Astrologie, nadpřirozeno a svět Za

Návrat na obsah

Část I: Astrologie a proroctví

Co si myslíte o astrologii? Je na astrologických předpovědích nějaká pravda?

Sri Chinmoy: Astrologie je věda. Duchovní hledající ji dokonce nazývají vnitřní, duchovní vědou.

Astrologie je písní hvězd. O čem bylo rozhodnuto a co již vstoupilo do světa projevení, je zaznamenáno ve hvězdách. Když se astrologie zabývá minulostí, tím, co již bylo zaznamenáno, je téměř vždy správná. Astrologie nás však také nechá spatřit možnosti a budoucnost se snaží poznat na podkladě minulosti. Zkušení astrologové jsou adepty pro vstup do pravdy této sféry. Ve většině případů, pokud pracovali pečlivě a vědecky, jsou astrologové pro obyčejné lidi, kteří nevěří v Boha nebo v sebe samé, naprosto správní.

Pokud však lidé věří sami sobě, s touto vírou mohou astrologii přesáhnout. Proto říkáme, že víra všechno mění pevnou vůlí. Máme-li pevnou vůli, může být osud změněn. Pravda, všechny naše minulé skutky jsou zaznamenány ve hvězdách. Chceme-li však osud vymazat, je to jako vymazání něčeho na magnetofonu. Něco řeknu a je to zaznamenáno, ale pokud to chci smazat, mohu.

Astrologie je na 100% správná, když je člověk zcela ve fyzickém světě a žije obyčejným lidským životem. Když vstoupí do duchovního života, potom je správnost 60 nebo 70%. Pokud je aspirující vědomě nebo nevědomě ve styku se svou vnitřní bytostí a pokud je jeho vnitřní bytost trvale ve styku se Zdrojem, může se vyhnout mnoha a mnoha špatným věcem. A konečně, když je ve společenství s Bohem, potom pro něj astrologie nefunguje vůbec, protože všechno v jeho životě přijde přímo od Boha. Opravdová jednota s Bohem je daleko za astrologií. Pokud naší intenzivní aspirací řekneme: „Bože, nechci to“, a jsme-li jedním s Bohem, potom Bůh řekne: „Dobře, neber si to.“ To samozřejmě neplatí pro začátečníky v duchovním životě. Jen ti, kteří mají bezprostřední vnitřní spojení s Nejvyšší Bytostí, mohou jít zcela za vliv hvězd. Člověk však nezůstane začátečníkem nastálo. Časem se stane v duchovním životě pokročilejším a více a více imunním vůči silám své minulosti.

Astrologická předpověď může být ještě přesažena dokonce i tehdy, když člověk není hledajícím. Na hlubší úrovni vždy existuje vyšší síla, zvaná Boží Milost. Boží Milost může změnit osud kohokoliv.

Tato Milost je všemocná; změní okultní možnosti a přesáhne zákony astrologie, které jsou Božími kosmickými Zákony. Někdy je astrologova předpověď skutečně pravdivá, ale nestane se tak díky Boží Milosti. Proto je astrologie, pokud se zabývá budoucností, správná jen na 35 — 40%. Když víme, že existuje něco dalece nadřazenějšího astrologickému zákonu, měli bychom tomu věřit. A tak žádám své žáky, aby nevěřili horoskopům a hádání z ruky. Musí věřit své aspiraci. Pokud zcela věříte své aspiraci a v Boží Milost, potom vaše spása přijde. Nemusíte se starat o svoji budoucnost.

V Indii je několik systémů horoskopů. Nejvýznamnější je Bhrigu systém. Byl zaveden před tisíci lety a nyní je tam svazek po svazku vše zaznamenáno. Vy jen dáte svoji mapku (radix — postavení astrologických prvků v okamžiku a místě narození — pozn. překladatele) brahmínovi, astrologovi, který se zabývá tímto systémem a on před vámi nalistuje strany a poví vám všechno o vašem životě. Velmi často je to pravdivé. Dějiny vašeho života tam byly zapsány. Pokud byla mapka náležitě nakreslena, potom nemusí dělat ani horoskop. Je tam již zapsán.

Můj nejstarší bratr, který byl astrologem, zašel za astrologem, který byl obeznámen s tímto systémem a který měl všechny staré, posvátné knihy, kde je všechno napsáno. Když tomuto astrologovi ukázal moji mapku, astrolog řekl, že po dvanácti letech mého věku nebude můj horoskop vůbec fungovat. Měl naprosto pravdu, protože jsem ve věku 13 let realizoval Boha a stal se vůči astrologickým zákonům imunním.

Ještě jednu příhodu chci povědět o Bhrigu systému. Můj strýc zašel k astrologovi, aby měl svůj horoskop podle tohoto systému. On a jeho manželka neměli žádné děti. V horoskopu bylo zmíněno, že tato dvojice nebude mít nikdy děti, protože můj strýc, který byl v předešlé inkarnaci lovcem, zabil srnu, která byla březí. Přitom, co srna vydechla naposled, se její duše pomodlila k Bohu: „Ó Bože, zabil ve mně mé dítě. Prosím, neposkytni mu v jeho příští inkarnaci žádné dítě.“ Bůh modlitbu srny vyslyšel a můj kmotr neměl v této inkarnaci žádné děti. Po své realizaci jsem se koncentroval, abych poznal, zda byl příběh o mém kmotru pravdivý nebo ne, a shledal jsem, že byl naprosto pravdivý.

To však neznamená, že všechno, co astrologové řeknou, je pravdivé. Zdaleka ne. Jedna moje žákyně za mnou přišla s pláčem, že kdosi předpověděl, že její otec tento měsíc zemře. Řekl jsem: „Dobře, pokud má tvůj otec v úmyslu zemřít, zemře podle astrologovy předpovědi.“ Potom jsem se koncentroval a řekl jsem jí: „Neměj strach. Nic nemusím dělat. Nepřináším dolů Boží Milost. Dokonce se ani nemodlím za tvého otce k Bohu, protože předpověď byla nesprávná.“ Věřte mi, nemodlil jsem se k Nejvyššímu, aby anuloval astrologovu předpověď, ale její otec je stále zdravý a silný. Matka další žákyně předpokládala, že zemře, podle předpovědi astrologa, 17. nebo 18. prosince. Moje žákyně hořce plakala. Ale řekl jsem jí, že také tato předpověď je nesprávná. Její matka je stále naživu.

V Indii známe mnoho případů, kdy astrologie selhala, zvláště v situacích týkajících se duchovního ášramu. Astrolog může říci, že když bude dítěti 14 nebo 15 let, jeho rodiče zemřou. Jestliže však předtím, než dítě do tohoto věku doroste, rodiče přijmou duchovní život, mohou žít o mnoho let déle. Mnoho Guruů změnilo osud svých žáků. V Indii je o tom mnoho příběhů. Astrolog například jednou někomu řekl, že zemře v určitý den a danou hodinu. Jedna duchovní postava však tomuto muži řekla, aby přišel k němu. Když dotyčný přišel, učitel jej položil na zem, přikryl jej hlínou, potom usedl a meditoval. Když daná hodina uplynula, Guru odházel hlínu přikrývající jeho nového žáka a řekl: „Teď se jdi ukázat astrologovi, že jsi stále ještě na Zemi.“ Existuje mnoho a mnoho takových autentických příběhů.

V našich životech jsou krize. Někdy, když jsme mladí, jsou naše životy v nebezpečí. Pokud je to však Boží Milost, nebo pokud se někdo takový jako jeden z našich rodičů nebo příbuzných vědomě nebo nevědomě za nás modlí, potom se nebezpečí můžeme vyhnout.

Mnohokrát v horoskopech vidíme zapsanou smrt osoby. Astrolog se zmíní o tom, že bude nebezpečí a osoba zemře. Mnozí z těchto lidí jsou však stále naživu. Mimoto máme na našich dlaních čáry, které nám ukazují, kolik let budeme žít na Zemi. V některých případech vám kdokoliv, kdo umí hádat z ruky, poví, že životní čára dané osoby je jen na, řekněme 32 nebo 33 let, ale dotyčný může mít nyní 72 nebo 75 let. Dokonce i mezi mými žáky jsou dvě nebo tři ženy, jejichž životní čáry jsou zcela zlomeny, a kdyby jejich dlaně četl hadač z ruky, uviděl by jen dvě půlky a žasl by, že jsou stále ještě na Zemi. Jak se to stalo? Zasloužila se o to nějaká vyšší síla. Neexistuje nic, co by nemohlo být změněno nekonečnou Milostí Nejvyššího.

Jaký je váš názor na proroctví? Může být budoucnost skutečně známa předem?

Sri Chinmoy: Když lidé sestavují předpovědi, někdy je předpověď pravdivá a někdy je prostě nesprávná. Předpokládejme, že je vaše třetí oko otevřené a vy víte, že někdo zítra zemře. Pokud mu řeknete, že zítra zemře, ublížíte mu nejvíc, protože strach, který jste v něm vytvořil, mu okamžitě odebere všechnu jeho životní radost, důvěru a ujištění. Během zbývajících hodin již bude díky svému strachu dlít ve sféře smrti. Dokonce i když předpověď ď správná není, stále je napůl mrtvý. Jaké dobro tím uděláte, když mu řeknete, že zemře? Pravděpodobně to nebude mít žádný dobrý dopad.

Lidé velice často sestavují úžasné, pozitivní předpovědi, jako: „budeš oblíben“: „staneš se významným“: „staneš se někým skvělým a celý svět ti bude provolávat slávu“. Když je sestaven tento typ předpovědi, velmi často spatřujeme zlomyslný zásah nepřátelských sil. Člověk, který předpověď sestavil, sice pravdu viděl, ale jeho vize není vizí Všemocného; je to vize někoho, kdo má schopnost vidět pravdu, ale ne vize Jediného, který může pravdu stvořit, který může pravdu projevit. Když má obyčejný člověk schopnost sestavit předpověď, cítí, že stvořil pravdu; to ale není pravda. Jen Bůh stvořil pravdu a jen Bůh má moc anulovat pravdu nebo pravdu přeměnit. Já osobně nerad cokoliv předpovídám, protože v předpovídání budoucnosti velice často ničíme kosmický Zákon. Nedovolíme budoucnosti, aby byla vyjádřena způsobem zamýšleným Bohem.

Jednou přišel žák za svým Mistrem a pověděl mu, že mu astrolog předpověděl, že by měl právě toho dne zemřít. Mistr se na žáka koncentroval a řekl: „Ano, je to určeno, ale přinesl jsem dolů Milost Všemocného a budu schopen tě zachránit.“ Žák se vrátil k astrologovi a řekl mu: „Můj Mistr řekl, že tvá předpověď není pravdivá.“

Astrolog řekl: „Sestavil jsem stovky předpovědí a všechny byly pravdivé. Pokud v tvém případě předpověď pravdivá nebude, stanu se žákem tvého Mistra; pokud pravdivá bude, potom musí tvůj Mistr přijít ke mně a učit se astrologii ode mně.“

Žák svému Mistrovi pověděl, co astrolog řekl a Mistr s tím souhlasil. Den uplynul a nic se nestalo. A tak šel astrolog k Mistru, aby se stal jeho žákem a Mistr mu vysvětlil: „Tvá předpověď byla naprosto pravdivá. Ačkoliv jsou lidé, kteří sestavují nesprávné předpovědi, tvá předpověď byla pravdivá. Přinesl jsem však pro svého žáka dolů Milost Nejvyššího, abych čelil jeho osudu.“

Nedávno jsem v novinách a časopisech četl o proroctvích, že část světa zanikne, nebo se potopí do oceánu. Je na tom nějaká pravda?

Sri Chinmoy: Svět je plný představivosti. Bůh k nám byl velice laskavý; dal nám představivost v bezmezné míře. Ani Kalifornie, ani Puerto Rico, ani žádná jiná část světa nezanikne. Je to prostě absurdní a nemožné, dokonce i když to prohlásili astrologové. Tato zvěst však vytvořila velkou senzaci. Pokud jde o části země potápějící se do moře, tento druh změny zemského povrchu je vždy možný, nemůže však být předpovězen jakkoliv pečlivým astrologem, protože zde vždy pracují síly, které nemůže vyhodnotit. Ale proč máme myslet na to, zda konkrétní místa vydrží či nikoliv? Mysleme na naši vlastní realizaci. Naším Cílem je realizace Boha. Pokládáním otázky, zda to či ono místo bude existovat, nám v dosažení našeho Cíle nepomůže. Můžeme-li setrvat v Božím Vědomí, jsme nesmrtelní, ale pokud zůstaneme v pozemském vědomí, nebudeme nesmrtelní. Je to zbožštělé vědomí, které nás učiní nesmrtelnými, a ne místo, kde žijeme.

Peter Hirkos, který je nyní znám po celém světě, byl obyčejným člověkem předtím, než blízko svého domu spadl ze žebříku a udeřil se do hlavy. Když nabyl vědomí, byl schopen hledět do budoucnosti a říci co se stane. Pomáhal policii nacházet nezvěstné a všelijaké věci. Co myslíte, přihodilo se to tím, že spadl a udeřil se do hlavy?

Sri Chinmoy: Měli bychom vědět něco o jeho minulosti. V tomto životě byl obyčejným člověkem, ale ve své minulé inkarnaci již pravděpodobně měl tuto sílu rozvinutou. V dané hodině tento muž dostal šok a okamžitě si oživil svůj starý život a sílu, kterou měl ve své minulé inkarnaci.

Mnohokrát, mnohokrát se to přihodilo těm nejobyčejnějším lidem: sluhům a obyčejným dělníkům. Když jsou napadeni vážnou nemocí, získají všechny duchovní síly; všechny jejich minulé síly jsou oživeny. Nemoc je jako poslední úder. Nazýváme to úderem vnitřního pročištění. Tento úder slouží jako vnitřní pročištění jejich bytosti, jejich života. Není to náhodný úder; je to jen příležitost využitá těmito silami k tomu, aby vyšly do popředí.

Jaký je rozdíl mezi astrologií a jógou?

Sri Chinmoy: Astrologie nemá sílu změnit náš osud, kdežto duchovnost a jóga tuto sílu má. Rozdílem mezi jógou a astrologií je, že astrologie jen naznačuje; naznačuje budoucnost na základě minulosti, ale nezmění ji. Jóga nicméně může skutečně porazit minulost a vytvářet budoucnost. Astrologie sehrává svoji roli nanejvýš účinně, pokud člověk nevstoupil do hlubší duchovnosti. Tam se astrologie skloní, jako se vy ukloníte přede mnou. Předtím, než člověk přijme duchovnost, je astrologie velice mocná, jako lev. Poté, co vstoupí do hlubšího duchovního života, se astrologie stává drobnou domácí kočkou.

Guru, jednou jsi říkal, že ses pokoušel pomoci třem žákům, o kterých jsi věděl, že jsou předurčeni zemřít. Řekl jsi, že jsi u dvou z nich byl úspěšný, ale u třetího sis nebyl jist dobou. Na čem to záviselo? Na osobní vnímavosti?

Sri Chinmoy: Většinou na vnímavosti. Jsem připraven dávat. Pokud mohou přijmout, budou zdraví; jinak nebudou. Někdy vzdorují nebo nemají žádnou životní energii. Pokud je ještě špetka životní energie a lékař dá injekci, potom možná osoba může obživnout. Je zde přinejmenším možnost a naděje. Je-li však osoba naprosto mrtvá, co dobrého udělá injekce? A podobně, nehledě na to, kolik síly přinesu Shora, je to naprosto beznadějné, pokud je životní energie dotyčného příliš omezena.

Je nějak významné, když se dítě narodí při zatmění slunce nebo měsíce?

Sri Chinmoy: Na tuto otázku by vám byl schopen odpovědět lépe astronom nebo astrolog než já. Z duchovního pohledu chci říci, že dítě narozené při zatmění slunce přináší na Zemi nesmírnou energii. Pokud tato energie není usměrněna v raném životě dítěte prostřednictvím duchovních cest, může způsobit mnoho problémů. Dítě se může stát neukázněným a nevychovaným a může tuto energii využít k ničivému účelu. Pokud je dítě duchovně rozvíjeno, může využít svoji bezmeznou energii k výstupu k výškám duchovnosti a pracovat pro Boha ve světě. A naopak, jestliže dítě nemá sklony k duchovnosti, stále se ještě jeho energie může stát vyváženou prostřednictvím Boží Milosti. Potom může také vykonávat konstruktivní práci ve světě.

Dítě narozené při zatmění měsíce má sladkou, vyváženou povahu. Pokud nemá sklon k duchovnosti, dosáhne svého cíle prostřednictvím své sladké a vyvážené osobnosti a své lásky k Božskému. Není-li dotyčný duchovní, může mít tendence k lenosti a ospalosti a může svůj čas trávit lhostejností ke všemu a vnitřním spánkem.

