Můj hladový pláč po Bohu

Návrat na obsah

sobota, 1. října 2005

Nemiluji Boha proto,
že je velký a dobrý,
ale protože je jedinou potravou
mého hladovějícího srdce.

neděle, 2. října 2005

Abych mohl vidět svého Pána,
potřebuji jen jedno oko
a tím okem je
k obloze stoupající pláč
mého srdce.

pondělí, 3. října 2005

Dokonce i když nejsem
na straně Boha,
On mě vezme na Projížďku
s Jeho ranní Láskou.

úterý, 4. října 2005

Ó kdo jsem
a co je má povinnost?
Jsem lovec
Boží Krásy Boha.

středa, 5. října 2005

Ó co je pravda,
ó co je pravda?
Pravda je sladká vůně lítosti.

čtvrtek, 6. října 2005

Srdce radosti,
prázdnota ztřeštěnosti.

pátek, 7. října 2005

Můj Pán chce,
abych létal
a statečně měřil oblohu.

sobota, 8. října 2005

Nemožnosti, nemožnosti,
už nejsi aktuální.
Hle!
Přistál jsem
u Boží zlaté Brány.

neděle, 9. října 2005

Nemožnosti, nemožnosti,
už tě neuvidím.
Abych pokořil tvou vystavěnou pýchu
můj Pán mi na to dal klíč.

pondělí, 10. října 2005

Nyní vím, proč
mne Bůh přivedl tak blízko:
protože jsem k Jeho Nohám
položil svou růži-srdce.

úterý, 11. října 2005

Nyní vím,
proč mne Bůh učinil svým tak blízkým:
protože ve mně bude sklízet
svůj vlastní Sen.

středa, 12. října 2005

Toužil jsem být
roztomilou hračkou svého Pána.
Jeho vybraným poslem.

čtvrtek, 13. října 2005

Boží Oko mne starostlivě pozoruje,
když se toulám.
Ale v panické obavě mi vnutilo Boží Srdce,
aby mě přivedlo zpět domů.

pátek, 14. října 2005

Bezesně řídím svou modrou loď srdce
ke Zlatému Pobřeží,
kde Boží Nebeští lvi
začali řvát na mé vítězství.

sobota, 15. října 2005

Můj Pán mi říká, že k tomu,
abych Jej miloval a těšil,
nepotřebuji žádnou zvláštní dovednost.
Jen jedinou věc:
Jeho samotné Jméno musí dát mému srdci
nesmírné rozechvění.

neděle, 16. října 2005

Můj Pán mi říká,
že můj život odevzdanosti je sladký.
Můj Pán mi říká,
že má mysl vzpoury je sladká.
Jen jediná věc:
Jeho Jméno nesmím nikdy opustit.

pondělí, 17. října 2005

Věk po věku,
věk po věku,
Bůh miluje život
v chaloupce mého srdce.

úterý, 18. října 2005

Má pochybující mysli,
jsi vedle!
Jsi vířením
‚ano‘ a ‚ne‘.

středa, 19. října 2005

Každý jeden den
Mysl prohlašuje válku
uvnitř i vně,
rozsáhle a daleko.

čtvrtek, 20. října 2005

Bůh povzbuzuje vítěze i poraženého stejnou měrou.
Vítězi Bůh říká: „Mé dítě,
jsi pýchou svého kraje.“
Poraženému Bůh říká: „Mé dítě,
existuje příště.“

pátek, 21. října 2005

Vzývej svůj vlastní
hojný žár srdce.
Nedráždi
své staré touhy.

sobota, 22. října 2005

Každá květina srdce vděčného Bohu
má zvláštní vůni.
Můj Pán chce, abych vdechoval
její trvalost.

neděle, 23. října 2005

Ó plameny mého srdce,
neváhejte, začněte!
V Boží kosmické Hře
hrajte svou roli.

pondělí, 24. října 2005

Byla doba, kdy jsem byl
duší zamilovanou do Boha.
Teď jsem ale dorazil
ke svému Bohem naplněnému cíli.

úterý, 25. října 2005

Ó má Boha neuspokojující mysli,
proč, proč jsi tak hloupá?
Ó mé Boha milující srdce,
proč, proč jsi tak plaché?

středa 26. října 2005

Jsem pro Boha,
a ne pro člověka.
Boží Oko miluji,
Boží Srdce, můj plán.

čtvrtek, 27. října 2005

Právě jsem spatřil Boží Oko.
Je nesmírně mocné.
Právě jsem se dotkl Božích Nohou.
Jsou neobyčejně štědré.

pátek, 28. října 2005

Obviňováním světa za svůj život neúspěchu,
co získávám?
Jsem hlupák,
jen posiluji
řetěz svého spoutání.

sobota, 29. října 2005

Běda, proč dávám chudáku Bohu vinu
za ostudná omezení mé mysli.
Běda, proč dávám chudáku Bohu vinu
za nekonečné nedokonalosti mého života.

neděle, 30. října 2005

Úplně každý Sen Boha
je jitrem duhy krásy.
Plameny srdce hledajícího
hrají na roh Vítězství Nejvyššího Pána.

pondělí, 31. října 2005

Ó, když miluji svět,
má duše mě s láskou obejme.
Avšak když svět nenávidím,
má duše mi řekne: ´hanba, hanba´.

úterý, 1. listopadu 2005

Ó, každou noc rád sním
o naději duhy,
která rozseká na kousky napjatý provaz poddanství
mého pozemsky spoutaného života.

středa, 2. listopadu 2005

Vyprazdňuji své srdce,
abych mohl plakat a plakat.
Vyprazdňuji své myšlenky,
abych mohl létat a létat.

čtvrtek, 3. listopadu 2005

Ach!
Čím jsem byl a kým jsem byl,
už dál nebudu.
Mé dětské dny záplavy náklonnosti,
roztomilosti, radosti sladkosti.

pátek, 4. listopadu 2005

Ó!
Čím jsem byl a kým jsem byl,
vím, že už dál nebudu.
Pryč je má hořká minulost neúspěchu
mého stromu života nevědomosti.

sobota, 5. listopadu 2005

Můj Pane, modlím se k Tobě,
abys zmenšil mou pýchu úspěchu.
Můj Pane, modlím se k Tobě,
abys, zvětšil mou jízdu pokroku.

neděle, 6. listopadu 2005

Můj Pán si nestěžuje.
Já také musím dělat to samé.
Můj Pán neobviňuje svět.
Proto já nesmím obviňovat.

pondělí, 7. listopadu 2005

Můj Pane, chceš,
abych byl velký?
Můj Pane, chceš,
abych, byl dobrý?
„Ani jedno, mé dítě,
ani jedno, mé dítě.
Chci pouze
tvou potravu odevzdání.“

úterý, 8. listopadu 2005

Má duše a mé srdce říká:
„Boží Cesta je ta jediná Cesta.“

středa, 9. listopadu 2005

Ó, můj navigátore lodi srdce,
učiň mě svým bezesným sluhou.

čtvrtek, 10. listopadu 2005

Můj Pane, kéž je mé srdce
plné Světla Lásky.
Kéž toužím pouze po Blaženosti Nektaru.

pátek, 11. listopadu 2005

Byla doba,
kdy jsem byl žalostné nic.
Ale teď jsem
Boží vyvolené dítě, pro Něho zpívám.

sobota, 12 .listopadu 2005

Má modlitba se sepjatýma rukama
rozbila mé řetězy spoutanosti.
Má hluboká meditace
je mou fontánou Radosti Boha.

neděle, 13 .listopadu 2005

Bůh má vždy
v oblibě lásku.
Každý milující Boha
je Jeho holubicí.

pondělí, 14 .listopadu 2005

Když tvé srdce lásky k Bohu
s nadšením plane,
Bůh tě vábí,
aby ses k Němu přidal v Jeho kosmické Hře.

úterý, 15. listopadu 2005

Nemožné pochybovat o Bohu,
nehledě na to, jak moc se snažím.
Možné vždy vidět Boha,
když mé srdce a já pláčeme.

středa, 16. listopadu 2005

Aby pracovaly pro Boha,
ruce nejsou nikdy příliš slabé.
Aby naplnilo Boha,
srdce je vždy příliš rychlé.

čtvrtek, 17. listopadu 2005

Věrný námořník dokonce
i na bouřlivém moři
v extázi zhluboka pije
Boží Jméno.

pátek, 18. listopadu 2005

Nejprve se staň duší hladovějící po Bohu,
a pak hraj roli toho, jenž mění svět.

sobota, 19. listopadu 2005

Včera
jsem byl plující myslí,
ale dnes
jsem vznášejícím se srdcem.

neděle, 20. listopadu 2005

Když Bůh přijde
k tvému prahu,
modli se k Jeho Nohám
v každém tichém okamžiku.

pondělí, 21. listopadu 2005

Má víra v Boha
mě nese všude.
Mé odevzdání Bohu
je svobodou plnosti a jednoty.

