15. srpen 1945

Návrat na obsah

Editor’s note

Původní bengálskou báseň uvedenou v této knize napsal Chinmoy v Pondicherry v Indii 14. srpna 1945, den před narozeninami Sri Aurobinda. Chinmoyovi tehdy bylo třináct let.

Báseň se stala písní v New Yorku 8. července 1995, o padesát let později. Jde o nejdelší ze všech Sri Chinmoyových skladeb.

Sri Chinmoy začal tuto bengálskou píseň překládat do angličtiny 9. června 1999. Překlad dokončil 4. srpna, přičemž báseň vyšla 15. srpna.

1.

Refrain

Dyulok chariye nara narayan
Sparshila aji dhuli
Tar jaya gan chalo mora kari
Sakala karma bhuli

God in human form
Descends from Heaven today
To touch and feel
The breath of earth-dust.
Comrades, His Victory
Let us proclaim, casting aside
All our world-responsibility-obligations.

Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,
aby se dotkl a pocítil dech prachu země.
Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,
zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.

2.

Bhakati janaye tushibo tahare
Amara tarun dal
Nishchita jani chalar pathere
Kare dibo jhalamal

O Lord Absolute,
We, the ever-blossoming souls,
Shall satisfy You with our
Oneness-devotion-breath-hearts.
We embody certainty’s life
To surprisingly illumine
Our journey’s birthless
And deathless course.

Ó Pane Absolutní, my, vždy rozkvétající duše,
Tě uspokojíme svými srdci dechu oddanosti a jednoty.
Ztělesňujeme život jistoty,
abychom překvapivě osvítili nezrozený
a nesmrtelný běh naší cesty.

3.

Sagar parer bijoy mukut
jatan kariya ani
Tar padatale sahas anane
Rakhibo se mani khani

Lovingly, prayerfully and soulfully
We shall bring the Victory-Crown
From the Consciousness-Ocean-Beyond
And, with a brightness-splendour-smile,
Place it at Your Feet
With our softness-heart-care.

Láskyplné, zbožně a dušeplně přineseme
Korunu Vítězství z Oceánu Vědomí Světa Za
a s úsměvem lesku a záře ji položíme
ke Tvým Nohám se starostlivostí svého srdce jemnosti.

4.

Durbal boka ar chanchal
Kabhu mora nahi habo
Jibaner majhe kaj kare jabo
Shato shato naba naba

A poltroon-body, a dunce-mind,
A restlessness-vital
We never shall be.
We shall ever be found
In the newness-vortex
Of activities multifarious.

Tělem zbabělce, myslí hlupáka,
vitálnem neklidu nikdy nebudeme.
Vždy se budeme nalézat ve víru novosti
činností rozmanitých.

5.

Tahar shakashe nai amader
Kono dukh laj khoy
Kakhano amara shudhu tare chhara
Karibona kare bhoy

No sorrow, no diffidence,
No loss can torture us
Before Your blessingful, august Presence.
To none save You
Shall we offer our fear-surrender.

Žádný žal, žádná nesmělost, žádná prohra
nás nemůže trápit
před Tvou vznešenou Přítomností
plnou požehnání.
Nikomu jinému než Tobě nabídneme
své odevzdání strachu.

6.

Maner majhare tahar asan
Kothai patite pari
Tari tare chalo bhabi dibanishi
Chhele khela sab chhari

You to invoke
And place inside
Our mind’s seraglio-cave,
Let us sleeplessly
Occupy our mind, shunning
All our childish games and pranks.

Tebe abychom vzývali a umístili do
paláce jeskyně naší mysli, nechť bezesně
zaměstnáváme svou mysl,
straníce se všech našich dětinských her a žertů.

7.

Tar jaya gan ek sathe mile
Gahibo amara sabe
Tahare na pele kono labh nai
Moder thakiya bhabe

Together, in oneness-heart,
Your Victory we all shall proclaim.
You if we fail to receive and achieve,
Our earth-life will helplessly betray
Its utter worthlessness and uselessness.

Společně, v srdci jednoty,
Tvé Vítězství všichni vyhlásíme.
Pokud selžeme ve Tvém přijetí a dosažení,
náš pozemský život bezmocně vyzradí
svou naprostou bezcennost a zbytečnost.

8.