Hvězdy na nás působí, Země na nás působí a podobně. Když meditujeme, působíme například na ostatní planety nebo cokoliv jiného?

Sri Chinmoy: Je to závislé to na tom, kdo medituje. Je-li dotyčný aspirujícím nejvyšší třídy, a pokud jeho meditace nese plody, solidní plody, tehdy na planety působí. Vstupuje do planet a vytváří nový život. Ze zemské atmosféry na tyto planety přinese jemnou duchovní energii. Když však medituje duchovní Mistr, může jeho meditace, pokud chce, vstoupit na kteroukoliv planetu, kdekoliv v Božím vesmíru. Vysoce pokročilý hledající, který je na pokraji realizace může také působit na planety. Když tito lidé meditují, mohou vstoupit do planet, nebo mohou planetám nabídnout výsledky svých meditací. Je to prováděno skoro každý den.

Část II: Duchovnost, psychické síly, okultní síly a černá magie

Co je to okultismus a na jaké úrovni okultní síly existují?

Sri Chinmoy: Okultismus je věda. Okultismus je čistý, když je prováděn v subtilním fyzickém nebo v suprafyzické úrovni. Někteří lidé tuto úroveň nazývají astrální, zatímco jiní ji nazývají vitálním světem. Ve skutečnosti je to však vnitřní vitálno, které můžeme poznat jako zdroj okultismu. Okultní síly jsou síly naší skryté přirozenosti. Okultní svět je jemný fyzický, vitální a suprafyzický.

Pokud vědomě a úmyslně vstoupíte do vitální úrovně, první, co se stane je, že jste polapeni vitálními bytostmi. Tyto bytosti vám velice často ochotně nabídnou k využití některou ze svých okultních sil. Někdy vám dovolí použít jejich vlastní okultní sílu a potom se vás pokoušejí kontrolovat. Tyto bytosti mají bezpočet pošetilých tužeb, které se pokoušejí naplnit prostřednictvím hledajícího, kterému svěřili své okultní síly.

Je-li hledající opravdový a ryzí, a pokud do vitálních úrovní vstoupí za duchovními účely, pro rozšíření svého vnitřního vědomí, zde není nebezpečí. Je to proto, že je hledající pevný ve své aspiraci. Chce jen duchovní rozšíření své vnitřní a vnější přirozenosti a o takzvané okultní síly se nezajímá. Avšak hledající, který se zapletl do okultního světa, vidí, že jeho Cíl je daleko a současně shledá, že byl bytostmi vitálních úrovní nemilosrdně zajat. Je ztracen, zcela ztracen. Je mnoho, mnoho hledajících, kteří svoji cestu započali s veškerou upřímností, kteří však byli na své cestě polapeni okultními silami a nemohli dosáhnout svého Cíle.

O okultismu bylo napsáno mnoho knih. Cítíte, že mají nějakou skutečnou cenu?

Sri Chinmoy: Jsem si plně vědom toho, že mnoho z vás studuje knihy zabývající se okultismem. Mým upřímným požadavkem však je, abyste nestudovali knihy o okultismu, pokud nebyly napsány duchovními Mistry nebo realizovanými dušemi. Většina knih o okultismu je sbírkou pestrých představ. Pouhým studiem knih o okultismu nemůže nikdo získat dokonce ani špetku okultní síly. Knihy mohou poučit o tajemstvích okultismu, ale tyto síly lze rozvíjet jen vnořením se hluboko do nitra a rozšířením vědomí, nebo upřímným voláním po přinesení těchto skrytých sil do popředí, snad jen pro božské účely.

Můžete mi říci, jaký je rozdíl mezi duchovní a okultní silou?

Sri Chinmoy: Duchovní síla je nesmírná a zářivá. Trvale rozpíná konečné i nekonečné. Je-li něco drobné, duchovní život to může zvětšit. Je-li něco již velmi velké, duchovnost to může stále ještě zvětšit. Okultní síla je jiného druhu. Můžeme říci, že je to přímá, ostrá, bezprostřední síla — velice ostrá, jako ostří meče.

Když je použita duchovní síla, je to plné míru, plné harmonie. Když na vás někdo použije duchovní sílu, pocítíte, že je v ní dynamická síla, ale současně v ní není agrese. Je to jako dívat se na moře, které je mírné a klidné. Když je rozbouřené vlnami, jste polekáni. Když je však moře tiché, tehdy se nebojíte. Nicméně v obou případech je to stejná síla. Když vstoupíte do vědomí moře, poznáte, že má nesmírnou, bezmeznou sílu. Duchovní síla je mírná, nekonečně rozšířená, jako klidné moře bez agresivního pohybu. Je to však pevná síla — dynamická, pevná síla.

Na druhé straně je v okultní síle druh hnutí, který je téměř vždy neklidný. Dítě má sílu, dospělý má také sílu. Dětská síla je vždy odhalující a projevující; dítě chce soustavně projevovat tuto sílu. Dospělá osoba však ví, že sílu má a že ji může použít na svůj příkaz, a tak necítí potřebu soustavně ji projevovat. Vlastník okultní síly má mír zřídka, kdežto vlastník duchovní síly je mírem zaplaven. Vlastník okultní síly dává nesmírně na odiv svůj okultismus; jogín se duchovní silou pokouší vnitřně změnit tvář světa.

Okultní síla je velmi často používána negativně. V okultismu poznáte, že tato síla je prakticky jako zuřivé zvíře. Když okultní sílu použijí nemoudří lidé, je to jen pro ničení. Okultní síla může být pozitivní pouze tehdy, je-li vedena duchovním Mistrem. Vlastnění okultní síly je jako chození po laně — velice nebezpečné a riskantní. Mít duchovní sílu je jako kráčet po pevné cestě, kde není nebezpečí. A má-li někdo obě, duchovní i okultní sílu, potom je to také bez potíží a nebezpečí.

S duchovní silou budeme schopni uspět — zvolna, vytrval e a bez klopýtání. Neomylně budeme schopni udělat to, co jsme započali. S okultní silou, pokud je správně využita, můžeme udělat co chceme okamžitě a přímo. Pokud tato nesmírná rychlost okultismu cítí nezbytnost odevzdání se světlu moudrosti duchovní síly, potom je okultismus opravdovým požehnáním od Boha, pro lidstvo, které nemá trpělivost; chce získat všechno co nejdříve. Pokud však okultní síla zůstane proti duchovní síle, potom neguje pravdu samotnou. A když je negována pravda, vytváří to destrukci v lidstvu a pro lidstvo.

Pokud chce někdo provádět okultismus, aby probudil vědomí lidstva, potom nejprve musí překonat strach: fyzický, vitální, mentální a psychický strach. Pokud má být okultismus prováděn, aby sloužil Nejvyššímu, Božskosti v lidstvu, potom dotyčný musí přemoci hlubší vitálno, které nazýváme sexem. Toto nečisté, temné naléhání v naší lidské přirozenosti musí být zcela přemoženo. Poté, co si dotyčný uvědomí, že žije věčný život v pomíjivém životě, Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost, že dosáhl své vlastní vnitřní bytosti nebo vědomí, potom může být použit, aby sloužil lidstvu božským způsobem. Tehdy bude okultní síla skutečným požehnáním.

Chci, aby mí oddaní žáci, kteří se zajímají o okultní sílu, vzali na vědomí toto: nejprve duchovnost a potom okultismus, nejprve Božskost a potom lidstvo. Když člověk Božskost zná a může v Božskosti setrvat, jen potom může sloužit lidstvu. Projevení bez realizace není vůbec projevením. Je to tělo bez života.

Jakmile dosáhnu Cíle a stanu se Cílem, potom je všechno ve mně. Nic mne nemůže vyrušit; nic mne nemůže zničit, nic mne nemůže jakýmkoliv způsobem poškodit. Všechno v Božím stvoření může být viděno, pocítěno a přijato. Realizovaná osoba má schopnost ovládat obojí; duchovní sílu i okultní sílu. Po realizaci Pravdy, během projevení na Zemi, má přijmout pomoc ze všech úrovní, včetně okultní.

Duchovnost je dalece nadřazena okultismu. Okultní oblast a okultní praktiky jsou také částí Božího stvoření. Jestliže to, co chceme, je realizace Boha, potom okultní oblastí procházet nemusíme. Chceme-li Boha a Boha samotného, potom musím říci, že okultismus nepomůže ani špetkou k realizaci Boha. Duchovnost je však pro realizaci Boha nezbytná.

Skutečný duchovní aspirující se o okultismus nezajímá vůbec. Na jeho cestě k Nejvyššímu však okultní síly někdy přijdou automaticky, jako zkouška, aby se poznalo, zda je jimi ovlivněn a ukazuje světu své schopnosti předváděním zázraků, nebo zda je využívá náležitě a božsky. Někdy, když je aspirující na pokraji realizace, přijdou okultní síly z různých úrovní vědomí a dotknou se jeho nohou. Řeknou: „Mistře, použij nás. Budeme k tvým službám; nenaděláme žádnou škodu. Jen nás použij pro naplnění své realizace.“ Toto se přihodilo několika málo duchovním Mistrům.

Použil jsem okultní sílu mnohokrát a mnohokrát, ale jen když jsem byl požádán Nejvyšším ve mně. A využívám ji jen k vnitřní pomoci. Zevně nerad svoji okultní sílu používám, protože by mi nebylo porozuměno. A nikdy ji nepoužívám k potrestání nebo trápení nikoho.

Okultní síla je velmi dynamická, lidé si z ní však často dynamiku neberou. Namísto dynamiky si vezmou agresi a tuto agresivní sílu použijí k poškození ostatních nebo pro dosažení svých osobních tužeb. Okultní síla není sama o sobě špatná. Někteří lidé namítnou, že když někdo získá okultní sílu, svede ostatní a zničí sám sebe. V Indii jsou některé duchovní postavy, které se o okultní síly nezajímaly vůbec. Avšak tato síla sama o sobě není špatná; jde o to, jak je využita. Když máte oheň, buď se můžete popálit, nebo můžete uvařit jídlo. Máte-li nůž, můžete jej použít k tomu, abyste někoho bodli, nebo můžete vyřezat krásnou sochu. Do určité míry je pravda, že pokud nůž nemáte, potom samozřejmě nemůžete udělat nic špatného. Je však také mnoho dobrých věcí, které nebudete moci udělat. Jsme to my, kdo musí okultní sílu využít moudře, když ji získáme.

V Indii někteří duchovní Mistři svým žákům radí, aby se okultními silami vůbec nezabývali a nejprve vedli duchovní život. Potom jedinec získá duchovní sílu, která nemůže nikdy vytvořit problémy. Přirozeností duchovní síly je, že nemá agresivní a ničivé kvality, které má okultní síla, ale dokonce i duchovní síla může být zneužita, jestliže dotyčný nevyslyší nařízení své vnitřní bytosti nebo Nejvyššího.

Jsou také duchovní aspirující, kteří vedou duchovnost i okultismus současně. Říkají, že během dne by měla být vedena duchovnost a v noci okultismus. Nechají duchovnost a okultismus jít bok po boku. Tato cesta je trochu nebezpečná. Mnozí to zkoušeli, ale většina z nich v této kombinaci selhala. Nejbezpečnější a nejúčinnější je dát se duchovní cestou a rozšířit vlastní vědomí do Nekonečnosti a Věčnosti. Tehdy budete v okultním světě suverénní.

Můžete se ptát, zda duchovní Mistr, který má schopnost použít duchovní sílu, je schopen použít okultní sílu stejně dobře, aniž by udělal jakoukoliv chybu. Odpovědí je ne. Když duchovní Mistr použije duchovní sílu, obvykle ji použije dobře. Když však použije okultní sílu, ve skutečnosti ji nezneužije; jen prostě neví, jak s ní zacházet. Pokud není tento Mistr nejvyššího formátu, potom je mezi duchovní a okultní silou nesmírný rozpor. Co by měl dělat, když se tak stane? Měl by okultní sílu zcela odložit. Měl by říci: „Nechci ji. Je příliš nebezpečná. Budu používat jen duchovní sílu, která je nekonečným mořem světla a blaha. Toto světlo a blaho je pro mne dostatečnou silou.“

Pokud cvičíte kundalini jógu, i když jen trochu — řekněme 15 minut denně — společně se svou skutečnou aspirací a meditací, uvidíte, že vaše psychická nebo okultní centra jsou otevřena. Chcete-li však do vnitřního světa vstoupit jen pro získání okultní síly, abyste mohli světu ukazovat své schopnosti, potom ve vašem životě duchovnost nikdy nesvitne. Pokud chcete otevřít své srdeční centrum a předvádět zázraky, aby vás lidé ocenili a obdivovali, a pokud si myslíte, že z jejich ocenění a obdivu budete více inspirování, děláte chybu. V ostatních případech, když něco uděláte a jste vychváleni do nebes, můžete získat inspiraci dělat to lépe. V tomto případě tomu tak není. Pokud předvedete některou ze svých okultních sil a ostatní vás ocení, můžete být ujištěni, že je to váš pád. Nebudete inspirováni; naopak, místo toho, abyste šli hluboko do nitra pro získání skutečné realizace, budete pokračovat v rozvíjení své okultní síly. Okultní síla je veškerým pokušením.

Čím více předvádíte okultní sílu, tím rychleji ji ztratíte, protože se nebudete schopni stát jedním se zdrojem. Zdrojem okultní síly je světlo — docela omezené, ale stále ještě nejčistější světlo. Pokud se zabýváte světlem, potom byste se měli zabývat duchovním světlem. Je-li omezené, nevadí to, protože nebude příčinou jakéhokoliv nebezpečí. Jeho přílišným vzýváním vás může rozbolet hlava, ale nezničí vás. Dokonce i když přinesete dolů duchovní sílu nad své schopnosti, nezničí vás to úplně. Pokud však do svého systému stáhnete okultní sílu nad svoji schopnost, skončíte v psychiatrické léčebně. Je to tím, že je nebezpečná, ničivá.

Naším prvním přáním by mělo být potěšit Nejvyššího. Abychom Jej potěšili, máme mu dát všechnu naši aspiraci a položit všechno k Jeho nohám. Jakmile Jej potěšíme, je to na Něm, zda nám dá duchovní nebo okultní sílu, nebo obojí. Chce-li nám dát duchovní sílu, dobře. Chce-li nám dát okultní sílu, dobře. Pokud jsme odevzdáni Jeho Vůli a dá nám okultní sílu, buďme ujištěni, že nám také dá schopnost náležitě ji pro Něj použít.

Pokud chcete potěšit Nejvyššího svým vlastním způsobem, uděláte mnoho neupřímných věcí, abyste Jej potěšili. Budete se Jej pokoušet potěšit za každou cenu. Pokud vaše přirozenost není čistá, půjdete dokonce tak daleko, že se Mu budete snažit lichotit a podplatit Jej. Je-li vaše přirozenost čistá, naprosto čistá, sněhobílá, potom se jej pokusíte potěšit způsobem, kterým chce být potěšen. Můžete-li tak učinit, můžete-li potěšit Boha Jeho vlastním způsobem, potom všechny okultní síly, všechny duchovní síly budou u vašich nohou, k vašim službám. To, co svět potřebuje je potěšit Boha. Svět je však zaplaven zklamáním, protože volá po moci. Kdyby svět hledal Boží Lásku, tehdy by byl zachráněn, osvícen, zdokonalen a zvěčněn.

Můžete prosím vysvětlit, co je to psychická síla a v čem se liší od duchovní síly?

Sri Chinmoy: Psychická síla je obvykle silou, kterou má dítě na podkladě své úplné a trvalé jednoty se svými rodiči. Považuje vnitřní vlastnictví svých rodičů za své zcela vlastní. Netřeba říkat, že tento požadavek je opodstatněný. A tak rodiče také získají nesmírnou radost, když vidí a pozorují, že jejich dítě je ve svém odhalení a projevení na nich celkově závislé. Psychické síly nejsou nepřemožitelné. Mohou být a často jsou napadány nebožskými silami. Nejvyšší se však vždy staví na stranu psychických bytostí, které ztělesňují psychickou sílu a psychické bytosti zachrání.

Psychická bytost se svou psychickou silou samozřejmě nakonec může vyrůst v nejmocnější a nanejvýš naplňující bytost. Protože se psychická bytost vyvíjí, je vzrůst psychické síly nejen možný, ale také nevyhnutelný. Projevení psychické síly je u poctivých pokročilých hledajících subtilním, jemným, citlivým projevením božského. S psychickou silou může člověk provádět zázraky. S touto silou získá schopnost ztotožnit se sám se sebou, a tím poznat současnost, minulost i budoucnost ostatních stejně dobře jako svoji. Psychická síla má nesmírnou krásu, ačkoliv je projevením božské síly, jako krása květiny nebo krása měsíce. Tato psychická krása je sama o sobě skutečnou silou.

