Zlatá loď, část 1

Návrat na obsah

1 Nevěř

NEVĚŘ

Mé bláhové srdce,
kdo ti řekl,
že tě nemiluji?
Nevěř nejistotě.
Říkám ti,
nejistota je nemilosrdným lhářem.
Má bláhová mysli,
kdo ti řekl,
že tě nepotřebuji?
Nevěř pochybnosti.
Říkám ti,
že pochybnost je beznadějným lhářem.
Mé bláhové vitálno,
kdo ti řekl,
že tě nenávidím?
Nevěř nečistotě.
Říkám ti,
že nečistota je nestoudným lhářem.
Mé bláhové tělo,
kdo ti řekl,
že tě nutím.
Nevěř letargii.
Říkám ti,
že letargie je zbytečným lhářem.

2 Když jsem zkoumal

KDYŽ JSEM ZKOUMAL

Když jsem zkoumal,
hranice své mysli,
objalo mě Světlo Rozlehlosti.
Když jsem zkoumal
hranice svého srdce,
objala mě Výška Jednoty.
Když jsem zkoumal
hranice své duše,
můj pláč našel svůj dokonalý domov
v Božím Úsměvu
a Boží Úsměv našel svůj dokonalý Domov
v mém pláči.

3 Písně lásky

PÍSNĚ LÁSKY

Co činí zvíře zvířetem?
Zvířecí láska.
Co činí člověka člověkem?
Lidská láska.
Co činí Boha Bohem?
Božská láska.
Zvířecí láska je Zničením Věčnosti.
Lidská láska je Podezíráním Nekonečnosti.
Božská láska je Dokonalostí Nesmrtelnosti.

4 Písně síly

PÍSNĚ SÍLY

Co je silou květiny,
ne-li můj stále se rozšiřující obzor?
Co je silou svíčky,
ne-li má stále stoupající výška?
Co je silou vonné tyčinky,
ne-li má stále se prohlubující hloubka?
Co je silou mé aspirace,
ne-li Boží nepodmíněná láska ke mně?
Co je silou mé realizace,
ne-li mé projevení jednoty s dokonalostí Boha?

5 Mé čtyři body

MÉ ČTYŘI BODY

Pláč byl můj počáteční bod.
Úsměv je můj závěrečný bod.
Láska bude můj vždy náležitý bod.
(?
)
Odevzdání bude můj vždy přesahující bod.

6 Písně rozšíření

PÍSNĚ ROZŠÍŘENÍ

Rozšiř svou neaspirující osobnost.
Hle, jsi úlomkem
a úplně odloučen.
Rozšiř svou aspirující osobnost.
Hle, hledáš
a významně uspokojuješ.
Rozšiř svou odevzdanou osobnost.
Hle, odhalil jsi
a nanejvýš jsi projevil
Boha Snílka v sobě
a sebe Stoupence Boha.

7 Písně neštěstí

PÍSNĚ NEŠTĚSTÍ

Ó mé nešťastné stáří,
tebou trpím.
Ó má nešťastná Boží Tváři,
pro tebe trpím.
Ó má nešťastná Boží Milosti,
kde jsi?
Nevidím tě.
Ujišťuji tě,
že ode dneška
budu milovat jen tebe.
Budu naplňovat jen tebe.

8 Písně členů mé vnitřní rodiny

PÍSNĚ ČLENŮ MÉ VNITŘNÍ RODINY

Aspirace je skrytým životem
semínka mé duše.
Realizace je posvátným životem
rostliny mého srdce.
Odhalení je jistým životem
stromu mé mysli.
Projevení je inspirujícím životem
květiny mého vitálna.
Dokonalost je naplňujícím životem
plodu mého těla.

9 Písně přijetí

PÍSNĚ PŘIJETÍ

Pro přijetí světa
napsal jsem své knihy
se slzami očí mé touhy.
Pro přijetí Boha
píšu své knihy
se slzami srdce mé aspirace.
Pro mé vlastní přijetí
napíšu knihy
se slzami duše mé dokonalosti.

10 Běda

BĚDA

Běda, dvojice se potkala:
mé bezmocné tělo a mé beznadějné vitálno.
Běda, dvojice se nesetkala:
má hledající mysl a mé milující srdce.
Běda, setká se někdy dvojice?
Má sloužící duše a můj naplněný Cíl.

