Boží Soucitné Oko a mé šťastné srdce

Návrat na obsah

1.

Boží Soucitné Oko
ze mě dělá milionáře.
Mé šťastné srdce
dělá z Boha multimilionáře.

2.

Můj Pane Nejvyšší,
každým dnem zaplav
mé srdce, mou mysl,
mé vitálno a mé tělo
novým a rekordy překonávajícím
mořem extáze poslušnosti.

3.

Přišel jsem na tento svět, abych dokázal,
že můj Pán má vždy pravdu
a já se vždy mýlím.
Mám pravdu jen tehdy,
když jsem s Ním, v Něm a pro Něj.

4.

Má mysl modlitby
očekává od mého Milovaného Pána Nejvyššího,
že mě učiní šťastným.
Mé srdce meditace
očekává ode mě, že učiním
svého Milovaného Pána Nejvyššího šťastným.

5.

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,
připozdívá se.
Kdy už mě spoutáš
svými Řetězy Srdce Jednoty?

6.

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,
nechť se úplně každý můj dech
stane vůní modlitby vděčnosti,
abych Tě vždy miloval a těšil
Tvým vlastním Způsobem.

7.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
co se stane, když tě poslouchám,
a co se stane, když tě neposlouchám?
„Mé dítě,
když Mě posloucháš,
tak si myslíš, že od tebe hodně získávám,
ale nezískávám nic, vůbec nic.
Ale když Mě neposloucháš,
ztrácíš vše, co máš
a co jsi ve vnitřním světě,
kde přebývá skutečná realita.
Ve vnitřním světě se pak nevyrovnáš
ani pouličnímu žebrákovi.“

8.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
dnes pro Tebe nemám zahradu lásky.
Dnes pro Tebe nemám květinu oddanosti.
Dnes pro Tebe nemám vůni odevzdání.
Dnes pro Tebe nemám
slzy a úsměvy vděčnosti.
Nedáš mi ale zítra
další šanci,
abych Ti dal toto a vše ostatní,
co mám hluboko uvnitř
a čeho si nejsem vědom?
Můj Pane,
bez ohledu na to, co říkám,
bez ohledu na to, co dělám,
vím, že Ty jsi celý můj,
pouze můj,
a já jsem Tvůj, pouze Tvůj.

9.

Pro milovníka Boha,
který touží milovat Boha
Způsobem Bohu vlastním,
neexistují prázdniny.
Pro služebníka Boha,
který touží sloužit Bohu
Způsobem Bohu vlastním,
neexistují prázdniny.
Proč?
Protože Sám Bůh nechce,
aby měli prázdniny.
Bůh říká: „Každé prázdniny
se mohou snadno stát kořistí
dne pokušení, zklamání a zničení.“

10.

Ne Boží Ústa Zvuku,
ale Boží Oko Ticha
utišilo má chlubivá ústa
a nebetyčnou pýchu.

11.

Můj Pane,
občas se na mě usmíváš;
divím se proč.
Můj Pane,
občas pro mě pláčeš;
divím se proč.
„Mé dítě,
usmívám se, když je tvé srdce
pouze pro Mě.
Pláči, když nenalézám
tvé srdce uvnitř svého Srdce.“

12.

Modlím se k Bohu, aby mě Bůh požehnal
svými Nohami Ochrany.
Medituji na Boha, aby mě Bůh požehnal
svým Srdcem Uspokojení.

13.

Je dobré být soucitným,
ale ke komu?
K tomu, kdo se stále ještě snaží,
a ne k tomu, kdo se již vzdal.

14.

Upřímnost rozšiřuje mou mysl.
Čistota rozšiřuje mé srdce.
Pokora rozšiřuje můj život.
Božskost rozšiřuje celou mou bytost.

15.

Mé modlitby
jsou slzami mého srdce.
Mé meditace
jsou úsměvy mé duše.

16.

Můj Pán se zajímá nekonečně více
o mou přítomnost
než o mou dokonalost.

17.

Kde žiji?
Žiji uvnitř
Úsměvů Odpuštění svého Pána
a slz vděčnosti svého srdce.

18.

Podle Božího Měřítka chci,
aby mé srdce
bylo vždy čisté a dobré.
Podle Božího Měřítka chci,
aby můj život
byl vždy sebedávající a dokonalý.

19.

Uspěji, musím uspět,
protože mým vnějším
a viditelným společníkem je víra.
Budu pokračovat,
musím pokračovat,
protože mým vnitřním
a neviditelným společníkem je Bůh Sám.

20.

Sebedávající srdce
vidí všude
Boží Květy Naděje
a Boží Květy Slibu.

21.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
prosím zachraň mě, zachraň mě,
před neustále falešnými poplachy
nejistoty.

22.