Přibližně řečeno, je psychická síla silou dítěte, ačkoliv se tato síla může stát bezmeznou, prostřednictvím své nejdůvěrnější jednoty se Zdrojem. Duchovní síla je silou dospělého, ačkoli ji nemusí po celou dobu využívat moudře. Okultní síla je silou neklidného, dynamického mládí. Duchovní síla je silou mírného a klidného moře. Okultní síla je silou nenadálé, mocné vlny. Duchovní síla obvykle není tak hbitá jako okultní síla. Okultní síla však velice často boří, než staví. Duchovní síla přikládá vždy důležitost, pozvolné, vytrvalé, spolehlivé a přesvědčivé stavbě Paláce Pravdy.

Cokoliv duchovní síla udělá, je důkladné, pevné a trvalé. Duchovní síla má důvěru z nitra a ujištění Shora. Pro úplné projevení Božskosti na Zemi musí všechny psychické síly a všechny okultní síly následovat vedení duchovní síly pro dosažení absolutně Nejvyššího.

Řekl bych, že rozvíjím psychické síly. Měl bych pokračovat v navštěvování duchovních center v tomto stadiu?

Sri Chinmoy: Chci vám upřímně říci, že ve vašem případě by nebylo moudré právě teď rozvíjet tyto psychické schopnosti. Proč? Protože ve vašich očích vidím, že jste velmi upřímný. Neměl byste být těmito silami uspokojen. Vaše duše chce jít dál, dále a nejdále. Jsou lidé, kteří nemají aspiraci jít k Nejvyššímu, Konečnému. Některým lidem mohu doporučit, aby rozvíjeli své psychické schopnosti. Ale ve vašem případě, kdybyste tyto schopnosti rozvíjel, vám budou stát v cestě a nebudete schopen jít dále a dosáhnout ve svém životě Konečného. Nyní jste to vy, kdo se má rozhodnout: zda se spokojíte s kouskem ovoce, nebo zda chcete počkat na nekonečnou Pravdu, nekonečný Poklad Všemocného.

Pokud jste vybaven některými psychickými schopnostmi, jen se je pokusíte využít a budete jimi okouzlen. Velmi často je člověk, který získá psychické schopnosti, psychickou sílu, uspokojen a potom se ji pokouší aplikovat na toho a na tam toho, ve vhodnou i nevhodnou dobu. Je jako dítě, které má nějakou úchvatnou hračku a po celou dobu si s ní hraje. Zanedbá své studium a zůstane hloupé. Pokud je však dítě upřímné nebo dychtivé a docení své studium, přestane si hrát a začne studovat, protože ví, že se studiem stane moudrým.

Dalším nebezpečím pro tyto psychické schopnosti spočívá v tom, že jsou velmi často polekány duchy. Ti, kteří si rozvíjejí psychické schopnosti, nemusejí být duchovně nebo okultně silní. Psychické schopnosti přijdou z psychického světa. Jsou velmi jemné, nebo řekněme citlivé. Velmi často jsou polekány okultními silami, které jsou někdy velmi prudké, dynamické, arogantní a ničivé. Lační a neuspokojení duchové se budou pokoušet vstoupit do psychických schopností aspirujícího a odeberou mu všechnu jeho aspiraci, kterou měl předtím, než udělal v duchovním životě přestávku, aby rozvíjel své psychické síly. Pokud však dotyčný dělá opravdový duchovní pokrok, vnitřní pokrok, bez zabývání se psychickými schopnostmi, bude mít nepochybně všechny tyto schopnosti na konci své cesty, poté, co realizuje Boha.

Nikdy neztratíte, pokud nebudete přikládat pozornost těmto psychickým schopnostem, protože ve vás budou rozvíjeny automaticky, během vaší hluboké meditace, když jsou všechna vaše centra otevřena. Pro dosažení takové meditace byste měl jít k Mistrovi, který realizoval Boha, který vám může učit osobně a který vás může také ochránit před útokem špatných sil.

Budu k vám upřímný. Právě teď jste již trvale napadán čtyřmi silami. Buďte na ně, prosím, velice ostražitý. Tyto čtyři síly se již potulují kolem vás. Nejsou dobré; jsou to nebožské síly. Na jedné straně jsou vaše schopnosti otevřeny, nebo skoro otevřeny; na druhé straně jsou tam síly, negativní síly, které se vás pokoušejí zničit. A tak, prosím, jděte hluboko do nitra. Vnitřně volejte po Boží ochraně a po Božím osvícení a tyto čtyři síly vás opustí. Jsou nuceny vás opustit.

Jsou psychické síly ku prospěchu, nebo jsou překážkou v cestě k seberealizaci?

Sri Chinmoy: Psychická síla nám v žádném případě k realizaci Boha nepomůže. Psychická síla však může být použita, měla by být a musí být použita, pokud je to Vůle Boží, poté, co nám Bůh dal seberealizaci. Jeden z velkých indických duchovních Mistrů, Šrí Rámakrišna, říkal, že nabytí psychické síly je zničením možnosti seberealizace. Řekl by, že dosáhnete své psychické síly, ale Bůh vám bude odepřen.

Kdo je vlastníkem všech sil? Bůh. Když se stanete jedním s vlastníkem, všechna Jeho vlastnictví se stanou vašimi. Pokud však budeme volat po vlastnictví bez zájmu o Vlastníka, bude nám dosažení překážkou na naší cestě ke konečnému Cíli. Je to skutečným požehnáním nemít psychické síly před hlavní realizací. Pokud je získáme příliš brzy, budeme po celou dobu ve světě předvádění, světě zázraků, světě magie, a ne ve světě aspirace, oddanosti a realizace.

Nejvýznamnější Rámakrišnův žák, Svámí Vivékánanda, původním jménem Naren, byl jednou otázán svým Mistrem: „Po mnoho let jsem vedl sebekázeň; teď na mě pohleď — mám všechny vysoké siddhi. Chtěl bys je ode mě? Nemusíš meditovat, protože jsem to udělal za tebe. Dám ti všechny své síly.“ Narenovou bezprostřední odpovědí bylo: „Pomohou mi k seberealizaci?“ Mistr odpověděl: „Můj drahý Narene, ne. Nepomohou. Pro seberealizaci se s psychickými silami nepočítá. Pokud ale chceš, můžeš je použít až po seberealizaci. A když tyto psychické síly máš, budou k tobě přirozeně proudit lidé, a ty budeš schopen lépe sloužit Bohu v lidstvu.“ Žák řekl: „Ne, děkuji ti. Nech mne nejprve realizovat Boha. Potom budu pomýšlet o získání těchto sil.“ Rámakrišna potom, před svými ostatními žáky požehnal svému nejdražšímu žáku nanejvýš důkladně a řekl: „Věděl jsem to. Jsi to ty, kdo může projít mojí zkouškou. Kdybych stejnou otázku položil komukoliv jinému, jako chamtivá osoba by řekla: ‚Ano, ano, prosím, dej mi síly. Je to od tebe tak laskavé.‘ Věděl jsem však, že tvoje srdce je naprosto čisté. Chceš Boha, Boha samotného.“

Jsou fakíři v Indii, kteří mají tyto síly, oddáni dobrým principům jógy, nebo je používají komerčně?

Sri Chinmoy: Skutečně mnoho se jich odchýlilo ze stezky pravdy. Pro ty, kteří tak učinili, je jejich psychická síla právě jako černá magie. Neslouží žádnému duchovnímu účelu. Když je někdo nemocný a Bůh vám řekne, že chce, abyste tuto osobu vyléčil, nebo je-li někdo v bezprostředním nebezpečí a Bůh chce tuto osobu zachránit, potom byste měl použít své psychické síly. Psychická síla by však měla být použita pouze tehdy, pokud je to požadováno a schváleno Bohem. Většina lidí, kteří tyto síly používají v Indii i na jiných místech, je nepoužívá podle Vůle Boží. Jen uspokojují svoji vlastní pýchu, ješitnost a ego. Jdou proti Zákonu Boha. Dělají strašnou chybu a jejich trest bude v příštím životě velmi vážný.

Je pravdou, že se psychické síly u jogínů nerozvíjejí nebo neprojevují spontánně, ale musí být rozvíjeny prostřednictvím cvičení nebo ostatních prostředků?

Sri Chinmoy: V našem těle je sedm hlavních psychických center. Tato centra nejsou ve fyzickém, ale v subtilním těle. Na koruně hlavy je jedno nazývané Sahasrára, lotos s tisícem okvětních lístků. Mezi obočím a trochu nad ním je místo vizí zvané Ádžna čakra. Na úpatí hrdla je čakra pro řeč a vyjádření; nazýváme ji Višudha. Ve středu hrudi máme Anáhatu, srdeční čakru. Mnoho lidí získá své psychické síly většinou odtud. Na pupku máme Manipuru. Na slezině je další centrum, Svádhišthána. A pod ní, na začátku páteře, máme čakru, zvanou Muladhára. Muladhára, Svádhišthána, Manipura, Anáhata, Višudha, Ádžna a Sahasrára: to je sedm čaker.

Když se hledající vědomě nebo nevědomě koncentruje na tato psychická centra, rozvíjí psychickou sílu. Nemusí znát skutečná jména center, ale pokud se koncentruje na správný bod, automaticky získá některou intuitivní sílu. K tomu abyste otevřeli čakry a kundalini začala fungovat, musíte se koncentrovat na každou čakru. To je jeden ze způsobů nabytí psychické síly prostředky duchovní kázně.

Zvláště na Západě slyším mnoho lidí říkat, že ten či ona má psychickou sílu, dokonce i když daná osoba nemá ani špetku psychické síly. Někteří lidé získají drobný intuitivní pocit z úrovně intuice nebo z fyzické mysli, kde je subtilní intuice a tvrdí, že mají psychickou sílu. Ale není tak snadné mít psychickou sílu. Pro její dosažení musí člověk tvrdě pracovat.

Současně, pokud Guru nebo duchovní Mistr chce, může vás touto silou naplnit, bez toho, že byste meditovali nebo cvičili kundalini jógu. Je výsadou duchovního Mistra dát tyto síly, celkově to však závisí na Boží Vůli. Jestliže vám Bůh chce dát psychickou sílu, získáte během svého spánku určitou mantru, která je míněna pro vás. Tehdy se ve vašem snu zjeví postava nebo bytost a poví vám, kolikrát máte danou mantru opakovat. Nebude potřeba se koncentrovat na určité místo. Jen budete mantru opakovat ve stanoveném počtu a potom získáte psychickou sílu. Tohle se dokonce stane i v případě realizace. Většina lidí realizuje Boha vedením duchovního života po celý život, jsou však takoví, kteří vést duchovní život vůbec nepotřebovali. Ve snu vstoupí Bůh do jeho osoby a osvítí jeho vědomí a každý s duchovní vizí pozná, že je osvobozený a realizovaný.

Vždy není nutné vědomě volat po psychické síle. Když se člověk stane jogínem, jeho centra jsou často otevřena spontánně a psychická síla přijde automaticky. Dokonce i když se o psychickou sílu nezajímá, síla se obvykle dostaví, když pokračuje rychle, velice rychle ke svému cíli. Pokud se dostaví okultní síla jako požehnání a nezabrání jedinci v projevení jeho vnitřní Božskosti, potom neruší. Pokud mu však zůstane stát v cestě jako kletba nebo překážka, pokud dotyčného pokouší a způsobí ztrátu jeho rychlosti nebo jej odvrátí z jeho cesty, potom ji musí statečně zamítnout a nejprve se soustředit na dosažení svého cíle.

Mohl byste zdůvodnit schopnost někoho komunikovat s vlastním Mistrem bez použití slov formou psychické síly?

Sri Chinmoy: Ke kontaktu s vlastním Mistrem není potřeba psychické síly. Kontakt je učiněn prostřednictvím oddanosti, prostřednictvím bezvýhradné víry. Kde je Mistr? Řeknete, že jste v Puerto Rico a váš Mistr je možná v New Yorku. Ale není! Je hluboko uvnitř vašeho srdce, hluboko v nejvnitřnějších zákoutích vašeho srdce. Chcete-li se se svým Mistrem kdykoliv spojit, jen vstupte a pátrejte v hlubinách svého srdce a naleznete jej tam.

Není potřeba psychická síla, ale jen oddanost a víra. Když jste oddaní, Mistr nebo člověk, ke kterému se modlíte je k vašim službám. Sri Krišna, nejpřednější indický duchovní Mistr, řekl: „Pro Boha je snadné dát sílu, světlo, blaho a všechny ostatní božské kvality žáku. Pokud však dá žáku oddanost, která je také božským požehnáním, potom je polapen. V momentě, kdy žák získá oddanost, může být žák ujištěn, že se jeho Mistr stane jeho dokonalým otrokem. Opravdový oddaný je v tomto světě velice, velice vzácný. Avšak člověk znalý a moudrý, člověk světla nebo člověk míru může být nalezen velmi často.“

Pán Krišna měl velmi důvěrného žáka, jménem Vidhura, který byl velmi, velmi chudý. I stalo se, že byl Pán Krišna jednoho dne pozván do Vidhurova domu. Vidhura mu nemohl nabídnout rýži nebo náležité jídlo, a tak mu podal velmi prosté jídlo na listech banánovníku. Sri Krišnovo srdce plavalo v moři extáze a potěšení. Co udělal? Nejprve snědl jídlo a potom jedl celý banánový list. Vidhura se zeptal: „Mistře, co to děláš? Ty jíš banánový list: to není jídlo!“ Sri Krišna řekl: „Ó Vidhuro! Jak mohu oddělit tvé jídlo od listu banánovníku? Jak mohu oddělit tvoji oddanost od tvé existence? V tvém jídle jsem spatřil oddanost, v tvém těle vidím oddanost, v tvém srdci vidím oddanost, v tvém banánovníku vidím oddanost. Cokoliv vidím s tebou, kolem tebe a v tobě, vše je oddanost. Nemohu již oddělit jídlo od listu stejně, jak nemohu oddělit tvoji duši od tvého těla.“ A tak se toto přihodí, když má někdo opravdovou oddanost k Bohu, k Nejvyššímu. Získá Nejvyššího na svoji stranu po celou dobu.

Nyní chci říci něco o víře. Jsem si jist, že všichni z vás jste slyšeli o Ganze, nejzasvěcenější Indické řece. Říká se, že každý, kdo se namočí v Ganze, bude oproštěn od všech hříchů. Po celý rok se můžete dopouštět všech druhů hříchů a potom, i když do řeky jen vstoupíte, všechny tyto hříchy zmizí. To je naše indická víra.

Jednou Párvatí požádala svého chotě, Pána Šivu: „Je pravdou, že jakmile se člověk namočí v Ganze, že všechny jeho hříchy v okamžení pominou? Mají lidé takovou víru?“

Pán Šiva řekl: „Dobře, pro mě bude nejlepší dokázat to. Podívej, oba si vezmeme lidskou formu a sedneme si na břeh Gangy. Já budu velice starý muž a ty budeš stará žena. Budeš na svém klíně držet dítě a já dítěti vezmu život. Ty potom okamžitě začneš ronit hořké slzy a volat, že jsme ztratili naše jediné dítě. Mnozí tě přijdou utěšit a ty jim povíš: ‚Pokud bude můj syn požehnán někým, kdo cítí, že nemá žádný hřích, potom se mu vrátí život.‘„

A tak si vzali lidskou formu a usedli na břeh Gangy. Stovky lidí přišlo plavat a koupat se v řece. Parvati řekla: „Vy všichni zde víte, že ve chvíli, kdy vstoupíte do Gangy, nebude již nadále žádný váš hřích existovat. A tak běžte, namočte se a potom požehnejte mému dítěti a vrátí se mu život.“ Míjely stovky osob, ale nikdo to nechtěl udělat. Byli připraveni plavat, byli připraveni namočit se nebo se hodiny koupat v Ganze, ale věděli, že by to na dítě nemělo žádný vliv. Dotýkali se dítěte, ale život mu nevrátili.