11 Svět mé touhy a svět mé aspirace

SVĚT MÉ TOUHY A SVĚT MÉ ASPIRACE

V mém světě touhy
jsou mé tělo a má duše
snílky odlišných snů.
Bezesný sen mého těla: pokušení
Bezděký sen mé duše: soucit.
V mém světě aspirace
jsou mé tělo a má duše
snílky stejného snu:
projevení Boha
v uvědomění si jednoty.

12 Přenesl se za

PŘENESL SE ZA

Přenesl se za svět
obdivu napodobenin.
Proto
je obloha jeho Vize božsky šťastná.
Přenesl se za svět
uvědomění si osvícení.
Proto
je Světlo Božího Bytí nanejvýš šťastné.
Přenesl se za svět
dokonalosti objevení.
Proto
jsou on a Bůh
krásou Nekonečnosti,
povinností Věčnosti
a skutečností Nesmrtelnosti.

13 Možnosti

MOŽNOSTI

Vyčerpal jsi
svou Nebesky volnou možnost.
Proto tě chtěl pohltit
zamračený pohled smrti.
Vyčerpal jsi
svou pozemsky spoutanou možnost.
Proto v tobě září
Boží Koruna,
proto tě opatruje
Boží Palác,
proto tě objímá
Boží Království.

14 Bratře, varuji tě

BRATŘE, VARUJI TĚ

Bratře, varuji tě.
Nemysli tolik
na svůj zvířecí oheň.
Nemysli tolik
na svůj zběsilý život.
Bratře, varuji tě.
Nostalgie dokáže být také zvrácená.
Bratře, varuji tě.
Nemysli tolik
na svůj lidský život.
Nemysli tolik
na svůj nenasytný život.
Bratře, varuji tě.
Pokud vůbec nebudeš myslet
na svého milostivého Pána,
Království skutečnosti
tě nikdy nenavštíví,
Král nesmrtelnosti
tě nikdy neobejme.

15 Mluv a nemluv

MLUV A NEMLUV

Ve svém životě aspirace
mluv s vírou.
Víra posílí tvůj úspěch.
Ve svém životě aspirace
mluv s odvahou.
Odvaha rozšíří tvůj obzor.
Ve svém životě aspirace
nemluv s pochybnostmi.
Pochybnosti zmírní tvou ostražitost.
Ve svém životě aspirace
nemluv se strachem.
Strach oslabí tvůj pokrok.

16 Čtyři poselství ze čtyř světů

ČTYŘI POSELSTVÍ ZE ČTYŘ SVĚTŮ

Zvířecí svět mi dal toto poselství:
“Ovládej a ovládej.

Lidský svět mi dal toto poselství:
“Přežij a ovládej.

Božský svět mi dal toto poselství:
“Nabídni a staň se.

Svět Nejvyššího mi dal toto poselství:
“Nabízej a nabízej.

17 Lekce pochybnosti, ...

LEKCE POCHYBNOSTI,
ZNALOST LÁSKY A MOUDROST ODEVZDÁNÍ

V našem životě aspirace
není lekce pochybnosti nikdy vhodná.
V našem životě aspirace
je znalost lásky vždy vhodná.
V našem životě aspirace
je moudrost odevzdání okamžitě
a věčně vhodná.

18 Chtěl se stát

CHTĚL SE STÁT

Chtěl se stát
velkým atletem,
Bůh vyplnil jeho malinkatý cíl
a usmál se na něj.
Chtěl se stát
velkým básníkem.
Bůh vyplnil jeho malinkatý cíl
a potřásl si s ním rukou.
Chtěl se stát
velkým jogínem.
Bůh vyplnil jeho malinkatý cíl
a požehnal mu.
Chtěl se stát
opravdovým stoupencem lidstva
a opravdovým služebníkem Boha.
Bůh vyplnil jeho obrovský cíl
a objal ho,
mocně,
hrdě
a nanejvýše.

19 Vejdi

VEJDI

Vejdi, můj východní příteli.
Poraď mi.
Každá tvá rada
urychlí mou realizaci Boha.
Vejdi, můj západní příteli.
Poraď mi.
Každá tvá rada
uspíší mé projevení Boha.
Vejdi, můj nebeský příteli.
Poraď mi.
Každá tvá rada
zrychlí dokonalost mého života.

