným srdcem
a spokojeným životem.

9. července

Dnes
nikoli jako v jiné dny,
nepřijmu
pozvání svého vůdce — mysli pochybnosti,
abych jej doprovázel
na jeho katastrofální expedici.

10. července

Dnes
hlavní osobní strážce Boha,
Mír,
mne přišel zpravit o tom,
že Bůh Sám mě zakrátko přijde navštívit.

11. července

Dnes
mi kynou
Boží Sny o Slibu Míru.

12. července

Dnes
mé srdce a já jsme úplně připraveni
poprat se se všemi naší myslí vytvořenými překážkami
a překonat je.

13. července

Dnes
mé srdce poprvé otevřelo oči
a začalo se modlit k Bohu
dlouho před tím,
než mě má mysl požádala,
abych pokračoval ve spaní.

14. července

Dnes
se neskloním
před nevyhnutelným osudem.
Změním svůj osud
a již déle nezůstanu
ve vězení tužeb své mysli.

15. července

Dnes
nedovolím podezření,
aby zatemnilo oči mé mysli.

16. července

Dnes
nářky aspirace po Bohu mého srdce
a úsměvy projevení Boha mého života
se těší ze vzájemné líbezné společnosti.

17. července

Dnes
můj Pán Nejvyšší dal mé mysli
tu nejvzácnější radu:
nikdy nepřeceňovat své schopnosti.

18. července

Dnes
svět spatří
božskou krásu mé duše
v lidském úsměvu mého života.

19. července

Dnes
mé srdce plné modlitby
vrostlo do mého mocného života,
aby projevilo mého Pána Nejvyššího
Jeho vlastním Způsobem.

20. července

Dnes
mé srdce cituje a cituje
z Životopisu mého Pána,
aby uhasilo svou odvěkou žízeň po Bohu.

21. července

Dnes
musím obnovit
své vzácné přátelství
s mým jediným skutečným přítelem:
Mírem.

22. července

Dnes
Bůh, můj Pán Milovaný Nejvyšší,
se určitě cítí lépe,
neboť jsem na tom duchovně dobře.

23. července

Dnes
mír tak šťastně a hrdě
následuje ve šlépějích
mého nepodmíněného odevzdání
Boží Vůli.

24. července

Dnes
jen můj tichý hladový pláč,
a nic jiného,
mi může dát opravdovou radost.

25. července

Dnes
strom aspirace mého srdce
dosáhne své plné výše
a začne nést plody realizace.

26. července

Dnes
jsem zjistil,
že jen snílci o míru,
a nikdo jiný než jen snílci o míru,
mohou projevit a také projeví
Vítězství Boha na zemi.

27. července

Dnes
ani pohledem nezavadím
o svou kazovou mysl.
Budu se dívat jen
na své užitečné srdce.

28. července

Dnes
Bůh poslal svůj Mír,
aby se mnou pohovořil,
než se rozhodne,
zda mne může či nemůže navštívit.

29. července

Dnes
skládám slib,
že už dál nezůstanu
ve své sebe-vyhošťující mysli
a sebe-popírajícím životě.

30. července

Dnes
mne má neposlušnost Bohu
ztrapnila víc,
než si vůbec dokážu představit.

31. července

Dnes
mi Bůh důrazně řekl,
že již nebude odpovídat
na žádné další
bezcenné otázky a zbytečné dopisy
mé mysli.

Srpen

1. srpna

Dnes
provedu rozsáhlé pátrání
jen proto, abych zahlédl Boha.

2. srpna

Dnes
mi hledající pravdy ve mně říká,
že budu žít
v rodině jednotného světa,
že nezemřu samotou.

3. srpna

Dnes
nastoupím vnitřní závod
ne proto, abych vyhrál,
nýbrž proto,
abych Bohu udělal opravdovou radost.

4. srpna

Dnes
jsem řekl svému mistru — touze,
že jej již nebudu poslouchat.
Ode dneška budu poslušný pouze
svému kapitánovi — aspiraci.

5. srpna

Dnes,
abych osvobodil své vonící srdce plné krásy duše,
se budu při každé příležitosti
potýkat se svou myslí.

6. srpna

Dnes
vidím květy Božskosti své duše
dokonce i v nejtemnější propasti své mysli.

7. srpna

Dnes
nedovolím ničemu
zdržovat mou dychtivost pro naplnění Boha.

8. srpna

Dnes
nebude žádná neposlušnost
moci zmrzačit
můj slib projevení Boha.

