Meditace: volba člověka a hlas Boha, část 2

Návrat na obsah

Předmluva autora

Duchovnost má tajný klíč, který otevírá Dveře Božskému. Tímto klíčem je meditace. Meditace zjednodušuje náš vnější život a dává energii našemu vnitřnímu životu. Meditace nám dává život přirozený a spontánní, život, který se stává tak přirozeným a tak spontánním, že nemůžeme dýchat, aniž bychom si byli vědomi své vlastní božskosti.

Meditace je božský dar. Je to přímá cesta, která vede aspiranta k Jedinému, od kterého sestoupil. Meditace říká aspirantovi, že jeho lidský život je tajná a posvátná věc, a tím potvrzuje jeho božské dědictví. Meditace mu dává nové oči, aby viděl Boha, nové uši, aby slyšel Hlas Boha a nové srdce, aby cítil Přítomnost Boha.

Bůh Sám ví

Promluvte si s ostatními.
Naučíte se.
    Mluvte sami se sebou.
Naučíte se víc.
    Přestaňte mluvit,
    mlčte.
Bůh bude mluvit a bude se učit
    za vás.
Naučíte se všechno,
co ví jen Bůh.

Vídával jsem kolem svého srdce zlaté světlo, ale teď již nevidím. Jak si mohu obnovit tuto překrásnou přítomnost?

Sri Chinmoy: Začněme se slovy "zlaté světlo". Každé světlo má svůj význam. Zlaté světlo ve skutečnost přichází z úrovně vědomí, které říkáme supermysl. Supermysl je nekonečně výš než fyzická mysl. Nad fyzickou myslí sídlí intuice, nadmysl, a nad nadmyslí je supermysl. Zlaté světlo sestupuje ze supermysli.

Toto zlaté světlo má zvláštní význam. Zlaté světlo je božské projevení. Když toto světlo božského projevení sestupuje a dotkne se pozemského vědomí, zčervená. Někdy světlo ustoupí, jestliže cítí, že nemůže kvůli nedostatku čistoty v srdci zůstat. Jestliže srdce není čisté, je pro světlo nemožné tam zůstat natrvalo. Když je srdce čisté, světlo důkladně a uspokojivě pracuje nejprve v oblasti srdce, potom se přesune do vitálna a do fyzckého.

Nevidíte-li toto světlo, nebuďte zklamaní. Působí na jiné úrovni vědomí. Když začátečník vidí světlo, má pocit, že dělá neobvyklý pokrok. Do určité míry je to pravda. Pokud vám Bůh ukáže světlo, přirozeně budete inspirováni, abyste se ponořili hluboko do moře duchovnosti. Pokud však bude Bůh cítit, že to, co potřebujete, je mír, a ne světlo, bude uvnitř vás působit jiným způsobem.

Ve vás, kvůli vaší bohaté čistotě, světlo stále zůstává. Teď pracuje uvnitř vašeho vitálna a někdy přechází do fyzického. Znovu získat viditelnou přítomnost světla není nezbytné. Chcete-li následovat duchovní cestu, není to světlo, co chcete — je to Boží neustálý Zájem o vás, Boží skutečná Láska a Boží Požehnání. Když máte Boží Zájem, může si vzít podobu Světla, Míru nebo Síly.

Nejdůležitější je těšit Boha Božím vlastním Způsobem. Silou své odevzdanosti se můžete požádat: „Bože, udělej mě čímkoliv chceš, abych mohl být Tvým nástrojem.“ Přejete si znovu získat onu nádhernou přítomnost světla, ale když ho spatříte, nedostane se vám nejvyššího uspokojení, neboť nenaplníte Boha Jeho vlastním způsobem. Chcete-li Milost Boha, můžete se modlit k Bohu podle svého a ujišťuji vás, že získáte zlaté Světlo. Ale nepotěší vás to, protože víte, že vaším nejvyšším cílem je potěšit Boha Jeho vlastním způsobem. Dá-li vám Bůh zážitek, měli byste Mu být nesmírně vděční. A pokud vám ho nedá, musíte být vděční úplně stejně, protože On ví, co je pro vás nejlepší. Vaším úkolem je oduševněle meditovat a Božím úkolem je dát vám Světlo nebo Blaženost nebo Mír nebo Sílu. Bůh vám dá to, co má a čím je, pokud vy Mu dáte to, co máte a čím jste. Co máte, je nevědomost, a čím jste, je aspirace. Mou prosbou tedy je, abyste těšili Boha Jeho vlastním způsobem a nestarali se o věci, které jste kdysi měli a nyní máte pocit, že vám chybí.

