Deset tisíc milovaných květů, část 11

Návrat na obsah

1001 Žádný rozdíl

Žádný rozdíl, žádný,
mezi božským hrdinou
a nejvyšším vykonavatelem.

Žádný rozdíl, žádný,
mezi nejvyšším vykonavatelem
a milovníkem Božího uspokojení.

1007 Láska Božská

Láska Božská
rozkvétá v zahradě vděčnosti mého srdce
po celý rok.
A teď mi patří
nová obloha naděje,
nové slunce příslibu
a nový Bůh Soucitu nekonečného.

1010 Plavec

Byla doba,
kdy plaval
v modrobílých řekách Nebe.

Nyní ale plave
se stínem beznaděje
v oceánu zničení.

1012 Matení

Velikost a Dobrota Boha mne matou.
Má slabost a sobectví matou Boha.

1027 Každá oddaná chvíle

Každá oddaná chvíle připravuje
překrásné svítání
a plodný západ.

1028 Každé naslouchající srdce

Každé naslouchající srdce
není poupětem dětinskosti.

Každé naslouchající srdce
je květinou Extáze Boha.

1031 Dvě výjimečné věci

Ve svém životě
jsem udělal dvě výjimečné věci:
položil jsem k Božím Nohám Odpuštění
své černé hříchy,
vzal jsem si z Božího Soucitného Oka
Jeho bílé Ctnosti.

1036 Ochotné duše

Bůh Soucit
miluje ochotné duše.
Bůh Láska
vede ochotné duše.
Bůh Uspokojení
vítá ochotné duše.

1038 Je mi tě líto

Ó má hloupá mysli,
je mi tě líto.
Stala ses autoritou,
aniž bys měla světlo moudrosti.

Ó mé ubohé srdce,
je mi tě líto.
Jsi sluncem moudrosti
aniž bys mělo autoritu.

1048 Nebuď pošetilý

Nebuď pošetilý.
Buď upřímný ve svých myšlenkách,
měj čistotu ve svých pocitech.
Nebudeš se muset honit
za štěstím.
Štěstí poběží za tebou.

1050 Pročišťuji se

Pročišťuji své tělo
opakováním Božího Jména.
Pročišťuji své vitálno
službou Bohu.
Pročišťuji svou mysl
jejím vyprazdňováním pro Boha.
Pročišťuji své srdce
meditací na Boží Soucit a Lásku.

1081 Jediná povinnost

Je jen jedna povinnost,
a tou povinností je žít šťastně.
Abychom žili šťastně,
potřebujeme dětské srdce
a svatý život.

1083 Abychom zvítězili

Abychom zvítězili
nad svými pozemskými smutky,
potřebujeme sílu vlastní víry
a Bohem vybranou Hodinu.

1094 Neplýtvej časem

Neplýtvej časem.
Čas je drahý.

Nezneužívej Boha.
Bůh je milostivý.

Nestýkej se s nevědomostí.
Nevědomost je zuřivá.

Nehraj si s pochybností.
Pochybnost je škodlivá.

Neuchovávej si nejistotu.
Nejistota je nakažlivá.

Nechovej v sobě nečistotu.
Nečistota je nebezpečná.

1098 Mé srdce představuje

Mé srdce představuje
Boha Povinnost na zemi.

Má duše představuje
Boha Krásu v Nebi.