9. srpna

Dnes
se můj Pán Nejvyšší
konečně těší z vůně
zahrady mého srdce vděčnosti.

10. srpna

Dnes
budu mluvit jen s těmi hledajícími,
kteří mi ukáží Bohem se usmívající tvář.

11. srpna

Dnes
nevím jak a proč
se utápím
v nevyplakaných slzách svého srdce.

12. srpna

Dnes
Boží Oko nepodmíněného Soucitu
pomohlo vyplout mé lodi života
na moře míru.

13. srpna

Dnes
se těším
z bezesných úsměvů mé duše
a bezesných slz mého srdce
proudu vděčnosti.

14. srpna

Dnes
mi Bůh zakázal
jen jednu věc:
nesmím nahlížet
do svého minulého života selhání.

15. srpna

Dnes
jsem chtěl,
aby Bůh byl dohlížitelem nad mým životem,
ale Bůh chce být
místo toho soukromým učitelem mého srdce.

16. srpna

Dnes
jsem plně přesvědčen,
že meč
bude nakonec poražen
srdcem.

17. srpna

Dnes
jasně vidím zkratku
k Božím Nohám
a tou zkratkou je
nesmrtelný úsměv vděčnosti mého srdce.

18. srpna

Dnes
k mé ohromné radosti
běžím vstříc mému Pánu Nejvyššímu
tou největší rychlostí ochoty mého srdce.

19. srpna

Dnes,
abych byl úplně volný,
odevzdal jsem všechny své pozemské plány
svému Milovanému Nejvyššímu.

20. srpna

Dnes
jsem se stal sebenabízejícím přítelem
Bohem rozkvétajícího světla a blaženosti
mé duše.

21. srpna

Dnes
odvěké srdce čistoty Země
tluče uvnitř mého života aspirace.

22. srpna

Dnes
utrpení mého srdce nezná mezí,
neboť má ochota naplnit Boha
hrozně zpomalila.

23. srpna

Dnes
donutím svou mysl,
aby byla naprosto neschopná špatnosti.

24. srpna

Dnes
Bůh Sám
ze své nekonečné Štědrosti
létá v letadle mého srdce
vysoko, výše, nejvýše.

25. srpna

Dnes
mi Bůh kategoricky řekl,
že už nikdy, nikdy nebude číst
knihu kritiky světa mé mysli.

26. srpna

Dnes
ne já, ale Bůh Sám
zahnal mlhu deprese mého srdce.

27. srpna

Dnes
jsem si uvědomil,
že každý nový začátek aspirace
je slibem projevení Boha.

28. srpna

Dnes
se Boží železná Pěst snesla,
aby ukončila převahu mé mysli neochoty.

29. srpna

Dnes
jsem tak rozrušen Božím Slibem,
že deprese mne už nikdy znovu
nebude schopna navštívit.

30. srpna

Dnes
má víra v Boha zpívá a tančí
na hrobě mých minulých selhání.

31. srpna

Dnes
poutník mého srdce naděje
poputuje daleko,
aby zahlédl
Boží Oko Soucitu.

Září

1. září

Dnes
mocně
ovládnu svou mysl
a požádám své srdce,
aby neúnavně motivovalo můj život.

2. září

Dnes
mi Bůh říká,
že je na mne nesmírně hrdý,
neboť jsem nikdy neměl a nikdy mít nebudu,
nemoc shovívavosti k pochybnosti o sobě samém.

3. září

Dnes
budu bez selhání udržovat
past sebechvály
v dostatečné vzdálenosti.

4. září

Dnes
budu hluboko kopat
v zahradě svého srdce
a zasívat semínka aspirace,
abych vypěstoval rostliny realizace.

5. září

Dnes
bude mé srdce aspirace,
stejně tak jako má duše realizace,
citovat jen Boha.

6. září

Dnes
nebudu naříkat nad krátkostí
svého lidského života,
ale budu se radovat v naději
na plné projevení Boha na zemi.

7. září

Dnes
je můj nepodmíněný život odevzdání
nejmocněji požehnáván
Božím Dechem ze Zahrady Ráje.

8. září

Dnes
jsem si uvědomil,
že vše, co potřebuji, je nezměrný Soucit
od mého Pána Milovaného Nejvyššího
jak v mém vnitřním životě aspirace,
tak v mém vnějším životě zasvěcení.

9. září

Dnes
hned od rána
zůstanu v plně rozkvetlém
Oku Soucitu mého Pána,
jež je věčným Domovem
všech nesmrtelných hledajících.