Tak to šlo hodiny. Nakonec kolem stojící viděli, že se k ženě, která ztratila své jediné dítě, blíží muž středního věku. Tento muž právě vyšel z baru. Neutěšeně zapáchal a podle indické úrovně byl, vy byste to nazvali „nevýrazný“. Přišel k ní a zeptal se: „Proč pláčete?“ Ona odpověděla: „Pláči, protože nikdo nepřišel požehnat mému dítěti, ačkoliv všichni zde ví, že ve chvíli, kdy se vykoupou v Ganze, je všechny jejich hříchy opustí a budou schopni přivést mé dítě zpět k životu.“

„Proto pláčeš? Já věřím. Nech mne jít“, řekl muž. Skočil do Gangy a během dvou minut se vrátil a dotkl se dítěte. Dítě se okamžitě vrátilo k životu. Potom Pán Šiva řekl: „Vidíš! Z tisíců měl jediný víru v Gangu!“ A s tímto Pán Šiva, Párvatí a dítě zmizeli.

Často říkáme, že věříme, ale jen klameme sami sebe. Tento muž se nikdy nezajímal o duchovní život, ale věděl, že Ganga skutečně přišla z Himalájí. Všichni indičtí duchovní Mistři mají velkou úctu k Himalájím a většina indických Védských Věštců meditovala v Himalájských jeskyních. Tento muž měl bezmeznou víru v Gangu. Většina z nás by šla ke Ganze, ale neměla by odvahu dotknout se dítěte, protože nikdo nechce být terčem posměchu. A když to převedeme do praktického života, většina z nás selže. A skoro většina z nás, kteří bychom přišli a dotkli se dítěte, by poznala, že nejsme úspěšní, protože postrádáme opravdovou víru v Gangu. Tento dotyčný muž však měl víru v Gangu. Máme-li opravdovou víru v Boha, nepotřebujeme meditovat dvacet čtyři hodin denně; jen pár minut poslouží účelu. Máme-li oduševnělou víru v Boha, potom se o nás Bůh postará.

Je možné, že někteří lidé praktikují negativní okultismus bez uvědomění si toho, jen zlomyslnými řečmi a ostatními věcmi?

Sri Chinmoy: Jakákoliv síla, pozitivní nebo negativní, vytvoří svůj vlastní svět. Pokaždé, když si uvědomíme myšlenku, stvoříme náš vlastní svět. Ale pokud bychom řekli, že jen používáním negativních myšlenek praktikujeme okultismus, mýlili bychom se. A podobně, používáním pozitivních myšlenek také nevytváříme vyšší duchovní život.

Negace a destrukce jsou skoro vždy v neuspokojeném vitálním světě, kde velice často praktikujeme okultismus. Pozitivní tvrzení a jednobodová vůle odhalujícím a projevující jedincovu Božskost vždy konají ve vnitřním světě nebo v psychickém světě. A tak bychom měli vědět, jak tyto síly používáme a proč je používáme.

Ztrácíme něco, když sami sebe nerozvíjíme v okultním světě?

Sri Chinmoy: Neztratíme nic, protože je to duchovní svět, který nám dá naši nejvyšší realizaci. Žijeme-li ve vnitřním světě, duchovním světě, potom automaticky získáme neocenitelné bohatství duchovní světa. Poznáme, že okultní síly a všechny ostatní síly v ní sídlí. A tak nic neztratíme, když se nekoncentrujeme na okultní svět.

Myslel jsem si, že okultismus je něčím jako černou magií. Můžete vysvětlit, co to je?

Sri Chinmoy: Ano. Okultismus v nejnižším smyslu je černou magií. Okultismus v nejčistějším smyslu je dynamickým aspektem Božské Síly, Univerzální Síly. Když je okultismus prováděn k ničení Boží univerzální harmonie, je nazýván černou magií. Černá magie se velmi často zabývá nečistotou a temnotou naší přirozenosti. Čistý okultismus, opravdový okultismus nemá co do činění s černou magií nebo černými mágy.

Vím o jedné ženě z Miami, která využila černou magii k tomu, aby se její sestře narodilo mrtvé dítě. Žena sama neměla tu sílu, a tak zajela za černým mágem na Haiti, který použil svoji sílu. Vytvořil všelijaké problémy, právě použitím síly z Haiti. Sestra trpěla mnoha nemocemi, které lékaři nemohli vyléčit. Musela se dostat na Haiti, požádat tohoto mága, aby jí pomohl od potíží, které jí vytvořila její vlastní sestra.

V Manhattanu jsme měli dva nebo tři případy tohoto druhu černé magie. Sestra jedné žákyně odjela na Haiti. Později nemohl její manžel chodit, upouštěl z rukou nádobí plné jídla a mnoho jiných věcí se dělo, vše způsobené okultní silou. Tento muž se mnou přišel meditovat na indický konzulát. Jednou nebo dvakrát se dokonce přišel podívat za mnou domů. Byl vyléčen a potom odešel.

Obyčejní okultisté v okultním světě bojují jako psy a kočky. Horší je, že ve skutečnosti se přinejmenším unaví. Obyčejní okultisté meditují, získají malou sílu a namísto toho, aby následovali správnou, duchovní cestu, se pokoušejí svou silou ukrást sílu ostatním okultistům.

Černá magie nemůže nikdy poškodit duchovní osobu, která realizovala Boha nebo která má duchovní sílu. Realizovaná duchovní osoba má nicméně sílu okultisty a černé mágy polekat, ačkoliv to obvykle nedělá. Když duchovní osoba použije okultismus, použije jej božským způsobem. Jde-li o vážný útok a někdo padá z duchovní cesty nebo má ve svém vnitřním nebo vnějším životě vážnou nehodu, okamžitě použiji okultní sílu, pokud božské ve mně v té době chce, abych byl nástrojem ku pomoci této konkrétní osobě. To je čistá okultní síla.

V Indii se černí mágové mnohokrát pokoušeli potrestat duchovní Mistry nebo zničit jejich duchovní sílu. Výsledkem bylo, že všechnu svoji sílu černé magie odevzdali duchovním Mistrům. Okultisté se mnohokrát pokoušeli ukrást síly duchovním Mistrům, kteří spali. Mistři odpočívají jen dvě nebo tři hodiny, někdy dokonce vůbec nespí. Když ztratí vědomí, neudržují žádný kontakt s fyzickým. Tehdy mohou okultisté do duchovního Mistra vstoupit a pokusit se vzít jeho duchovní sílu. Tito okultisté jsou však pošetilí, protože duchovní Mistři jsou vedeni a chráněni Vševědoucím a Všemocným. Okultisté všechnu svoji sílu ztratí a odevzdají duchovním Mistrům. Potom okultisté naříkají a naříkají. Někteří z těchto dřívějších okultistů jsou nyní žáky duchovních Mistrů, kteří odebrali jejich síly. Někteří černí mágové, kteří přišli trápit duchovní Mistry, ztratili své nebožské zlé sklony a stali se bílými mágy. Zašli k člověku, který byl veškerým soucitem, a byli zachráněni.

Na konci roku 1963 přišel do Pondicherry velmi dobře známý indický muslim z Hyderabadu. Byl kombinací okultisty, astrologa a černého mága. Můj velmi blízký přítel a obdivovatel mi řekl: „Chtěl bych, aby ses šel podívat na tohoto okultistu.“ Řekl jsem: „Nemám zájem vidět okultistu. Pokud je to okultista, nechci tam jít.“ Můj přítel však byl ve svém naléhání nezlomný, a tak jsem se šel na okultistu podívat do hotelu. Když jsem vstoupil do jeho pokoje, jen jsem stál ve dveřích a okultista seděl na židli. Bůh ví, co viděl v mých očích. Byl však tak šokován, že se ukryl pod stůl a nemohl pět minut otevřít oči. Nemohl se mi podívat do očí. Plakal a plakal, jako kdyby mu někdo právě zachránil život. Potom vstal a přišel ke mně se sepjatýma rukama a řekl: „Přišel jsi v této hodině mého života. Bůh mi dal okultní síly, ale používal jsem je jen na ženy a víno. Používal jsem je, a tak mě lidé oceňovali a uctívali a dotýkali se mých nohou. V tobě však vidím skutečnou záplavu duchovních sil.“

Co potom udělal? Řekl mi: „Nejsem hoden dotýkat se tvých nohou, ale dotýkám se tvých nohou jen proto, aby mi bylo odpuštěno, jen pro požehnání.“ Dotkl se mých nohou a prokázal svoji oddanost mnoha jinými způsoby.

Když duchovní Mistr stane před okultistou, pokud je okultista upřímný, bude prostě plakat. Bude plakat kvůli tomu, jak zneužíval své síly. Duchovní život je zaplaven čistotou a mírem a tento mír a čistota může snadno pozřít všechny jedy okultního světa.

Guru, říkal jsi, že bytosti na duchovní úrovni mohou použít okultní sílu, a tak poškodit lidské bytosti. Jsou to skutečné bytosti, které to dělají, nebo to jsou jen takzvaní černí mágové? Jak využívají vlivu na lidi, zvláště duchovní aspirující?

Sri Chinmoy: Ne, černí mágové jsou lidské bytosti, které žijí mezi námi na Zemi. Ostatní bytosti nejsou lidskými bytostmi; jsou bytostmi na vitální úrovni. Někdy si berou formu drobného mravence; jindy si berou formu velkou jako slon. Během našeho nevědomého života do nás vstupují a potom se pokouší dělat negativní věci. Třebaže lidé vedou duchovní život, prostřednictvím žárlivosti nebo dalších slabostí do nich temné síly velmi často vstoupí. Tito lidé potom duchovně upadnou a často nejsou schopni znovu nabýt svoji ztracenou výšku až do některého budoucího života.

Část III: Svět duchů

Co jsou duchové nebo vitální bytosti?

Sri Chinmoy: Některé jsou částí lidských bytostí, ale některé jsou jen částí univerzální existence. Tyto bytosti nechtějí světlo duše. Tyto bytosti získávají požitek z vytváření škod a ničení.

Nemůžeme ovšem říci, že tyto síly jsou mentálními halucinacemi. Na Západě používáme termín „halucinace“ a „pověra“. Víme, že halucinace a pověra existují, tyto bytosti však také ve světě skutečnosti existují. Viděl jsem je na vlastní oči stejně jako členy mé vlastní rodiny, stejně dobře jako naše sluhy a sousedy. Podělil jsem se s nimi o své vlastní světlo a duchovní sílu.

Mohli by být tyto vitální bytosti polekány vaší transcendentální fotografií? Mohli bychom je zahnat, pokud nás napadnou, když, řekněme, jdeme po ulici?

Sri Chinmoy: Věřte mi, pokud se podívají na transcendentální fotografii a bude-li transcendentální fotografie v té době fungovat, budou polekáni. Problém je v tom, že v té době na transcendentální fotografii nepomyslíte. Když jste napadeni, budete šokováni a fotografie vám nepřijde na mysl. Pokud však oběť z transcendentální fotografie přijímá světlo, potom budou velice polekáni a opustí vás. Síla odejde pouze tehdy, když dotyčný přijímá. Kdyby se na moji transcendentální fotografii díval někdo jiný, kdo není jakýmkoliv způsobem mým žákem, pokud se o mne nezajímá, potom je poleká jen fotografie. Dotyčný světlo z obrazu nepřijímá a síly se nebudou bát.

Pokud se někdo stal obětí těchto sil a vy mu ukážete obyčejnou fotografii, neochrání jej, dokonce i když věří v tuto fotografii. Zaprvé nemá dotyčný dostatečnou víru v tuto konkrétní fotografii, jestliže to není transcendentální fotografie. Zadruhé, dokonce i když věří v tuto fotografii, Božskost z ní nepřijde. Ochranná síla světla pracuje specificky. V této židli je duše a v mém těle je také duše. Mezi duší, kterou má moje tělo, a duší, kterou má židle, je však velký rozdíl. Je pravda, že v mrkvi je Bůh a v tužce je Bůh. Kolik Božskosti je ale v mrkvi nebo v tužce? Pokud oběť hledí na moji transcendentální fotografii a je schopna z ní přijímat, potom ji vitální bytosti musí opustit. Budou velice polekány světlem a silou, která bude proudit z fotografie do oběti.

Síly útočí, ale vždy existuje ochrana. Nejlepší je pomyslet na ochranu jako na první věc, kterou uděláte každý den ráno, když se modlíte a meditujete.

Existuje pro obyčejného člověka, pro někoho, kdo nežije duchovním životem, nějaký způsob, jak bojovat, pokud jej napadne duch? Je něco, co by mohl udělat? Ve filmech jako Drákula a jiných mají kříže a všechny tyto náboženské relikvie, kterým i duchům zabránili zraňovat je.

Sri Chinmoy: Je dobré, může-li člověk ukázat něco takového. Pokud nepřátelský duch, zlý duch zaútočí, vždy je nejlepší obranou použít čistotu. Tyto síly čistotu nesnesou.

Je-li někdo napaden a je bezmocný, mohou mu být něčím nápomocni okultisté. Také jsem to dělal. Nejprve udělají kruh a potom vstoupí do duše osoby, která je obětí. Duše může předat okultistovi poselství; duše má všemohoucí sílu k tomu, aby přinesla do popředí, právě před okultistu skutečnou podobu daného ducha nebo zlého ducha. A tak jej duše, jako rentgen, přinese do popředí a řekne: „Tady je; to je ten zlý duch, který mne napadl.“ Potom okultista okamžitě načrtne, nakreslí nebo nějak zachytí dojem z ducha na kus papíru. Nemusí být umělcem, zdaleka ne. Potom použije určitou okultní formuli a pomůže duši. Když tak učiní, duch, který byl v oběti, odejde. Člověk si napadení nemusí být vědom; může zvracet nebo se podivně chovat. Oběť zlého ducha se obvykle velmi bojí vody a také svých přátel a příbuzných. Poleká ji všechno, co uvidí. Když však okultista použije svoji sílu, oběť je okamžitě uzdravena. Není-li ve vážných případech oběti poskytnuta od schopného okultisty jakákoliv pomoc, budou dávat lékaři injekce a dělat mnohé. Než oběť zemře, zůstane v nemocnici tři, čtyři nebo pět dní a po většinu času bude v kómatu.

Stává se to často?

Sri Chinmoy: Znám a viděl jsem deset nebo jedenáct případů. Nezabývám se tím, ale viděl jsem, že se tyto věci přihodily. Těmito záležitostmi se většinou zabývají okultisté. V Indii jsou určití lidé, kteří vůbec nejsou okultisty, znají však něco z vitálního světa a jednají se zlými silami velice hrubě. Jejich hrubost je velmi špatná. Začnou oběť násilně tlouct. Když mi bylo šest nebo sedm let, měli jsme souseda, který se stal obětí. Vesnický vymítač přišel a začal jej nemilosrdně tlouct kusem dřeva. Muž plakal a naříkal, ale vymítač řekl: „Tím, že ho biji, skutečně zlého ducha vyháním.“ Vymítač byl tenkrát úspěšný, jako jsou vymítači častokrát, ale bylo to velmi hrubé.

Stává se to více v jedné části světa než v ostatních? Není to v Indii častěji proto, že je tam více okultistů než v Americe?

Sri Chinmoy: Nemám tušení. Četl jsem pár knih a zdá se mi, že dokonce i v Americe se to stává poměrně často.

Ale v Americe se to nepozná?

Sri Chinmoy: Ne, v Americe se to nepozná. V Americe mnoho lidí, kteří byli napadeni nepřátelskou silou, prostě skončí v nemocnici, protože příčina jejich choroby nebyla odhalena. Na indických vesnicích je to přijímáno jako denní událost. Z toho důvodu mají děti mezi jednou a třetí hodinou odpoledne zakázáno chodit ven. Pokud jít ven chtějí, jdou ve skupině; nevycházejí samotné. Mezi jednou a třetí hodinou odpoledne je nejhorší doba.

Jak se duch člověka zmocní? Jak duch získá přístup k vědomí člověka? Jen vstoupí?

Sri Chinmoy: Duchové mají ve vitálním světě sílu. Mohou tak snadno učinit, když jdete po ulici nebo kdykoliv. A proč právě duchové? Také lidská myšlenka může vstoupit. Pokud právě teď máte dobré myšlenky, velmi mocné myšlenky, potom s těmito myšlenkami můžete vstoupit velmi mocně do někoho jiného. Vysíláte k někomu vlny své myšlenky a on před sebou může spatřit skutečnou bytost jako ve snu. Tato bytost si může vzít jakoukoliv formu, kterou si přejete. Z myšlenky můžeme vytvořit formu, protože myšlenka je velmi mocná. Když jogíni použijí sílu své vůle nebo myšlenky, okamžitě jí dají formu. Myslíte si, že příběh o ukradeném baklažánu*) je jen smyšleným příběhem, že nebyl skutečný? Tento příběh je naprosto autentický. Žena, která se po celou dobu zjevovala, dítě a všechno ostatní přišlo z vln myšlenky, ze síly vůle Mistra. Jogín použil svoji sílu vůle a ta si okamžitě vzala formu.

