Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace, část 19

Návrat na obsah

1801

Každá dušeplná myšlenka
se těší beztížnému letu
do svého jedinečného cíle:
Ticha-Boha.

1802

Nezdolná síla vůle,
univerzální láska jednoty,
zasvěcení míru, světla a radosti
v nekonečné míře pro lidstvo:
to jsou kvality jeho duše,
které jsou projevovány
uvnitř a skrze jeho život na zemi.

1803

Když kvality tvé duše vyjdou vpřed
a začnou se projevovat,
potom nejenom tvůj svět
vnějšího běhu,
ale i tvůj svět
vnitřního běhu
získají velmi zvláštní význam.

1804

Ve vnějším vědomí
jsi již založil
něco nesmrtelného.

Nyní musíš totéž udělat
ve vnitřním vědomí
s pláčem tvého srdce pro lidstvo
a s láskou tvého života pro lidstvo.

1805

Milující a konejšivý vánek
Moře Soucitu mého Pána
znovu a znovu zachránil můj život
od jeho skrytých ničivých nedokonalostí.

1806

Každý oceňuje,
obdivuje a oslavuje
tvá vnější dosažení.
Musíš ale vědět,
že tato vnější sláva
trvá jen letmý okamžik.

1807

Když myslíme na vnějšího člověka,
jsme fascinováni,
protože předvedl cosi velkého
lidstvu.

Když však myslíme na vnitřního člověka,
jsme osvíceni,
protože učinil cosi dobrého
pro Boha.

1808

Když něco udělá vnější člověk,
svět ihned získá ohromnou radost a extázi.
Vnější dosažení potom
upadne v zapomnění.
Když však něco udělá vnitřní člověk,
trvá to stále a stále.

1809

Proč se obíráš
minulostí?
Minulost neurčuje
budoucnost.
Pouze tvoje modlitba a meditace
bude určovat tvoji budoucnost.

1810

Tak jako tví kamarádi hledající,
nemůžeš se také pokusit
stát dobrým?
Jen to zkus.
Nepochybně uspěješ.

1811

Můj Pane,
dovol mé přítomnosti
zaplatit pokutu
za moji nebožskou minulost.
Doufám, že v budoucnosti
budu mít schopnost
pochodovat po cestě svatosti.

1812

Jsi ve vězeňské cele života?
Nepřijmeš potom Boží Pomoc?
On očistí a osvítí tvoji přirozenost tak,
aby ses mohl těšit
svobodě své duše.

1813

Vnějšímu člověku to může trvat
mnoho, mnoho století,
ale nakonec
v Bohem vybrané Hodině
vnější člověk definitivně vroste
do vnitřního člověka.

1814

Vnější člověk
sbírá podstatu
bezpočtu zážitků
během svého pozemského pobytu.

Avšak vnitřní člověk
již má nekonečné bohatství,
vnitřní bohatství.

Ve skutečnosti
je vnitřní člověk věčně tím,
po čem vnější člověk
tak zoufale touží.

1815

Pokaždé, když mysl
jde za překážku zmatku,
ihned vidí
věčný úsvit probouzení srdce.

1816

Navenek
je největším šampiónem
na světě.

Ale uvnitř je čímsi
nekonečně mocnějším
a nekonečně krásnějším:
nejvyšším bojovníkem-hrdinou
bojujícím proti nevědomosti lidstva.

1817

Dokázal
cosi neslýchaného:
vnější člověk
jedinečného jména a slávy
se dušeplně klaní
vnitřnímu člověku,
jenž je věčně poslem
Absolutního Nejvyššího na zemi.

1818

Vnější člověk
říká vnitřnímu člověku:
„To, co mám,
je všechno pro tebe.“

Vnitřní člověk
říká vnějšímu člověku:
„To, co jsem,
je a navždy bude
celé tvoje.“

1819

Ve své nejvyšší meditaci se stal tím,
co jeho vnější život
občas vědomě,
občas nevědomě,
hledá.

1820

Chceš-li objevit
svůj vnitřní život,
musíš jít
po cestě srdce,
kde je
univerzální Láska, univerzální Mír
a univerzální Světlo a Blaženost.