Je pathe moder guru chalechen
Sei path anusari
Chalibo amara e tarun dal
Tar jaya gan kari

Singing our Master’s Victory-Song,
We, the ever-blossoming souls,
Shall walk along Eternity’s Road
Blazed by His Divinity’s Radiance-Feet.

Zpívajíce Píseň Vítězství svého Mistra
my, vždy rozkvétající duše,
budeme kráčet Cestou Věčnosti
ozářenou Jeho Božskými Nohami Jasu.

9.

Kusumer mato phutiya thakibo
Bitari madhur gandha
Nirbak haye dekhibe sakale
Moder chalar chhanda

Like fully blossomed flowers,
We shall distribute
Our sweet redolence-fragrance.
Speechless, the whole world will watch
Our journey’s progress-march.

Jako plně rozkvetlé květiny
budeme roznášet svou sladkou libou vůni.
Oněmělý, celý svět bude sledovat
pochod pokroku naší cesty.

10.

Swadeshe bideshe jabo mora tar
Bahiya nutan bani
Nijere janiya kakhano amara
Haibona keha mani

Your new Message we shall carry
To all climes, near and far.
We shall be self-discoverers;
Pride-victims we never shall be.

Tvé nové Poselství zaneseme do všech krajů,
blízkých i dalekých.
Budeme sebeobjeviteli,
oběťmi pýchy nikdy nebudeme.

11.

Refrain


Dyulok chariye nara narayan
Sparshila aji dhuli
Tar jaya gan chalo mora kari
Sakala karma bhuli

God in human form
Descends from Heaven today
To touch and feel
The breath of earth-dust.
Comrades, His Victory
Let us proclaim, casting aside
All our world-responsibility-obligations.

Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,
aby se dotkl a pocítil dech prachu země.
Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,
zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.

12.

Ogo sumahan moder sabare
Ei karo barabhoy
Jate chirakal moder paran
Tomar smarane roy

O Summit-Soul Supreme,
Your Compassion-Light we invoke
To keep our hearts
Eternally at Your Feet.

Ó Duše Vrcholná nejvyšší,
Tvé Světlo Soucitu vzýváme,
abychom věčně uchovali
svá srdce u Tvých Nohou.

13.

Choto kiba baro sabar majhare
Jahar asan raje
Jar jaya dhwani niyata dhwaniche
Nandana bana majhe

In all,
The lower than the lowest
And the higher than the highest,
You abide.
Sleeplessly Your Victory-Song
Resonates in the heart of Eden.

Ve všem,
nižším než nejnižším
a vyšším než nejvyšším přebýváš.
Bezesně zní Tvá Píseň Vítězství
v srdci Edenu.

14.

Keu choto noi saman sabai
Jei bidhatar kache
Kato guni gyani dhani nirdhan
Jar ashraye ache

You are a perfect stranger
To superiority-inferiority-twins.
You are at once the chosen Haven
Of both penury and prosperity-possessors.

Jsou Ti naprosto cizí
dvojčata nadřazenosti a podřazenosti
Jsi zároveň vybraným Útočištěm
vlastníků chudoby i blahobytu.

15.

Sabar upare saman karuna
Madhur jahar sneha
Karuna jahar kalpana ajo
Karite parena keha

You are Your Life’s Sweetness-Affection
To all souls that breathe on earth.
None can dare fathom
Your Compassion-Heart-Ocean.

Jsi Náklonností Sladkosti Svého Života
ke všem duším, které dýchají na zemi.
Nikdo se nemůže odvážit změřit
hloubku Oceánu Tvého Srdce Soucitu.

16.

Sei sumahane sampite jiban
Chalibo amara chhute
Samukhe moder jato badha ache
Sakali ajike tute

To offer You our raison d’ętre,
We are speeding towards
Your Infinity’s Height,
Smashing asunder today
All the bondage-shackles
That will cross our path.

Abychom Ti nabídli důvod svého bytí,
spěcháme ke Tvé Výšce Nekonečnosti,
rozbíjejíce dnes všechny okovy spoutanosti,
které nám zkříží cestu.

17.

Refrain

Dyulok chariye nara narayan
Sparshila aji dhuli
Tar jaya gan chalo mora kari
Sakala karma bhuli

God in human form
Descends from Heaven today
To touch and feel
The breath of earth-dust.
Comrades, His Victory
Let us proclaim, casting aside
All our world-responsibility-obligations.

Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,
aby se dotkl a pocítil dech prachu země.
Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,
zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.

