Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa

Návrat na obsah

Část I — Oduševnělá laskavá slova

1.

Jsi nejmilovanějším
    z těch nemnoha vyvolených,
jehož ověnčí
    Otec-Bůh v Nebi
    a Matka-Bůh na zemi
za tvůj nanejvýš bezpříkladný podíl
    na proměně podoby a osudu
    trpícího světového společenství.

2.

Jsi transcendentálním vrcholem
    své duše.
Jsi univerzální branou
    svého srdce.
Jsi nepřemožitelnou odvahou
    své mysli.
Jsi bezesnou obětí
    svého života.

3.

Dvě Německa vylila
své proudící slzy
    a oslepující obavy
do tvého širokého srdce jednoty.

4.

Jsi nejvyšší optimista.
Nezřídka se vystavuješ riziku ztráty.
    Tvůj Vnitřní kormidelník
ti však každý den
    pomáhá získat na bojišti života
    prapor vítězství.

5.

Přichází čas,
kdy zoufale potřebuješ každého.
Přicházejí však všichni?
Bohužel ne!

Přichází jen tvá sebedůvěra.
Když vyjde do popředí,
provází tě a vede tě
ke Zlatému Pobřeží.

6.

Ne jedné, ale mnohým
    nanejvýš významným lekcím
se od tebe učí
    všechny lidské bytosti.

Jmenujme jenom několik z nich:
Nikdy se neopozdíš,
    abys udělal tu pravou věc;
nikdy se neopozdíš,
    abys byl tím pravým člověkem;
nikdy se neopozdíš
    s přeměnou mysli,
    s uspokojením srdce
    a se zdokonalením lidského života.

7

Tvá je mysl,
která nikdy netrpí
    ztrátou odhodlání.

    Tvé je srdce,
které odmítá naslouchat
    šepotu noci selhání.

    Tvůj je život,
který nikdy neupadá
    do bezedné propasti sebelítosti.

8.

„Po míru hladovějící“
    je tvé vnitřní jméno.
„Míru sloužící“
    je tvé vnější jméno.

9.

Říkáš každému,
    každičkému občanu světa,
že to, co zoufale potřebujeme,
    je vnitřní milost,
a ne neomezený prostor.

10.

V Adresáři
    nejvyššího Uspokojení Boha
je výška tvého soucitu
    a světlo tvé spravedlnosti
na prvním místě.

11.

Jsi nejvyšším pilířem
    přeměny země.
Jsi nejzářivějším světlem
    projevení Nebe.

12.

Plačící srdce lidstva
    tě zoufale potřebuje.
Usmívající se oko Nebe
    ti s hrdostí žehná.

13.

Každý den
se plavíš na lodi své důvěry
    napříč řekou svého života.

14.

Srdce sprintéra-hledajícího v tobě
    každý den
rychle a slavně
    probíhá cílovou čarou blaženosti.

15.

Každý den
    říkáš světu:
„Co se týká sebedávání,
    nikdy neváhej!“

16.

Každý den
    říkáš světu,
že jistota rozkvétá
    jen v zahradě jednoty.

17.

Tví protivníci
    tě každý den
nemilosrdně kritizují.
    Víš proč?
Protože jejich život naděje pokroku
    se docela zastavil.

18.

Deštník tvé víry
tě každý den zachraňuje
před přeháňkou
jedu a pochybnosti
tvých nepřátel.

19.

Horolezec aspirace země
uvnitř tebe
cestuje každý den
k nezmapovanému obzoru.

20.

Tvé vrcholné světlo moudrosti
    osvěcuje
všechny kouty zeměkoule.

21.

Tázající se svět
    je rád,
když jsi každý den nablízku
    se svými dokonalými odpověďmi
    na jeho četné problémy.

22.

Tvá zářivá duše
je každý den dychtivá
    zachraňovat svět
před ostrou dýkou beznaděje
    a také odstranit
nejhustší mlhu nevědomosti světa.

23.

Každý den jsi ve vnitřním světě
průkopnickým tvůrcem světové společnosti
    a ve vnějším světě
nejpřesvědčivějším zvětšovatelem spokojenosti.