Rád bych znal rozdíl mezi duší a duchem. Vím, že jsou to dvě zcela odlišné věci, ale nemohu porozumět rozdílu.

Sri Chinmoy: Duch, jako termín používaný na Západě, je vitální bytost a obvykle není dobrá. Duše, která ztělesňuje Boha, je hluboko v našem nitru; je částí Já. Prostřednictvím duše vstoupíme do naší všeprostupující Božskosti. Když použijeme termín „duše“, poukazuje to na jiskru Já, Vševědoucího a Všemocného. Duch jako termín, který je používán zde, poukazuje na vitální bytost, která je neuspokojená a nespokojená, když osoba zemře, a která zůstane po nějakou dobu ve vitálním světě. Existuje mnoho a mnoho rušivých, překážejících a sporných sil, které si berou formu duchů.

Tito duchové vytvářejí disharmonii, oddělenost a podobně. Je to jejich činnost. Duchové také někdy někomu pomáhají shromažďovat informace z vitálního světa o tom, co se tam děje, nebo co se stane zítra nebo pozítří. Mají tyto schopnosti, protože vitální svět je vyšší než fyzický svět. Když vyšplháte na strom a podíváte se z jeho vrcholu dolů, máte širší rozhled a můžete vidět všechno jasněji. Z vitálního světa je snadnější pozorovat dění fyzického světa. Z fyzického světa je však velmi obtížné vstoupit do vitálního světa. Jsou zde obsaženy okultní praktiky a spiritismus.

Duchové velmi často někomu řeknou, že přivedou duše jejich nejdražších navštívit pozůstalé. Chci říci, že lidé, kteří tyto duchy poslouchají, se dopouštějí velké chyby, protože duchové skutečně nemohou přivést duši dané osoby, jejich nejdražšího a nejbližšího. Spíše přivedou nespokojené, lačné bytosti z vitálního světa. Jsou někteří duchové, kteří se zmocní existence člověka, který s nimi jedná. Vnější bytosti těchto lidí dovolí duchům do nich vstoupit a následkem toho jsou ovládnuty. Někdy tito lidé předpovídají mnoho věcí, které se mohou, nebo nemusejí stát. Nicméně je to naneštěstí k duchovnímu životu nepřivede. Po pár letech duchové řeknou: „A teď mi zaplať. Dal jsem ti jméno a slávu. O minulosti a budoucnosti jsi nevěděl nic. Ukázal jsem ti ji a teď mi musíš zaplatit.“ Co mu může dát? Jeho jméno a sláva nemohou přinést lačným duchům radost, a tak jej duchové zardousí. Mnoho, mnoho černých mágů bylo zardoušeno nebo zabito. Vím to, protože jsem byl v blízkosti několika takových případů.

Ale zpět k termínu „duch“. V Indii používáme tento termín s velkým písmenem „D“ a má jiný význam než na Západě. Tento Duch je mužskou formou Boha, který na pole stvoření nevstupuje. Je to neprojevené Za, Já. Když vstoupíme do duchovního života a uděláme duchovní pokrok, uvědomíme si sami sebe a osvobodíme se od strachu, pochyb a omezení a získáme volný přístup k Duchu. Dosáhneme našeho vlastního ztotožnění s Kosmickou vizí a Skutečností. Toto pojetí ducha není na Západě používáno. Na Západě používáme termínu „duch“ k vyjádření spiritismu a bytostí vitálního světa.

Jak můžete říci, když k vám přijde duch, zda je dobrý nebo špatný?

Sri Chinmoy: Když k vám přijde dobrý duch, vždy pocítíte vůni květiny. Dokonce i když v místnosti žádná květina není, ucítíte vůni květiny nebo vonné tyčinky a dostanete radost. Když však do vaší blízkosti přijdou špatní duchové, vždy pocítíte jakýsi strach, úzkost nebo pocit stísněnosti v místnosti i ve svém těle. Předtím, než k vám přijdou, jste možná byl velmi čistý, ale špatní duchové vaši mysl znečistí.

Může duch pomoci člověku?

Sri Chinmoy: Ano. Během spánku mohou přijít rodiče a říci vám, abyste udělal něco dobrého, nebo vám řeknou budoucnost, nebo vás prostě před něčím budou varovat.

Moje matka zemřela před více než dvaceti lety a nyní je v Nebi. Mnohokrát přišla a pomohla mi. Někdy když jsem něco založil a byl jsem rozrušen, protože jsem tu věc potřeboval, se matka zjevila přede mnou. Právě jako vidím vás ve fyzické formě, mohu ji vidět, dotknout se jí. Potom mi řekla: „Podívej, je to tam v té zásuvce.“ Řekl jsem: „Ne, nemůže to tam být, protože tuto zásuvku nepoužívám. Nikdy ji nepoužívám.“ Nicméně jsem to tam našel. V Indii se říká, že pokud něco položíte levou rukou, bude vám trvat hodiny, než to najdete. Zajisté také existuje další metoda. Když něco založím, mohu okamžitě najít, kde to je, pokud se koncentruji.

Četl jsem brožuru, která říkala, že každý člověk má nějaké vedení spojené s dotyčným a že se může k tomuto vedení modlit. Je to pravda?

Sri Chinmoy: Ano, každý má ne jednoho, ale dva nebo tři vůdce. V Indii je nazýváme ochrannými božstvy. A také naši rodiče nebo příbuzní, kteří jsou nám nakloněni, poté co opustí tělo, nám pomáhají, vedou nás a modlí se za nás. Pokud k nám stále ještě mají nějaké sympatie, potom nám z této úrovně pomáhají. Pro ně je snadnější modlit se za nás, než pro nás modlit se za ně, protože jsou na vyšší úrovni než my.

Je pro nás snadnější vzývat duchy, když zapálíme vonné tyčinky a svíčky?

Sri Chinmoy: Když mne bolela noha, moje sestra uviděla bílou postavu masírující moji nohu. Neviděla skutečnou tvář, ale jen stín. Já jsem nicméně mohl vidět celou tvář a všechno ostatní. Řekl jsem svým sestrám, aby se ducha nedotýkaly, protože byl nesmírně čistý. Požádal jsem je, aby zapálili vonné tyčinky a svíčky a přinesli květiny. Toto bychom měli udělat, kdykoliv duch přijde, jinak by bylo pro ducha velmi obtížné s vámi zůstat. Ačkoliv můžete být nejčistším člověkem na Zemi, duchové vás vždy shledají plným nečistot. Pokud máte květiny, vonné tyčinky a svíčku, potom shledají snadnějším zůstat.

Šrí Rámakrišna, jedna z našich velkých duchovní postav, poté, co opustil tělo, přišel jednou do domu jednoho svého oddaného. Oddaný chtěl, aby s ním byl dlouho, ale Rámakrišna řekl: „Přišel jsem k tobě ze své nekonečné, bezmezné lásky, ale vidím, že jsi tak nečistý. Měl bys ve svém pokoji nechat zapálené vonné tyčinky. Když přicházím a zůstávám tady, je to jako bych spal na posteli z trnů. Jak můžeš očekávat, že se vyspím na posteli z trnů?“

Proč pomáhají květiny a zapálené vonné tyčinky přivádět zpět dobré duchy?

Sri Chinmoy: Dovolí jim to zůstat v klidu. Pročišťuje to atmosféru. Je to jejich potrava; je to pro ně jakési ovoce. Duchy trápíte, pokud není váš pokoj čistý, když je vzýváte, dokonce i když mohou být vaše tělo i mysl čisté. Můžete myslet na Boha a cítit, že jste čistí, pokud však váš pokoj není čistý, je to pro duchy trápení.

Jak vznikly nepřátelské síly?

Sri Chinmoy: Jsou to všechno nespokojené a neuspokojené bytosti. Některé z nich nikdy neměli lidský zrod; ostatní byli lidskými bytostmi jednou. A když byli lidskými bytostmi, hádali se, bojovali a vraždili lidi a dělali všechny možné nepopsatelné věci. Nemohli by být uspokojeni dokonce ani zabitím stovek lidí. V jejich životě uspokojení neexistuje.

Nastane doba, kdy nikde nebude žádná nepřátelská síla?

Sri Chinmoy: Nastane. Bude to trvat miliony let, ale Bůh zajisté nezůstane nedokonalým navždy. Nemůže. Musí je jednoho dne zdokonalit.

Guru, když bojujete, máte nějakou armádu?

Sri Chinmoy: Ano, mám mnoho armád.

Jsou to vaše vnitřní bytosti, nebo jsou to také jiné bytosti.

Sri Chinmoy: Mé vnitřní bytosti bojují se mnou a pro mne.

Je zbraní koncentrace?

Sri Chinmoy: Není to koncentrace. Duchovní Mistři udržují určitou pevnou sílu, kterou mohou použít, kdy chtějí. Není to síla koncentrace. Je to jako síla, kterou máte ve svých pažích. Nepoužíváte ji každou chvíli. A podobně mám v sobě pevnou sílu; již tam je. Když přijde čas, jen ji využiji. Je to jako mít tisíce dolarů v bance; záleží na vás, jak je využijete. Můžete použít jeden cent nebo celý tisíc dolarů. Proč byste však měl použít tisíc dolarů, když není potřeba dokonce ani jeden cent? Pokud je důvod, božský důvod, potom ve většině případů přijde rozhodnutí o použití této síly od Nejvyššího.

Guru, povoláváte do těchto bitev vždy své žáky?

Sri Chinmoy: Stále ještě nemám takového žáka. Vy jím jednoho dne budete. Potom vás s radostí, s radostí využiji. Když jsem byl žákem, spolupracoval jsem na stovkách a stovkách takových bitev. A co potom? Následujícího rána jsem nepřijal žádné uznání. Jen jednou, když jsem udělal něco zvlášť neobyčejného, i když mne můj vlastní Guru nevyzval, abych to udělal, mně následujícího rána Guru řekl, co jsem udělal. Obvykle mi však na fyzické úrovni zásluhu nedal.

Guru, když hovoříte o boji s nepřátelskou silou, je to záležitost přinášení něčeho dolů a použití přineseného? Nebo je to skutečně jakási bitva, do které jste zapojen? Když bojujete s nepřátelskou silou, čím je to odlišné od meditace a přinášení světla a míru?

Sri Chinmoy: V meditaci vzýváme mír a velmi oddaně se pokoušíme přijmout to, co sestoupilo. Když však potkáme nepřátelskou sílu, je to jako na bitevním poli. Tam musíme slepě zabíjet. Tam nemyslíme na otce, matku, bratra. Tam musíme jednat jako šílený slon. Ne: „šílený slon“ není to správné slovo. Když duchovní lidé bojují s nepřátelskými silami, je to jako boj stovek lvů. Není to přinášení něčeho dolů. Je to skutečná bitva.

Jak to vypadá, když bojujete ve vnitřním světě?

Sri Chinmoy: Jak vám to mohu říci? Ve vitálním světě je mnoho a mnoho destruktivních sil. A většina z vás neviděla dokonce ani ducha. Bůh vám nechce ukázat ducha. Avšak tyto síly ve vitálním světě jsou nekonečně mocnější a děsivější než duch. Jsou nesmírně odporné a ošklivé a současně nemyslitelně silné. Když je spatříte, nechcete dokonce ani bojovat. Cítíte, že je lepší okamžitě se poddat. Není to tím, že jsou tak krásné a zářivé, že byste chtěli zemřít u jejich nohou. Ne! Jakmile je spatříte, pomyslíte si, že je nemožné porazit je, a tak si řeknete, že je nejlepší poddat se a klidně zemřít.

Guru, zmocnil se vás někdy duch?

Sri Chinmoy: Duchové přijdou a pokusí se zmocnit duchovních Mistrů, ale nemohou. Nedovolíme jim to. Je to Boží Vůle, že s nimi bojujeme.

Jednou, když mi bylo 21 let, přišlo šest duchů a napadli mě. Byl jsem v posteli a začal jsem s nimi bojovat. Boží Milostí mne opustili, ale později se vrátili znovu. Bylo to kolem třetí hodiny odpoledne a byl to takový rámus, že všichni členové domu — bylo jich jedenáct nebo dvanáct — sešli dolů. Jen můj bratr, který byl v mém pokoji v posteli právě vedle mé, mohl vidět, že jsem s něčím bojoval a mluvil jiným jazykem. Nerozuměl sice významu toho, co jsem říkal, ale zapisoval si, co slyšel, když jsem s duchy diskutoval a bojoval. Potom se mě zeptal na význam toho, co jsem říkal, ale já jsem všechno zapomněl. Později jsem se koncentroval a meditoval a řekl jsem mu význam těchto cizích slov.

Tito duchové byli zlí duchové. Zlí duchové se velmi často v nestřežených okamžicích pokoušejí odebrat naši duchovní sílu. A není to jen duchovní síla, kterou chtějí vzít. Jestliže máte pečlivost, prostotu nebo zvláště čistotu, pokoušejí se vám ji vzít. Čistotu berou jako první, protože ví, že pokud člověka opustí čistota, že potom nemůže nadále dělat žádný pokrok. Pokud chce mít člověk ve svém duchovním životě něco trvalého, potom musí mít nejprve čistotu.

Guru, stává se na Západě, že zlí duchové vstoupí do člověka a potom si každý myslí, že je to nějaká zdravotní vada? Například, mohli by být, některé psychiatrické případy způsobeny zlými silami, které vstoupili?

Sri Chinmoy: Ano. Na Západě je mnoho takových, kteří jsou na psychiatrickém léčení. Jedna z mých prvních žákyň byla skutečně napadena zlou silou, její matka si však myslela, že je to mentální kolaps a dala ji na rok nebo dva do nemocnice v Bronxu. Prakticky tam zešílela. Jednoho dne mi o ní pověděl další žák a pocítil jsem velkou lítost. Byl jsem v té době v Manhattanu a zašel jsem se na ni podívat. Byla tam již nějakou dobu, trpěla, nedělala žádný pokrok a byla ve velice špatném stavu. Mysleli si, že je nepříčetná a potřebuje psychiatrické léčení. Já jsem však zřetelně viděl, že byla napadena nebožskou silou. Tehdy mne ještě dobře neznala; jen o mně náhodou slyšela. Ale pomohl jsem jí a o pár dní později byla zdravá. Potom jsem jí dal dvakrát meditaci a měl jsem přednášky v jejím domě. Jednou, když jsem začínal svoji meditaci, přišla její kočka a ulehla k mým nohám a vnitřně mi řekla, že chce mít lidskou inkarnaci. Všichni byli velmi překvapeni, protože znenadání přišla kočka, ulehla k mým nohám a upřeně se na mě dívala.

Kdybyste té ženě nepomohl, mohly by tyto síly setrvat po zbytek jejího života, nebo by ji po určitém čase opustily?

Sri Chinmoy: Nemám tušení, co by se stalo v jejím případě. Možná by síly po několik let zůstaly a potom, když by viděly, že se žena stává slabší a slabší, by ji opustily. Tyto síly odcházejí, ne však ze soucitu, ale protože dotyčného zničily. To však neznamená, že jakmile odejdou, že se dotyčný uzdraví. Ne! Když člověka těžce poškodily, nebo natrvalo zničily, potom mohou jít k někomu jinému a pokusit se vytvořit problémy jemu. Pokud duch oběť zcela nezničí, potom je zde možnost, že může být vyléčena. Avšak po naprostém zničení je to beznadějný případ.

Co se stane s touto duší v její příští inkarnaci? Je zničena?

Sri Chinmoy: Duše není zničena. Chudák duše však v této inkarnaci nedostane dostatečnou příležitost udělat pokrok, projevit svoji Božskost.

Jak můžete rozpoznat rozdíl mezi někým, kdo má nedostatek síly, protože je ovládán jednou z těchto bytostí a někým, kdo má nedostatek síly, protože je to jeho přirozenost, protože není duchovně rozvinut?

Sri Chinmoy: Má-li někdo schopnost, je nejsnadnější koncentrovat se na duši. Potom dotyčný může poznat, zda se osoba stala obětí těchto špatných sil, nebo zda jeho vlastní vitální bytost touží po síle. Vezměme v úvahu dítě. V dětské tváři bychom měli cítit čistotu; přirozeností dítěte je sladkost a roztomilost. Jestliže však místo toho vidíme, že dítě vždy rozbíjí věci, bojuje a je plné agrese, poznáme, že dítě bylo něčím ovládnuto. V některých případech se dítě takto ovládnuté již narodí, a když vyroste, jeho skutečnou přirozeností je bojovat a snažit se podmanit. Na dítěti to lze tímto způsobem poznat snadno. A pokud se dotyčný může koncentrovat na duši osoby, okamžitě pozná, zda je osoba další bytostí ovládána nebo ne.