úterý, 22. listopadu 2005

Můj Nejvyšší,
kéž je zrození mého zítřka
naprosto bez plačtivých trápení.

středa, 23. listopadu 2005

Můj Pán a já
cestujeme ruku v ruce.
Úplně každý útes
je zemí srdce jednoty.

čtvrtek, 24. listopadu 2005

Svou bolestivou minulost
chci smazat,
teď, když ve mně
vyrostly Boží Úsměvy.

pátek, 25. listopadu 2005

Hledající potěšení,
hledající potěšení!
Jsi předurčen prohrát.
Na každém poli
tvého pozemského života
budeš svým vlastním
nožem sebezničení.

sobota, 26. listopadu 2005

Mé srdce se modlí dnem i nocí
bez oddechu.
Už více žádné mučení nevědomosti,
vše je světlo, blaženost.

neděle, 27. listopadu 2005

Má je trýznivá touha srdce
potěšit mého Pána.
Konečně jsem roztrhal na kusy
provaz mého odvěkého otroctví.

pondělí, 28. listopadu 2005

Bůh na mě dohlíží
s velkým zájmem.
Mé slzy a já se modlíme a modlíme
v nitru hnízda našeho srdce.

úterý, 29. listopadu 2005

Bůh mi s požehnáním říká,
„Poslyš, mé milované dítě, poslyš.
Pro tebe, naprosto přímá je cesta do Nebe.
Nikterak klikatá cesta do Nebe.“

středa, 30. listopadu 2005

Nikdy se nevzdávej
svého pohledu upřeného do nitra.
A nikdy se nezastav
ve svém závodě k Bohu.

čtvrtek, 1. Prosince 2005

Nechci odejít do důchodu,
nechci.
Ať mé srdce a já
nejsme nikdy chyceni
léčkou potěšení.

pátek, 2. prosince 2005

Chci, aby má mysl byla
agitátorem Boha.
Chci, aby mé srdce bylo
odborníkem Boha.

sobota, 3. prosince 2005

Bůh a já máme rozdílné touhy.
Bůh ode mne chce zábavu.
Já chci od Boha osvícení.
Bůh a já máme rozdílné touhy.

neděle, 4. prosince 2005

Bůh a já máme den za dnem stejné touhy.
Chceme, abychom se vzájemně hledali,
a chceme jeden druhého pevně obejmout.
Bůh a já máme den za dnem stejné touhy.

pondělí, 5. prosince 2005

Nemohu nemilovat Boha
nehledě na to, co dělá.
V mém životě smutku a radosti
Mu vždy dávám jedničku s hvězdičkou.

úterý, 6. prosince 2005

Má mysli, má mysli,
má hloupá mysli, začni, začni!
Pochop svět mým srdcem
služby a lásky k Bohu.

středa, 7. prosince 2005

Můj Pane Nejvyšší, můj Pane Nejvyšší,
můj Pane Nejvyšší!
Kéž mé květy modlitby sytí
naprosto každý sen.

čtvrtek, 8. prosince 2005

Když je Bůh
Božím plným Světlem Spravedlnosti,
mé srdce pohlcuje
Jeho Blaženost Milosti.

pátek, 9. prosince 2005

Můj Pane,
budeš za mě přemýšlet,
když k Tvým Nohám
položím klíč mého srdce?

sobota, 10. prosince 2005

Kdo, když ne ty,
bude hledat Boží Milost?
Kdo, když ne ty,
bude stopovat Boží kroky?

neděle, 11. prosince 2005

Miluji vážnou Náladu mého Pána —
odhaluje Jeho nejvyšší baldachýn Boha.

pondělí, 12. prosince

Ó, když mě má duše
volá z hloubky nitra,
nořím se dovnitř, nořím,
a hraji na své housle srdce.

úterý, 13. prosince 2005

Když má duše sestoupila z Nebe,
Bůh řekl: „Buď mocná a zůstaň mocná.“
Až má duše opustí Zemi,
Bůh řekne: „Buď míruplná a zůstaň míruplná.“

středa, 14. prosince 2005

Můj Pán a já —
jeden druhého vlastníme.
Nikdy se neodvažujeme
žít sami.

čtvrtek, 15. prosince 2005

Pane, kdo jsem,
abych mohl obejmout Tvé Oko?
Pane, kdo jsem,
abych se mohl dotknout Tvých Nohou?
Pane, kdo jsem,
abych mohl hledat Tvou Milost?
Pane, kdo jsem,
abych mohl cítit Tvé Objetí?

pátek, 16. prosince 2005

Běda, proč Boha kvůli
všemu mučím?
Měl bych bezesně
na Jeho Zvon Vítězství zvonit.

sobota, 17. prosince 2005

Dokonce i Boha každý den kritizují —
jak mohu já být výjimka?
Nalézt dokonalost v Božím Stvoření
je vskutku jen zbožné přání.

neděle, 18. prosince 2005

Křičím, můj Milovaný Nejvyšší křičí,
když je má mysl přeplněná myšlenkami.

pondělí, 19. prosince 2005

Bůh si ho zvolil.
Nežárli, nebuď necitlivý.
Buď velkorysý,
buď dobrosrdečný.
Bůh si ho zvolil.

úterý, 20. prosince 2005

Má mysli, Bůh nikdy nechybuje.
Začni zpívat Boží Píseň Vítězství!

středa, 21. prosince 2005

Můj Pane Nejvyšší, můj Pane Nejvyšší,
můj Pane Nejvyšší,
říkáš mi, že mé rozkvétající srdce
je Tvým drahocenným snem.

čtvrtek, 22. prosince 2005

Neboj se nesnází.
Probouzí novou Skutečnost.

pátek, 23. prosince 2005

Nikdy není pozdě
Boha opět milovat.
Nikdy není pozdě
svůj život osvobodit.

sobota, 24. prosince 2005

Zítřejší problémy
budu řešit zítra.
Ale s dnešní radostí
musí můj život a já zářit.

neděle, 25. prosince 2005

Dnešní nejnovější zprávy od Boha.
Všichni se musí zapojit
do Boží kosmické Hry.

pondělí, 26. prosince 2005

Správný způsob, jak milovat Boha:
ne mluvením,
ne děláním,
ale stanutím se Jeho plně rozkvetlým snem.

úterý, 27. prosince 2005

Můj Pane, Tvé Oko
je živá věc.
Můj Pane, Tvé Srdce
je zářivá Bytost.
Můj Pane, u Tvých Nohou
rozkvétám.

středa, 28. prosince 2005

Každý den
zpívám Boží Píseň Vítězství, zpívám a zpívám.
Každý den
se tisknu a tisknu k Božím Lotosovým Nohám.

čtvrtek, 29. prosince 2005

Pravda, pravda, můj Pán Nejvyšší
mě miluje.
Ale mé srdce vděčnosti miluje více,
a můj život bezesného sebedávání
miluje nekonečně více,
určitě, určitě.

pátek, 30. prosince 2005

Lotos je má květina srdce —
oblíbená Hodinou Boha.

sobota, 31. prosince 2005

Miluji milovat, miluji milovat,
uvnitř, vně, dole, nahoře.

neděle, 1. ledna 2006

Mistři jsou Božská Požehnání.
Jsou také svým Učením Nektaru.

pondělí, 2. ledna 2006

Modlím se pro mysl hledající Boha.
Modlím se pro srdce
stoupající nahoru k Bohu.
Modlím se pro život sloužící Bohu a
pro nevědomost zabíjející oštěp.

úterý, 3. ledna 2006

Má utrpení se promění v radost,
pokud budu myslet na sebe jako na hračku
vytvořenou Bohem.

středa, 4. ledna 2006

Ó, když vidím svět
svým třetím okem,
na křídlech extáze
letím a letím a letím.

čtvrtek, 5. ledna 2006

Mysl může být velká, ale ne dobrá.
Srdce může být dobré, ale ne dokonalé.
Život může být dlouhý, ale pustý.
Nic není volbou radosti Boha.

pátek, 6. ledna 2006

Jen několik slov mého Mistra –
můj život je přeměněn.
Jsem vybrán do Boží Armády,
prostě jsem o tom informován.

sobota, 7. ledna 2006

Kradu svou pozemskou mysl.
Nacházím Nebe, všude Nebe.
Probouzím své spící srdce,
aby vidělo, jak praskne můj řetěz spoutání.

neděle, 8. ledna 2006

Přiznávám.
— Nemohu žít bez toho,
abych neměl Boží Milost Soucitu.
Bůh přiznává.
   — Nemůže žít bez toho,
aby neviděl mou tvář.

pondělí, 9. ledna 2006

Hledající Boha přichází a odchází,
ale milující Boha ne.
Ti, kdo o Bohu mluví, nepřijdou.
Ti, kdo o Bohu přemýšlí, mají stejný osud.