24.

Vůně písně tvého srdce
    každý den
nenapodobitelně osvěcuje mysl lidstva,
    inspiruje srdce lidstva
    a naplňuje život lidstva.

25.

Není dne,
kdy by se ti zloděj-negativita
    odvážil ukrást
tvou upřímnou a čistou radost.

26.

To, co potřebuje
úplně každá lidská bytost na zemi,
je duhové srdce jistoty a naplnění,
    jako máš ty.

27.

Jsi věčně neproniknutelným klidem
    svého srdce.
Bouře zklamání
ti proto nemohou zabránit v tom,
abys řídil loď svého života
    ke Zlatému břehu světa Za.

28.

Posvátnost
tvého bezesného příslibu ochoty
nastolit nový svět —
    svět dlouho ztracené víry —
je s ničím nesrovnatelný dar
    vysokého Nebe,
který tvým prostřednictvím nabízí lidstvu.

29.

Z tabulky lidské mysli
    vymazáváš
rozbité naděje minulých generací.

Naději krásy,
    příslib povinnosti,
    a zároveň naplnění Božskosti
ztělesňuješ a odhaluješ
    pro celý svět.

30.

Říkáš světu,
    aby se nikdy nevzdal.
K přeměně lidské mysli
    dozajista dochází —
    pomalu, postupně a neomylně.
Tvé oko soucitu a srdce soucitu
    jsou jasnými svědky.

31.

Dva nikdy neselhávající
    patroni lidstva:
světlo moudrosti tvé mysli
a výška jednoty tvého srdce.

32.

Znamenitý tanečník v tobě
tančí nanejvýš ohleduplně
složitý tanec diplomacie.

33.

Říkáš celému světu,
že mezi ochotou mysli
a schopností srdce
není zející propast.

34.

Ve svém vnitřním životě
    jsi vskutku obřím krokem
ve vývoji
    Existence-Vědomí-Blaženosti.

35.

Tajně a posvátně
jsi vysušil nekonečné slzy
    dvou německých světů.

Jsi samostatným farmářem osudu,
sklízejícím bohatou úrodu
    pro společný svět.

36.

Nanejvýš nádherně jsi znázornil
    společnou práci
mysli, která hledá pravdu,
a srdce, které projevuje lásku.

37.

Učíš svět,
    jak se rozloučit
s dlouhotrvajícími vzdechy mysli
    a zmučenými vzlyky srdce.

38.

Jsi pláčem naděje a aspirace
    vnitřního světa.
Jsi úsměvem příslibu a naplnění
    vnějšího světa.

39.

Tvé srdce v sobě chová
    aspiraci.
Tvá mysl v sobě chová
    odhodlání.
Tvůj život v sobě chová
    projevení.

40.

Nejmenší naděje lidstva
    jsi přeměnil
na nejrozlehlejší možnosti Božskosti.

41.

Tvá mysl vždy přijímá nové nápady,
    tvé srdce nové ideály
    a tvůj život nové cíle.
Nejvýznamnějším
    ze všech tvých cílů
je světový domov srdce jednoty.

42.

Semínka trpělivosti a vnitřního ticha
    tvého srdce
umlčela zvuk vnější pýchy
mnoha světových osobností.
Netřeba říkat,
že jejich porážka není ponížením,
ale osvícením —
nejen jejich,
    ale všech národů.

43.

Říkáš světu:
pokrok, pokrok, pokrok!
Pokrok uvnitř, pokrok navenek.
Tento pokrok není a nemůže být
    vězněm času.

44.

Kormidelník Nejvyšší
    Sovětského svazu
přichází po špičkách a šeptá:
    Perestrojka —
vidět svět s novou myslí,
být světem s novým srdcem,
sloužit světu s novým dechem.

45.

Velmi mladý
jsi vypustil
    raketu své aspirace;
začal jsi prozkoumávat
    hranice skutečnosti své vize.

46.

Říkáš světu,
    že tak jako lidská mysl
tíhne k tomu vytvářet problémy,
    stejně tak božské srdce
je řešitelem problémů.