Včera, když jsem meditoval, jsem dostal z ticha poselství: "Milujte se navzájem." Když při meditaci dostaneme takové poselství, měli bychom o něm meditovat a přijmout ho do sebe?

Sri Chinmoy: Když během meditace dostaneme v mysli zprávu, musíme vědět, zda je v nižší mysli, fyzické mysli — neklidné, agresivní, destruktivní a pochybovačné mysli — nebo v klidné mysli, prázdné mysli, tiché mysli. Když obdržíme poselství v tiché mysli, měli bychom ho přijmout a cítit, že je to základní kámen, na kterém můžeme postavit palác Pravdy, Lásky, Božství a Skutečnosti. Toto poselství vlastně pochází z duše nebo ze srdce a pak vstupuje do mysli. Když je střed naprosto klidný, tichý a pokojný, můžeme toto poselství slyšet.

Předpokládejme, že meditujete a po několika minutách se vám v mysli objeví myšlenka, která je božská, pokroková, povzbuzující, inspirující. Zkuste prosím pocítit, že takové myšlenky jsou jako něžné kořeny — kořeny nekonečného Světla a Blaženosti — a zkuste nechat své tělo, mysl, srdce a duši s těmito kořeny růst. Řekněme, že vás během meditace napadne myšlenka na oběť, že něco obětujete pro přítele, příbuzného nebo někoho, koho znáte. V tu chvíli to není jen myšlenka, je to ideál. Když přijmete myšlenku za svou, nezůstane myšlenka myšlenkou, ale stane se ideálem.

Postavte tedy svůj život lásky na této myšlence, která vás napadla. Láska je v duchovním životě naprosto nezbytná. Je to láska, která nám umožňuje vidět, že všechny lidské bytosti jsou Bůh. Jestliže skutečně milujeme Boha, milujeme i celé lidstvo. Nemůžeme oddělit božskou Lásku od člověka a Boha. Člověk a Bůh jsou jako strom. Pokud se svou božskou Láskou přijdete k člověku, k úpatí stromu, je velmi snadné odtud vystoupit k Bohu, k vrcholu stromu.

Když medituji a nutím se jít hluboko do sebe, něco uvnitř mě mne obviňuje, že se snažím dosáhnout Boha kvůli sobě, a ne kvůli Bohu.

Sri Chinmoy: Musíte vědět, že to, co je ve vás, má naprostou pravdu. Vaše duše, vaše nejčistší duše, vám bude vždycky říkat, že pokud chcete uskutečnit Boha, musí to být proto, abyste těšili Boha, a ne proto, abyste těšili sami sebe. Samozřejmě je lepší chtít realizovat Boha z vlastních důvodů než nechtít realizovat Boha vůbec. Miliony a miliardy lidí duchovně tvrdě spí. Ti, kteří chtějí Boha pro sebe, alespoň nespí. Ale musíte vědět, že chtějí realizovat Boha, protože cítí, že jim pak Bůh dá něco, co je učiní šťastnějšími. Ale skutečný aspirant říká: "Nechci štěstí, nechci nic. Chci jen to, co mi dá Bůh. Miluji Ho z celého srdce, chci se Ho těšit Jeho vlastním způsobem. Chce-li mi dát nejrůznější problémy, je-li to Jeho vůle, pak ať mi dá miliony problémů. Chce-li však, abych byl bez problémů, abych na Něj mohl neustále myslet a meditovat o Něm, pak budu stejně šťastný." Skutečný hledající se bude snažit potěšit Boha způsobem, který je Bohu vlastní.