úterý, 10. ledna 2006

Když se snažím dosáhnout Boha,
lehce to zvládnu.
Když se mě snaží dosáhnout Bůh,
běda, uspěje zřídka.

středa, 11. ledna 2006

Potřebuji srdce
zpěváka milujícího Boha.
Potřebuji dech
hledajícího sloužícího Bohu.

čtvrtek, 12. ledna 2006

Čas nevěří na legraci.
Čas mi říká:
„Běž, běž, mé dítě!
Běž!“

pátek, 13. ledna 2006

Jestliže Čas umí létat,
co je se mnou?
Musím, musím chytit Čas
v rozlehlosti oblohy.

sobota, 14. ledna 2006

Mluvení´ je
chodec na nejdelší vzdálenost.
,Dělání´ je
sprintér na nejkratší vzdálenost.

neděle, 15. ledna 2006

Vím, vím, jestliže skutečně miluji Boha,
Bůh se nemůže schovat.
Jestliže skutečně potřebuji Boha,
Bůh mne každý den sveze.

pondělí, 16. ledna 2006

Bohu nezáleží na tom,
jestli jsem špatný nebo dobrý —
chce moji lásku,
ne mou svatost.

úterý, 17. ledna 2006

Vím, že to, co potřebuji,
mi může dát jen Bůh.
Vím, že to, co chci,
bude Věčností stejně zapřeno.

středa, 18. ledna 2006

Jsem vskutku Boha dbající duše.
Už jsem dosáhla svého Cíle.

čtvrtek, 19. ledna 2006

Jestliže se dokážu stát
upřímným fanouškem mého Pána,
podělí se se mnou
o svůj plán na každou vteřinu.

pátek, 20. ledna 2006

Běda, i jen na můj
drobný úsměv
můj Pán dlouho čeká.

sobota, 21. ledna 2006

Co dělám,
když jsem úplně sám?
Přemýšlím o tom, že
mi Bůh zatelefonuje!

neděle, 22. ledna 2006

Žádná zkáza, pro mě není žádná zkáza!
Žiji v Místnosti Srdce mého Pána.

pondělí, 23. ledna 2006

Velké změny jsem nyní učinil
ve svém vnějším životě, vím.
Konečně jsem se proto stal
žárem a proudem.

úterý, 24. ledna 2006

Pláču a pláču po Boží Pozornosti.
Bůh pláče a pláče po mé dokonalosti.

středa, 25. ledna 2006

Přeji si být nesmírný tím,
že budu meditovat na Nepoznatelné.

čtvrtek, 26. ledna 2006

Můj život tužeb žije
v tak složitém světě.
Mé srdce aspirace je proto
tak rozhořčené.

pátek, 27. ledna 2006

Klaním se a klaním a klaním
Boží Vznešené Vůli.
Boží Srdce objímá mé srdce
s Rozechvěním Plnosti.

sobota, 28. ledna 2006

Pokud si zvolím účast
v Boží kosmické Hře,
má opičí mysl a mé oslí tělo,
můj Pane, jistě zkrotne.

neděle, 29. ledna 2006

Můj Pane, jak mohu svázat
Tvé Nohy?
„Mé dítě, udržuj svou mysl
čistou a přehlednou.“

pondělí, 30. ledna 2006

Abych miloval svět,
potřebuji požehnání od Otce Nebe.
Abych nasytil svět,
denně čtu Knihu Srdce Matky Země.

úterý, 31. ledna 2006

Podivný je náš život zde na zemi.
Zde zrození je smrtí, smrt je zrozením.

středa, 1. února 2006

Potkávám svého Pána všude.
Nepřítomnost Jeho Úsměvu nikde.

čtvrtek, 2. února 2006

Na čem jiném záleží kromě lásky.
Uvnitř, vně, dole, nahoře.

pátek, 3. února 2006

Vidím Boha uvnitř mé krásy srdce.
Cítím Boha uvnitř mé povinnosti života.

sobota, 4. února 2006

Můj Pane, co je moje, je Tvoje.
„Mé dítě, jsi vskutku zcela božské.“

neděle, 5. února 2006

Můj Pán mi říká:
„Skonči svou vnější zábavu.“
Můj Pán mi říká:
„Začni své vnitřní osvícení.“

pondělí, 6. února 2006

Nazývám Boha svým Spasitelem.
Bůh mě nazývá svým Zesilovačem.

úterý, 7. února 2006

Moudrost, světlo a blaženost
tvoří jednotu.
Jednota je radostí Boha,
rozkvětem.

středa, 8. února 2006

Prvotřídní dech oddanosti
si vynucuje smrt nevědomosti.

čtvrtek, 9. února 2006

V mysli jsme zmatení.
V srdci jsme všichni spolu.

pátek, 10. února 2006

Nejprve je potřeba
intenzita koncentrace.
A potom,
nezměrnost meditace.

sobota, 11. února 2006

Lpím na Bohu,
Bůh lpí na mně.
Tato posvátná pravda
Je naším největším tajemstvím.

neděle, 12. února 2006

Věřte nebo ne,
stále jsem začátečníkem —
vskutku však v Józe jsem
sebedávajícím.

pondělí, 13. února 2006

Běda, běda,
přicházíme a odcházíme!
k nekončícímu břehu
s našimi loďmi se plavíme!

úterý, 14. února 2006

Kdo je nakloněn Bohu
se nikdy necítí osamělý.

středa, 15. února 2006

Mé dobré dny
a Boží dobré dny —
stále dosud kvetou.
Musím se chovat jako Bůh,
necítit se odsouzen k zániku.

čtvrtek, 16. února 2006

Bože, můj Pane,
zbožňuji tě, zbožňuji!
"Mé dítě, šťastně
v tobě přetrvávám, přetrvávám.
"

pátek, 17. února 2006

Každý den v mé zahradě srdce
sadím novou naději.
Proto ve světě zoufalství a selhání
nikdy netápu.

sobota, 18. února 2006

Moje oddanost
je mou silou intenzity Boha.
Moje odevzdanost
je mou sprchou nesmírnosti Boha.

neděle, 19. února 2006

Každý den
mé srdce aspirace prahne
po tichu
mých vln myšlenek mysli.

pondělí, 20. února 2006

Každým okamžikem aspirace mého srdce
stavím památník Božího vítězství.

úterý, 21. února 2006

Když naslouchám Bohu
s pevným odhodláním,
Boží Oko a Srdce
vyřeší všechny mé problémy.

středa, 22. února 2006

Umírám
pro naplnění svých potřeb.
Bůh umírá
pro dokonalost mých skutků.

čtvrtek, 23. února 2006

Co nás nutí
dělat jeden život po druhém stejné chyby?
Nic jiného než
námi opatrovaný nůž noci nevědomosti.

pátek, 24. února 2006

Přišel jsem se naučit
něco zcela nového:
oprávnění manifestace
Bůh vydává jen málokomu.

sobota, 25. února 2006

Všechno mé
pokládám k Nohám svého Pána.
Všechno Jeho
Můj Pán chce, abychom sdíleli.

neděle, 26. února 2006

Nikdy nepodceňuji
nejvyšší Výšku svého Pána.
Nikdy nepřeceňuji
půvab svého srdce.

pondělí, 27. února 2006

Buď srdcem
Soucitu Boha.
Buď životem
šampióna Boha.

úterý, 28. února 2006

Dnes jsem bojoval
proti noci nevědomosti.
Zítra budu tančit
v Boží Blaženosti Vítězství.

středa, 1. března 2006

Bůh ke mně mluví
prostřednictvím krásy přírody.
Já mluvím k Bohu
prostřednictvím mé povinnosti života.

čtvrtek, 2. března 2006

Miluji létat
na křídlech aspirace.
Mé srdce bezesně zpívá
Píseň Božího Vítězství.

pátek, 3. března 2006

Nejchudší modlitba k Bohu:
"Bože, dej mi sílu peněz."
   
Nejbohatší modlitba císaře:
"Bože, převezmi můj život."

sobota, 4. března 2006

Každý dělá chyby.
Někteří to přiznají, zatímco jiní ne.
Ti, kdo se okamžitě přiznají
jsou zřídka chyceni novými chybami.

neděle, 5. března 2006

Má vděčnost a odevzdání
běží spolu, nikdy nezávodí.
Společně si hrají, usmívají se a zpívají
a v Boží Zahradě se objímají.

pondělí, 6. března 2006

Má naděje a víra se navzájem inspirují,
aby milovaly Boha stále víc.
Oduševněle, dychtivě a intenzivně
mě nesou ke Zlatému Břehu.

úterý, 7. března 2006

Když Bůh přijde,
   jsem veškerým rozechvěním.
Z každého Jeho Úsměvu
každý dech mého srdce vzkvétá.

středa, 8. března 2006

Ó, kde je zkáza?
Má radost v oddanosti Bohu
je v plném rozkvětu.