47.

Pád berlínské zdi:
příčinou bylo
    tvé srdce soucitu;
následkem byl
    německý úsměv.

48.

Ticho Věčnosti:
    tím vskutku je
tvé srdce aspirace.

Zvuk Nekonečnosti:
    tím vskutku je
tvůj život zasvěcení.

49.

Máš jen jednu
    prostou a spontánní otázku:
Ó světe mého srdce a duše,
sytíš svou potřebu,
nebo sytíš svou chamtivost?

50.

Květina aspirace
    roste uvnitř
s každou tvou myšlenkou.
Vůně zasvěcení
    se navenek šíří
s každým tvým činem.

51.

Schopnost přeměny světa
spočívá ve šplhajícím pláči srdce
    každé lidské bytosti.
Vskutku, ty jsi zářným příkladem.

52.

Tvé srdce soucitu
    se sklání k poraženému,
aby jej utěšilo
a aby jej potom brzy, velmi brzy,
    vychvalovalo.

53.

Neochvějná upřímnost
    není dnešní módou.
Proto je pro všechny a pro každého těžké
    plout s tebou
    v proudu tvých
    upřímností přetékajících myšlenek.

54.

Rychle myslíš.
    Rychleji jednáš.
    Nejrychleji se stáváš.
Proto nejsi nikdy
    bombardován a zmítán
vlnami sebepochybnosti.

55.

S úsměvem se dotýkáš
    hlavy nemožnosti.
Opatrně cítíš
    srdce nemožnosti.
Mocně přeměňuješ
    život nemožnosti
    v nepochybnou skutečnost.

56.

Znovu a znovu vztyčuješ
prapor mírového vítězství,
dokonce i v beznadějně nesmiřitelných
    hodinách nepřátelství.

57.

Bezvýhradně těšíš
    vnitřní svět aspirace.
Vnější svět zasvěcení
    tě proto nakonec
s láskou a obdivem přijme.

58.

Ve vnitřním světě
    je tvým Pánem
Bůh-Výška Soucitu.

Ve vnějším světě
    je tvým Pánem
Bůh-Světlo Spravedlnosti.

59.

Bezesným mučedníkem
neustálých pláčů Věčnosti
    jsi byl.
    A teď jsi
bezedným propůjčovatelem
úsměvu Svobody.

60.

Milovník jednoty v tobě
říká obyvatelům světa,
    že lhostejnost ubírá
    a kritika rozděluje,
    avšak zájem přidává
    a sebedávání znásobuje.

61.

Zemětřesení nevědomosti
je nejen nepřetržité,
ale i obzvlášť nebezpečné.
    Jak ho zastavit?

Sebejistě přicházíš
    s následujícím řešením:
od této chvíle žijme
v hnízdě svého srdce
zaplaveném náklonností a soucitem,
a ne v paláci své mysli
otráveném rozdělením a podezříváním.

62.

Běda, zatímco chceš odstranit
    pancíř ničení,
některé země se těší z toho,
že jsou obtěžkány
    pancířem podezřívání.

63.

Tvá mysl
inspiruje svět,
aby běžel nonstop
maratón ochoty.

    Tvé srdce
inspiruje svět,
aby běžel nonstop
maratón zájmu.

    Tvůj život
inspiruje svět,
aby běžel nonstop
maratón vzájemné závislosti.

64.

Lhostejnost je začátkem
    vnitřní války.
Podezřívání je začátkem
    vnější války.

Svou myslí zaplavenou moudrostí
a srdcem zaplaveným soucitem
    posíláš vnitřní válku
    i vnější válku
    do vyhnanství.

65.

Než ses stal
kormidelníkem lodi světového míru,
    tento náš svět
se hlouběji a hlouběji potápěl
do beznaděje.
    A co vidíme teď?
Nejmocnější tanec světla a naděje.
    Ať žije, ať žije
laskavé dítě Stavropolu!

Jsi světlem moudrosti

1.