Existuje způsob, jak bojovat proti těmto silám?

Sri Chinmoy: Ano, a to přinášením míru. Mír je nejlepším protijedem. Když do těchto bytostí vstoupí mír, okamžitě zemřou. Mír je pro ně jako jed, protože tento neklidný svět se míru velice bojí. Pokud můžete do člověka, který se stal obětí těchto agresivních životních sil, vnést mír, tento mír potom okamžitě pohltí jeho agresivitu. Rodiče mohou tento problém vyřešit snadno koncentrací na srdce svých dětí a přinášením míru do nich. Není jiného řešení; jen mír problém vyřeší.

Proč je pro duši, která před mnoha lety opustila tělo, potřeba požadovat materiální věci, v tomto případě lebku? (Otázka se vztahuje k příběhu o duchu, který třepal postelí někoho, kdo si vzal ze hřbitova starou lebku).

Sri Chinmoy: Obyčejné duše jsou zlomyslné a pomstychtivé. Pokud se někomu nemohou pomstít, zatímco jsou na Zemi, chtějí tak učinit z jiného světa. Jsou nespokojení a je pro ně nepodstatné, zda to dělají příteli nebo nepříteli. Mstí se, protože cítí, že něco získávají. Získávají z toho požitek a jsou nemilosrdní. Znám mnoho případů podobných příběhů, který jste vyprávěl. Tyto duše požadují jen drobné věci, například dolar, a pokud jej nedostanou, co udělají? Vstoupí do vašich subtilních nervů a zpřevrací celý váš systém. Znám mladíka, kterému zemřel přítel. Tento mladík dlužil zesnulému příteli ekvivalent desetníku v indické měně. Po sedm nocí se jeho přítel vracel, říkajíc: „Dej mi mé peníze.“ Mladík řekl: „Jsem připraven vrátit ti je, ale jak si je vezmeš?“ Přítel řekl: „Ne, dej mi, dej mi mé peníze.“ Koncem týdne bylo mladíkovo zdraví otřeseno a byl po dva měsíce upoután na lůžko.

Pokud máte sluhu — například služku, a ona zemře, a bude se chtít pomstít, může po několik měsíců nebo let zůstat ve vitálním světě. Odtud může její duch vytvořit mnoho problémů. Ale konečně, všechno je omezené; nemůže vás trápit navždy.

Nemáte tušení, jak trpěla jedna žena, když její manžel spáchal sebevraždu. Dvě nebo tři hodiny po svatbě dostal ‚skvělý‘ nápad — zabít se. Trpěla pět, šest, sedm let, možná i déle. Každý den byla napadána, zastrašována, lekána a trápena mnoha způsoby. Byl jsem v té době v Indii a neznal jsem ji, ale můj přítel mne požádal, abych jí pomohl. Použil jsem svou sílu, a tak ji po mnoha letech trápení duch nakonec opustil.

Myslíme si, že jakmile duše opustí tělo, že se stane štědrou, čistou a odpouštějící; to ale není pravda. Kdyby tom mu tak bylo, vždy bychom smrt vítali. Smrti bychom řekli: „Ve chvíli, kdy mne přijmeš, budu oproštěn od veškeré spoutanosti.“ Ale není tomu tak. Úroveň, které dosáhneme v tomto životě je odrazovým můstkem. V naší příští inkarnaci musíme začít naším současným dosažením. Pokud jsme v této inkarnaci rozvíjeli odpuštění, lásku a oběť, potom na základě našeho odpuštění, lásky a oběti půjdeme v naší příští inkarnaci o krok vpřed.

Lidé, kteří se pokoušejí pomstít svým přátelům nebo příbuzným poté, co jejich duše opustila tělo, dělají skutečně velkou chybu. Překážejí své budoucí inkarnaci, protože neopouštějí vitální svět. Zůstávají ve vitálním světě a vstupují do hrubého fyzického světa zastrašovat, vyhrožovat nebo předávat nějaké zprávy. Pokud by namísto toho zkoušeli vstoupit do mentálního světa nebo úrovně intuice nebo vyšší mysli, nadmysli nebo oblasti duší, potom by udělali skutečný pokrok.

Když si muž, na kterého jste poukázal ve své otázce, přinesl domů lebku, uvedl se tím do kontaktu s vitálními silami. Přivolal si tím potíže. Když mě bylo devět nebo deset let, dostal jsem se na místo, kde jsem uviděl lebku. Na lebce jsem uviděl několik slov napsaných v sanskrtu. Později, když jsem se vracel domů, jsem vnitřně poznal, že v těchto několika slovech byl zaznamenán dlouhý dopis, ve kterém zesnulý sděloval, jak k němu byla manželka a dítě krutí a nespravedliví. Kdybych si lebku přinesl domů, měl bych stejný osud jako muž, o kterém jste se zmiňoval ve své otázce. Dokonce ačkoliv jsem nebyl se zesnulým nijak spojen, byl bych jím obtěžován jen proto, že jsem projevil zájem o lebku.

Co se ale stane s těmito dušemi? Nejsou volné, protože jsou stále ještě nějak připoutané k jejich dřívějším životům.

Sri Chinmoy: Pokud chce duchovní postava prokázat soucit, potom je může osvobodit, uvolnit z vitální úrovně. Těmto duším řekne, že jsou příčinou neštěstí nejen pro jejich příbuzné a přátele, ale také sami sobě. Řekne jim, že pokud budou takto pokračovat, potom před sebou nebudou mít žádnou budoucnost, žádné světlo. Pokud však Mistr nepomůže, tyto duše často zůstanou v tomto politováníhodném stavu po mnoho, mnoho let.

Jak se dostanou ven z tohoto stavu?

Sri Chinmoy: Ven vyjdou tehdy, když si uvědomí, že jsou také vyšší světy, které mohou mít. Také ve vitálním světě musí jedinec aspirovat jít za, jít výše. Pokud aspiraci nemá, potom stojí namístě. Dokonce i v tomto světě, pokud člověk nemá aspiraci, neudělá během svého života vůbec žádný pokrok. Přijde a zůstane tou nejobyčejnější lidskou bytostí možná po mnoho životů. Jsou lidé, kteří jednají jako zvířata. Proč? Protože nemají snahu jít za své animální vědomí.

Co jsou duchové? Jsou to vitální bytosti zemřelých?

Sri Chinmoy: Většina z nich jsou nespokojené vitální bytosti. Spokojené bytosti to nedělají. Z toho důvodu vykonávají lidé v Indii, když někdo zemře, několik obřadů. Po jeden měsíc zesnulého skutečně sytí. Když někdo zemře, nechávají všechny druhy jídla po jeden měsíc před svým domem, myslíce si, že člověk, který zemřel, je stále hladový.

My jsme nechávali jídlo pro našeho otce i matku. Velmi často však přišel pes a jídlo sežral a někdy jsme tím byli znepokojení. Poradil nám však vesnický brahmín. Řekl: „Váš otec si vzal formu psa a tento pes žere jídlo.“ Pozoroval jsem psa alespoň šestkrát nebo sedmkrát se slzami v očích mysleje si: „Ó, můj otec jí.“ Když pes žral, díval jsem se na něj s takovou láskou, protože nám brahmín řekl, že pes žere jídlo ve prospěch našeho otce. Tak vesničané věří! Viděl jsem to na vlastní oči. Když zemřel můj otec a když zemřela moje matka, dodržovali jsme tento obřad po jeden měsíc. A potom jsme věřili, že už hladoví nejsou.

Je něco pravdy na strašidelných domech?

Sri Chinmoy: Naprosto! Povím vám o své nedávné zkušenosti z Connecticutu. Strávil jsem několik nocí v domě jedné paní. Když mně řekla, že v jejím domě straší, nepřikládal jsem tomu mnoho pozornosti. V noci však přišli duchové. Myslím, že byli tři: otec a dva synové. Vřískali a ječeli, pokoušeje se mne polekat. První noc jsem je nebral vážně, ale druhá noc byla skutečně hrozná a musel jsem je brát vážně. Ohnuli větev stromu, která tak dosáhla do mého okna a rozbila je. Větev mě prakticky vystrčila z postele. Potom jsem řekl: „Dobře. Váš čas přišel.“ a vyhodil jsem je ven.

Guru, mohla je slyšet také ta paní, nebo jen vy?

Sri Chinmoy: Mohl je slyšet kdokoliv. Slyšela je mnohokrát. Její dcera se bála a někdy dokonce omdlévala.

Oni nevěděli, kdo jsi? Dělali to za nějakým účelem?

Sri Chinmoy: Ne. Nevěděli, že jsem duchovní člověk nebo někdo takový. Jen si mysleli, že tam někdo zůstává, a tak to dělali.

Odešli by tito duchové sami, kdybyste je nevyhodil?

Sri Chinmoy: Duchové se nerozhodnou dobrovolně odejít. Jednou obsadili místo a jsou jako nepřátelská síla; obsadí území a člověk musí k jejich vyhnání vynaložit značné úsilí. Někteří lidé se modlí k Bohu a Bůh jim potom pomůže.

Může duchy vidět každý, nebo jen někdo?

Sri Chinmoy: Pokud si vezmou formu, mohou být spatřeny každým. Mohou si vzít hezkou nebo ošklivou formu. Když mi bylo dvanáct let, byl jeden z našich sluhů napaden duchem. Bylo mu asi dvacet tři let. Kolem poledne nebo jedné hodiny šel po ulici, když znenadání, hlupák, uviděl krásnou ženu volající ze stromu o pomoc. Když jí přišel na pomoc, začala jej kopat svými koleny. Poté, co ho vzali do nemocnice, na něm vyzkoušeli všechny druhy léků. Jak ten trpěl! Nebyla to mentální halucinace nebo něco takového.

Ženští duchové jsou obvykle škodolibější než mužští. Ženští duchové přijdou ve velmi krásné formě a zavolají na někoho, a když dotyčný přijde, kopou jej jak nikoho. Jednoho večera procházel můj starší bratr se svým přítelem blízko bambusového stromu. Bambusové stromy jsou velice vysoké a viděli, že tento strom je hluboce ohnutý. Můj bratr uviděl ve stromu ženu, jeho přítel však ne. Nebylo to tím, že by ji viděl třetím okem, zatímco ji jeho přítel neviděl; bylo to jen tím, že jeho přítel tomu nepřikládal pozornost. Jeho přítel byl tak potěšen, že viděl tak ohnutý bambusový strom, že se jej chytil. Strom se narovnal zpět a vyhodil přítele mého bratra na vrchol stromu. Když dopadl zpět, vykloubil si loket a rameno. Mému bratrovi se nic nestalo.

Mají tito duchové osobní zášť proti lidem?

Sri Chinmoy: Ve skutečnosti nemají nic proti nikomu. Jsou to však zlomyslné bytosti a z provádění takových věcí získávají požitek.

A co hřbitovy? Jsou tam duchové?

Sri Chinmoy: Na hřbitovech a na kremačních polích můžeme vidět, jak duchové a zlé síly v noci bojují a křičí. Lidé, kteří žijí v blízkosti, je mohou slyšet. V místě, kam jsme chodili v jiné dny na piknik, jsem viděl mnoho zlých sil. Na tomto území spáchalo mnoho lidí sebevraždu. Duchové a zlé síly se obvykle pohybují v místech, kde lidé spáchali sebevraždu.

Část IV: Média a neviditelný svět

Co kontaktují duchovní média, když předávají poselství? S kým nebo s čím mluví?

Sri Chinmoy: Pokoušejí se mluvit s duší samotnou. Pokud chci vidět něčího bratra, otce, matku, kteří zemřeli, mohu je vidět a mohu mluvit s duší. Když realizujete Boha, můžete také takto mluvit s vašimi rodiči, když nejsou na Zemi. Pokud jsou stále ještě v Nebi nebo v jiném vyšším světě, je velice snadné mluvit s duší. Pokud si vezmou novou lidskou inkarnaci, stává se to trochu obtížným, ale stále ještě můžete s duší mluvit.

Duše má svoji vlastní řeč. Tak jako mluvíme přímo s lidskou bytostí, stejně můžeme mluvit s duší. Obyčejný člověk, který nerealizoval Boha, může také mluvit s duší, pokud má nějaké spojení nebo kontrolu nad duchem ve vitální úrovni. Nicméně informace přijatá prostřednictvím duchů je často nesprávná a nedokonalá. Jestliže něčí otec nebo matka zemřeli a chtějí se obtěžovat s pomocí synu nebo dceři, může duch zesnulého, nehledě na to, kde je, přijít a předat poselství. Tito duchové se na ně mohou kdykoliv koncentrovat, myslet na ně a dát jim poselství. Je dokonce většina obyčejných lidí, kteří se nemodlí ani sekundu, a přesto dostávají poselství od příbuzných ze světa duší. Nicméně tento postup není nikterak bezpečný nebo jistý. Lidé, kteří takto přijímají poselství, jsou vždy vydáni na milost a nemilost vrtochům jejich drahých zesnulých.

Jak se člověk může spojit s drahým v jiném světě?

Sri Chinmoy: Existuje několik způsobů, jak se spojit s drahým, který není v tomto světě. Nejsnadnějším způsobem, o kterém po celou dobu slyšíte, je zajít k médiu. Médium vám poví o vašich příbuzných, kteří jsou v Nebi, mnoho příběhů. Naneštěstí velmi často tyto příběhy nemají co do činění se skutečností. Média jen vzácně přinášejí od duše skutečné vnitřní poselství. Měli byste vědět, že pokud dotyčný opustil tělo před několika dny, měsíci, rokem nebo dvěma, že je zde možnost, že duše stále ještě je ve vitálním světě. Tehdy je pro médium snadnější přinést dolů opravdové poselství. Když však duše vstoupí do mentálního světa, intuitivního světa, psychického světa a vlastního světa náležející duším, který je nekonečně výše než vitální svět, tehdy jsou všechna poselství, která získáte od média nepravdivá.

Dalším způsobem je zajít ke skutečnému duchovnímu Mistru. Když zajdu za majitelem velkého obchodu a požádám jej, aby něco udělal, je-li se mnou spokojen, okamžitě mi prokáže laskavost. Pokud však zajdu k poslíčkovi nebo obyčejnému úředníkovi, poznám, že jeho schopnost je velmi, velmi omezená. A v duchovním světě, když někdo zajde ke skutečnému Mistru, shledá, že jeho schopnost je neomezená. Je jako majitel obchodu. Ví co má, ví kde to je, a může dát komukoliv cokoliv chce. Médium je však právě jako úředník nebo poslíček. Má velmi omezenou sílu na to, dát vám, co chcete. Když duchovní Mistr bere nebo předává poselství, vstoupí do duše člověka, který jej žádá o tuto laskavost, protože duše dotyčného bude vědět, kde se duše jeho příbuzného právě nachází. Kam odešla duše jeho příbuzného neví ani jeho mysl, ani jeho srdce, ani jeho vitálno, ani jeho tělo. Ale duše to ví. Nicméně duchovní Mistři obvykle neradi přinášejí taková poselství, protože cítí, že je to jen zvědavost.

Pokud člověk upřímně volá, spíše než je zvědavý, potom nemusí k nikomu chodit, chce-li poslat poselství zesnulému příteli nebo příbuznému. Jeho upřímná modlitba je nekonečně bezpečnější a jistější než přijetí někoho jiného za posla. Pokud své poselství nabídne Bohu svým srdcem modlitby a srdcem meditace, Bůh potom může snadno vyřídit jeho poselství tomu, komu je míněno. Srdce, které se chce modlit, se okamžitě stane jedním s Božím Soucitem. Srdce, které chce meditovat, se okamžitě stane jedním s Božím Světlem. Spojíme-li se s Božím Soucitem a Božím Světlem, potom zcela určitě naše modlitba, naše meditace, dospěje ke správné osobě.

A jak nyní poznáme, zda dotyčný naše poselství přijal nebo ne? Musíme věřit. Jdeme k médiu, protože věříme médiu. Jdeme k duchovnímu Mistru, protože mu věříme. Proč bychom také neměli věřit své vlastní modlitbě? Jestliže médiu nevěříme, nebudeme poselství věřit, i když je správné. Pokud nevěříme Mistrovi, řekneme si, že je to všechno mentální halucinace, dokonce i když dělá všechno právě před námi. Věříme-li své vlastní modlitbě, potom má naše modlitba schopnost stát se čistým dítětem, které s láskou pro něco běží ke svému Otci. Ve chvíli, kdy Otec uvidí, že k němu dítě běží s takovou láskou a vírou, dá mu Otec okamžitě všechno.