čtvrtek, 9. března 2006

Pokaždé, kdy jsem s Bohem
tváří v tvář,
plavu a plavu
v Moři Milosti.

pátek, 10. března 2006

Když Bůh přijde,
veškerá slavnost úsměvu;
radost a tanec
konečného s Věčností.

sobota, 11. března 2006

Mé srdce aspirace
je vyzyvatelem nemožného.
Můj život zasvěcení
je nositelem Vítězství mého Pána.

neděle, 12. března 2006

Kde je Místo, kde se Bůh schovává,
ne-li uvnitř mé kvetoucí tváře?

pondělí, 13. března 2006

Kde je Boží Věk Věčnosti,
ne-li uvnitř chaloupky mého srdce?

úterý, 14. března 2006

Vím, jediným učitelem mého srdce
je Zlaté Oko mého Pána.
Toto Oko učí mé srdce,
jak létat po Obloze Nekonečnosti.

středa, 15. března 2006

Život není bezcenný
a zbytečný sen.
Život je milovník
odhalující Nejvyššího.

čtvrtek, 16. března 2006

Bolest, bolest, uvnitř, navenek,
bolest selhání,
abych získal
Oko Soucitu mého Pána.

pátek, 17. března 2006

Chci chytit Boha,
Bůh chce chytit mě —
nejmocnější Hra
    Věčnosti.

sobota, 18. března 2006

Není co říct,
není co říct —
pro Boží Vítězství
se bezesně modlím.

neděle, 19. března 2006

Navždy si budu cenit
písně mého srdce, která těší Boha.
Navždy budu hrát
na gong Vítězství Boha mé duše.

pondělí, 20. března 2006

Miluji zároveň svého Pána i člověka.
Toto je ve skutečnosti můj plán, Bohem naplněný.

úterý, 21. března 2006

Nyní, když je mé srdce naplněno radostí,
má cesta k Bohu za chvilku začne.

středa, 22. března 2006

Nepotřebuji žádnou dovednost,
žádnou zvláštní dovednost,
slzami svého srdce
uchvacuji svého Pána.

čtvrtek, 23. března 2006

Blaženost, blaženost,
nektarová blaženost.
Navždy je zrušen
můj let nevědomosti!

pátek, 24. března 2006

Splnil jsem svou nejvyšší úlohu.
Sluním se v Boží Hrdosti, Radosti a Odevzdání.

sobota, 25. března 2006

Bůh miluje uvnitř, vně,
dole, nahoře.
Chce, aby každá bytost
byla Jeho nejlaskavější holubicí.

neděle, 26. března 2006

Můj sebedávající život
Bůh potřebuje.
Nektarem Blaženosti
On sytí.

pondělí, 27. března 2006

Slzy modlitby
jsou čistější než nejčistější.
Hloubky meditace
jsou mocnější než nejmocnější.

úterý 28. března 2006

Můj život je nebesky krásný,
když je mé srdce zcela naplněné slzami po Bohu.

středa, 29. března 2006

Nestěžuj si!
Nestěžuj si!
Tvé srdce zmešká
letadlo do Nebe.

čtvrtek, 30. března 2006

Neobviňuj svět,
neobviňuj!
Tvůj život Bůh pak nikdy, nikdy,
nikdy nezkrotí.

pátek, 31. března 2006

Mé srdce zpívá Boží
písně Vítězství, zpívá,
když můj život lpí na Bohu,
lpí pouze na Bohu.

sobota, 1. dubna 2006

Aby spatřil a miloval
Oko zlaté Pravdy,
hledající potřebuje
srdce fontány soucitu.

neděle, 2. dubna 2006

Má velikost nepřetrvá,
má dobrota ano.
Má dobrota je Boží Radostí,
Boží Hrdostí a ještě víc.

pondělí, 3. dubna 2006

Noci mého neúspěchu jsou pryč, už nikdy víc!
Přistál jsem u Břehu Míru a Blaženosti.

úterý, 4. dubna 2006

Mé srdce je září krásy.
Můj život je proudem povinnosti.

středa, 5. dubna 2006

Každé srdce je plné krásy.
Každý dech je plný Boha.

čtvrtek, 6. dubna 2006

Každý den
buď nádherně dynamický.
Každou vteřinu
buď nesmírně nadšený.

pátek, 7. dubna 2006

Jak meditovat,
když se Bůh rychle blíží?
Staň se srdcem oddanosti
a životem sebedávání.

sobota, 8. dubna 2006

Můj Pán Milovaný Nejvyšší se objevuje,
aby požehnal a ukojil slzy mého srdce.

neděle, 9. dubna 2006

Jen dávej a dávej a dávej,
abys žil v Boží Radosti a Hrdosti.

pondělí, 10. dubna 2006

Raduji se z blaženosti a krásy svého srdce.
Nikde nevidím neústupnou noc nevědomosti.

úterý, 11. dubna 2006

Hodina přeměny mého života
se rychle přibližuje a přibližuje.

středa, 12. dubna 2006

Narodil jsem se,
abych byl dobrý,
a byl neobyčejným jídlem Boha.

čtvrtek, 13. dubna 2006

Bůh považuje mé srdce
za své zvláštní místo,
protože ho uchovávám
čisté, bezchybné a krásné.

pátek, 14. dubna 2006

Neobávej se
Božího Oka Síly.
Hle!
Tam je Obloha Jeho Soucitu.

sobota, 15. dubna 2006

Mé je srdce čisté jako květina —
má cesta k Bohu brzy začíná.

neděle, 16. dubna 2006

Když se ponořím hluboko dovnitř, vidím,
že mě volá Dech Věčnosti.

pondělí, 17. dubna 2006

Má mysl je prázdnou hloupostí —
nechodí do Školy Boží Moudrosti.

úterý, 18. dubna 2006

Být u paty Stromu Božího Soucitu
je nevídaným vítězstvím mého života.

středa, 19. dubna 2006

Boží srdce je milostivé, nekonečně milostivé
aby mě požehnalo životem bez pochybností a beze strachu.

čtvrtek, 20. dubna 2006

Pryč, pryč, pryč je
moje pýcha-arogance;
můj dech je zaplaven
Vůní Srdce Boha.

pátek, 21. dubna 2006

V blízké nebo vzdálené budoucnosti
vyjde slunce mého srdce.
Já to vím, já to vím jistě:
žádné překvapení, žádné překvapení.

sobota, 22. dubna 2006

Bohužel, po celý čas
se mysl nechová správně.
Není žádný okamžik,
kdy se můj Pán nedívá.

neděle, 23. dubna 2006

Hudba mysli je pozemská.
Hudba srdce je oduševnělá.
Hudba duše je plná Boha.
Hudba života je bolestivá.

pondělí, 24. dubna 2006

Má duše blaženosti tvoří.
Mé srdce světla šíří.

úterý, 25. dubna 2006

Otázka Boha je poloviční odpovědí.
Odpověď Boha je plná zanícení.

středa, 26. dubna 2006

Dávej, dávej, dávej všechno sebe-dávajíce.
Přijímej, přijímej, přijímej všechno radostně.

čtvrtek, 27. dubna 2006

Stížnosti mysli jsou škodlivé.
Tolerance srdce jsou moudré.

pátek, 28. dubna 2006

Mysl je vždy bláznem
pochybujícím o Bohu.
Srdce je vždy studujícím
ve Škole Vize Božího Oka.

sobota, 29. dubna 2006

Děkuji Pánu,
ne proto, že si zaslouží můj dík.
Děkuji mu,
protože můj život a já jsme známkou Jeho Soucitu.

neděle, 30. dubna 2006

O hledající, buď moudrý, buď chytrý!
Tvůj poslední krok je novým začátkem.

pondělí, 1. května 2006

Žádné dvě duše nejsou stejné,
přesto, žádný boj, žádné napadání.
Každá duše je novým snem
Našeho Pána Milovaného Nejvyššího.

úterý, 2. května 2006

Nechci být
padající hvězdou jména a slávy.
Já prostě chci být
hráčem v Boží globální Hře.

středa, 3. května 2006

Netoužím po životě Boha sklizně.
Hladovím po Božím Hnízdě soucitného Srdce
.

čtvrtek, 4. května 2006

No harm, if you are a self-starter,
But now become a God-relier.

Nevadí, jsi-li samostatný začínající,
teď se ale staneš spoléhajícím se na Boha.

pátek, 5. května 2006

Potěšit Pána Nejvyššího, je třeba potěšit,
před tím, než začneš o Boží Milost prosit.

sobota, 6. května 2006

Ó nezpozdi se, ó nezpozdi,
toužíš-li po nejjasnější budoucnosti.

neděle, 7. května 2006

O be not late, O be not late;
You will not be beckoned by the Golden Gate.

Ó nezpozdi se, ó nezpozdi,
Zlatá Brána tě jinak neobejme.

pondělí, 8. května 2006

Přijď včas, přijď včas,
Bůh Sám rozezní tvůj zvon.

úterý, 9. května 2006

Jen přijď včas, jen přijď včas;
Boží Radost a Pýcha bude s tebou zas.

středa, 10. května 2006

God wants my breath to be His compeer;
He wants to be my life-Charioteer.