"„Nemyslím si mnoho o člověku, který dnes není moudřejší, než byl včera."
  — Abraham Lincoln

Milovník dokonalosti v moudrém prezidentovi Gorbačovovi říká podobně: „Dobrá, řekněme, že jsme udělali chyby. Nu a co? Je lepší je napravit než sedět a čekat.“
"„Copak neničím své nepřátele, když z nich udělám přátele?"
  — Abraham Lincoln

Prezident Gorbačov své protivníky osvěcuje, místo aby je ničil. Tímto nenapodobitelným způsobem on a jeho přátelé, noví i staří, kráčí, pochodují a běží ke stejnému cíli: světu míru a jednoty.

Dva Mahátmové (velké duše) ...

Dva Mahátmové (velké duše): indický Mohandas Karamčand Gándhí a ruský Michail Sergejevič Gorbačov.

Indický šampión svobody Mahátmá Gándhí učí: „Slabí nedokáží nikdy odpouštět. Odpuštění je znakem silných.“

Mnoho světových osobností prezidenta Gorbačova během let nemilosrdně hanělo. Svou nezdolnou myslí a svým soucitným srdcem jim nejvyšší Kormidelník Sovětského svazu s úsměvem odpustil. V zahradě srdce Matky Země pomalu a neochvějně rozkvétá míruplný život harmonie.

„Ideál komunismu“

Ideálem komunismu je pracovat podle vaší schopnosti a dostávat podle vaší potřeby. Může se této teorii něco vyrovnat? védští zřeci dávné minulosti měli takovouto jedinečnou vizi světové harmonie, světového míru a světového naplnění.

Teorie je jedna věc, ale praxe může být úplně jiná. To, co ovlivňuje lidský život, je tato praxe. Běda, běda, Stalinovy praktiky zničily krásu a vůni květiny komunismu. Prezident Gorbačov nám ale svým přímým a věcným výrokem připomíná, že samotná idea komunismu není něco, čeho bychom se měli bát nebo co bychom měli nenávidět:

"„Jsem komunista. Jsem si jist, že vás tato odpověď příliš nenadchne, neměla by vás ale ani děsit. Je to docela normální."

2.

Někteří tě obviňují, protože nechceš, aby zůstali tam, kde jsou: v temných jeskyních. Druzí tě obviňují, že jim z celého srdce nepomáháš běžet jejich největší vysněnou rychlostí.

Ty, kteří se nechtějí pohnout ani o píď, horoucně žádáš, aby se posunuli vpřed a koupali se v kráse a čistotě zítřejšího svítání. Ty, kteří jsou příliš dychtiví, avšak nemají schopnost běžet po cestě pokroku světa nejrychleji, soucitně a mocně varuješ, aby si přestali hovět v bezvýznamných vysněných představách.

3.

Neohroženě jsi zápasil s neochotou svých zarytých protivníků. K naší obrovské radosti a uspokojení jejich pochybující mysl mizí. Netřeba říkat, že velkodušnost tvého srdce jim pomůže zapomenout jejich žalostné chyby. A pak bude nejvýše vládnout porozumění a vzájemná závislost.

4.

Každý člověk chce být pánem. Říkáš jim, že existuje snadný způsob, jak toho dosáhnout — zdvojnásobit a znovu zdvojnásobit pláč aspirace jejich srdce a úsměvy zasvěcení jejich života.

Tvé inspirující srdce utěšuje dříve než nejdříve ty, kteří strádají. Těm, kteří upadli, říkáš, že již více nemusí upadnout. Těm, kteří jsou nuceni, říkáš, že již více nebudou nuceni. Těm, kteří nevidí, říkáš, že již více nemusejí zůstat bez vize. Všem lidem říkáš, že jejich čistota aspirace, povinnost zasvěcení a růst uspokojení jsou neomylně navzájem závislé.

5.

Naneštěstí se některé světové osobnosti ve věku snícím o míru chtějí těšit z nadřazenosti své atomové síly. A co chceš ty? Upřímně, bezesně, a navíc okamžitě chceš neomylný a úplný konec závodu zbrojení.