Jak můžeme ukáznit mysl?

Sri Chinmoy: Zkuste cítit, že žádnou mysl nemáte, že máte jen duši. Nemůžete-li cítit přítomnost své duše, můžete snadno cítit přítomnost svého srdce. Dovolte Světlu vašeho srdce, aby zaplavilo celou vaši bytost. Když se vám to podaří, můžete si být jisti, že jste překonali intelektuální, zdůvodňující mysl a vstoupili jste do osvícené mysli.

Když se světlo v srdci rozšiřuje nebo přichází z duše a prostoupí celým tělem, mysl se automaticky ukázní. Chcete-li ukáznit svou mysl jen toužebným přáním nebo násilím, bude to nemožné. Je to jako zkoušet napořád narovnat psovi ocas. Můžete-li žít v duši nebo i jen v srdci, světlo vnitřní skutečnosti buď přemění fyzickou mysl do vyšší úrovně, nebo do hrubé fyzické mysli snese shůry všenaplňující Mír. Když Mír sestoupí do mysli nebo mysl vystoupí na vyšší úroveň Světla, mysl, jak ji znáte, automaticky zmizí.

Když člověk medituje, uvědomuje si, co se kolem něj děje?

Sri Chinmoy: Záleží na tom, o jaký druh meditace se jedná. Pokud je člověk začátečník, když něco uvidí, okamžitě ho to vyruší. Pokud medituje začátečník a přímo před ním se pohybuje kočka, jeho pozornost to odvede. Cokoli, i sebemenší hluk, ovlivní jeho meditaci.

Je-li však pokročilý, velmi pokročilý, bude si vědom toho, co se děje, ale nebude vyrušen. Pokud je to nejvyšší typ meditace, pak člověk jde hluboko dovnitř a tam vidí vše, co se děje, ale nic vnějšího ho neruší. Uvnitř i vně si člověk uvědomuje, co se děje, ale zároveň není vůbec ovlivněn.

Je-li to nejvyšší typ meditace, člověka nevyruší, ani když ho někdo štípne, protože v té době není v těle, ale v duši. Když je ve vědomí těla, když ho někdo štípne, okamžitě pocítí bolest. Pokud je však jeho vědomí v duši, pokud se s duší sjednotil, nic se ho nedotkne.

Někdy během své meditace cítím, že na mne útočí nebožské myšlenky. Jak proti nim mohu bojovat?

Sri Chinmoy: Během své meditace nebojujte proti zlým myšlenkám. Bojujete-li stále proti zlým myšlenkám, k vašemu překvapení je jen posílíte. Ale otevřete-li se božským myšlenkám, špatné myšlenky zjistí, že jsou zbytečné. Budou na božské myšlenky nesmírně žárlit a nebudou s vámi ztrácet čas.

Během své meditace zkoušejte pěstovat božskou Lásku. Zkoušejte oduševněle milovat lidstvo. Můžete říct: „Jak můžu milovat ostatní, když nevím, jak milovat sebe?“ Řeknu vám, jak máte milovat sebe. Sami sebe můžete nejvíc milovat tím, že budete bezpodmínečně milovat Boha. Můžete se zeptat: „Jak mohu milovat Boha, když nevím, co to je láska?“ Má okamžitá odpověď je: „Láska je přeměňující silou v naší lidské přirozenosti.“

Láska je přeměňující silou v naší lidské přirozenosti. Láska přeměňuje náš život naprosté spoutanosti v život nejmocnější svobody. Láska pláče po životě. Láska bojuje za život. A láska nakonec vrůstá do věčného Života.

Měli bychom během meditace odmítat všechny myšlenky?