18.

Tar karunar madhu sandesh
Charaye jahate pare
Karibo cheshta prana pane sabe
Amara tahari tare

To spread Your Compassion-flooded
Life-Transformation-Message-Light
Here on earth,
We shall offer our all,
Our very last breath.

Abychom rozšířili Tvé Soucitem zaplavené
Světlo Poselství Transformace Života zde na zemi,
nabídneme své vše, svůj nejposlednější dech.

19.

Jadi nahi pai e chalar pathe
Nitya nutan bal
Tabu dhan jash man kichu nahi chai
Amara tarun dal

Even if we fail to muster
A new supply of strength
At each hush-gap,
We, the ever-blossoming souls,
Shall not permit ourselves
To be name-fame-beggars.

I když se nám nepovede shromáždit
novou zásobu síly v každé pomlce dechu,
my, vždy rozkvétající duše, nedovolíme,
abychom byli žebráky jména a slávy.

20.

Khaniker tare abasar pele
Tar jaya gan kare
Urabo tahar bijoy nishan
Himadri shiro pare

While enjoying a short respite,
We shall sing Your Victory-Songs
And fly Your Victory-Banner
Upon the Himaloy-pinnacle.

Zatímco se budeme těšit z krátkého oddechu,
budeme zpívat Písně Tvého Vítězství
a vyvěsíme Prapor Tvého Vítězství
nad himalájskými vrcholy.

21.

Ekada amara e tarun dal
Shudhu snehashish bale
Parichita habo bishwer majhe
Bijayi senani bale

A day shall dawn
When we, the ever-blossoming souls,
Only by virtue of
Your Compassion-Blessings,
Shall proclaim our world-conquest
To the four corners of the globe.

Jednou se rozbřeskne den,
kdy my, vždy rozkvétající duše,
pouze mocí Tvých Požehnání Soucitu,
vyhlásíme naše dobytí světa
do čtyř světových stran.

22.

Ei tuku jar sampad nai
Artha jahar bhritya
Manase noder sei narayan
Biraj kariche nitya

No iota of wealth You own;
Yet, all El Dorados at Your Feet.
O Lord Supreme,
Indweller of our hearts,
Your boundless Bounty
Permits You not to escape
Our stark mind-confines.

Ani špetku bohatství nevlastníš,
přec, všechna Eldoráda u Tvých Nohou.
Ó Pane Nejvyšší, obyvateli našich srdcí,
Tvá bezhraničná Štědrost
Ti nedovoluje uniknout hranicím naší pusté mysli.

23.

Refrain

Dyulok chariye nara narayan
Sparshila aji dhuli
Tar jaya gan chalo mora kari
Sakala karma bhuli

God in human form
Descends from Heaven today
To touch and feel
The breath of earth-dust.
Comrades, His Victory
Let us proclaim, casting aside
All our world-responsibility-obligations.

Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,
aby se dotkl a pocítil dech prachu země.
Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,
zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.

24.

Amader sathi hate jadi chaho
Karogo bisarjan
Moder matan tomar sakali
Ache jato man dhan

If any bosom pines
To be our compatriot,
Then presto!
Renounce your all,
Your world-pleasure-plethora.

Když kdokoli blízký touží
stát se naším krajanem, pak rychle!
Zřekni se všeho svého nadbytku
světských potěšení.

25.

Sangsar maya tomare chariya
Jaibe jakhan chale
Sadare takhan tomare amara
Nibo amader dale

When all world-attachments leave you,
We shall welcome you
To join our group
With ever-widening open arms.

Až tě všechna pouta světa opustí,
uvítáme tě v naší skupině
se stále širší otevřenou náručí.

26.

Dhani o garib gyani agyan
Ache bhabe lok jato
Tader majhare dekhibo debata
Moder gurur mato

The rich and the poor,
The wise and the ignorant —
All those who inhabit the world —
In each and every human being
We shall see the living Presence of God,
Like our Master-Guru.

Bohatí a chudí, moudří a nevědomí —
všichni, kdo obývají svět —
ve všech a každé lidské bytosti
spatříme živou Přítomnost Boha,
jako náš Mistr-Guru.

27.

Jadi mora sabe kabhu konodin
Haye jai abhimani
Kripa sampad jaibe chaliya
Nishchita mora jani

If ever we become pride-victims,
We know for certain
That Your infinite Compassion-Treasure
Will desert us.

