Mé modlitby aspirace z vánočního výletu, část 25

Návrat na obsah

Poznámka editora

Následující modlitby nabídl Sri ­Chinmoy během své návštěvy v Solo a Yogyakartě v Indonésii v prosinci roku 2003.

13. prosince 2003

Solo, Indonésie

1 Dnes jsem rozhodnut...

Dnes jsem rozhodnut
dělat vše
Božím vlastním Způsobem.

2 Chce-li mít hledající čistotu...

Chce-li mít hledající čistotu,
musí cítit,
že je dítětem
Věčného Nyní.

3 Hledáš-li Boha...

Hledáš-li Boha
s opravdovou žízní a hladem,
potom se Bůh před tebou
zcela jistě objeví.

4 Můj život se nachází mezi...

Můj život se nachází mezi
Náručí Soucitu Boha
a Jeho Srdcem Odpuštění.

5 Boží Vůle nepůsobí...

Boží Vůle nepůsobí
v pochybovačné mysli.
Boží Vůle působí pouze
v sebedávajícím životě.

6 Myslet si, že Bůh...

Myslet si, že Bůh
je vším Odpuštěním,
daleko přesahuje
schopnost mysli.

7 Srdce cítí...

Srdce cítí,
že Bůh je bezesné
a nepodmíněné Odpuštění.

8 Zmlkni, má mysli! ...

Zmlkni, má mysli!
Mé srdce a já jsme připraveni
vzlétnout
na svých křídlech aspirace.

9 Běda ...

Běda,
když Bůh přednáší
o odevzdání,
počet přítomných hledajících
je zklamáním.

10 Vděčné srdce...

Vděčné srdce
je velmi vzácnou skutečností.

11 Boží blízkost závisí...

Boží blízkost závisí
na záři a upřímnosti
našeho úsměvu.

12 Mé vděčné srdce...

Mé vděčné srdce
a můj odevzdaný život
jsou oba zapotřebí
pro naplnění Božího Snu na zemi.

13 Má duše dovoluje mému srdci...

Má duše dovoluje mému srdci
hovořit s Bohem
pouze pod jednou podmínkou:
mé srdce smí s Bohem mluvit
pouze o Bohu.

14. prosinec 2003 ...

14 December 2003

Solo, Indonesia

14 Bůh chce, aby mé vnitřní zážitky...

Bůh chce, aby mé vnitřní zážitky
vedly můj vnější život.

15 Inspiruji-li druhé...

Inspiruji-li druhé,
můj život
se zcela jistě
ohromně zlepšuje.

16 Mé srdce...

Mé srdce
dělá nejrychlejší pokrok,
když si vytvoří svou blaženou jednotu
s celým světem.

17 Nechoď zpátky! ...

Nechoď zpátky!
Temná noc nevědomosti
tě bude znovu pokoušet
a pohltí tě.

18 Jdi kupředu! ...

Jdi kupředu!
Boží Oko Soucitu
a Boží Srdce Zájmu
tě volají.

19 Bůh mě miluje ne proto...

Bůh mě miluje ne proto,
že Jej také miluji.
Bůh mě miluje,
protože jsem připraven,
ochoten
a dychtivý
Jej milovat.

20 To lidské...

To lidské
v každé lidské bytosti
vždy uvažuje odlišně.

21 To božské v nás...

To božské v nás
vždy uvažuje přesně tak,
jak Bůh chce,
abychom uvažovali.

22 Ten, kdo ztratil dětské srdce...

Ten, kdo ztratil dětské srdce,
dělá svůj duchovní pokrok
velice obtížně,
kousek po kousku.

23 Ten, kdo neztratil své dětské srdce...

Ten, kdo neztratil
své dětské srdce,
je ve svém duchovním životě
překvapen svým vlastním
nepředstavitelným pokrokem.

24 Když si pln pochyb myslím...

Když si pln pochyb myslím,
že mě Bůh miluje,
Bůh okamžitě
roní slzy zármutku.

25 Když neomylně cítím...

Když neomylně cítím,
že mě Bůh miluje,
Oko Boha začne okamžitě plavat
v Jeho Nekonečném Oceánu Blaženosti.

26 Říkám světu...

Říkám světu,
že mě Bůh vroucně miluje.
Svět se mě ptá:
„Kde je důkaz?“

27 Když mi svět říká...

Když mi svět říká,
že Bůh miluje svět,
říkám světu:
„Nepotřebuji žádný důkaz,
protože mi Bůh opakovaně řekl,
že neumí nic jiného
než milovat.“

15. prosince 2003...

15 December 2003

Yogyakarta, Indonésie

28 Mé šťastné srdce...

Mé šťastné srdce
je jediná věc
kterou můj Pán
ode mě chce.

29 Každá myšlenka...

Každá myšlenka —
povzbuzující, nebo odrazující —
má přitažlivou sílu.

30 Můj Pán dává...

Můj Pán dává
velmi zvláštní Lásku,
Zájem a Laskavost
květům srdce mého života.

31 Nesnaž se uniknout své minulosti...

Nesnaž se uniknout své minulosti.
Vyzvi a překonej svou minulost
jednou provždy,
abys mohl kráčet vpřed,
nořit se dovnitř a letět vzhůru.