Část III — Raisa Maximovna Gorbačovová

Raiso, ó duhová královno

Raiso, ó duhová královno
    světla kultury,
dárkyně moudrosti duše
    vrcholné výšky.
Vskutku, hřmění hromu
    a vůně květiny,
planoucí záře
    bez stínu nevědomosti.
Semínko Ruska, Raisa,
    strom vesmíru,
sněhobílá laskavost, jednota
    a plnost svobodná.

Mé sovětské sestry

Mé sovětské sestry,
vyjděte do popředí!
Neskrývejte se, neskrývejte se;
poběžte k cíli!

Nezůstávejte pozadu,
nezůstávejte pozadu!
Svět musí nalézt
poklady v nás.

Ne vpředu, ne vzadu

Ne vpředu, ne vzadu,
ale vždy bok po boku
se vy dva těšíte cestě
jednoty a naprosté plnosti.

První

První
    ve světle inspirace
    prezidentovi.
První
    ve výšce aspirace
    s prezidentem.
První
    v síle povzbuzení
    pro prezidenta.
První
    v blaženosti naplnění
    s prezidentem.
První
    ruské dítě
    vážené, obdivované a milované
    celým širým
    světem.

„Respektuji všechny víry“

Raiso Maximovno Gorbačovová, Ó Sestro Sovětského svazu, tvůj významný výrok zní:
"Jsem ateistka, ale znám církev a respektuji všechny víry. Koneckonců, to je osobní věc. Věřím v přirozenou dobrotu lidí a pevně věřím, že nikdo nechce válku."

Člověk, který respektuje všechny víry, je vrcholným hledajícím. Věřit v přirozenou dobrotu lidí je samo o sobě vysokým dosažením. Každá lidská bytost musí něčemu věřit. Bez víry člověk nemůže existovat. Ty věříš v dobrotu lidských bytostí. Právě tím je pro nás Bůh, protože Bůh je vší Dobrotou. A proto věříš v Boha.

Nyní nám přichází na pomoc prezident Gorbačov se sebejistým krokem vpřed, dovnitř a vzhůru, aby pozvedl vědomí lidstva. Naléhavě prohlašuje:

"„Ať každý žije podle svého přesvědčení a uctívá svého vlastního Boha."

„To je to, co bychom měli dělat...“

Na výstavě restaurovaných hodin a hodinek v Ženevě v roce 1985 poznamenala Raisa Gorbačovová: „To je to, co bychom měli dělat — obnovovat věci, namísto abychom je ničili.“

S pomocí své osvícené mysli a soucitného srdce učíš svět, jak plavat v moři světla moudrosti.

Část IV — První setkání

1.

Během jejich prvního setkání řekl autorovi prezident Gorbačov vřele: „Tolik jsem toho slyšel o vás a o vaší práci. Musíme společně pracovat pro světový mír.“ Setkání se odehrálo 29. května 1990 v rezidenci generálního guvernéra Kanady v Ottawě.

Sri Chinmoy nabízí prezidentu Gorbačovovi svoji nejvyšší vděčnost slovy: „Jste univerzální klíč k srdci světa. Vysvobodil jste svět z noci otroctví a vynesl do popředí vnitřní svobodu, kterou tak naléhavě potřebujeme. Dříve byli lidé v temnotě, a nyní jste jim přinesl světlo.“

Sri Chinmoy čte slova písně, kterou složil pro prezidenta Gorbačova. Na zadní straně brožury je fotografie prezidenta s paní Gorbačovovou, které si později prezident povšiml s velkou radostí. Přihlíží prezidentův tlumočník.

Na stejném setkání předává Rabindra David Hamilton, student Sri Chinmoye, prezidentu Gorbačovovi knihu dopisů od významných Kanaďanů, vyjadřujících své nejhlubší uznání práci sovětského představitele pro světový mír.

Ó univerzální klíči k srdci světa

Následují úvodní slova z magnetofonového záznamu písní věnovaných prezidentu Gorbačovovi. Tuto nahrávku dostal prezident večer po prvním setkání s autorem.