1821

Dosáhni něčeho velkého navenek.
Mnozí na zemi tě budou obdivovat
a dokonce oslavovat
za to, co jsi udělal.

Dosáhni něčeho dobrého uvnitř.
Bezpočet lidí dostane
úžasné vnitřní povznesení
ze samotné tvé přítomnosti na zemi.

1822

Jsou dvě cesty:
cesta mysli
a cesta srdce.
Z nekonečné Boží Milosti
sis hned na začátku
vybral správnou cestu:
cestu srdce.

1823

Jsem vděčný Bohu
za to, že Jeho rodina-svět
docela šťastně
přijímá moji náklonnost, účast,
lásku a jednotu.

1824

Tak jako nabízení Spasitele světa,
sebenabízení vnitřního člověka
    pozvedává vědomí
každého jednotlivce na zemi
a každé duše, která ještě přijde
    na svět.

1825

Proč potřebuješ hledat
    vnější krásu?
Krása barvy tvé duše
prostupuje celý svět.

1826

Když se staneš vnitřním člověkem,
založíš stálou
    a bezesnou skutečnost
trvající po Věčnost.
Postavíš cosi nesmrtelného
    pro vědomí země,
cosi k jejímu stálému použití.

1827

Každý lidský život bude nakonec
    zdokonalen a naplněn
světem hořkých a sladkých snů.

1828

Přistoupil jsi k duchovnímu životu.
    Víš, co chceš?
    Chceš být
nejdražším, nejbližším a nejdokonalejším
    nástrojem Boha.

1829

Kdy uvěříš,
    že tě Bůh používá
jako svůj nejvyšší nástroj?

Jasně vidím, že uvnitř a skrze
    tvoje vnější bytí
nabízí Bůh novou Vizi
    světu.

1830

Nepochybně jsi dobrá duše.
Ale v žáru okamžiku
    i dobrá duše
může učinit něco velmi špatného.
    Buď tedy opatrný!

1831

Proč cítíš,
že jsi ze své podstaty velmi špatný?
    Dokud nepocítíš,
že jsi přišel na svět
učinit cosi dobrého,
může to s tebou jít od deseti k pěti.
    A nakonec budeš spláchnut
jak z vnitřního světa,
    tak i z vnějšího světa.

1832

Byla doba,
kdy jsi měl mnoho božských vlastností.
    Co se teď ale stalo?
Nebožské síly tě chytily
a udělaly z tebe svůj nástroj.
    Ty sám ses nestal
    ničím jiným, než
nebožskou silou.

1833

Chceš-li dělat
osvěcující a naplňující pokrok
    stále,
potom neopatruj včerejší sny.

1834

Dokonce i když jsi udělal cosi
    velmi špatného,
nevzdávej se naděje.
Tvoje vnitřní Božskost
    může znovu vyjít do popředí.
Jen se staň vědomě
    studentem Boha.
Ty a Bůh si budete schopni radostně
    dělat nárok jeden na druhého.

1835

Uvnitř mě je Kdosi věčný,
nekonečný a nesmrtelný.
    Kdo je ta Osoba?
Bůh a nikdo jiný.
Nyní chceš vědět,
    kdo je můj Bůh.
Můj Bůh je moje vlastní
    Transcendentální Já.

1836

Sny, které se nikdy nezrodí:
miluji Boha více než On miluje mě;
Bůh mne potřebuje více než já Jeho.

1837

Radost a jednota
    jsou neoddělitelné.
Vůně je radost krásy.
Květina je jednota čistoty.

1838

Kde je naše radost Věčnosti?
    Uvnitř naší dokonalosti jednoty.
Kde je naše dokonalost jednoty?
    Uvnitř našeho bezesného
    rozhodnutí duše.

1839

Koncentrace nám dává vítězství,
my však potřebujeme meditaci,
abychom si udrželi naši radost vítězství,
když strach a pochybnost
hrozí jejím únosem.