čtvrtek, 11. května 2006

Alas, a life of comfort
I do not disdain.
Alas, a mind of self-doubt
I still sustain.

pátek, 12. května 2006

Our Lord does not want us To remain in obscurity.
He wants us all to shine
With our inner Divinity.

sobota, 13. května 2006

We know, we know, our teeming faults we know;
Yet, we allow our ignorance-river to flow.

neděle, 14. května 2006

We know, we know, our teeming faults we know;
Yet, aimless, shameless, our life-boat we row.

pondělí, 15. května 2006

The weak have wisdom
To offer to the strong.
O strong ones, strike together
The oneness-gong!

úterý, 16. května 2006

Each time wrong thoughts we think,
Helpless, deeper we sink.

středa, 17. května 2006

Each time I see God's Face,
Stronger becomes God's Grace.

čtvrtek, 18. května 2006

Each time I clasp God's Eye,
Higher and higher I fly.

pátek, 19. května 2006

Each time I kiss God's Feet,
I am fed by His Heartbeat.

sobota, 20. května 2006

I know, silence-delight is my only role;
God has all under His control.

neděle, 21. května 2006

Wisdom frightens pleasure.
Treasure wisdom, treasure.

pondělí, 22. května 2006

Self-proclamation, self-proclamation!
Be not a stark fool — no destination.

úterý, 23. května 2006

Quick, start singing God's Victory-Song!
To you the world-seekers must throng.

středa, 24. května 2006

One step at a time, one step at a time —
Your heartbeats with God's Heartbeats shall rhyme.

čtvrtek, 25. května 2006

Nothing, nothing, world-fame — nothing!
The world-server is a God-fulfilled being.

pátek, 26. května 2006

Inseparable — anxiety and attachment.
Shun both, all yours enlightenment.

sobota, 27. května 2006

My head and I bow to God all the time.
Together we live with God in His Heart-Clime.

neděle, 28. května 2006

Run, run, in the inner world run, run!
God's Lightning-Smiles have already begun.

pondělí, 29. května 2006

When I think of God,
He is so beautiful.
When I pray to God,
He is so bountiful.

úterý, 30. května 2006

When I love God,
I become divine.
When I serve God,
He becomes all mine.

středa, 31. května 2006

Be not averse
To God-service-light
If you want to reach
Your ecstasy's height.

čtvrtek, 1. června 2006

Be the divine eye of a mystic.
You will grow into God's Heart-Music.

pátek, 2. června 2006

I am surprised at my mind's stupidity.
I am astonished at my heart's generosity.

sobota, 3. června 2006

My inner road is clear
Of all obstructions dire.
I am now the fast climbing
Aspiration-fire.

neděle, 4. června 2006

Soul descends,
Heart ascends,
Life transcends —
God-Presents.

pondělí, 5. června 2006

I need, I need
God's Forgiveness-Feet,
My heart, my mind,
My life to feed.

úterý, 6. června 2006

In each tiny smile
God sings for a while.

středa, 7. června 2006

My life is deafened
By the outer noise.
My heart is awakened
By the inner voice.

čtvrtek, 8. června 2006

My God-love is
Invincible.
My God-faith is
Unconquerable.

pátek, 9. června 2006

I know, everything divine
Is born to rise and shine.

sobota, 10. června 2006

My Lord does not
Charge fees
When He brings down my pride-head
To His Knees.

neděle, 11. června 2006

When God knocks
At my heart-door,
He shows me
My life's Golden Shore.

pondělí, 12. června 2006

A true miracle:
Each joyful thought
By stark ignorance
Not caught.

úterý, 13. června 2006

I shall not expect,
But I shall adore.
At God's Feet
My soul shall roar.

středa, 14. června 2006

I am a chosen
God-seer.
God's Victory all-where
I cheer.

čtvrtek, 15. června 2006

O desire-world,
I am no longer your citizen —
God has given me a special role
In His global Plan.

pátek, 16. června 2006

I am a God-slave
Skilled.
Therefore, my life
Fulfilled.

sobota, 17. června 2006

How can you ever
Declare God's Victory?
You live always
In your mind-factory.

neděle, 18. června 2006

When the heart
Is all sweetness,
The life becomes
God-fulness.

pondělí, 19. června 2006

Truth I speak;
I please and fulfil God.
Truth I speak;
The world comes to me
With an iron rod.

úterý, 20. června 2006

My Lord, I do not know,
Alas, what to say.
"My child, saying is not needed.
Just pray and pray."

středa, 21. června 2006

Shout at your self-doubt, shout!
In your heart, faith will sprout.

čtvrtek, 22. června 2006

God's Will to save my life
Shall prevail.
To my Goal my life-boat
I shall sail.

pátek, 23. června 2006

I love the beauty of my heart-dreams,
I love.
I need the fragrance-bliss of my soul
Above.

sobota, 24. června 2006

Žádné selhání, žádné selhání, žádné selhání!
Jen pros a pros své srdce, aby vydrželo.

neděle, 25. června 2006

Neběžíme nebezpečný,
ale drahocenný závod,
abychom spatřili zlatou krásu Tváře
našeho Pána Nejvyššího.

pondělí, 26. června 2006

Beze snu jsme všichni ztraceni.
Bůh nám žehná svým život zachraňujícím
plánem.

úterý, 27. června 2006

Dříve nebo později se pýcha unaví.
Těšíme se z naší Bohem požehnané hry jednoty.

středa, 28. června 2006

Pozvedám svůj život, pozvedám a pozvedám,
zatímco zpívám bezesnou, bezdechou chválu mého Pána.

čtvrtek, 29. června 2006

Ó nezůstávej hluchý a slepý!
Temnota pozře lidstvo.

pátek, 30. června 2006

Můj Pán je stále svou kynoucí Rukou,
která nám pomáhá bezpečně žít v Jeho Zemi Štědrosti Srdce.

sobota, 1. července 2006

Každý den musím mému Pánu
připravit rozechvění-překvapení tím,
   že potěším a naplním Jeho Vůli Vize.

neděle, 2. července 2006

Mého Pána mohu pocítit a spatřit,
když utiším hluk mého světa.

pondělí, 3. července 2006

Každý krok je radostí mé cesty k Bohu.
Každá dobrá myšlenka je velikým poslem mého Pána.

úterý, 4. července 2006

Mé ztracené příležitosti se dnes vrátily.
Zapojuji se do kosmické Hry mého Pána.

středa, 5. července 2006

Přišel jsem do světa,
abych stoupal a stoupal,
a ne abych byl překvapením světa.

čtvrtek 6. července 2006

Když je spatřen Bůh,
chyby světa jsou skrovné.

pátek, 7. července 2006

Kyne mi Domov Srdce mého Nejvyššího.
Běda, dosud se toulám po poušti svého života.

sobota, 8. července 2006

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!
Bůh si zvolil mé srdce za své hnízdo.

neděle, 9. července 2006

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!
Bůh si zvolil mé srdce za svou Pokladnici.

pondělí, 10. července 2006

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!
Boží Oko, Srdce a Nohy na mně spočívají.

úterý, 11. července 2006

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!
Každý den šplhám na Vrchol Soucitu mého Pána.

středa, 12. července 2006

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!
Bezesně je můj bezdechý život pod Božím Rozkazem.

čtvrtek, 13. července 2006

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!
Velmi dobře jsem zvládl test realizace Boha.

14. července 2006

Jsem nejlepší, jsem nejlepší, jsem nejlepší!
Můj Pán je vždy na prvním místě a pak vše ostatní.

15. července 2006

Správně, správně,
cokoli dělám je vždy správně.
Proč, proč?
Protože můj Pán je stále Světlem Soucitu.

16. července 2006

Můj život je celý Milostí Zájmu mého Pána.
Ve všem vidím Jeho usmívající se Tvář.

17. července 2006

O dokonalost usiluji;
Boží Příkaz prospívá mi.

18. července 2006

Nejsem to, co svět myslí, že jsem;
jsem stálou pýchou a radostí mého Pána.

19. července 2006

Jsem tak šťastný, že jsem na Boží Straně.
Bůh je tak šťastný, že je po mém Boku.

20. července 2006

Každý den jsem na výsluní Božího Soucitu.
A On mi dává splnit nový úkol.

21. července 2006

Když je Bůh mým Lodivodem,
loď mého života se plaví rychleji než nejrychleji.
Když jsem já lodivodem mé lodi života,
běda, neustále se potápí a selhává.

22. července 2006

Můj Pane, má jednota se zemí
mě učinila tak smutným.
Bezmocný, zbytečný,
opravdu jsem rozčilený.

23. července 2006

Mapa mysli je příliš omezená.
Mapa srdce je Bohem rozšířená.

24. července 2006

Narodil jsem se ze zvláštního snu
všemožně těšit mého Pána Nejvyššího.

25. července 2006

Když se nadechnu síly čistoty,
můj život se stane délkou neomezenou.

26. července 2006

Mé srdce je růží růžové zahrady;
proto můj život plyne a plyne.