29. května 1990

Drahý prezidente Gorbačove,

Ó univerzální klíči k srdci světa, dnes večer jste mně a dvěma mým kanadským studentům a přátelům věnoval svou náklonnost, soucit a jednotu plnou požehnání. Za to jsou pro vás naše srdce plná vděčnosti.

Se svým srdcem oduševnělé vděčnosti vám nabízím tyto písně. První jsem napsal já, ostatní jsou složeny na slova vašich vlastních významných výroků.

Drahý prezidente, vaše srdce soucitu a náklonnosti budu opatrovat s nejvyšší oddaností. Vskutku, jak jsem napsal ve své písni: „Gorbačov, Gorbačov, všude vůkol strom mírového květu.“ Vynesl jste do popředí vnitřní svobodu lidstva. Osvobodil jste velkou část světa z noci otroctví a rozdělení. Proto ztělesňujete stoupající pláč lidstva a sestupující úsměvy Božskosti.

Kéž Sovětský svaz a Kanada božsky rostou a vrcholně září ve vašem srdci jednoty.

Váš ve Všemohoucím Otci v Nebi,

Sri Chinmoy

Politika a duchovnost1

Duchovnost
může vstoupit do politiky.
    Duchovnost
neodmítá politiku.

Politika si může činit nárok
    na duchovnost.
Stejně tak
    si duchovnost může činit nárok
    na politiku.

Politika a duchovnost
    jsou větve téhož stromu života,
a tento strom života
    je veškerým mírem jednoty.

Duchovnost je srdce.
Politika je tělo.
Ty dvě jsou navzájem
    závislé
a jedna pro druhou
    nepostradatelné.

Tělo je květina.
Srdce je vůně.
Květina nám půvabně připomíná
    naši univerzální krásu.
Vůně nám bez dechu připomíná
    naši transcendentální Božskost.

    Gorbačova-květinu
nadevše miluje náš vnější svět.
    Gorbačova-vůni
bezvýhradně opatruje
    náš vnitřní svět.


GMK 85 Tento esej autor napsal a poslal prezidentu Gorbačovovi 11. června 1990.

Část V — Věnované písně

Univerzální klíč k srdci světa

Pěstitel Svobody, dárce Svobody, blaženost Svobody!
Osvobozující slunce noci rozdělení světa.
Fontána lásky a míru, Michail,
rozechvění jednoty Nebe a země.
Gorbačov, Gorbačov,
všude vůkol strom mírového květu.
Univerzální klíč k srdci světa,
světa zbaveného otroctví.

Písně složené na citáty presidenta Gorbačova

MŮŽEME BUĎ SPOLEČNĚ STOUPAT

„Můžeme buď společně stoupat, nebo se zřítit do propasti.“

— Prezident Michail Gorbačov

KONEJTE V SOULADU S PRAVDOU

„Konejte v souladu s pravdou. To je ta nejobtížnější věda.“

— Prezident Michail Gorbačov

ZBAVILI JSME SE MNOHA POUT

„Zbavili jsme se mnoha pout, a tak jako ptáci puštění na svobodu, do své klece se nevrátíme.“

— Prezident Michail Gorbačov

ČLOVĚK ZAČÍNÁ PROZKOUMÁVAT

„Člověk začíná prozkoumávat galaxii. Kolik však zůstává neudělaného na zemi?“

— Prezident Michail Gorbačov

Rastrapati Gorbačov

/Rastrapati Gorbachev Gorbachev Gorbachev/
/Dyuloker bhuloker tumi mahananda rab/
/Himaloy netabir paramer jayamala/
/Duniyar sabakar pantha kariyacho ala/

Prezidente Gorbačove, Gorbačove, Gorbačove,
ty jsi nejvyšší zvuk nektaru a blaženosti
Nebe a země.
Ty jsi himálajský hrdinský vůdce
a věnec Božího Vítězství.
Osvítil jsi cestu lidstva
vedoucí k nejvyššímu Cíli.