Mé srdce jde tam,
kde je potřebné.
Má duše jde tam,
kde je potřebná.
Můj Nejvyšší jde
dokonce i nepovšimnutý a nepotřebný
na tolik míst.

23.

Bůh chce, aby má aspirace vrostla
do Úsměvu Jeho Transcendentálního Já.
Bůh chce, aby mé zasvěcení rozkvetlo
do Tepu Jeho Univerzálního Srdce.

24.

Neklamu sám sebe?
Jak mohu být tím, kdo sní o Bohu,
když ještě nejsem tím, kdo věří v Boha?
Jak mohu být tím, kdo miluje Boha,
když ještě nejsem tím, kdo poslouchá Boha?
Jak mohu být tím, kdo naplňuje Boha,
když ještě nejsem tím, kdo slouží Bohu?

25.

Kdysi jsem byl
hořkostí zaměřenou na svou mysl,
ale teď jsem
sladkostí zaměřenou na svého Boha.

26.

Hledající, kteří neposlouchají Boha,
se sami pohřbí
dlouho před skutečným příchodem
své smrti.

27.

Mír
není vzájemná dohoda.
Mír
je dosažení jednoty.

28.

Tolik Božích Tajemství je skryto
uvnitř tajných slz mého srdce
a uvnitř posvátných úsměvů mé duše.

29.

Ó Můj Absolutní Pane Nejvyšší,
nikdy jsem si nemyslel,
že přijde čas,
kdy všechna má přání
budou prosta touhy.

30.

Nemluvím s Bohem,
když se má mysl na Něj hněvá.
Bůh nemluví se mnou,
když mé srdce po Něm nehladoví.

31.

Můj Pane Nejvyšší,
učiň mě vůní růže
ptáčka mé duše.

32.

Mysl připravenosti pro Boha
mám.
Srdcem ochoty pro Boha
jsem.

33.

Jsem božsky šťastný,
protože můj pán-mysl
ztratil svou práci.

34.

Můj život není životem
slz zklamání Boha.
Můj život je životem
úsměvů naplnění Boha.

35.

Síla ticha
je jedinou silou,
která může přeměnit
a která přemění svět.

36.

Můžeme utéct
Božímu Srdci Soucitu,
ale nemůžeme se skrýt
před Božím Okem Spravedlnosti.

37.

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,
úplně jsem se vzdal.
Dělej si s mou pochybující myslí,
uplakaným srdcem a bázlivým životem,
co chceš.

38.

Bůh chce, abych Ho těšil
slzami svého srdce,
ne strachem své mysli.

39.

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
pokud mě skutečně miluješ,
pak mi nedovol,
abych zmeškal byť jen jednu jedinou
příležitost být poslušný.

40.

Můj Pane, můj Pane, můj Pane,
snažím se dotknout Tvého Oka,
abych získal Sílu.
Ty se snažíš dotknout mého srdce,
abys získal lásku.
Běda, oběma se nám to nedaří.

41.

Přijetí sama sebe
mě činí statečným.
Má závislost na Bohu
mě činí dokonalým.

42.

Když říkám Bohu,
že miluji pouze Jeho
a potřebuji pouze Jeho,
tajně mi říká,
jak si přeje, aby to mohl slyšet
znovu a znovu.

43.

Jsem hrdý
na palác slávy své mysli,
ale mám také rád
domek svého srdce míru.

44.

Boží Oko Soucitu
a lidské srdce nejistoty
jsou neoddělitelné.

45.

Běda, jsem naprosto ztracen.
Chci dobýt Boží svět.
Bůh chce, abych dobyl
Jeho Srdce.

46.

Můj Pane, ne Tvé žhnoucí Oči,
ale Tvé tekoucí Slzy
mě zabíjejí.

47.

Úsměvy zářící
z očí mého Mistra
mě činí nadmíru šťastným.
Slzy tekoucí
ze srdce mého Mistra
mě činí dokonalým —
daleko, daleko a daleko za
lety mé představivosti.

48.

Boží Oko Soucitu
si mě vybralo
dlouho před tím, než jsem si vybral
Boží Nohy Ochrany.

49.

Když dávám Bohu svou mysl,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, rád přijímám
tvou mysl.“
Když dávám Bohu své srdce,
Bůh mi říká:
„Mé dítě, zoufale potřebuji
tvé srdce.“

50.

Když dávám Bohu to, co mám,
Bůh mi říká:
„Ty jsi tak hodné
a krásné dítě.“
Když dávám Bohu to, co jsem,
Bůh mi říká:
„Ty jsi tak dokonalé
a nepostradatelné dítě.“

51.

Nechť má naděje realizace Boha
každým dnem vzrůstá
jako dokonalá krása
ranního slunce.

52.

Má mysl
se neodvažuje napadnout
východ slunce
jistoty mého srdce.

53.

Včera
bylo mým jménem zoufalství touhy.
Dnes
je mým jménem extáze aspirace.