27. července 2006

Mihotající se, mihotající se hvězdy naplňují můj život;
proto je můj život prostý sváru.

28. července 2006

Mé nejšťastnější dny teprve přijdou,
až bude mé srdce
schopno tlouci
na buben extáze Boha.

29. července 2006

Můj život byl tak bezvýznamný,
ale můj Pán z něj učinil památník své Hrdosti.

30. července 2006

Bůh zkouší mé srdce a tvář
předtím, než mě zahrne svou Milostí.

31. července 2006

„Nic nevím“ je vskutku lež.
Přetrhne pouto tvé jednoty s Bohem.

1. srpna 2006

Ztiš se má mysli, ztiš se, ztiš!
Pokud ne, rozdrtí tě zamračený pohled světa.

2. srpna 2006

Bůh v nás vždy hledá to nejlepší;
denně Ho můžeme těšit tolika způsoby.

3. srpna 2006

Na obloze svého srdce vidím duhu jednoty.
Boží Radost a má radost spolu letí a letí.

4. srpna 2006

Vděčnost nezná neštěstí.
Je Boží Melodií Blaženosti.

5. srpna 2006

Pokud vždy zůstaneš na povrchu,
nezískáš Boží vzhůru šplhající Milost.

6. srpna 2006

Bůh sestupuje a sestupuje a sestupuje,
a mé hladové srdce přesahuje a přesahuje.

7. srpna 2006

V noci nevědomosti už dál nebudu tápat;
dnes mi můj Pán žehná nadějí duhy.
.

8. srpna 2006

Lví řev své duše slyším,
pouze když nechávám otevřené své dveře srdce.

9. srpna 2006

Musím pohltit, musím pohltit, musím –
každý den Zlatý Prach Nohou mého Pána.

10. srpna 2006

Nesmím si vybírat, nesmím si vybírat.
Běda, slepě si vybírám, jen abych ztratil.

11. srpna 2006

Nechávám hořet své vnitřní plameny dnem i nocí,
abych získal zvláštní roli v Boží Kosmické Hře.

12. srpna 2006

Když je má mysl čistá a svobodná,
Bůh vyskakuje, aby mě pozdravil.

13. srpna 2006

Když je má oddanost neochvějná,
Boží usmívající se Tvář je neutuchající.

14. srpna 2006

Svou nepokojnou mysl krotím
nadechováním Božího Jména.

15. srpna 2006

Musíme cvičit svou mysl, musíme,
navždy zůstat v Boží Radosti Srdce.

16. srpna 2006

Bůh mi říká, abych se nikdy neohlížel, nikdy neohlížel,
pokud chci být na Jeho Vizí zaplavené Stezce.

17. srpna 2006

Ach, když selžeme!
Ach, když selžeme!
Pro oko světa se staneme příliš malými,
ale ne v Srdci našeho Nejvyššího –
dál ztělesňujeme Jeho Vizi naplňující Sen.

18. srpna 2006

Lidské ve mně pláče a umírá.
Božské ve mně běží a letí.

19. srpna 2006

Abych v závodě porazil nevědomost,
těším se z tempa své aspirace.

20. srpna 2006

Věz!
Mé vyzývající a troufající srdce
rozbilo pýchu šípu temnoty.

21. srpna 2006

Když Boží Vůli uskutečníme v činu,
co se stane?
Vrosteme do dokonalé Dokonalosti.

22. srpna 2006

Drobný úsměv Božího Slunečního Paprsku
Rozechvívá všechny mé činy během dne.

23. srpna 2006

Jakmile jsem jednou ve svém srdci objevil Boží domov,
stal jsem se Nebesky moudrým a pozemsky chytrým.

24. srpna 2006

Boží Oko je pro mě plné slz,
protože Jej nepovažuji za své Vše.

25. srpna 2006

Překvapena přes míru, má drobná pozemská kostra-
Bůh ji pozval, aby se zúčastnila Jeho Kosmické Hry.

26. srpna 2006

Přišel jsem na svět prasknout balón svého ega,
abych se stal sluncem síly a měsícem krásy.

27. srpna 2006

Přišel jsem na svět,
abych objal Nohy svého Pána Nejvyššího.
Každý den zvláštním způsobem
naplňuje můj cenný sen.

28. srpna 2006

Abych Boha udržoval zaneprázdněného, pláču a pláču;
Abych Boha udržoval usmívajícího, snažím se a snažím se.

29. srpna 2006

Už více ne noci zmatení mé mysli;
Můj dech je pozřen Božím Světlem a Blažeností.

30. srpna 2006

Zvonit na Zvon Božího Vítězství
znamená, že spadnul strom nevědomosti.

31. srpna 2006

Boha, člověk ví, jak obviňovat.
Člověka, Bůh ví, jak zkrotit.

1. září 2006

Jediný způsob, jak těšit mého Pána Nejvyššího, vím,
je držet mou pyšnou hlavu nízko, velmi nízko.

2. září 2006

Nebuď obyvatelem jeskyně, nebuď!
To není správný způsob, jak hledat Boha.

3. září 2006

Ohromilo mě, když jsem se doslechl, že mě Bůh stále miluje.
A co víc, bude mě milovat věčně.

4. září 2006

Potřebuji Boží Záplavu Soucitu.
A Bůh potřebuje mé poupě zahrady srdce.

5. září 2006

Můj Pán mě miluje víc, než si uvědomuji;
Proudí mnou Jeho Řeky Odpuštění a Soucitu.

6. září 2006

Hmotný život není pro mě,
říká mi nanejvýš tajně můj Pán.

7. září 2006

Co pro mě může udělat božská Milost?
Může zaplavit mé srdce extází.

8. září 2006

Můj Pane, půjdu s Tebou až na konec cesty.
„Mé dítě, naučím tě, jak si zpívat a hrát."

9. září 2006

Můj život pokroku nezná hranic.
Mé srdce pokroku nezná porážku.

10. září 2006

Buď opravdový hledající Boha —
uvnitř, vně, žádný strach.

11. září 2006

Pokora nezná úpadek.
Božskost nezná prodlení.

12. září 2006

Srdce zářící čistoty —
prosté nejistoty.

13. září 2006

Síla slunce mé duše stoupá;
Krása měsíce mého srdce se prohlubuje

14. září 2006

Pokaždé, když se já a můj Pán potkáváme,
žehná mou hlavu a já se dotýkám Jeho Nohou.

15. září 2006

Země je místo, kde máme být stateční
a nemáme hloubit jeskyni a žít v ní.

16. září 2006

Má mysl ví, jak vyprávět příběhy světa.
Mé srdce ví, jak zpívat Slávu Boha.

17. září 2006

Předstírání dokonalosti — lidských bytostí je mnoho.
Dokonalost dosažena — skoro žádné duše.

18. září 2006

Modli se, modli se, modli se na svých kolenou;
Ocitneš se na pokraji míru.

19. září 2006

Žij stále v Království Srdce Boha —
hluboce zakořeněná moudrost duše.

20. září 2006

Už žádné stížnosti, už žádné stížnosti, už ne!
Dorazil jsem k Božímu Zlatému Břehu.

21. září 2006

Každý nesobecký čin
urychluje můj vynález Boha.

22. září 2006

Vlastnění je dovoz temnoty.
Sebedávání je vývoz světla.

23. září 2006

Každý den v Nebi vidím Boží Tvář.
Každý den na zemi získávám od Boha Objetí.

24. září 2006

Matka Země je mým sladkým domovem.
Proč se neustále toulám?

25. září 2006

Mé srdce, vzbuď se právě teď!
Bezpodmínečně musíš hledat osvícení.

26. září 2006

Mysl nemá žádného opravdového přítele.
Tento náš svět je cizí země.

27. září 2006

Rok v rychlém sledu následuje rok.
Běda, kde je z pout vysvobozené osvobození světa?

28. září 2006

Dnešní život neúspěchu se nikdy nevrátí.
Nezdolné, neporazitelné, mé odhodlání.

29. září 2006

Dnešek je radostí sebezdokonalení mého života.
Dnes se můj život stal hračkou odevzdání se Bohu.

30. září 2006

Co je Boží potrestání?
Rychle se blížící osvícení hledajícího.

1 October 2006

Bůh k nám přichází s nadějí,
jen abychom ho nemilosrdně odmítli.

2 October 2006

Se svými přáteli láskou, oddaností a odevzdáním
si každý den silně potřásám rukou.

3 October 2006

Žádné překvapení, žádné překvapení, žádné překvapení!
Bůh ke mně přichází s každým svítáním.

4 October 2006

Soucitem zaplavující pohled mého Pána
se stává kopím vyzývajícím na souboj nevědomost.

5 October 2006

Ponoř se hluboko do nitra, ponoř!
Odhoď spánek letargie.

6 October 2006

Mysl žila tisíce let v noci nevědomosti.
Proto trvá velmi dlouho,
než se objeví světlo.