20 Netrap se, můj příteli

NETRAP SE, MŮJ PŘÍTELI

Tvé vitálno je obětí
vážné sklíčenosti.
Netrap se, můj příteli,
zůstanu s tvým sklíčeným vitálnem.
Tvá mysl je obětí
divoké frustrace.
Neboj se, můj příteli.
zůstanu s tvou znechucenou myslí.
Tvé srdce je obětí
krutého opuštění.
Neboj se, můj příteli,
zůstanu s tvým opuštěným srdcem.
Tvé tělo je obětí
neustálého pokušení.
Neboj se, můj příteli,
zůstanu s tvým pokoušeným tělem.

21 Nepřibližuj se k němu

NEPŘIBLIŽUJ SE K NĚMU

Nepřibližuj se k jeho tělu.
V jeho těle bydlí
slepý a divoký slon.
Nepřibližuj se k jeho vitálnu.
Jeho vitálno opatruje
své nafoukané mrzoutství.
Nepřibližuj se k jeho mysli.
Jeho mysl miluje
svou skvostnou výstřednost.
Nepřibližuj se k jeho srdci.
Jeho srdce ztratilo
všechnu svou nedotčenou čistotu.

22 Odmítám

ODMÍTÁM

Odmítám spatřit
zvířecí tvář,
protože je krutá.
Odmítám spatřit
lidskou tvář,
protože je ošklivá.
Odmítám spatřit
Božskou tvář,
protože je lhostejná.
Odmítám spatřit
Nejvyšší Tvář,
protože je příliš pomalá.

23 Nikdo

NIKDO

Nikdo ti neřekne
laskavé slovo.
a přece na ně oddaně myslíš.
Nikdo nemá laskavé srdce,
aby tě miloval.
A přece je oduševněle opatruješ.
Nikdo nemá laskavou duši,
aby tě potěšil.
Přesto jim s láskou žehnáš.
Já sám vím,
jak velký jsi.
Bůh Sám ví,
jak dobrý jsi.

24 Z mé strany

Z MÉ STRANY

Z mé strany
je bolestně nevhodné
kritizovat mou zemskou skutečnost.
A přece
to dělám.
Dělám tak, protože jsem pevností
noci nevědomosti.
Z mé strany
je bezvýsledně nevhodné
kritizovat můj nebeský sen.
A přece
to dělám.
Dělám tak, protože můj život
je tancem ničení frustrací.

25 Tvůj nevítaný host

TVŮJ NEVÍTANÝ HOST

V minulosti,
když k tobě Bůh přišel,
byl jsi hluboce pochybovačný.
Dnes ráno
k tobě Bůh znovu přišel.
Otevřeně jsi Jej zpochybnil.
Bůh k tobě přijde
znovu a znovu,
dokonce i když zajdeš tak daleko,
že Jej budeš bezcitně nenávidět.
Proč?
Proč?
Protože ubohý Bůh se neodváží
žít bez tebe.
Jsi Jeho Duší.
Jsi Jeho Cílem.
Jsi Jeho Vším.

26 Žádný rozdíl

ŽÁDNÝ ROZDÍL

Není žádný rozdíl
mezi mořem myšlenky
a křehkou nadějí.
Není žádný rozdíl
mezi šepotem vůle
a Tichem Himalájí.

27 Má vnější škola a má vnitřní škola

MÁ VNĚJŠÍ ŠKOLA A MÁ VNITŘNÍ ŠKOLA

Má vnější škola
je dokonalým mostem
mezi výchovou informacemi
a zničením frustrací.
Má vnitřní škola
je dokonalým mostem
mezi výchovou osvícením
a dokonalostí skutečnosti.

28 Připoutání, láska a jednota

PŘIPOUTÁNÍ, LÁSKA A JEDNOTA

Tvé stálé připoutání
ke světu Pokušení
je opravdu překvapující.
Silná láska Boha
k tvému nevědomému životu
je neuvěřitelně překvapující.
Jednota tvého bezmocného pláče
a nehynoucího Úsměvu Boha
je věčně překvapující.