Když se někdy staneme obětmi pýchy,
budeme vědět jistě,
že Bohatství Tvého nekonečného Soucitu
nás opustí.

28.

Jate amader chirakal thake
Nitya nutan bal
Tari tare chalo sajatane chali
Amara tarun dal

We, the ever-blossoming souls,
Must be extremely careful
In preserving
Our newness-strength indomitable.

My, vždy rozkvétající duše,
musíme být nanejvýš opatrné
v ochraňování své nezdolné síly novosti.

29.

Refrain

Dyulok chariye nara narayan
Sparshila aji dhuli
Tar jaya gan chalo mora kari
Sakala karma bhuli

God in human form
Descends from Heaven today
To touch and feel
The breath of earth-dust.
Comrades, His Victory
Let us proclaim, casting aside
All our world-responsibility-obligations.

Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,
aby se dotkl a pocítil dech prachu země.
Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,
zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.

30.

Sadhu sajjan ek sathe mile
Aradhana jar kare
Bhaktera shudhu bhabiteche base
Jahare pabar tare

He whom the holy saints
And honesty-flooded souls
In perfect amity worship,
And the single-minded devotees
Invoke to claim as their own.

Ten, jehož světci
a čestností zaplavené duše
v dokonalém přátelství uctívají
a oddaní s jediným cílem vzývají,
aby jej mohli považovat
za svého vlastního,

31.

Sei sumahan labheche janam
Banga matar buke
Sukhi habo mora tahariy sukhe
Dukhi habo tar dukhe

He has taken human form
In the heart of Mother Bengal.
In His happiness
Our hearts must rejoice.
In His sadness
Our hearts must suffer.

přijal lidskou podobu
v srdci Matky Bengálska.
V Jeho štěstí
se musí naše srdce radovat.
V Jeho smutku musí naše srdce trpět.

32.

Sahas anane diye sakalere
Nitya nutan bal
Jyotir jyotite dubiya jaibo
Amara tarun dal

To each and every soul,
Smiling we shall offer
Our hearts’ newness-strength.
We, the ever-blossoming souls,
Shall dive deep
Into the Heart of
Infinity’s Light.

Všem a každé duši, usmívajíc se,
nabídneme sílu novosti svých srdcí.
My, vždy rozkvétající duše,
se ponoříme hluboko do Srdce
Světla Nekonečnosti.

33.

He prabhu moder kripa kare aji
Ei karo barabhoy
Tomar charane bhakati moder
Chirakal jeno roy

O Lord Absolute,
Today do inundate our earth-existence
With Your Compassion-Flood.
May our devotion-adoration
Ever be found
At Your Feet Supreme.

Ó Pane Absolutní,
dnes zaplav naši pozemskou existenci
Záplavou Svého Soucitu.
Nechť naše oddanost a zbožňování
jsou vždy k nalezení
u Tvých Nohou Nejvyšších.

34.

Ogo sumahan ogo sundar
Janai moder nati
Tomar sebai niyojito haye
Jeno bhuli labh khati

O Transcendental Height,
O Beauty Unfathomable,
To You we bow.
May we be totally oblivious
To our earthly gains and losses
In committing ourselves
To Your Service-Light.

Ó Transcendentální Výško,
ó Kráso Bezmezná,
Tobě se klaníme.
Nechť nedbáme
svých pozemských zisků a ztrát
ve svém zasvěcení Tvému Světlu Služby.

35.

Refrain

Dyulok chariye nara narayan
Sparshila aji dhuli
Tar jaya gan chalo mora kari
Sakala karma bhuli

God in human form
Descends from Heaven today
To touch and feel
The breath of earth-dust.
Comrades, His Victory
Let us proclaim, casting aside
All our world-responsibility-obligations.

Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,
aby se dotkl a pocítil dech prachu země.
Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,
zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.

36.

Jyotir jyotite dubiya rayecho
Haiya apana hara
Taba pada tale shanti peteche
Kato je bandha kara

O Lord of the ever-transcending Beyond,
You are discovered Self-amorous
In Your birthless and deathless Light.
At Your Feet
All utterly lost human souls
Have found their Peace-Haven.

Ó Pane vždy překračujícího Světa Za,
jsi odhalen milující své Já
ve Svém nezrozeném a nesmrtelném Světle.
U Tvých Nohou všechny zcela ztracené lidské duše
nalezly své Útočiště Míru.