7 October 2006

Each soul enjoys a pilgrimage on earth,
Defying ever-increasing ignorance-birth.

8 October 2006

He who does not care for God-commitment,
For him there will be no enlightenment.

9 October 2006

Not my wish but my Lord's Plan,
To send messages to Heaven.

10 October 2006

The lower worlds are for the fools
Where rank deception rules.

11 October 2006

The higher worlds are for the God-seekers;
They are ignorance-world-breakers.

12 October 2006

Within ecstasy, without ecstasy,
When you banish shameless jealousy.

13 October 2006

Think of Heaven —
You will be loved by your soul.
Serve the world —
God will praise your role.

14 October 2006

Each aspiration-heart
Is a God-composed song.
Each dedication-life
Is a God-struck gong.

15 October 2006

What has God given me?
A human life.
What have I given God?
My poison-knife.

16 October 2006

My sorrow, my sorrow, my sorrow —
Forget not, there is a tomorrow.

17 October 2006

To please God, bravely challenge death.
Try your best, to the last breath.

18 October 2006

Day and night, God is flooded with Ruth.
Never swerve from the path of Truth.

19 October 2006

My soul-promise is stronger than the strongest.
My heart-hope is vaster than the vastest.

20 October 2006

My prayers are made of fears and tears.
My meditations are made of God-clapped cheers.

21 October 2006

My duty, my only duty:
To become the inner beauty.

22 October 2006

Today's inner dissatisfaction,
Tomorrow's outer frustration.

23 October 2006

Today's inner belief,
Tomorrow's great relief.

24 October 2006

When I agree with God's Cause,
I hear God's loud Applause.

25 October 2006

I need only one thing:
My heart-ecstasy.
Therefore I pray to God
To imprison me.

26 October 2006

My Lord, please save me a seat in Your Heart.
"My child, first smash the pride of ignorance-dart."

27 October 2006

When my heart is full of devotion-tears,
I see and hear God-Cheers.

28 October 2006

My ignorance-life was a nightmare.
Now I live in God's Compassion-Care.

29 October 2006

To maintain our inner peace,
We transform our lives into heart-trees.

30 October 2006

Each life is suffering incarnate;
Nowhere I see God's golden Gate.

31 October 2006

Ignorance-night
Knows how to fight.
I am now totally freed
From that plight.

1 November 2006

Spirituality is the elevation of heart-culture.
Dive deep within and be God's Rapture.

2 November 2006

Each prayer comes from earth's heart-tears.
Each meditation comes from Heaven's soul-cheers.

3 November 2006

God comes to me
My life to tame,
And helps me become
A player in His Game.

4 November 2006

Enjoy divine peace-permanence.
Cast aside the life of ignorance!

5 November 2006

When I hear God's Heart-Melody,
My life becomes the heart of ecstasy.

6 November 2006

My each heart-song
Cancels my one wrong.

7 November 2006

My each heart-performance
Keeps far, very far, ignorance.

8 November 2006

Do not live in the world of self-doubt.
Attacked, shout — loudly shout!

9 November 2006

Prayer removes ignorance-layer.
Prayer enjoys wisdom-fair.

10 November 2006

My Lord, imprison me eternally.
I shall love You unconditionally.

11 November 2006

At last, truth is spoken —
Ignorance-chain is broken.

12 November 2006

To fly in the aspiration-sky,
My prayer-life I must intensify.

13 November 2006

The heart's beauty-fragrance
Shuns life's indolence.

14 November 2006

The full-timers God's Heart feeds;
No part-timers God ever needs.

15 November 2006

One limitation I vanquished —
God's Joy and Pride I cherished.

16 November 2006

The inner power is invincible;
The outer strength is perishable.

17 November 2006

The mind has hundreds of jealousy-eyes.
The heart has twinkling oneness-skies.

18 November 2006

In the small hours
Of the morning,
At the Feet of God
I sing and sing.

19 November 2006

When I do not think,
Ecstasy I drink.

20 November 2006

What do I see?
I see
My life at the foot of God-Tree.

21 November 2006

Do not blame God, do not!
Blame your mind's narrowness-knot.

22 November 2006

Alas, I am not what I used to be:
A God-lover, God-server, pure and free.

23 November 2006

Within, without, strive, strive!
You and your heart shall thrive.

24 November 2006

"No God, no God," ah, when I say,
My life's bondage-night and I play.

25 November 2006

In the heart-world we are perfect,
Never caught by ignorance-net.

26 November 2006

The soul of the heart
Loves comedies.
The life of the mind
Loves tragedies.

27 November 2006

Only when God is my home,
My mind and I do not roam.

28 November 2006

I was enslaved
By my outer success,
But now I am liberated
By my inner progress.

29 November 2006

My heart is no more
A false hope.
I have smashed my life's
Ignorance-rope.

30 November 2006

To be God's Beauty-dove
I need a God-hunger-love.

1 December 2006

My Lord's Victory I sing and sing
Sleeplessly within my own being.

2 December 2006

My Lord does not recognise me
When I climb up the ignorance-tree.
My Lord does not recognise me
When I climb up the ignorance-tree.

3 December 2006

When God-thoughts occupy my mind,
God-Beauty's Heart-Garden I find.

4 December 2006

When my heart is crying,
I see God walking.

5 December 2006

When my soul is smiling,
I see God unfolding.

6 December 2006

When I am striving,
I see God dancing.

7 December 2006

Go forward, go forward, go forward —
To win from God His highest Award.

8 December 2006

Established inner joy —
I now am God's toy!

9 December 2006

Today God is begging me
To come to His Heart-Nest.
Today God is begging me
To be His special guest.

10 December 2006

Lift your mind, lift, lift!
God is waiting with a rare gift.

11 December 2006

When I see nobody ever small,
I become a joy-bringer to all.

12 December 2006

Granted only to the purest soul:
The highest God-manifestation-role.

13 December 2006

I see God seated on His golden Throne —
No longer am I tearful and alone.

14 December 2006

No night, no stark ignorance-night.
I am inside my heart of delight.

15 December 2006

Every morning God tames my mind, tames,
To be good at playing all God-Games.

16 December 2006

O seeker, for your full enlightenment
You need to make a full commitment.

17 December 2006

If you do not stop your complaining attitude,
Your life will never be flooded with beatitude.

18 December 2006

O seeker, to fly to a higher level,
Your dry mind-tree you must fell.

19 December 2006

Day and night with God to play,
I must install newness every day.

20 December 2006

Sound is mind-intervention.
Silence is God's best invention.

21 December 2006

The outer knowledge loves flatteries.
The inner wisdom is beyond boundaries.

22 December 2006

When I am God's selfless friend,
God becomes His lavish Hand.

23 December 2006

Do not regret; just try again.
You will be blessed by victory's reign.

24 December 2006

O my mind, not enough —
What you have already known.
Just give silence
The microphone!

25 December 2006

Be careful and remain smart —
The last step is a new start.

26 December 2006

Where is peace, where is peace,
If not in your around-the-clock God-service?

27 December 2006

The emptiness of fame
Can never play God-Game.

28 December 2006

Shun, shun ignorance-dart.
Yours will be a God-cherished heart.

29 December 2006

I live in the inner heart of silence.
I need no outer protection-fence.

30 December 2006

In my aspiration-heart,
Wisdom is installed:
I come to my Lord
Without being called.

31 December 2006

We cannot please God through inaction.
Action is needed for God-satisfaction.

1. ledna 2007

Your mind-castle
Shall collapse one day.
Start praying for a God-heart-cottage
Of God-Streak-Ray.

2. ledna 2007

The morning prayer ascends;
The evening peace descends.

3. ledna 2007

Desire-life is perishable;
Aspiration-heart is valuable.

4. ledna 2007

Do not nurture your intelligence-mind constantly.
Nurture your heart-joy ceaselessly.

5. ledna 2007

I try and try with every breath
To give lethargy a quick death.

6. ledna 2007

For God there is only one correct gift:
Lift your ignorance-veil, lift!

7. ledna 2007

I dare, I dare and I dare —
My self-improvement-adventure.

8. ledna 2007

Wisdom is needed to cultivate skill.

God-surrender knows not how to belittle.

9. ledna 2007

The mind embodies nothing nice.
It knows only the volleys of advice.

10. ledna 2007

From Above light descends;
From below life transcends.

11. ledna 2007

Gone my ignorance-days, gone!
My life is a fresh breath of dawn.

12. ledna 2007

I know there is only one crown
That will forever last.
That crown is made of
My Lord's Feet-Dust.

13. ledna 2007

Do not stay on the surface.
Dive deep within to be blessed by God's Grace.

14. ledna 2007

No more my mind is overcast with cloud-confusion.
My life enjoys now God-Breath-infusion.

15. ledna 2007

When my heart is a God-Ocean-swimmer,
God proclaims me His Heart-Pride-winner.

16. ledna 2007

Be brave, my heart!
Aspire at home — be brave!
For God-realisation, needed no mountain-cave.