10. září

Dnes
mi můj Pán Nejvyšší řekl,
že nejen mé aspirující srdce,
ale také má pochybující mysl
a bojující vitálno
zajisté budou dříve či později Jeho.

11. září

Dnes
se modlím k Bohu,
aby mi dal takové srdce,
které se nikdy neunaví
chvalozpěvy
na Jeho Srdce Odpuštění.

12. září

Dnes
je celá má bytost blažená
z přítomnosti Bohem se usmívající novosti
v mé mysli
a Boha těšící plnosti
v mém srdci.

13. září

Dnes
mi Bůh přikázal,
abych nikdy neprotiřečil
šepotu svého srdce.

14. září

Dnes
mi má neustálá poslušnost Bohu
dala blaženost uspokojení
daleko, daleko za meze mé představivosti.

15. září

Dnes
nebudu ani na letmou vteřinu
žít ve své neaspirující mysli,
neboť má neaspirující mysl
není ničím jiným
než bezcennou zbytečností.

16. září

Dnes
uvěřím všemu,
co jsem kdy slyšel od svého srdce
o Oku Soucitu a Srdci Odpuštění
mého Pána Nejvyššího.

17. září

Dnes
se můj sebedávající dech
stal nevyčerpatelnou silou
mé duše.

18. září

Dnes
jsem si úplně jist,
že Bůh nemá žádný úmysl
mne navzdory mé Boha zdržující mysli
odvrhnout.

19. září

Dnes
mi Bůh říká,
abych vytvořil tu nejkrásnější
a nejvoňavější zahradu uvnitř svého srdce.
Pak žádný můj problém mysli
nemůže zůstat neřešitelný.

20. září

Dnes
Boží Oko Soucitu
plno požehnání okouzlilo mé srdce
a nejmocněji odzbrojilo mou mysl.

21. září

Dnes
má mysl zpívá
s jistotou v existenci Boha
a mé srdce tančí
s ujištěním o naplnění Boha.

22. září

Dnes
a ode dneška každý den
půjdu po cestách ochoty pro Boha
a dychtivosti pro Boha svého srdce
a ne po cestách nevíry v Boha
a netěšení Boha své mysli.

23. září

Dnes
se Bůh rozhodl,
že ode mne chce slyšet jen
písně mého srdce
a ne báchorky mé mysli.

24. září

Dnes
nebudu zkoušet
trpělivost svého srdce.
Budu zkoušet jen
upřímnost své mysli.

25. září

Dnes
má duše sytí
mou mysl, mé srdce a můj život
Nekonečností Božskosti.

26. září

Dnes
mne má poslušnost Bohu nese
daleko za hranice
nejistot mého srdce
a nečistot mé mysli.

27. září

Dnes
dokonce i má pochybující mysl
je víc než dychtivá
letět letadlem aspirace.

28. září

Dnes
je mé srdce předurčeno rozkvést,
přestože včera
se jevilo odsouzené k záhubě.

29. září

Dnes
má mysl bude vzývat
Boží Soucit ze všech stran.

30. září

Dnes
bude můj život prozkoumávat
Pravdu ve všech stranách.

Říjen

1. října

Dnes
mi Bůh ukazuje dvě věci.
Ukazuje mi,
jak mohu cítit tlukot srdce
každé lidské bytosti.
Také mi ukazuje,
jak On Sám je tlukotem srdce
každé lidské bytosti.

2. října

Dnes
nebudu snít
o Božím Ráji.
Budu jen plakat a usmívat se
se skutečnostmi světa.

3. října

Dnes
má mysl upřímně lituje
svou neschopnost vidět to božské
v každičké lidské bytosti.

4. října

Dnes
za žádných okolností se nebudu pokoušet
lichotit světu,
nýbrž se jej budu neúnavně snažit zlepšovat.

5. října

Dnes
Bůh ze svého nekonečného Soucitu
odstranil všechny
myšlenky nečistoty a neposlušnosti
z mé mysli.

6. října

Dnes
mne můj Milovaný Nejvyšší požehnal
nekončící schopností sebenabízení.

7. října

Dnes
mne Bůh požehnal Úsměvem
nepodmíněného Odpuštění svého Srdce.

8. října

Dnes
Boží Dopis Spokojenosti
už dorazil
dokonce ještě před tím, než jsem naplnil
svůj slib projevení Boha.