Pokud se nemůžete modlit nebo meditovat, pokud se nezajímáte o duchovního Mistra a nemáte ani trochu víry v médium, potom existuje praktický způsob, jak poslat poselství našim zesnulým. Měli bychom si napsat asi sedm příhod z našeho života, které mají co do činění se zesnulým. Příhody by měly být co nejoduševnělejší a nejdůvěrnější, cokoliv, co stále ještě žije v našem srdci. Když máme sedm příhod, které jsou nanejvýš důvěrné a oduševnělé, musíme je položit před sebe jednu po druhé. Potom musíme vzít každou příhodu a vstoupit do ní naším současným životem a současným zájmem.

Každá příhoda je jako drobný bod. Když vstoupíme do tohoto bodu naším současným dechem života, uvidíme, že se z bodu stává velký kruh. Intenzita, schopnost našeho dechu života jej zvětšují. Poté životní dech této skutečnosti vstoupí do univerzální skutečnosti a stane se jedním s univerzální skutečností. Když jasně poznáme, že je to univerzální skutečnost, objeví se před námi podoba osoby v její subtilní fyzické formě.

Pokud jste obyčejnými lidmi, nebudete schopni dotknout se tohoto subtilního fyzického. Pokud jste duchovní, potom bude subtilní fyzické hmatatelné, pevné. Zde musíme být velmi praktičtí. Musíme mít důvěru ve svět, který je před námi. Když se díváme do univerzální skutečnosti a vidíme podobu osoby, tehdy budeme schopni nabídnout své poselství. Musíme však cítit, že tyto důvěrné chvilky, jsou pouhými chvilkami, které existují pouze mezi námi a naším milovaným. Pokud jakékoliv vyrušení nebo činnost, která nás netěší, vstoupí do našeho pocitu k této osobě, potom spojení zanikne. Musíme mít pocit, že bychom byli ochotni dát náš život této osobě a že také ona je ochotna dát svůj život nám. Když můžeme cítit, že každý je připraven dát život tomu druhému, tehdy se můžeme vědomě stát jedním s životem této osoby, a můžeme snadno dát nebo přijmout poselství.

Pokud se někdo pokouší spojit s někým, kdo odešel z tohoto světa, jak si potom může být jistý, že se spojil s konkrétní duší, a ne se zlým duchem?

Sri Chinmoy: Musíme vědět, s jakou duší jednáme. Pokud osoba, která opustila tělo, nebyla hodně vyvinutou duší, mohou velmi často nastat potíže, když se ji pokoušíme kontaktovat. Destruktivní bytosti si velmi často vezmou krásnou, zářící formu z vitálního světa a přijdou k nám jako naši příbuzní.

Co byste měl dělat, chcete-li vědět, zda je to skutečně váš příbuzný nebo nějaká jiná bytost? Měl byste se celým svým srdcem a duší modlit k Bohu, pro přinesení veškeré vaší čistoty do popředí. Potom, když pocítíte, že jste do popředí přinesl všechnu svoji čistotu, měl byste pohlédnout na nohy — ne na tvář — této bytosti. Pokud jste přeplněn čistotou, potom zlá bytost okamžitě zmizí. Někdy doslova vybuchne a vyprodukuje silný zvuk.

Není-li duchovní Mistr velmi vysoké třídy, berou si někdy nepřátelské síly jeho formu. Stanou před žákem a řeknou: „Dělej toto! Nedělej tamto!“ Žák poslechne a dělá všechno špatně. V takových případech by měl Mistr, pokud je stále ještě na Zemi, mít pro žáky vždy nějaký prostředek identifikace.

Vím o případu v Indii, kdy si nepřátelská síla vzala formu určitého duchovního Mistra a požádala žáky, aby spáchali sebevraždu. „Pokud spácháte sebevraždu, budu schopen vám dát osvobození dříve,“ řekla. Pokusili se spáchat sebevraždu, dokonce i když jim Mistr navenek sdělil, že to nikdy neřekl. Tyto nepřátelské síly jsou velice chytré. Provádějí všechny možné triky, škody a ničení, ale nakonec se musí poddat Moci Nejvyššího.

Pro obyčejného člověka je nemožné poznat, zda se spojil se skutečnou osobou nebo se špatnou silou, s výjimkou rozeznání svědomím. Svědomí vyjde do popředí a dá mu pocítit, že tato osoba není správná. Dítě nikoho mentálně nezkoumá; nemá na to schopnosti. Když před dítětem stojí dvě osoby, nemůže rozeznat, která je skutečná a která není. Avšak srdce nebo svědomí mu dá pocítit, že jedna osoba je skutečná a druhá neskutečná.

Obyčejným osobám dá svědomí pocítit, zda se spojili se správnou osobou nebo ne. Pro duchovní osobu to bude snadnější. A Mistrovi to nebude trvat ani sekundu, aby řekl, zda přišla správná osoba nebo nebožská bytost.

Může člověk poskytnout své tělo, tak že do něj může vstoupit duch a mluvit jeho prostřednictvím?

Sri Chinmoy: Je to možné. Často se to pokoušejí dělat média. Často se to stane spontánně, zvláště u dětí. Děti mluví s rodiči a rodiče zpozorují, že má dítě zvláštní výraz na tváři, jinou osobnost a jiný způsob vyjadřování. Tehdy je dítě ovládáno nějakým jiným duchem.

Měl jsem zkušenost v dětství. V našem domě hrál každý na klavír, pokud si mohu vzpomenout, všichni hráli na klavír. Jednoho dne, když mi byly tři roky, jsem požádal služku, aby mě posadila za klavír, a já jsem začal hrát oběma rukama melodii, kterou hrála moje matka noc předtím. Je to vysvětlitelné?

Sri Chinmoy: Možná to byl duch hrající vaším prostřednictvím a možná to bylo něco jiného. Nejpravděpodobněji, jste ve vašem posledním životě dosáhl mistrovství ve hře na klavír a vaše intuice přinesla tuto zkušenost, toto mistrovství, znenadání do popředí. Dětská intuice je v popředí velmi často. Dítě zřídkakdy dělá cokoliv vědomě. Všechno dělá intuitivně. Dítě po celou dobu mluví k Bohu, ačkoliv nemá otevřená ústa. Mezi dítětem a Bohem je trvalá komunikace.

Nehrál jsem jen jednou. Hrál jsem takhle mnohokrát. Co to znamená?

Sri Chinmoy: V tomto případě to byla hra intuice, ne duch. Duch k dítěti příliš často nepřichází, protože bohové, kteří se o dítě starají, to nedovolí. Pokud duch vstoupí, velmi často se pokusí něco poškodit.

Co si myslíte o léčení ve vztahu k duchovnosti?

Sri Chinmoy: O tom, co si z duchovního pohledu myslím o léčení chci říci pár slov. Léčení si zasluhuje zvláštní pozornost a současně zvláštní ocenění od duchovnosti. Obyčejný léčitel léčí, aby získal jméno a slávu, nebo jen proto, že má vnitřní naléhání pomoci lidstvu. Duchovní osoba však léčí konkrétního člověka jen tehdy, když jej o to Bůh požádá, nebo když dostane osobní svolení od Boha.

Když léčí obyčejný léčitel, často je ovlivněn nemocí nebo indispozicí pacienta. Velmi často náhodně potkávám lidi, kteří léčili a potom se sami stali oběťmi nemocí, které vyléčili ostatním. Někteří skutečně umírají na nemoc, kterou vyléčili jiným.

Když však někoho léčí duchovní osoba, tak léčí světlem své duše. Do trpícího vstoupí světlem své duše bez toho, že by byla ovlivněna. Jeho životem a prostřednictvím jeho života proudí souvislé kosmické vlnění, a toto kosmické vlnění z něj vstoupí do pacienta. Potom je to nicméně právě světlo, co prostupuje celým tělem trpící osoby. A tak duchovní osoba léčí jen tehdy, když je to nařízeno Božským, nebo když dostane zvláštní svolení od Božského. Potom se stane na podkladě jednoty své duše naprosto jedním s trpícím a léčí světlem své duše.

Jaký je vztah mezi automatickým psaním a médii?

Sri Chinmoy: Skutečná duchovnost nehoví automatickému psaní a podobným věcem. Jít k médiu zjistit, co se děje v Nebi, na Zemi nebo ve vitálním světě není vůbec duchovní. Duchovnost představuje trvalou snahu být zcela sjednocen s Bohem. Duchovnost znamená přirozenou jednotu s Bohem. Skutečná duchovnost je naprosto normální a přirozená. Pokud se někdo zajímal o automatické psaní a podobné věci, potom se v něm pokuste roznítit plamen aspirace. Pokud je vám blízký a drahý, možná vás vyslyší. Snažte se mu dát poznat, že je to on, kdo objevil pravdu, a ne vy, kdo mu pravdu sděluje a vštěpuje. Když pocítí, že sám objevil pravdu z nitra, bude to normální a přirozené.

Tento večer během meditace se do něj laskavě pokuste vstoupit a dejte mu pocítit, že je to on sám, kdo si náhle uvědomil pravdu, že automatické psaní není skutečně dobré, ale že koncentrace, meditace a kontemplace — které přijdou z aspirace — jsou opravdu dobré. Takto jej budete schopen přivést na správnou cestu. Snažte se, prosím, vnitřně, a ne zevně.

Je hypnóza z duchovního pohledu přijatelná nebo ne, a proč?

Sri Chinmoy: Chce-li někdo realizovat Pravdu, kterou je Bůh, nepotřebuje hypnózu nebo autohypnózu. Potřebný je mír, blaženost a síla. Ty může získat prostřednictvím aspirace. Tím, že prostřednictvím hypnózy někoho vezmeme do světa nevědomé nebo podvědomé úrovně, tím, že jej učiníme vědomým si jeho minulých vad, nedokonalostí a nečistot, tím tomuto člověku nebudeme schopni pomoci k dosažení jeho konečného Cíle. Přinášením Shora však můžeme změnit a formovat jeho život a učinit jej lepším člověkem; takto můžeme být větší pomocí.

Mám žáky, kteří se oddávají hypnóze. Říkám jim však: „Co chcete sami od sebe? Co očekáváte od ostatních? Pokud chcete, aby byl někdo jiný oproštěn od skleslosti, zklamání a starostí, potom mu ukažte světlo a nepřemítejte nad jeho minulými selháními nebo vadami, které mu zabraňují v rozpínání jeho volného vědomí.“

Pokud chce někdo mír, pokud chce naplnění, chce-li radost ze života, potom je bezprostřední odpovědí duchovnost. Duchovnost není něčím teoretickým a neskutečným. Je to něco přirozeného a praktického, praktické dosažení a uvědomění. Duchovnost je něco spontánního, něco, co spojuje vnitřní život s vnějším. Duchovnost může vyřešit všechny lidské problémy, vnitřní i vnější, stejně tak, jako problémy, které se v našem životě ještě ani nezrodily. Duchovnost může tyto problémy vyřešit ještě před jejich projevením; může do nich vstoupit a zničit je. Cítím, že hypnóza nemá cenu. Cenná je aspirace — přinášení nekonečného míru, blaha a síly do fyzického vědomí, prostřednictvím trvalé aspirace.

Část V: Člověk a vesmír

Věříte, že jsou na většině ostatních planet lidé právě jako my?

Sri Chinmoy: Bytosti na ostatních planetách jsou všechny subtilní. Ačkoliv si tyto bytosti mohou vzít jakoukoliv formu, jejich subtilní forma bude vypadat jako lidské bytosti, zvláště když se před námi objeví na Zemi. Cítíme, že tato subtilní těla, která k nám přicházejí, jsou skutečná, že jsou z masa a kostí, ale ve skutečnosti nejsou. Naše lidské tělo je složeno z pěti prvků, které tyto bytosti nemají. Můžeme se jich dotknout a pocítíme, že jsou pevní. To není halucinace, to je naprostá skutečnost. Avšak pocit, který máte, když se dotknete mé kůže, bude jiný než pocit, který byste získali, kdybyste se dotkli těla těchto bytostí. Rozdíl je ve vnímavosti.

Věříte, že existují bytosti z jiných planet, které k nám přicházejí v létajících talířích?

Sri Chinmoy: Ano, věřím, že jsou jiné bytosti, které přicházejí v létajících talířích. Je mnoho pravdy na tom, co se o nich říká, i když ne všechno. Je špatné říci, že jsou nám nadřazení. Jsou to naprosto odlišné bytosti, zcela nepodobné lidským bytostem. Působí z jiné úrovně a nemají obyčejnou mysl, jakou mají lidské bytosti, to však neznamená, že jsou hloupí.

Tyto bytosti jsou zářivé a velice krásné. Lidské mysli mohou odhalit jakoukoli formu, kterou chtějí. Zatímco jsou na Zemi, berou si lidskou formu, právě aby ukázali, že je to možné. Kdybychom však mohli jít do jejich vlastního světa, viděli bychom, že si velmi často berou formu květiny, ptáka nebo anděla.

Jsou lidé, kteří mohou během spánku vědomě jít k jinému světu, ačkoliv nemusejí být duchovně aspirujícími. Nicméně tito lidé nejsou úplně lidmi. Přišli z jiných světů, ale vzali si lidskou inkarnaci, aby poznali náš svět. Jedna z mých žákyň v New Yorku je jedním z těchto lidí. Když jí žehnám a dívám se jí do tváře během meditace, okamžitě vidím, že přišla ze světa duchů, světa andělů. Její duše je velmi sladěna s tímto světem a velmi často tam chodí. Tyto duše z jiných světů, které si vzali lidskou inkarnaci, jsou často k nalezení ve Vermontu, Kanadě a Jižní Indii.

Řeč těchto bytostí, když nejsou v lidské formě, je zcela odlišná od naší. Nemůžeme s nimi mluvit jejich vlastním jazykem, ale můžeme s nimi mluvit jazykem duše, pokud jej známe, protože tyto bytosti také mají duši. Přicházejí sem ze zvědavosti, podívat se, jak Země vypadá a co se tady ve skutečnosti děje. Přijdou z jiné planety jen zkoumat, ne od nás hledat pomoc, nebo zde získat nějaký užitek. My se chceme vyvíjet a chceme jít k Bohu, a tak hledáme osvícení. Oni nám nepomohou a my nepomůžeme jim. My máme tento materiální svět; je soběstačný. Jejich světy jsou také soběstačné. Současně jsou však jako žebráci, protože jejich světy nemají realizaci Boha.

Pokud chce bytost z jiného světa dosáhnout realizace Boha, sebeobjevení, musí si vzít lidské tělo, kdežto my k realizaci Boha žádnou jinou formu nepotřebujeme. To je výhoda, kterou máme. Ačkoliv jsme zde plní utrpení, omezení a nevědomosti, nabízí nám tento svět jedinečnou možnost realizovat Nejvyšší. Bytosti ze všech ostatních míst, jestliže chtějí realizovat Boha, musejí přijít sem dolů do tohoto světa. Bůh je dosažitelný pouze zde. S realizací Boha můžeme jít kamkoliv; Bůh je všude. Ale plné realizace musí být dosaženo pouze tady, na této planetě a nikde jinde.

Je člověk v celém vesmíru jedinečný?

Sri Chinmoy: V celém vesmíru, v celém Božím stvoření je člověk jedinečný, protože hned za člověkem je naprostá dokonalost, úplné, odhalené vědomí. Člověk je jedinečný, protože má možnost realizovat Boha, a když realizuje Boha, kdo může být nadřazenější?

Jsou tisíce kosmických bohů. Pokud mne bolí hlava a modlím-li se k určitému kosmickému bohu, potom mi tento bůh moji bolest odebere. Jestliže mne bolí břicho, modlím se k jinému bohu. Tito bohové mi však nejsou nadřazení. Jsou to všechno nadpřirozené bytosti vitálního světa, se schopnostmi vyššími než obyčejní lidé. Tyto bytosti jsou obvykle dobré, všechny jsou však konečnými produkty. Nedělají žádný pokrok, protože se nezajímají o vstup do světa pro přeměnu jejich přirozenosti.

Nemohou se tedy stát Bohem, dosáhnout Boha?

Sri Chinmoy: Ne, nemohou. V jejich světě jsou prostě připoutáni k jednomu bodu. Pokud se chtějí vyvíjet, musejí přijít do lidského těla a přijmout lidský život jako my, s jeho spoutaností, utrpením, utlačováním a ponížením.

A tak jsme vyvinutější než oni?

Sri Chinmoy: Ano, ve smyslu naší snahy o realizaci Boha jsme vyvinutější. Oni jsou však současně ve světě radosti a nádherné blaženosti, který my nemáme. Naše radost je velmi omezená. Často to, co nazýváme radostí je skutečně jen požitek. Faktem je, že jsou šťastnější; štěstí však není realizace Boha.