29 Tanec očekávání

TANEC OČEKÁVÁNÍ

Nic od světa neočekávej.
Hle, stal ses
nejlepším přítelem světa.
Od Boha očekávej vše.
Hle, stal ses
nejlepším přítelem Boha.
Nic neočekávej
od své Noci spoutané se zemí
a vše očekávej
od svého Dne Nebem osvobozeného.
Hle, stal ses
svým nejlepším přítelem.

30 Jsi velký, jsi dobrý

JSI VELKÝ, JSI DOBRÝ

Psychózy a neurózy
vnějšího světa
nebyly schopny tě nakazit.
A proto
jsi neomylně velkým.
Uvědomění a dokonalost
vnitřního světa našly
své úplné uspokojení
v jeskyni tvého srdce.
Proto jsi nanejvýš dobrým.

31 Čistota

ČISTOTA

Výška čistoty
má milion pochodní,
které jasně hoří.
Jedině Bůh se odváží
určit hloubku čistoty.
Jedině od nepodmíněného Boha
můžeme očekávat
Záplavu Čistoty.

32 Má výzva

MÁ VÝZVA

Nedokáži změnit,
protože nechci změnit.
Mohu změnit tebe
a celý svět,
protože to vždy bylo
mým oduševnělým přáním, mým věrným úkolem,
a mou smělou výzvou nejvyšší.

33 Protože

PROTOŽE

Protože
jsi dnes ráno meditoval,
znovu ses stal
pánem svého dneška.
Nezapomeň na toto božské roztomilé objevení.
Protože jsi se dnes ráno usmíval,
znovu ses stal
milovaným přítelem celého světa.
Nezapomeň na toto velmi užitečné objevení.

34 Věř tomu nebo ne

VĚŘ TOMU NEBO NE

Ó nenasytná potěšení,
věřte tomu nebo ne,
mé vitálno
vás již více nechce.
Ó podněcující radosti,
věř tomu nebo ne,
mé srdce tě potřebuje
nutně a nepochybně.
Ó naplňující uspokojení,
věř tomu nebo ne,
můj Pán mi slíbil,
že mi nakonec nabídne
tvou Transcendentální Duši
a Univerzální Tělo.

35 Bůh schází dolů

BŮH SCHÁZÍ DOLŮ

Bůh schází dolů,
aby inspiroval koncentraci věřícího.
Bůh schází dolů,
aby navštívil
meditaci snícího.
Bůh schází dolů,
aby miloval
srdce sloužícího.
Bůh schází dolů,
aby objal
odevzdání milujícího.

36 Věř jim

VĚŘ JIM

Světlo lásky
ti říká:
jsi tak sladký
jako Boží Srdce.
Světlo oddanosti
ti říká:
jsi tak čistý
jako Boží Duše.
Světlo odevzdání
ti říká:
jsi tak nepostradatelný
jako Bůh Sám.
Věř jim.
Vůči strohé lži
jsou dokonalými cizinci.
Opakuji.
Věř jim.

37 Proč miluji

PROČ MILUJI

Nevím,
proč miluji Boha.
Miluji Boha
možná proto,
že On miluje mě.
Nevím,
proč miluji svět.
Miluji svět
možná proto,
že svět miluje mě.
Ale vím, proč miluji sám sebe.
Miluji sám sebe,
protože mě
stoupající chudý žebrák ve mně
stále miluje
a že mě
sestupující bohatý žebrák nade mnou
nepodmíněně miluje.

38 Běda

BĚDA

Nemyslím na Boha,
ale to není to,
co bolí mě a mé srdce.
Nemiluji Boha,
ale to není to,
co mučí mě a mou duši.
Nejsem jiným Bohem.
Běda,
to je to, co zabíjí mě,
mou loď modrého snu
a můj Zlatý Břeh.

39 Bůh zdokonaluje Sám Sebe

BŮH ZDOKONALUJE SÁM SEBE

Strach brání sám sebe.
Odvaha rozšiřuje sama sebe.
Pochybnost napadá sama sebe.
Víra ochraňuje sama sebe.
Čistota překonává sama sebe.
Nečistota oslavuje sama sebe.
Já ničím sám sebe.
Bůh zdokonaluje Sám Sebe.