9. října

Dnes
trpělivost mého srdce
vyzve
zítřejší mysl netrpělivosti
a porazí ji.

10. října

Dnes
má mysl ochoty stoupá
a mé srdce dychtivosti létá,
aby přivítaly Boha.

11. října

Dnes
každou neaspirující, nezdravou
a nepěknou myšlenku
budu brát jako nesmyslnou noční můru.

12. října

Dnes
probudím a nasytím
rostoucí rostlinky inspirace mé mysli stejně tak,
jako stoupající plameny aspirace mého srdce.

13. října

Dnes
jsem si uvědomil,
že dokud mám poslušnost,
ne neposlušnost,
nejenže přežiji,
ale také zvítězím
na bitevním poli života.

14. října

Dnes
mé srdce a Pán Nejvyšší
povedou maratónský rozhovor.
Jsem si jist, že má mysl
tomu nikdy nebude schopna uvěřit,
ani za tisíc let.

15. října

Dnes
jsem požehnán nejen
Božím soucitným Příchodem,
ale také schopností
Jej milovat a uspokojit.

16. října

Dnes
je mé nepodmíněné srdce odevzdání
pozváno, aby se zapojilo
do Boží transcendentální Mírové Konference.

17. října

Dnes
jsem si konečně uvědomil,
že sebedávání očišťuje mysl,
posiluje srdce
a zjednodušuje život.

18. října

Dnes
jsem si uvědomil,
že když jsem ve své mysli,
vše se mi ztrácí
do naprosté zbytečnosti.

19. října

Dnes
je sladší než nejsladší rozhovor aspirace
mého srdce s Bohem
nejzářivější a nejmilejší.

20. října

Dnes
Bůh požádal své nejdražší dítě,
Mír,
aby si láskyplně a sebedávajíc
hrál v mém srdci.

21. října

Dnes
jsem si rozvinul
nekončící a nesmrtelnou potřebu
Odpuštění Boha.

22. října

Dnes
mi Bůh jednoznačně řekl,
že se nikdy ani nedotkne
sešitu mé mysli.

23. října

Dnes
má mysl čistoty a mé srdce upřímnosti
nekonečně zvětšily mou potřebu Boha.

24. října

Dnes
mi Bůh říká,
že mé srdce aspirace Jej těší
a můj život zasvěcení Jej těší,
avšak můj dech vděčnosti Jej těší
nekonečně více.

25. října

Dnes
jsem odhodlán žít
ve světě bez obav a úzkosti.

26. října

Dnes
budu žít daleko za územím
mých nenaplněných a nepovedených snů.

27. října

Dnes
mne má duše překvapivě požádala,
abych se stal členem
jejího klubu snu o Bohu.

28. října

Dnes
mne Boží Oko Soucitu sytí
klíčícími semínky sebejistoty.

29. října

Dnes
mne má duše inspiruje,
abych se stal studentem
ve škole uspokojení Boha.

30. října

Dnes
jsem tak šťastný, že žiju mezi
hlasem aspirace svého srdce
a volbou odevzdání svého života.

31. října

Dnes
budu vítězem
nad všemi pokušeními
a nebudu se s nimi jen prát.

Listopad

1. listopadu

Dnes
jsem se probral
z odvěkého spánku nevědomosti.
Proto mi můj Pán Nejvyšší
bouřlivě tleská.

2. listopadu

Dnes
nedovolím strachu
ani na letmý okamžik,
aby rozežíral mé srdce
a pochybnosti, aby rozežírala mou mysl.

3. listopadu

Dnes
budu mít první a přednostní setkání
s Božím Mírem
a jsem si jist, že toto setkání
naplní celý můj život.

4. listopadu

Dnes
jsem řekl své mysli,
že je politováníhodně nespolehlivá.
Tento můj výrok
je stoprocentně nevyvratitelný.

5. listopadu

Dnes
mi má duše říká, že mé sny o Bohu
jsou nekonečně smysluplnější,
než si vůbec dokážu uvědomit.

6. listopadu

Dnes
po dlouhé době
v mém srdci žhne
sen o aspiraci a realizaci Boha.

7. listopadu

Dnes
se mé srdce vděčnosti stalo
nerozlučným přítelem
každého mého nádechu a výdechu.

8. listopadu

Dnes
zpívám a tančím
s nenasytnou chutí
svého po Bohu hladovějícího srdce.