Russia Bharat

/Russia Bharat Bharat Russia/
/Sathe sathe chale hasiya hasiya/
/Ek bhab ek mati ek gati/
/Chidakashe ati druta unnati/

Rusko-Indie, Indie-Rusko
usmívají se a usmívají,
společně kráčí vpřed,
společně letí vzhůru,
společně se noří dovnitř.
S jednotou v ochotě,
s jednotou v inspiraci,
s jednotou v jediném cíli,
s vyšší než nejvyšší
rychlostí pokroku
létají na nebi
svého jednotného srdce.

„Jedno indické přísloví říká...“

Prezident Gorbačov řekl: „Jedno indické přísloví říká, že cesta, na které se lidé setkají v půlce, je tou nejkratší cestou.
Naše dva národy jdou po celá desetiletí právě po takové cestě.“

Milovaný prezidente bez obdoby,
indické srdce miluje tvé široké srdce.
Indická mysl potřebuje tvou osvícenou mysl.
Indický život opatruje tvůj šlechetný život.

Moskva

Moskva, Moskva, Moskva, Moskva!
Síla uvnitř, nahoře, dole;
okouzlení světa, zvuk světa, pozornost světa;
sladká, něžná náklonnost putujících duší.

Rusko, Rusko...

/Russia Russia Russia Russia/
/Uthecho jagiya timir nashiya/
/Punorai bishwas bhagabane/
/Nijere ditecho tar jaya gane/

Rusko, Rusko, Rusko, Rusko!
Jsi probuzeno,
noc temnoty jsi zničilo.
Nazpět jsi získalo
svou plnou víru v Boha,
Pána Absolutního Nejvyššího.
A tak bezesně
nabízíš samotnou svou existenci,
zpívajíc a zpívajíc
Písně Jeho Vítězství.

Část VI — Inspirující laskavá slova

Příznivců Sovětského svazu je mnoho...

Příznivců Sovětského svazu je mnoho. Někteří jsou upřímní, jiní nikoli. Avšak Svatý Otec, jehož srdce je čistou upřímností a jehož život je zájmem plným požehnání, nabízí prezidentu Gorbačovovi tato slova povzbuzení a obdivu:
"„Papežská stolice sleduje s velkým zájmem proces obnovy, který jste uvedl do pohybu v Sovětském svazu. Přeje vám úspěch a prohlašuje, že je připravena podpořit každou iniciativu, která zlepší ochranu a integritu práv a povinností jednotlivců a národů, aby se tak upevnil mír v Evropě a na celém světě."

Prezident Gorbačov, univerzální hledající světla jednoty a univerzální povzbuzovatel síly jednoty odpovídá:
"„V Sovětském svazu žijí lidé mnoha náboženství, křesťané, muslimové, židé, buddhisté a další. Všichni mají právo na uspokojení svých duchovních potřeb."

Společně

Společně se budeme plavit.
Společně překonáme bouři.
Společně dosáhneme
Zlatého břehu světa Za.

Organizace Spojených Národů

O body of the world,
O soul of the world,
In you the silence-nest
Of cosmic oneness-rest.
Yours is the nectar-role
To end earth's sombre dole.
Our souls desire to flow
In your duty's vision-glow.

Současný Kormidelník lodi Organizace spojených národů, generální tajemník Javier Perez de Cuellar, nazval historickou řeč Michaila Gorbačova v OSN dne 7. prosince 1988 „pozoruhodnou svou vizí a dalekosáhlými ideály.“

Prezident Gorbačov ve svém příspěvku hovořil o OSN se zářícím obdivem. Bohužel, není mnoho těch, kdo si tolik váží OSN. Prezident Gorbačov však řekl o OSN a jejím generálním tajemníkovi: „V OSN je Bůh na vaší straně.“

Těchto několik vzácných slov bude navždy zářit v srdci historie OSN. Jenom nejvyšší hledající může pocítit nezbytnost duchovnosti a Boha v OSN. Prezident Gorbačov ze svého srdce aspirace a života zasvěcení odhaluje celému světu, co OSN v historii lidstva skutečně znamená.

Premiérka Velké Británie paní Thatcherová...