37.

Bhishma dadhichi arjun drona
Bhim abhi chilo bir
Niyata jahara chalito shunechi
Unnata kare shir

Vishma, Dadichi, Arjuna, Drona,
Bhima, Abhimanyu
Were all indomitable hero-souls
Who walked Mother Earth
With their loftiest tower-majesty-heads.

Bíšma dadiči, Ardžuna, Dróna, Bhíma, Abhimanju
byli všichni nezdolné hrdinské duše.
které kráčely po Matce Zemi
se svými nejvznešenějšími hlavami velebnosti věží.

38.

Amader kache rahiyache jei
Tomar ashish bal
Sei bale habo tahader mato
Amara tarun dal

You have inundated us
With Your Blessings infinite.
By virtue of Your Blessings,
We, the ever-blossoming souls,
Shall equal those immortal souls
And run abreast with them.

Zaplavil jsi nás
Svými Požehnáními nekonečnými.
Mocí Tvých Požehnání,
my, vždy rozkvétající duše,
se vyrovnáme těmto nesmrtelným duším
a poběžíme s nimi bok po boku.

39.

Chetana jahar akashe batase
Himadri shiro pare
Sagarer jale guhar andhare
Miliya nritya kare

O Lord, Your Consciousness
Pervades the sky
And the Himaloy-pinnacle-heights.
In darkness-caves
And in ocean-expanse
It sings and dances
In perfect oneness.

Ó Pane, Tvé Vědomí prostupuje oblohou
a výšinami himálajských vrcholů.
V jeskyních temnoty a v rozlehlosti oceánu
zpívá a tančí v dokonalé jednotě.

40.

Jar joy ghoshe jogi muni rishi
Niyata prabhate sanjhe
Sei sumahan rahiyache ei
Pondicherir majhe

O Lord Absolute,
Pondicherry-Dweller,
The saints, sages and yogis
Every morn and every eve
Proclaim Your Victory
From all four corners of the globe.

Ó Pane Absolutní,
Obyvateli Pondicherry,
světci, mudrci a jogíni
každého jitra a každého večera
provolávají Tvé Vítězství
ze všech čtyř stran světa.

41.

Refrain

Dyulok chariye nara narayan
Sparshila aji dhuli
Tar jaya gan chalo mora kari
Sakala karma bhuli

God in human form
Descends from Heaven today
To touch and feel
The breath of earth-dust.
Comrades, His Victory
Let us proclaim, casting aside
All our world-responsibility-obligations.

Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,
aby se dotkl a pocítil dech prachu země.
Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,
zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.

42.

Amadere jadi keha kabhu bale
Kono apriya katha
Pratidane jena nahi diy mora
Tader marame byetha

If ever others speak ill of us,
We shall never hurt their hearts
In return.

Když někdy o nás budou druzí mluvit špatně,
nikdy na oplátku nezraníme jejich srdce.

43.

Sakaler prane nara narayan
Achen niyata jani
Heri sei murati manusher prane
Kemane aghat hani

Knowing perfectly well
That the Absolute Lord Supreme abides,
In His living Presence, in all,
How can we ever torture
Any human life?

Vědouce velmi dobře,
že Absolutní Pán Nejvyšší
přebývá ve Své živé Přítomnosti ve všem,
jak bychom kdy mohli trápit
jakýkoli lidský život?

44.

Je bayu bahiche moder parane
Jibani shakti haye
Se bayu bahiche sakal parane
Jeteche sakali saye

The way the Life-Force
Of our breath
Resides in us
Exactly the same way
The Life-Force abides in all,
And accepts and endures
Each and every human being.

Tak, jak Životní Síla
našeho dechu sídlí v nás,
přesně tak
sídlí Životní Síla ve všem
a přijímá a snáší všechny
a každou lidskou bytost.

45.

Jiber srashta brahmare jini
Karen srijan age
Bhakti arghya rakhitechi mora
Se deber purobhage

You are the Source
Of Brahma the Creator.
Before You we place
Our supplication, devotion
And adoration-surrender.

Ti jsi Zdrojem
Brahmy Stvořitele.
Před Tebou skládáme
své prosby, oddanost
a odevzdání zbožňování.

46.