9. listopadu

Dnes
jsem řekl svému srdci:
„Ó mé srdce,
došlo jsi již tak daleko.
Nevzdávej se.
Jsi předurčeno dosáhnout
nejvyššího Cíle.“

10. listopadu

Dnes
jsem objevil,
že v každém životě
je nádherná báseň
a v každém srdci
je vůně květiny.

11. listopadu

Dnes
utiším pýchu
dvou mocných věcí:
své mysli pokušení
a svého vitálna frustrace.

12. listopadu

Dnes
jsem zjistil, že nic
nedělá Bohu takové potíže,
jako nejistota lidstva.

13. listopadu

Dnes
mne Bůh proměnil ve strom lásky,
abych mohl ochraňovat mnoho
křehkých srdcí hledajících.

14. listopadu

Dnes
nepřijmu
chudobu představivosti své mysli,
chudobu aspirace svého srdce
a chudobu zasvěcení svého života.

15. listopadu

Dnes
mi můj Pán Nejvyšší
nepodmíněně dal vzácný poplatek
pro přeplutí přes oceán nevědomosti.

16. listopadu

Dnes
budu písní štěstí svého srdce
a ne smutným příběhem své mysli.

17. listopadu

Dnes
za žádnou cenu nedovolím
prachu pochybnosti, aby zastínil mou mysl.

18. listopadu

Dnes
budu sběratelem svých
dávno zapomenutých snů o Bohu.

19. listopadu

Dnes
Boží Srdce Odpuštění přišlo
a pomohlo mi uniknout
z vězení tužeb mé mysli.

20. listopadu

Dnes
Bůh blahosklonně pozval mne
a mé srdce aspirace,
na procházku s Ním
do přírody plné svobody naší duše.

21. listopadu

Dnes,
když Bůh pomyslel na mou mysl,
jen vzlykal.
Když pomyslel na mé vitálno,
jen se smál.
Když pomyslel na můj život,
jen plakal.
A když pomyslel na mé srdce,
jen se usmíval.

22. listopadu

Dnes
byla pěšina džunglí mé mysli zametena
krásně dočista
slzami mého srdce.

23. listopadu

Dnes
ze mne Bůh udělal
opravdového milovníka pravdy.
Zítra
po mně bude Bůh chtít,
abych byl zarytým obráncem pravdy.

24. listopadu

Dnes
má radost nezná mezí,
protože jsem dokázal vyskočit
z cikcak jedoucího vlaku mysli.

25. listopadu

Dnes
nebudu plánovat
světlou budoucnost na věky dopředu,
nýbrž okamžité vítězství Boha v mém životě.

26. listopadu

Dnes
Nezačnu svůj život
nadějí svého srdce —
ne, dokonce ani slibem své duše —
ale odevzdáním uspokojujícím Boha.

27. listopadu

Dnes
se musím ponořit hluboko dovnitř,
abych objevil to,
co zdržuje mou hodinu realizace Boha
a naplnění Boha.

28. listopadu

Dnes
chci plout se svou lodí života jen mezi
břehem naděje svého srdce
a břehem slibu své duše.

29. listopadu

Dnes
jsem se stal úsměvem písně svého srdce,
abych upoutal pozornost
Oka Soucitu mého Pána.

30. listopadu

Dnes
ke své obrovské radosti
už nejsem cestujícím
na bouří zmítané lodi nebezpečných myšlenek
své pochybující mysli.

Prosinec

1. prosince

Dnes
pro mne Bůh udělal
dvě velmi speciální věci:
pln požehnání přijal
skromnou pohostinnost
mého aspirujícího srdce
a nanejvýš drasticky utišil
slepou zášť
mé frustrované mysli.

2. prosince

Dnes
budou slzy mého srdce
neúnavně stoupat a padat,
aby tak potěšily Boha a přivlastnily si Boha
jako svého vlastního, zcela vlastního.

3. prosince

Dnes
se nemohu rozhodnout:
zda zastrašit
anebo osvítit
své neaspirující myšlenky.

4. prosince

Dnes
mnohem více než v jiné dny
došlo mé srdce nekonečně dále
a naučilo se nekonečně rychleji
položit samo sebe k Nohám
Pána Nejvyššího.

5. prosince

Dnes
se mé srdce aspirace a život zasvěcení
na sebe usmívají,
zdraví se
a pomáhají si
aby projevili Boží Vizi na zemi
krásně a mocně.

6. prosince

Dnes
je mé srdce požehnáno novým přítelem:
Okem Soucitu Boha.
Má mysl je požehnána novým přítelem:
Srdcem Odpuštění Boha.
A můj život je požehnán novým přítelem:
Šepotem Moudrosti Boha.