Premiérka Velké Británie paní Thatcherová popisuje prezidenta Gorbačova jako prvního sovětského vedoucího představitele, který otevřeně a svobodně hovoří o téměř všech tématech. S gestem důvěry, které lze spatřit ve světě politiky jen zřídka, řekla: „Kdyby mi řekl, že se chystá něco udělat, naprosto bych jeho slovu věřila.“

Když se premiérka Thatcherová na jaře 1987 vrátila do Velké Británie ze své cesty do Ruska, prohlásila: „Toto byla ta nejvíce fascinující a povzbuzující návštěva, kterou jsem v zahraničí jako premiérka absolvovala.“ Prezidenta Gorbačova nazvala „mužem osudu.“

Kanadský premiér Brian Mulroney...

Kanadský premiér Brian Mulroney projevil vrcholně významnou a vysokou intuici a hluboké přesvědčení, když řekl o prezidentu Gorbačovovi:

„Má očividně věci pod kontrolou a já si myslím, že to je dobré znamení pro budoucnost. Udělalo to na mně veliký dojem.“

Kancléř Německa Helmut Kohl...

Šlechetnost srdce prezidenta Gorbačova září nejenom ve světě aspirace, ale také ve světě projevení. Nejvyšší kormidelník Sovětského svazu nejenom říká správné věci, ale také dělá správné věci ve správný čas. Ke kancléři Německa Helmutu Kohlovi je srdcem útěchy a ujištění.

Kancléř Kohl řekl: „Pan Gorbačov mě nezpochybnitelně ujistil, že Sovětský svaz bude respektovat právo německých lidí na rozhodnutí žít v jediném státě.“

Prezident Francie Francois Mitterrand...

Prezident Francie, Francois Mitterrand, se odvážně dělí se zbytkem světa o své zářivé vnitřní přesvědčení o prezidentu Gorbačovovi:

„Jste první představitel Sovětského svazu, který uznal politickou entitu uvnitř evropské komunity.“

Jedna Evropa....

Jedna Evropa. Vrcholný vizionář v prezidentu Gorbačovovi vynáší do popředí dosud nepoznanou jasnost a plnost zítřejší Evropy:
"„Evropané dokáží čelit výzvě nadcházejícího století jen tehdy, jestliže spojí své úsilí. My jsme přesvědčeni, že to, co potřebujeme, je jediná Evropa, míruplná a demokratická" — Evropa, která si podrží svou rozmanitost a společné humanistické ideály, prosperující Evropa, která natáhne svou ruku ke zbytku světa, Evropa, která sebevědomě směřuje k budoucnosti.

Strasbourg, Francie
6. července 1989

1990 Nobelova Cena Míru

Telegram od Sri Chinmoye
15. října 1990

Prezident Gorbačov
Kreml
Sovětský svaz

Náš milovaný prezidente Gorbačove,

duše světa dnes plave v moři blaženosti. Zasloužíte si Nobelovu cenu míru nekonečně více, než si ji kdo kdy zasloužil a zaslouží. Svět milující mír cítí ve Vašem srdci jednoty svoje nejvyšší bezpečí.

Váš pokorný obdivovatel,

Sri Chinmoy

Ó nositeli Nobelovy ceny míru, Gorbačove!

Ó nositeli Nobelovy ceny míru, Gorbačove!
Jsi rozechvělým tepem srdce jednoty milovníků míru.
Gorbačove, květy míru jsou tvými vnitřními dary.
Gorbačove, radosti svobody jsou tvým vnějším pozvednutím.

Ó Nejvyšší kormidelníku Sovětského svazu!

Ó Nejvyšší kormidelníku Sovětského svazu!
Vládu utrpení hladu tvé země
tvé krvácející srdce brzo, velmi brzo ukončí.
Tvá duše je přítelem naplnění lásky světa.

Všeobjímající duše prezidenta Gorbačova…

Všeobjímající duše
prezidenta Gorbačova zve:

Pojďte, pojďte,
všichni občané světa, milující mír!
Společně můžeme.
Společně budeme.
Společně musíme.