Jsou někteří kosmičtí bohové, kteří se ze žárlivosti pokoušejí zabránit lidským bytostem jít za jejich vlastní dosažení a dospět k seberealizaci, protože lidské bytosti mohou mít plnou realizaci, zatímco kosmičtí bohové mají jen omezené vědomí. Většina duchovních postav, které dosáhly seberealizace, hovoří o tom, že na počátku jim kosmičtí bohové v jejich pokroku pomáhali. Když se však pokusily jít za omezenou sféru kosmických božstev, setkaly se s mocným odporem těchto bohů. Pokud je však aspirující, velmi, velmi silný, je-li velmi, velmi mocný, potom sestoupí Boží Milost a aspirující bude schopen jít za menší bohy. Nesmíme přikládat důležitost kosmickým bohům nebo andělům, jak je nazýváme na Západě. Ne, musíme jít za ně, za ně. Nejsou lidskými bytostmi; jejich životní proces je jiný než náš.

Tito bohové jsou někdy aspirujícím prokleti, a jsou-li prokleti, musejí si vzít lidskou inkarnaci. Hněv je v člověku stejně jako v bozích. Když se bohové na aspirujícího nahněvají, proklejí jeho rodinu. Tehdy, je-li aspirující skutečně silný, kletbu doslova odmítne. Tento bůh potom musí přijít do lidského světa a musí podstoupit utrpení. Tyto věci se skutečně dějí, dokonce i ve vysokých světech kosmických bohů.

Objeví kdy věda duši?

Sri Chinmoy: Věda nikdy, nikdy duši neobjeví. Je to nemožné, protože duše přichází z oblasti daleko za sférou vědy. Duše může být realizována jen na základě lidského ztotožnění se nebo jednoty s Absolutnem.

Tato jednota představuje úroveň vědomí. Věda se však nezabývá úrovněmi vědomí; zabývá se jen fakty, které získá z fyzického světa. Vědomí je něčím, co věda nedosáhne a nemůže dosáhnout.

Věda může zkoumat určité duchovní fenomény. Někteří jogíni zastaví svůj dech a zůstanou pohřbeni pod zemí po několik hodin a dní bez pracujícího srdce. Někdo může vědomě zastavit dýchání a funkci srdce, ale věda tomu nemůže uvěřit. Věda namítne: „Jak může žít bez tepu srdce?“ Věda může objevit mnoho věcí, mnoho zázraků, nemůže však jít za dosah smyslů. Za dosahem smyslů jsou úrovně vědomí, kde lze spatřit duši hrající si, pohybující se, tančící a dělající mnoho jiných věcí. Jestliže duchovní člověk chce, může snadno spatřit duši kohokoliv.

Existuje mnoho věcí, které nejsou na vnější úrovni viditelné, a přece jsou naprosto skutečné. Jestliže jsem viděl vaši duši nebo vaši psychickou bytost, jak to může věda popřít? Vědu uctíváme, protože objevila mnoho, mnoho věcí. Nemůžeme však popřít věci, které objevili duchovní osoby a dali je poznat ostatním.

Myslíte si, že Bůh pomůže lékařům, kteří transplantují srdce z mrtvých lidí nemocným? Myslíte si, že se to bude v budoucnu provádět?

Sri Chinmoy: Chci říci, že Bůh pomáhá každému na Zemi. Proč jen prostřednictvím transplantací? Bůh nám pomáhá, když jsme nevědomí; Bůh nám pomáhá, když jsme moudří. Když něco uděláme nesprávně, nebo vidíme, že ostatní nejednají správně, můžete říci, že nám v té době Bůh nepomáhá. Ale dokonce i tehdy je ochrana. Nebudeme potrestáni všichni najednou.

Svět se soustavně vyvíjí. Lékař se nyní pokouší přemoci smrt. Vědec se pokouší přemoci smrt. Duchovní aspirující se pokouší přemoci smrt. Útočíme na smrt ze všech stran. Když smrt přemůžeme, staneme se nesmrtelnými. Z přísně duchovního pohledu chci však říci, že nesmrtelnost přijde prostřednictvím aspirace, a ne prostřednictvím transplantace. Když si duše bere lidské tělo, bere si své vlastní srdce, svoji vlastní mysl, své vlastní vitálno, své vlastní fyzické. Když něco nahradíte, zavedete cizí prvek. Cokoliv přijde odjinud, nemůže být moje; nemůže to být mým vlastnictvím. Vědci však objevili, že použitím cizích orgánů mohou životní proces prodloužit o pět, deset nebo dokonce dvacet let.

To, co děláme transplantací srdce je do určité míry nepřirozené. Oddálí nám to smrt, prodlouží život, ale naši fyzickou existenci nám to zvěčnit nedovolí. Protože nesmrtelnost má mít jiné tělo, jiné vědomí a jiné osvícení.

Lékařská věda se pokouší přemoci smrt, ale skutečná fyzická nesmrtelnost nastane jen prostřednictvím aspirace a Boží vědomé Vůle. Pokud cítíte, že lékařská věda nakonec přemůže smrt, potom musím říci, že se mýlíte. Smrt bude přemožena tehdy, když každý jedinec bude jednoho dne vlastnit jiné vědomí, a toto vědomí přijde jen po osvobození a realizaci. Tehdy budeme mít jiné tělo, zbožštělé tělo, přeměněné tělo.

Přijde den, kdy budou Zemi obývat odlišné bytosti. Nebudou mít stejné orgány, které máme nyní, a nebudou mít tolik orgánů. Budou zcela odlišného druhu. Vůbec nebudou omezeny vědomím těla. Tělo, které bude mnohem subtilnější, nebude potřebovat všechny vnitřní funkce a orgány, které máme nyní. Bude to božské tělo — velmi zářící, velmi krásné, velmi silné a mocné. Toto tělo bude také přizpůsobivé. Kdyby na ně bylo něco hozeno, třeba šíp, toto tělo bude mít sílu odpudit předmět bez toho, že by jej nechalo přiblížit. A kdyby se tento předmět dostal do blízkosti těla, prošel by skrze tělo, aniž by způsobil jakékoliv poškození. Tělo bude mít mnoho schopností, které nyní nemáme.

Nebude existovat rozdílnost pohlaví a pro reprodukci nebude potřeba spojení samce a samice. Všechny duše se budou inkarnovat prostřednictvím okultních prostředků. Skutečné spojení nastane v psychickém světě a z tohoto světa si duše vezme tělo. Tyto duše nevstoupí do života prostřednictvím těla matky. Duše budou schopny povolat ostatní duše k inkarnaci, kdy budou chtít. Nicméně, hodina pro toto všechno ještě neudeřila a bude trvat ještě dlouho, než přijde.

Co se stane, když je ženské srdce transplantováno do mužského těla?

Sri Chinmoy: Zrozením zdědíme tělesnou konstituci od obou našich rodičů. Můžeme mít například fyzické tělo, které je flegmatické nebo možná velmi nervózní. Tělo má svůj vlastní rytmus a srdce je částí tohoto rytmu. Kdyby bylo srdce mladé dívky, které je velmi lehké a dynamické, transplantováno například muži, který je těžkopádný a letargický, jeho tělo bude mít tendenci srdce odmítnout. Lékaři vědí, že fyzické buňky těla nebudou tolerovat žádnou substanci, která je cizí a automaticky jakýkoliv cizí orgán odpudí. Lékaři nám říkají, že budou tolerovány jen fyzické orgány velmi blízkých příbuzných, kteří mají stejné geny, stejnou podobu buněk. A tak v případě transplantace srdce říkám, že lidské tělo shledá jiné srdce neslučitelným; pozná jej jako cizí prvek a odpudí jej. Protože je srdce fyzickým orgánem života, je velmi důležité a mělo by mít stejnou fyzickou skladbu jako zbytek těla.

To přináší další pohled. Srdce je místem emocí. Naše hlubší pocity vždy ztotožňujeme se srdcem. Říkáme: „Miluji tě celým srdcem.“ Ačkoliv je fyzické srdce jen orgánem, emoce — čímž nazýváme vitální nebo emoční přirozenost — jsou neviditelně umístěny v oblasti tohoto srdce. Tato vitální přirozenost je skutečně umístěna uprostřed prsou, ale ne fyzickém srdci samotném. Ale i přesto, kdykoliv je srdce jednoho člověka transplantováno do těla druhého člověka, je možné, že nastane jisté emoční zmatení a dezorientace.

Skutečně nejsem nakloněn transplantaci srdce, protože to brání spontánnímu proudění životní energie. A také fyzická schránka, která je složena z pěti prvků, shledá transplantaci zřejmým vnucením cizího prvku do subtilních cest, čemuž lékařská věda neporozumí. Lékařská věda může člověku prodloužit život transplantací srdce, pouhé prodloužení života je však bezcenné, pokud má jeho vlastní tělo nedostatek snahy po dokonalosti. Skutečný aspirující nebude schopen usilovat o vyšší účel se schopnostmi a kapacitami odlišného srdce.

Zajímalo by mě, zda jsou duše identických dvojčat příbuzné nebo vůbec ne?

Sri Chinmoy: Velmi zajímavá otázka! Neexistuje žádné pevné pravidlo. Obecně si duše navzájem ve světě duší blízké nejsou. Někdy jsou jejich duše příbuzné, ne však kvůli nějakým důvěrným stykům v minulých inkarnacích. Někdy se duše přijdou navzájem potrestat. Na poli projevení nemají dvojčata ani tušení, že je to pravda; možná se mohou stát přáteli. V oblasti duší se však duše dvojčat vůbec navzájem nedoplňují. řeknou: „Pokud vstoupíš do této rodiny, potom tam vstoupím také, ne jindy, ale současně. Potom uvidím, co budu moci udělat.“ Viděl jsem tento vnitřní důvod mnohokrát. Když však rodiče dvojčatům prokážou nekonečnou lásku a zájem, a když se oběma pokusí projevit stejnou lásku, duše dvojčat získají spontánní přání být líbezné, nebo mít společný důvod, společný cíl. Společný cíl, společná realizace, společné naplnění by však v oblasti duší nikdy nenastalo. Zde musím dát zásluhu rodičům, protože rodiče významně změnili přirozenost svých dětí. A děti nakonec získají lepší život, lepší porozumění a lepší dosažení a naplnění.

Guru, je možné potkat později v životě své dvojče duše? Mají určití lidé partnerské duše?

Sri Chinmoy: Partnerské duše a dvojčata duše nejsou stejné. Duše partnera je jedním s tím, s kým máte velmi blízkou duševní spřízněnost. Nyní žijete v Hatrfordu, ale v New Yorku může být někdo, kdo je nejbližším přítelem vaší duše. Když se koncentruji na vás, lidi, vidím, že je několik, kteří mají spřízněné duše s někým jiným. Vím, že také v Puerto Rico jsou někteří, kteří mají tuto duševní spřízněnost s několika z vás odtud. Když tam zajedete, budete se divit, co se stane. Ačkoliv jste je nikdy předtím neviděli, ve chvíli, kdy k nim přijdete, pocítíte, že jsou vašimi zcela vlastními. Je to proto, že jste spolu byli po mnoho a mnoho životů. To se nazývá spřízněnost duší.

Dvojčata duše jsou ty, které se podílejí o stejný typ schopností, mají společně stejné zkušenosti. Duše partnerů se obvykle navzájem doplňují a podílí jedna s druhou o své zkušenosti, ačkoliv každá z těchto zkušeností získává podle zformování vnitřní vědomosti duše, vnitřního dosažení světla a vnitřního smyslu projevení na pozemské úrovni.

Jak tomu já rozumím, existují některé formy, které skutečně nejsou dušemi osob, ale jen formami astrálního světa. Vysvětlete, prosím, jaký druh vědomí mají bezduché formy z astrálního světa?

Sri Chinmoy: Vědomí je všeprostupující. Vy máte vědomí, já je mám, každý má vědomí. Vědomí je světlo, které ztělesňuje samotný život. Světlo a život, život a světlo obsahuje vědomí. Avšak v astrálním těle život, který vědomí má, nepracuje nebo nezabírá část fyzického světa. Když vědomí pracuje na určité úrovni, samo se této úrovni přizpůsobí. Vědomí, které cítíme nebo vidíme na astrální úrovni není dostatečné, chceme-li naplnit nezbytné potřeby vnějšího světa.

Je tolik skutečnosti v astrálním cestování jako v meditaci?

Sri Chinmoy: Meditace, jestliže je to skutečná meditace, přesahuje všechno astrální cestování. Skutečná meditace znamená vědomou jednotu s Absolutnem. Když máme vědomou jednotu s Absolutnem, nemusíme nikam cestovat, protože, Všudypřítomný a Vševědoucí je v našem nitru. Nejvyšší meditace nám nabídne Všudypřítomnost Boha. A zatímco jsme v Jeho Všudypřítomnosti, není potřeba astrálního cestování, protože celý vesmír je uvnitř nás. To je to, co nám meditace může dát a dá.

Slyšel jste o jakémsi druhu duchovní psychologie, kde se lidé pokoušejí vynést ven předpokládané negativní aspekty a zbavit se jich, s konečným výsledkem, který nazývají „čistou“ osobou, která je zbavena všech osobních vad?

Sri Chinmoy: Vždy říkáme, že je nezbytné vyprázdnit sami sebe. Máme-li nádobu, která není naplněna nejvyšším vědomím, potom musí být vyprázdněna. Jen potom může vaše nejvyšší vědomí do nádoby vstoupit.

Negativní myšlenky, nebožské kvality v naší přirozenosti: s těmito záležitostmi se v našem duchovním životě vždy zabýváme. Avšak neustálým zabýváním se negativními silami, temnými kvalitami v nás, nemůžeme ke světlu dospět. Je-li nádoba naplněna nečistotou, potom ji musíme vyprázdnit a naplnit božským.

Drobná nádoba, kterou máme ve svém nitru má být udržována čistá a prázdná, a tak ji každý den můžeme naplnit světlem. Co se stane, budeme-li soustavně vyrýpávat nečistoty, bez toho, abychom přikládali pozornost naplňování sebe samých světlem? Po vykopání nesmírného množství nečistot, které v naší vědomé mysli máme, vstoupíme na pole podvědomí a nevědomí. Nakonec poznáme, čím jsme byli před nějakými třemi nebo čtyřmi tisíci lety: uvidíme zvíře nebo jen strom nebo pořádný kus kamene. A jaký užitek z toho získáme? Pokud chceme jít ke zdroji našeho zla, temnoty, špatných myšlenek a činností, skončíme ve skutečném zdroji ničení nebo nedokonalosti. Na to musíme být velmi opatrní. Z vašeho vysvětlení této psychologie si myslím, že ji duchovnost obsahuje. To znamená, že pokud se zajímáte o aspiraci, to, co má být odvrženo bude automaticky odvrženo a cokoliv, co má být přeměněno, bude přeměněno.

(Otázka týkající se měsíce prosince 1972, který byl ve vnitřním světě obdobím velkého nepokoje). Nebylo by pro vás snadnější, kdyby něco z toho, co se děje ve vnitřním světě, bylo projeveno na vnější úrovni, namísto toho, abyste bral ve vnitřním světě všechno na sebe?

Sri Chinmoy: Ne, bylo by to horší. Kdyby to bylo projeveno na Zemi, bylo by to velmi děsivé, velmi děsivé. Tato síla smrti se vznáší kolem nás. Je to jak chytání. Kdo bude chycen příště? Je to jako šílený slon. Šílený slon se pohybuje, aniž si všímá okolí. Neví, kam šlápne a koho zabije. Síly tohoto měsíce jednají jako tento slon. Jsou velmi špatné. Jsem tak šťastný, že jsme tento měsíc (prosinec 1972) nikoho neztratili. Tento měsíc byl skutečně nejhorším měsícem. Někdy, když jsem šel po ulici, jsem doslova plakal. Říkal jsem: „Ó Bože, proč jsi stvořil tento měsíc?“

Guru, proč jej stvořil?

Sri Chinmoy: Bylo o tom rozhodnuto před mnoha a mnoha lety. Před stovkami let tak bylo rozhodnuto.

Mohou síly smrti vzít kohokoliv kdykoliv, dokonce i když není jejich osudem zemřít právě v tu dobu?

Sri Chinmoy: Ne, pracuje kosmický zákon. Pokud není váš čas, nepolapí vás. Toto je však zvláštní měsíc (prosinec 1972). Tento měsíc je jako by odešlo světlo; je duchovní zatmění. Když je trochu světla, potom se temné, nepřátelské síly obávají dělat tyto věci, protože se bojí polapení. Když je však naprostá temnota, potom si mohou tyto zlomyslné síly dělat co chtějí. A tento měsíc je právě takový. Všechno je temné, a tak mohou dělat cokoliv chtějí.