Din upachar kono bhoy nai
Tini je moder pita
Anather nath nayaner jyoti
Tini je moder mita

No iota of fear have we
While offering You
Our wee, puny and paltry gifts,
For we know
You are the Compassion-Lord
Of our motherless, fatherless, helpless life.
You are the Vision-Light
Of the whole universe.
You are our Eternity’s only Friend.

Ani špetku strachu nemáme,
když ti nabízíme
své maličké, drobné, ubohé dary,
neboť víme, že jsi Pán Soucitu našeho života
bez matky, bez otce, bez pomoci.
Ty jsi Světlem Vize veškerého vesmíru.
Ty jsi jediným Přítelem naší Věčnosti.

47.

Refrain

Dyulok chariye nara narayan
Sparshila aji dhuli
Tar jaya gan chalo mora kari
Sakala karma bhuli

God in human form
Descends from Heaven today
To touch and feel
The breath of earth-dust.
Comrades, His Victory
Let us proclaim, casting aside
All our world-responsibility-obligations.

Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,
aby se dotkl a pocítil dech prachu země.
Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,
zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.

48.

Sindhu salile shishirer sama
Tuchha sebar dan
Sadare grahan kariye rakhiyo
Tabu je moder man

Like the most insignificant service
Rendered by the morning dew
To the ocean-surface,
We know our service to You
Is equally and unmistakably
Most insignificant.
Notwithstanding, lovingly
You accept our service-flames
To bless us
With Your bountiful Pride.

Jako nejbezvýznamnější služba
prokázaná ranní rosou hladině oceánu víme,
že naše služba Tobě je stejně tak
nepochybně nejbezvýznamnější.
Přesto, s láskou přijímáš
plameny naší služby,
abys nás požehnal svou štědrou Pýchou.

49.

Anal anile anute renute
Nehari tomar chabi
Taba dhyana rup ogo aparup
Enkeche katoje kabi

In fire and water,
In dust and atoms,
Seeing You, Your Meditation-Trance,
Many poets have depicted
Your immortal Beauty.

V ohni a vodě, v prachu a atomech,
zříc Tebe, Tvou Extázi Meditace,
mnoho básníku zobrazilo
Tvou nesmrtelnou Krásu.

50.

Anusari sei mahajan path
Lekhani niyechi hate
Ganthibo baliya ei kathahar
Ajike madhura prate

They are our pioneers.
We are walking along the same road
To reach Your hallowed Feet.
This beautiful morning
We are weaving the garland
Of our heart’s message,
Prayerful and soulful:

Jsou našimi průkopníky.
Kráčíme po stejné cestě,
abychom dosáhli Tvých posvěcených Nohou.
Toto překrásné ráno
pleteme věnec poselství našeho srdce,
zbožný a dušeplný:

51.

Jaya jaya jaya Sri Aurobindo
Jagat gurur joy
E mantra japi haibo amara
Puta chira madhumoy

"Victory, victory, victory
To Sri Aurobindo,
The Guru Supreme of the Universe!"
Sleeplessly and breathlessly
Repeating this incantation,
We shall become
Eternity’s sweetness-purity-breath.

„Vítězství, vítězství, vítězství Sri Aurobindovi,
Nejvyššímu Guru Vesmíru!“
Beze sna a bez dechu
opakujíc toto zaříkávání,
staneme se dechem čistoty
a sladkosti Věčnosti.

52.

Tomar bijoy pratishtha tare
Ogo nara narayan
Charane tomar jiban moder
Karinu samarpan

O Lord Supreme,
You have donned
An earthly cloak.
We place at Your Feet
Our surrender unconditional
For Your unhorizoned Manifestation
Here on earth.

Ó Pane Nejvyšší,
vzal jsi na sebe pozemský plášť.
Pokládáme k Tvým Nohám
své bezvýhradné odevzdání
pro Tvé neomezené Projevení zde na zemi.

53.

Refrain

Dyulok chariye nara narayan
Sparshila aji dhuli
Tar jaya gan chalo mora kari
Sakala karma bhuli

God in human form
Descends from Heaven today
To touch and feel
The breath of earth-dust.
Comrades, His Victory
Let us proclaim, casting aside
All our world-responsibility-obligations.

Bůh v lidské podobě dnes sestupuje z Nebe,
aby se dotkl a pocítil dech prachu země.
Druzi, Jeho Vítězství vyhlasme,
zavrhujíc všechny své závazky světských odpovědností.