17. ledna 2007

Do not force, O my heart, do not force.
Prayerfully let things take their course.

18. ledna 2007

Divinity's freedom —
God-obedience-wisdom.

19. ledna 2007

Surprise will shine upon you, surprise.
Before long your inner sun will rise.

20. ledna 2007

Today's God-loving and God-dreaming heart,
Tomorrow's ignorance-shattering dart.

21. ledna 2007

My heart's permanent God-oneness
Removes my life's utter helplessness.

22. ledna 2007

To converse with God perfectly,
Your heart must cry soulfully.

23. ledna 2007

Failure-peace is no peace at all, I know.
Real peace needed, then shun ignorance-flow.

24. ledna 2007

Silence invokes God-Arrival.
God-Arrival is man-festival.

25. ledna 2007

Do not allow opportunities to slip away;
Nowhere to be found God-Arrival day.

26. ledna 2007

Always dream of God, always dream;
He is your life's All Supreme.

27. ledna 2007

Only by God's infinite Grace
My heart shall be able to see God's Face.

28. ledna 2007

Only by doing the right thing,
God's Feet nearer I bring.

29. ledna 2007

Truth must prevail, truth must prevail,
To the Golden Shore your life-boat to sail.

30. ledna 2007

Everything becomes simpler and simpler
When you obey God-Whisper.

31. ledna 2007

Our crying eyes send messages upstairs.
God's smiling Heart sends Messages downstairs.

1. února 2007

My Lord's Heart is all Thrill
To see my sleepless faith-vigil.

2. února 2007

Study not at the deception-school;
The merciful Lord you can never fool.

3. února 2007

I am the sun-child
Of Eternity;
My heart-cries and my soul-smiles
Breathe Infinity.

4. února 2007

God's Vision-Heart-Age I shall know
When I stop my mind's ignorance-river-flow.

5. února 2007

Be not nervous before God, never!
His Heart is all for you, forever.

6. února 2007

God's Heart I can have for the asking
If at His Feet I continue basking.

7. února 2007

God is not coming to me — why?
Because my heart-cries do not fly.

8. února 2007

I do not please God — why?
Just because I do not try.

9. února 2007

Oh I need God, oh I need God
To break my head with His iron rod.

10. února 2007

My Supreme, my Supreme, my Supreme!
Do bless me every night with a new dream.

11. února 2007

My Lord Supreme, where are You, how far?
"My child, I am in your heart's twinkling star."

12. února 2007

True, God loves me more and more.
True, I am now touching the Golden Shore.

13. února 2007

Strange, God tells me I am His Heartbeat.
Strange, He tells me with me He is complete.

14. února 2007

My life's slumber-chamber
I have demolished.
God-awareness I have
Utterly established.

15. února 2007

I pray to You,
My Lord Beloved Supreme,
To give me a role
In Your World-Oneness-Symphony-Dream.

16. února 2007

A traveller of thought-worlds
I am no more.
I am now at God's
Will-Fulfilment-Shore.

17. února 2007

To deny God is to deny myself.
To accept God is to become God's other self.

18. února 2007

God closes His Eye
When I do not fly.
God opens His Eye
When I dare measure the sky.

19. února 2007

Like history, I never sleep.
Like my soul, my heart is very deep.

20. února 2007

My mind is utterly confused.
Pride is my God-Power misused.

21. února 2007

Drink, drink once again ambrosia!
No, no room in your heart for nostalgia.

22. února 2007

No more am I
My life's emptiness-heart.
My soul has smashed
The pride of stark ignorance-dart.

23. února 2007

Each thought is a God-made reality.
Each heart is a God-cherished divinity.

24. února 2007

All our failure-nights
Shall be devoured by Light —
This is our aspiration-heart's
Deathless birthright.

25. února 2007

Do not listen to the mind-microphone —
Your ignorance-night will speedily be grown.

26. února 2007

Helpless and hopeless and useless,
I used to hide,
But now my Lord gives my heart
A daily aspiration-ride.

27. února 2007

A heart of gratitude
Is, indeed, joy-plenitude.

28. února 2007

The mind has volleys of questions, we know.
Each question is an ignorance-blow.

1. března 2007

We need lethargy's death.
We need dynamism-breath.

2. března 2007

Sound-life is my greed;
Silence-heart is my need.

3. března 2007

The mind-castle is my greed;
The heart-cottage is my need.

4. března 2007

To see God in my life, I am wakeful.
To clasp God in my heart, I am watchful.

5. března 2007

My life divine has just begun;
I am blessed by God's Compassion-Sun.

6. března 2007

To receive enlightenment,
I need lifelong self-improvement.

7. března 2007

My life-gratitude is God's dove;
My heart-gratitude is God's love.

8. března 2007

Until God opens His Heart-Door,
Helpless, we crawl on ignorance-floor.

9. března 2007

A galaxy of stars welcomes my climbing breath,
Where forbidden is the presence of death.

10. března 2007

My devotion self-givingly bows;
God proudly my heart-field ploughs.

11. března 2007

Alas, God's Hour comes and goes;
My ignorance-life-river still flows.

12. března 2007

God-Whispers heeded,
Nothing else needed.

13. března 2007

No, no!
No weak aspiration
Will ever be granted God-realisation.

14. března 2007

Never too late to be
The flames of aspiration.
Never too late to reach
The God-Destination.

15. března 2007

I only need an iota of love;
God is eager to make me His dove.

16. března 2007

When my heart is a God-admirer,
God becomes my life-supporter.

17. března 2007

Modlím se, modlím, celý den, celou noc,
abych bojoval proti pánu nevědomosti.

18. března 2007

Plavím se svou lodí k bezcílnému břehu,
když mé tělo a já nejsme u Dveří Božího Srdce.

19. března 2007

Musíme se probudit v Boží Zvolenou Hodinu,
abychom se stali Jeho Květinou Krásy Srdce.

20. března 2007

Každá jednotlivá lidská inkarnace
je očekáváním Božího příchodu.

21. března 2007

Nevím čemu věřit —
svobodným životem nebo životem svázanosti žít…

22. března 2007

Blaženost v nitru, všude blaženost,
už více neskryta ve stínu noci.

23. března 2007

Každý den zpívám pro Boha novou píseň srdce.
Bůh Sám pro mě udeří na nový gong vítězství.

24. března 2007

Každý hledající musí být božský,
aby udržel čistý svůj oltář srdce.

25. března 2007

Srdce čisté jako sníh
může snadno čelit úderu temnoty.

26. března 2007

Chceš-li Boží Vítězství,
trpělivost je jediným klíčem.

27. března 2007

Má duše, mé srdce a já letíme a letíme,
abychom pozvedali a oslavovali Nohy mého Nejvyššího.

28. března 2007

Když jsem úplně sám s Boží Vůlí,
mé srdce se stává nejhlubším vzrušením extáze.

29. března 2007

Můj život je delší než nejdelší modlitbou,
abych se vyhnul nesprávné otázce a nesprávné odpovědi světa.

30. března 2007

Každý den se jenom modli o trochu víc.
Brzy ti pokyne Zlatý Břeh.

31. března 2007

Povstaň, povstaň, ó mé sdrce, povstaň
a pozdrav Ráj Přítomnosti mého Pána.

1. dubna 2007

Hledající, kteří se modlí, nepoznají záhubu;
v jejich srdcích vykvete mír a blaženost.

2. dubna 2007

Nejvyšší výšku Nebe zdolat můžeme,
pokud se v člunu života odevzdání plavit dokážeme.

3. dubna 2007

Straň se, straň se smutku ze svého neúspěchu,
těš se ze své jednoty se štěstím světa.

4. dubna 2007

Nikdy nás nezklame, Boží Hodina.
Vzývej Déšť Božího Soucitu!

5. dubna 2007

Naše modlitby na kolenou nám přinesou Boží Světlo,
abychom porazili sílu noci nevědomosti.

6. dubna 2007

Mé srdce je vždy závislé na Milosti,
když zvýším svou rychlost oddanosti.

Předmluva editora k prvnímu vydání

Tyto jedinečně okouzlující a svrchovaně moudré rýmované básně byly pravidelně psány Sri Chinmoyem v období od října 2005 do října 2007. Básně byly původně publikovány na týdenních letáčcích ilustrovaných jeho kresbami ptáčků a byly v mnoha obchodech volně k disposici zákazníkům.

Dne 31. května 2006 Sri Chinmoy řekl o této sérii: "Než vyjdou tyto básně v knižní podobě, upravím je do dokonalého rytmu. Teď jsem kladl větší zájem na rým, ale za pár měsíců, až je budeme publikovat, dám je do perfektního a bezvadného rytmu."

Sri Chinmoy nakonec neměl příležitost k přepracování těchto básní, takže jsou zde reprodukovány tak, jak byly původně vytištěny, s drobnými opravami.

Od 21. dubna do 22. června 2007 a od 25. srpna do 14. září 2007 nebyly vydány žádné básně.