7. prosince

Dnes
se nebudu nacházet
v maličkém okruhu naděje,
nýbrž v rozlehlejším než nejrozlehlejším okruhu
slibu.

8. prosince

Dnes
má mysl pláče pro Boží Lásku,
mé srdce pláče pro Boha samotného
a já pláču pro Boží okamžitou Přítomnost.

9. prosince

Dnes
dlouho před tím, než přišlo mé srdce naděje,
mne můj Pán Nejvyšší požehnal
svou soucitnou Přítomností.

10. prosince

Dnes
nebudu kritizovat svět
a nebudu kárat svět.
Prostě jen překvapím svět
svým nepodmíněným sebenabízením.

11. prosince

Dnes
bude můj život
žízní aspirace mého srdce
po Božím Nektarovém Úsměvu.

12. prosince

Dnes
mi můj Pán říká,
že je opravdově šťastný
jen tehdy, když se na Něj má mysl
upřímně usměje.

13. prosince

Dnes
jsem řekl Bohu,
že i když mi vynadá
a hrubě mne urazí,
přesto se má láska k Němu nezmenší
ani o píď.

14. prosince

Dnes
jsem slíbil
u Oltáře Boha,
že nebudu přechovávat
podezřívání světa své mysli
nebo frustraci ze světa své mysli.

15. prosince

Dnes
řekl Bůh mé mysli:
„Můžeš přicházet a odcházet.“
Ale mému srdci řekl:
„Musíš přijít a bydlet se Mnou!“

16. prosince

Dnes
Bůh nanejvýš láskyplně a hrdě
sedí mezi
mou lví duší
a beránčím srdcem.

17. prosince

Dnes
mi Bůh říká,
že pokud na Něj budu oddaně myslet,
nejenže On na mne bude láskyplně myslet,
ale také pro mne bude hrdě konat.

18. prosince

Dnes
se Bůh chtěl pobavit
nebývalým způsobem:
nasadil svou Korunu
na mou opičí-klaunovskou hlavu.

19. prosince

Dnes
jsem Bohu dal to, co jsem měl:
své hloupé očekávání.
Na oplátku mi Bůh dal to, čím je:
svou Božskost Uspokojení.

20. prosince

Dnes
prohledávám duši Nebes,
abych nalezl Boha Snílka.

21. prosince

Dnes
prohledávám srdce země,
abych nalezl Boha Milovníka.

22. prosince

Dnes
čím více na sebe myslím
jako na nezaslouženého hledajícího,
tím víc cítím, že Bůh
je tím, kdo bezvýhradně dává.

23. prosince

Dnes
dává Bůh mému srdci-sprinteru
schopnost běžet
Jeho vlastní zvolenou rychlostí.

24. prosince

Dnes
se Bůh dotkl plamene aspirace mého srdce
a přeměnil jej
na slunce mé duše jednoty.

25. prosince

Dnes
je můj život úplně stráven
Bohem a Jeho
neuhasitelnou Žízní Věčnosti.

26. prosince

Dnes
jsem ukázal Bohu své dětské srdce.
Bůh nejenže mi ukázal svou Flétnu Blaženosti,
ale také mi ji daroval na hraní.

27. prosince

Dnes
mne Bůh nečekaně a nepodmíněně
představil
svému nejdražšímu a nejdávnějšímu Příteli:
Míru.

28. prosince

Dnes
Bůh amputoval mou mysl,
aby tak vysvobodil mé srdce
z jeho života ve vězení.

29. prosince

Dnes
jsem řekl Bohu:
„Můj Pane, co pro Tebe mohu udělat?“
Řekl mi:
„Mé dítě, jestliže naplníš Kapsu Mého Srdce
úsměvy svého srdce,
zítra ti dám nekonečně víc
a nebudu od tebe chtít nic
na oplátku.“

30. prosince

Dnes
jsem dal Bohu své jediné vlastnictví:
slzu.
Bůh řekl: „Mé dítě,
zde je tvá nejsnazší vstupenka
do Mého vlastního nejvyššího Nebe.“

31. prosince

Dnes
jsem řekl Bohu:
„Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
nyní jsem unaven,
teď zakončím maratónskou píseň svého srdce.“
Bůh mi řekl:
„Mé dítě,
jelikož nejsem nikdy unaven,
pokračuji v Tanci svého Života Nekonečnosti.“