1840

Někteří hledající ještě nemají
    žádné vnitřní bohatství.
Právě je začali získávat.
Ty máš však velkou výhodu,
protože již vnitřně máš
    cosi velmi zvláštního:
své nesobecké srdce jednoty s Bohem.
Nyní si je musíš pouze plně uvědomit.

1841

Krásný život odpoutání
mu mocně a se slávou dal srdce osvícení.

1842

Koncentrace
je silou poledního slunce.
Jakmile vidíš toto slunce,
celá tvoje bytost je zaplavena silou.


    Meditace
je mírem měsíčního svitu.
Jakmile vidíš tento měsíc,
můžeš pocítit mír uvnitř
    a mír vně.

1843

Jeho mysl nebyla zvyklá
na východní filozofii meditace.
    Avšak jeho krásné a dušeplné srdce
lásky, dobré vůle, náklonnosti a jednoty
    bylo plně připraveno
následovat už dobře známou
    cestu meditace.

1844

Proč čekáš na svou mysl?
Tvé mysli bude trvat léta a léta
    než objeví to,
co tvé srdce již má
    v nezměrné míře.

1845

Zpívej píseň
se slovy majícími ohromnou
    prorockou sílu.
Hleď, stal ses
    částí a součástí
univerzální harmonie.

1846

Můj Pane,
uvnitř Tvých Písní
    cítím mé štěstí,
a toto mé štěstí
    má současně
Tvoji Sílu a Tvoji Lásku.

1847

Moje srdce je vší vděčností
    hudbě,
protože mne neustále drží
v souladu s mým Univerzálním Já.

1848

Bůh mi řekl,
že mi propůjčí svá zvláštní Požehnání,
když zkomponuji dušeplné písně.
    Také mi řekl,
že potom zůstane vedle mě
ne z devadesáti devíti procent
pro mne,
ale z absolutních sta procent
pro mne, pro mne.

1849

Chceš-li mít stálé zaměstnání
    v Božím Paláci,
musíš se vzdát přebývání uvnitř
    své neosvícené mysli žárlivosti.

1850

Ukryl ses před Bohem,
    protože se bojíš,
že selžeš v Jeho Zkoušce Života.

Ti, kteří aspoň stojí
    před Zkoušejícím
a chtějí projít Jeho Zkouškou,
jsou daleko lepší, než tvé zbytečné já!

1851

Můžeš-li přijmout
    dušeplně a radostně
vnitřní Rozhodnutí tvého Pána Nejvyššího,
potom jsi absolutně
    nejlepším hledajícím.

1852

Přijmi radostně
co ti život nabízí
    a uvidíš,
že není nic takového,
jako pokoření.

1853

Tvé je rozlehlé, průsvitné světlo moudrosti,
protože tvé srdce je zcela nepřístupné
    invazi nejistoty světa.

1854

Otrok byl přeměněn v pána zázrakem.
Nyní kritizuje svého skutečného spasitele.
Není to výška jeho nevděčnosti?

1855

Kde je tvůj chápavý
    a oddaný postoj?
Ve jménu dokonalosti
nemilosrdně kritizuješ ostatní.
Nevidíš,
že to, co vychází do popředí,
není tvůj smysl pro dokonalost,
    ale tvoje nevědomá,
nechtěná samozvanost a sebechvála?

1856

Člověk mysli řekne:
„Tady je ošklivý suchý strom.“

Člověk srdce řekne:
„Jak překrásný je i teď
tento strom bez mízy, stojící přede mnou.“

1857

Každá překrásná
a osvícená myšlenka
    je Bůh
v jiném světě.

1858

Obyčejné lidské oko
vidí sterilitu vnějšího světa.

    Duchovní srdce
vidí květiny a plody
    vnitřního zdroje světa.

1859

To, co Bůh od tebe chce,
je oddaná jednota
    s Jeho Vizí.

Tvoje mysl možná nepochopí
    Jeho Poselství okamžitě,
ale tvé srdce jednoty
určitě realizuje Boha
    Jeho vlastním Způsobem.

1860

Můj soucitný Otče,
    jakmile mi řekneš,
že si přeješ, abych cosi měl,
   potom se samo sebou rozumí,
že tvé Srdce Náklonnosti
mi právě tuto věc samo poskytne.