40 Zůstanu stejný

ZŮSTANU STEJNÝ

Včera
jsi byl bez dechu
uctíváním.
Dnes
jsi bez dechu
podezíráním.
Zítra
budeš bez dechu
odmítáním.
Ale já zůstanu
věčně stejným
milujícím Boha
v Srdci lidstva.

41 Jsem znechucen

JSEM ZNECHUCEN

Ó Nebesa,
jsem znechucen
vaší nadřazeností.
Ó Země,
jsem znechucen
tvou podřízeností.
Ó muži,
jsem znechucen
tvou neupřímností.
Ó ženo,
jsem znechucen
tvou nejistotou.
Ó Bože,
jsem znechucen
svou hloupostí.
Ó Bože,
jsem znechucen
tvou zbytečností.

42 Nezapomeň

NEZAPOMEŇ

Ó mé drobné tělo,
potřebuješ mě
a mou aspiraci,
aby sis uvědomilo Boha.
Nezapomeň
na tuto nanejvýš důležitou skutečnost.
Ó má velká duše,
potřebuješ mě
a mé zasvěcení,
abys projevila Boha.
Nezapomeň
na tuto věčně významnou skutečnost.

43 Kde je země zaslíbená

KDE JE ZEMĚ ZASLÍBENÁ

Kde je země zaslíbená?
Je uvnitř mé velikosti
nebo uvnitř mého jáství?
Není ani uvnitř mé velikosti,
ani uvnitř mého jáství.
Země zaslíbená
je v lidském neustálém přijetí světla
Blaženosti Dokonalosti Boha
na Zemi.

44 Když

KDYŽ

Když žiji v těle,
objevuji:
člověk je budoucností člověka.
Když žiji v duši,
objevuji:
Bůh je budoucností člověka.
Když žiji v Bohu,
objevuji:
člověk je nezrozeným Snem Boha
a Bůh je nehynoucí Skutečností
v člověku.

45 Věřit nebo nevěřit

VĚŘIT NEBO NEVĚŘIT

Tím, že ničemu nevěříš,
jako vítaný host
jdeš do světa smrti.
Tím, že něčemu věříš,
zůstáváš ve svém vlastním světě
nemilosrdné opatrnosti.
Tím, že věříš všemu
bez koncentrace
a meditace,
vstupuješ do světa frustrace
jako lákaný host.

46 Mé dvě slunce

MÉ DVĚ SLUNCE

Viditelné slunce
nad mou hlavou
posiluje život mého těla.
Neviditelné slunce
uvnitř mého srdce
naplňuje život mé duše.
Ó viditelné slunce,
jsi tak laskavé,
a přesto
jsi příliš daleko.
Ó neviditelné slunce,
jsi tak laskavé,
a přesto
jsi příliš pomalé.

47 Zvířecí, lidské a božské ve mně

ZVÍŘECÍ, LIDSKÉ A BOŽSKÉ VE MNĚ

Zvířecí v ničivém člověku
chce žít nezměněno.
Lidské v znechuceném člověku
chce zemřít nezměněno.
Božské v aspirujícím člověku
chce měnit a žít —
chce měnit pro sebe samo,
chce žít pro Boha.

48 Žil, žije a bude žít

ŽIL, ŽIJE A BUDE ŽÍT

Žil obklopen svými knihami.
Každý se smál,
s jedinou výjimkou Boha.
Žije obklopen
láskou, oddaností a odevzdáním.
Každý jej obdivuje,
včetně Boha.
Bude žít
s Bohem Otcem
a Bohem Matkou.
Nikdo tomu neuvěří.
Nikdo se o něj nebude starat.
Nikdo na něj nebude ani myslet.

49 Byla doba

BYLA DOBA

Byla doba,
kdy neznalost byla mou ochranou.
Byla doba,
kdy má chladnost byla mou ochranou.
Ale nyní
mé srdce lásky je mou ochranou
a můj život služby je mou ochranou.

50 Nikdy se neobávám

NIKDY SE NEOBÁVÁM

Nikdy se neobávám
pekla,
a proto mě peklo vždy opomíjí.
Nikdy se neobávám
Nebes.
Proto mě Nebesa vždy zkouší.
Nikdy se neobávám Boha.
Proto mě Bůh vždy
bezvýhradně učí,
neustále mě miluje,
bezúnavně mě zdokonaluje.