32 Každý den...

Každý den
brzy ráno a večer
musíme říkat
své modlitby odevzdání Bohu.

33 Má rozechvělá vděčnost Bohu...

Má rozechvělá vděčnost Bohu
je nepopsatelná.

34 Nechť jsem vlastníkem...

Nechť jsem vlastníkem
nadšeného srdce
a bezesného života modlitby,
abych mohl v každém okamžiku
těšit svého Pána.

35 Mé srdce...

Mé srdce,
musíš věnovat duši
svou nerozptýlenou pozornost,
když sestupuje,
aby ti nabídla ponaučení od Boha.

36 Můj Pán mě...

Můj Pán mě
ze své nekonečné Štědrosti
vzal daleko, daleko za oblast
noci temnoty zmatené mysli.

37 Touha...

Touha
nás zoufale potřebuje.
Aspiraci
bezesně potřebujeme.

38 Nebudu-li aspirovat...

Nebudu-li aspirovat,
nebudu moci překonat
pýchu sebezviditelnění
svého ega.

39 Srdce plačící po Bohu...

Srdce plačící po Bohu
já jsem —
dvěma očima smějícími se na Boha
také jsem.

40 Buď tím, kdo dává sám sebe...

Buď tím, kdo dává sám sebe,
než se staneš snílkem o Bohu.
Buď snílkem o Bohu,
než se staneš milovníkem Boha.

41 Všechny dny pokroku našeho srdce...

Všechny dny pokroku našeho srdce
budou ověnčeny
Bohem Samotným.

42 Být ateistou...

Být ateistou
je snazší
než věřit v Boha.

43 Věřit v Boha...

Věřit v Boha
je snazší
než přemýšlet o Bohu.

44 Přemýšlet o Bohu...

Přemýšlet o Bohu
je snazší
než se modlit k Bohu.

45 Modlit se k Bohu...

Modlit se k Bohu
je snazší
než milovat Boha.

46 Milovat Boha ...

Milovat Boha
je snazší
než poslouchat Boha.

47 Poslouchat Boha...

Poslouchat Boha
je snazší
než mít meditaci
bezesné jednoty s Bohem.

48 Meditovat na Boha...

Meditovat na Boha
je snazší
než Boha neustále
těšit a naplňovat.

49 Těšit a naplňovat Boha...

Těšit a naplňovat Boha
je snazší
než se stát zástupcem Boha
na zemi.

50 Stát se zástupcem Boha...

Stát se zástupcem Boha
je snazší
než projevit Boha
po celé délce a šířce světa.

51 Projevit Boha všude...

Projevit Boha všude
znamená ukončit
Kosmickou Hru srovnávání.

16. prosince 2003...

16. prosince 2003

Yogyakarta, Indonésie

52 Milovníkem snu...

Milovníkem snu
jsem byl.

53 Tím, kdo věří v čin...

Tím, kdo věří v čin,
nyní jsem.

54 Sebedávajícím...

Sebedávajícím
se stanu.

55 Být znalcem Boha...

Být znalcem Boha
je mým Konečným Cílem.

56 Dokážu-li jít daleko za hranice...

Dokážu-li jít daleko za hranice
všech člověkem vytvořených
a člověkem předpověděných náboženství,
mohu opravdu milovat Boha.

57 Ti, kdo pochybují sami o sobě...

Ti, kdo pochybují sami o sobě,
dozajista ztratí
své vnitřní štěstí
a zničí svůj cíl.

58 Každý hledající...

Každý hledající
musí neohroženě čelit
noci nevědomosti.

59 Neber svět...

Neber svět
jako bezvýznamnou,
neužitečnou přehlídku věcí.

60 Ber svět...

Ber svět
jako Zemi Příslibu úplného
Projevení Boha.

61 Můj Pane, velmi silně...

Můj Pane, velmi silně
jsem objal Tvé Nohy.
Žádná síla nevědomosti
se nemůže odvážit mě odvést pryč.

62 Skutečný duchovní život...

Skutečný duchovní život
je jednosměrná
cesta blaženého pokroku.

63 Každé srdce...

Každé srdce
je písní
zpívající o Bohu.

64 Soucitné Oko...

Soucitné Oko
Mého Milovaného Nejvyššího
burácí,
když jsem neposlušný.

65 Musím věnovat všechnu pozornost...

Musím věnovat všechnu pozornost
kráse Božího Stvoření
a nelibovat si
ve svých vlastních výtvorech.

66 Skutečně miluji...

Skutečně miluji,
když nalézám ochranu
pod Oblohou Nadvlády
svého Milovaného Nejvyššího.

67 K mé největší radosti...

K mé největší radosti
se vrací záplava naděje
mého projevení Boha.

68 K udržení těla...

K udržení těla
je potřeba
nasytit fyzický hlad.

69 Má-li být realizován Bůh...

Má-li být realizován Bůh,
je nezbytně nutné
nasytit duchovní hlad.

70 Neodcházej na odpočinek! ...

Neodcházej na odpočinek!
Odejdeš-li,
Boží Pýcha
si tě nenajme.

71 Mysl...

Mysl
neumí vystoupit
z továrny na události.

72 Srdce...

Srdce
dokáže snadno přejít
daleko za hranice událostí.