54.

I když nikdy neodpovídám
na Boží Volání,
jeho Srdce Soucitu
mě stále volá,
každý den.

55.

Kdysi
Bůh žil
uvnitř mého srdce odevzdání.
Nyní Bůh žije
uvnitř mého dechu vděčnosti.

56.

Ó má mysli,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni zářit.
Ó mé srdce,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni meditovat.
Ó můj živote,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni sloužit.
Ó má duše,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni šeptat.
Ó můj Pane,
prosím, prokaž mi velkou laskavost:
začni se na mě usmívat!

57.

Můj Milovaný Pane Nejvyšší,
jsem si naprosto jist,
že když Tě neposlouchám,
tak Tě to hluboce zraňuje.
Nyní mi řekni, kterému způsobu dáváš přednost:
přinutit mě svou absolutní Silou,
abych Tě poslouchal,
nebo sestoupit do mého srdce
s nekonečně větší Láskou,
abych Tě poslouchal?
„Mé dítě, mám jen jednu Cestu
a vždy budu mít jen jednu Cestu.
Tou Cestou je Cesta Mé Lásky —
Mé Lásky Věčnosti, Mé Lásky Nekonečnosti
a Mé Lásky Nesmrtelnosti.“

58.

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
jaký je rozdíl
mezi lidskou pýchou
a božskou pýchou?
„Lidská pýcha je tancem zkázy
před úsměvem vlastnění.
Božská pýcha je, když Mě považuješ
za svého vlastního, zcela vlastního,
a když Já tě považuji
za svůj vlastní Sen Věčnosti
a svou vlastní Skutečnost Nesmrtelnosti.“

59.

Život touhy
získáváme.
Srdce aspirace
požadujeme.

60.

Vesnice Soucitu
je Rodištěm mého Pána.
Domek Uspokojení
je venkovským Domovem mého Pána.

61.

Boží Důvěra rozkvétá
uvnitř mého aspirujícího srdce.
Boží Jistota kvete
uvnitř mých inspirujících očí.

62.

Experiment mé mysli mi říká,
že Bůh je velmi starý Člověk.
Zkušenost mého srdce mi říká,
že Bůh je to nejkrásnější Dítě.

63.

Upřímný milovník Boha
přemůže nejistotu.
Falešný milovník Boha
se odevzdá nejistotě.

64.

Novost hledající mysl
mě těší.
Po jednotě hladovějící srdce
mě osvěcuje.

65.

Bůh ke mně přichází
se svými nekonečnými Sny Úsměvu.
Já přicházím k Bohu
se svými bezmocnými slzami skutečnosti.

66.

Má toužící mysl putuje
zeměmi zklamání fantazií.
Mé aspirující srdce létá
po oblohách extáze osvícení.

67.

Můj Pán Milovaný Nejvyšší
mi každý den
dává tu
samou radu:
„Mé dítě,
usmívej se, usmívej se, usmívej se.“

68.

Když se má mysl modlí,
slyším sladkou melodii
nespatřeného Za.
Když mé srdce medituje,
slyším duši rozechvívající melodii
vždy přesahujícího Za.

69.

Každá dobrá myšlenka
mi pomáhá se slavně vrátit
do mého univerzálního domova srdce jednoty.

70.

Nechť krása každé modlitby
mé mysli
přidá ptáčku míru
mého srdce
blaženost vůně mé duše.

71.

Úsměv Božího Oka Soucitu
na mě dává pozor.
Pláč mého srdce aspirace
dává pozor na Boha.
Úspěšné je Boží Oko —
stejně tak mé srdce.

72.

Po všechna ta léta, co znám Boha,
se mě ani jednou nezeptal,
proč jsem tak nestoudně neaspirující.
Ale opakovaně se mě ptal,
proč neaspiruji více.

73.

Mým skutečným vnitřním jménem
je hora stoupající aspirace mého srdce.
Mým skutečným vnějším jménem
je fontána rozšiřujícího se zasvěcení mého života.

74.

Hle!
Nejsem již více
ve vězení pochyb své mysli.
Nyní jsem v království víry
svého srdce.

75.

Nechť se můj život aspirace
nalézá mezi
požehnanými příkazy
vnitřního světa
a radostným a úplným
přijetím
vnějšího světa.

76.

Úplně každý den
mé srdce dováží z Nebe
Boží Odpuštění
a vyváží ze Země
mou vděčnost.

77.

Můj Pane,
každý den mi dej schopnost
nabídnout Ti nový slib
v mém životě poslušnosti
a v mém srdci odevzdání.

78.

Má mysl
se kochá novinami.
Mé srdce
se kochá biblí.

79.

Bůh pláče,
když od Něj utíkám.
Bůh se směje a směje,
když se před Ním snažím schovat.