1861

Ty jsi vážně něco!
Když Boží nanejvýš dušeplné Přání
    pro tebe nemá cenu,
potom prostě nemám představu,
co má pro tebe v životě cenu.

1862

Jestliže nemáš vnitřní nutkání
těšit svého Nejvyššího Pilota,
proč potom zůstáváš v Jeho Lodi?
Pouze Jej nutíš,
aby nesl váhu mrtvého slona.

1863

Tvoje mysl je nyní
    vírem zmatku.
Tvoje srdce je nyní
    rozbitým kolem destrukce.
Běda, jak můžeš být kdy šťastný?

1864

Když řekneš Bohu lež,
jak můžeš uniknout nějaké odplatě?
    Vnitřní svět
je vždy zcela bdělý.
Nepokoušej se tedy klamat Boha,
a nepokoušej se klamat sám sebe.

1865

Byla doba,
kdy byla pro západního hledajícího
meditace obtížným předmětem.
Nyní se však jeho srdce
stalo výborným studentem studia meditace.

1866

Chceš být blíže Bohu,
potom dělej jen dvě věci:
modli se k Bohu, aby tě přijal;
medituj na Boha, abys ty přijal Jeho.

1867

Ano, jednoho dne ti Bůh určitě
    poskytne rozhovor
pro tvoji naprostou přeměnu.

1868

Můj Pane, dovol mi být
ve stálém spojení s Tebou.

Když budu chtít něco říci,
    budu se modlit.

A když se budu chtít něco naučit,
    budu meditovat.

1869

Nechť šplhám vzhůru po nebeském žebříku,
abych seděl u Nohou
    mého Pána Nejvyššího.
Až dosáhnu jisté výšky vědomí,
uvidím tam mého Milovaného Nejvyššího.

1870

Stanu se klidným a tichým
    tak, aby můj Pán Nejvyšší mohl
sešplhat dolů po nebeském žebříku
    a sestoupit do mého srdce.

1871

Během jeho prvního rozhovoru s Bohem
Bůh vyjmul jeho šípy připoutání
a dal mu svůj vlastní Štít Odpoutání.

1872

Tvé džungli mysli
může meditace připadat cizí.
Ale tvé zahradě srdce
nebude meditace nikdy připadat cizí —
nikdy!

1873

Ráno
medituj na vlny a příboj oceánu.
Nalezneš dynamickou energii života.

Večer
medituj na hlubokou nesmírnost oceánu.
Pocítíš mír Nekonečnosti.

1874

Když užitím své vnitřní
rakety koncentrace
vyhraješ vnější závod,
vyhraješ jej nejenom pro sebe,
ale pro celé lidstvo.

1875

Jen udělej ohromný pokrok
a ohromné zlepšení ve svém vlastním životě.
Ostatní budou určitě inspirováni výsledkem.

1876

Když spatřil svého Mistra úplně poprvé,
trvalo mu pouze pár letmých okamžiků,
než přinesl do popředí svoji vnitřní existenci.

Je vskutku vybraným hledajícím,
protože je na zemi mnoho, mnoho těch,
kteří prostě nebudou schopni učinit to,
co on tak snadno a spontánně učinil.

1877

Vlastníš ohromnou sílu koncentrace,
abys běžel nejrychleji
a dosáhl Cíle Novosti.
Nyní potřebuješ sílu meditace,
abys vstoupil do Cíle Plnosti.

1878

Když dušeplně medituješ,
první věc, kterou dostaneš,
je mír,
a tento mír označuje počátek putování
tvého srdce po cestě dokonalosti.

1879

Když zpíváme,
ztělesňujeme a stáváme se silou hudby.
Tato síla má volný přístup
k Univerzálnímu Srdci.

1880

Když jednou ve své meditaci
získáš sílu dokonalosti,
vetřelec pochybnost
již nebude více schopen
rušit rovnováhu tvého srdce.

1881

Ty prostě nemáš představu,
jak jsi dobrý.
Krása a vůně tvé vnitřní květiny
ihned zůstane uvnitř tvého srdce
a rozšíří se po celém světě.

1882

Pouze na lidské úrovni vidíme,
že je něco,
co se nazývá obětováním.
Na božské úrovni není nic takového,
jako oběť.
Vše je jednotou —
jednotou dokonalosti
a jednotou uspokojení.

1883

Jakmile jsi jednou dosáhl blaženosti jednoty,
prostřednictvím tvého světla meditace
ses stal dechem a tělem vesmíru.

1884

I velký šampión, není-li duchovní,
může velmi trpět
svým bezdůvodným strachem z budoucnosti.
Říká sám sobě:
„Kdo ví, zítra možná nebudu schopen
tak dobrého výkonu jako dnes.
Pozítří mne někdo překoná
a odejme moji slávu.“

1885

Z lidského života
se pokoušíme dosáhnout
božského života.
Přinejmenším se tedy vzdejme
našich zvířecích vlastností.
Nechť jsou naše srdce chápavá
k našim druhům cestovatelům.
Dovolme Bohu naplnit
alespoň jeden Jeho Sen
uvnitř a skrze nás.

1886

Moje mysl mi řekne
jen to, co ji ostatní naučili:
„Květina je krásná.“

Moje srdce však cítí a vidí všechno
jako nový zážitek.
Může dokonce objevit úžasnou moc
uvnitř drobného kvítku.
Jak potom můžeme říci,
že se srdce mýlí,
když nám říká:
„Květina je mocná.“

1887

Vždy se pokouším zůstat uvnitř hnízda
čistých slz mého srdce.

Vždy nenávidím žít v domě
divokého smíchu mé mysli.

1888

Pouze opakuj slova
vyřčená Synem Boha
a hleď:
cosi se ihned stalo
uvnitř tvého srdce.

1889

Ó Pane,
dal jsi mi aspekt moci života,
abys mne potěšil.
Dej mi nyní také aspekt míru života,
abych potěšil Tebe.

1890

Byl člověkem úžasného odhodlání,
ale jednoho dne jej napadla
nebezpečná zlá síla.
Kvůli jedinému okamžiku odevzdání
skončila celá jeho životní dráha.

1891

Prostřednictvím koncentrace jsi dosáhl cíle.
Chceš-li však vzít bezpočet lidí do cíle,
kterého jsi již dosáhl,
potom potřebuješ meditaci.

1892

Měj trochu pochopení pro ostatní!
Nepřijímej zlomyslné potěšení
nasloucháním o jejich žalostném osudu.
Dnes jsi unikl,
ale zítra může být pokoření tvým jménem.

1893

Chceš-li vnější úspěch a vnitřní pokrok,
pak potřebuješ cosi víc,
než schopnosti těla, vitálna, mysli a srdce.
Musíš přinést do popředí
svoji vnitřní Božskost, schopnost duše.

1894

Nechť se má vize ponoří
hluboko dovnitř tak,
abych mohl vidět svět
s krásou básníkova srdce.

1895

Básník není gramatik.
Jeho poetické ucho
a jeho dušeplné srdce
jej berou do říše,
jež je daleko za lidskou logiku.

1896

Když se modlíš,
hovoříš ke svému Nebeskému Otci
a On ti musí naslouchat.

Když medituješ,
tvůj Nebeský Otec hovoří k tobě
a ty musíš poslouchat Jeho.

1897

Můj Pane,
prosím Tě se vší upřímností mého srdce,
jen mi dej Tvé nejvyšší Poselství
a já jej bez selhání vykonám.

1898

Buď jako jelen,
který chce běžet rychle,
velmi rychle s Pánem Nejvyšším
a dávat Mu radost.
Tvůj Pán Nejvyšší vždy bude
s tebou a pro tebe.

1899

Chtěl, aby se jeho nečisté touhy vznášely,
vyšší světy je však chytily
a vsadily do vězení.

1900

Jsi zkušený v umění přesahování sebe sama.
Proto Bůh Milující potřebuje tebe
a Bůh Milovaný používá tebe
velmi zvláštním způsobem.