Sri Chinmoy: Musíte vědět, zda je to dobrá nebo špatná myšlenka, božská nebo nebožská myšlenka. Je-li to božská myšlenka nebo myšlenka Božské radosti, Božské lásky, Krásy, Čistoty, pak dovolte této myšlence, aby do vás vstoupila, a nechte ji hrát, nechte ji expandovat. Nebo pokud je to myšlenka na Milost, Božství, Nekonečno, Věčnost či Nesmrtelnost, zkuste prosím sledovat, kam tato myšlenka směřuje; zkuste tuto myšlenku následovat jako věrný pes.

Řekněme, že stojíte uvnitř svého domu u dveří. Je na vás, abyste otevřeli dveře, své mentální dveře, a vpustili dovnitř jen ty božské myšlenky, které vás povzbudí, inspirují, pozvednou vaše vědomí. Jsou to vaši přátelé. Pokud vidíte, že vaši přátelé jsou venku a chtějí vstoupit, okamžitě je pustíte dovnitř. Pokud tam však uvidíte své nepřátele — pochybnosti, strach, žárlivost, úzkost, obavy — dovnitř je nepustíte.

Ale opět, máte-li dostatek vnitřní síly, když se ve vaší mysli objeví nedobrá myšlenka, neodmítnete ji; přeměníte ji. Je to takhle. Někdo zaklepal na vaše dveře. Pokud víte, že máte dostatek síly, abyste ho jakmile vejde donutili, aby se choval správně, pak můžete otevřít dveře a nechat ho vstoupit. Pokud však nemáte dost síly, abyste ho přinutili chovat se slušně, pak by bylo moudré nechat dveře zavřené. Nechte je zavřené jeden den, měsíc nebo rok. Až získáte více síly, pak přijměte výzvu a dveře otevřete. Pokud totiž tyto špatné myšlenky nepřemůžete, budou se vracet, aby vás znovu a znovu obtěžovaly. Nejprve je odmítnete, pak je přijmete a proměníte a nakonec je zcela překonáte.

Se špinavou hlínou svých myšlenek musíme zacházet jako božský hrnčíř. Pokud se hrnčíř bojí hlíny dotknout, pokud se jí odmítá dotknout, pak hlína zůstane hlínou a hrnčíř nebude moci světu nic nabídnout. Hrnčíř se však nebojí. Dotkne se hlíny a vytvaruje ji po svém do něčeho krásného a užitečného. Naší závaznou povinností je přetvářet nebožské myšlenky. Ale kdy? Když jsme schopni to bezpečně udělat. Pokud nejsem hrnčíř, co mohu udělat s hroudou hlíny? Když se jí dotknu, jen se ušpiním.

Pokud je však člověk začátečník, neměl by do své mysli vůbec vpustit žádnou myšlenku. Rád by nechal vstoupit své přátele, ale neví, kdo je přítel. A i když ví, kdo jsou jeho přátelé, když otevře dveře, může zjistit, že přímo před ním stojí jeho nepřátelé, a než jeho přátelé překročí práh, jsou již jeho nepřátelé uvnitř místnosti. Jakmile nepřátelé vstoupí, je velmi obtížné je vyhnat. K tomu potřebuje sílu pevné duchovní kázně. Někdo se může patnáct minut zabývat božskou aspirací, duchovními myšlenkami, a pak v pouhé letmé vteřině do něj vstoupí nedobrá myšlenka a jeho meditace bude zničena. Nejlepší tedy je nepřipustit si během meditace žádné myšlenky.

Bůh je zcela pro tebe

Ničeho se neboj,
ani divokého smíchu
    blesků.
    Pamatuj si,
že Bůh Soucit je pro tebe.

    Ničeho se neboj,
ani neustálého řevu
    noci nevědomosti.
    Pamatuj si,
že Bůh Soucit je tu pro tebe.

    Ničeho se neboj,
ani nezměnitelných zákonů
    vesmíru.
    Pamatuj si,
že Bůh Soucit je tu pro tebe.

Duše Ráje

Myslel jsi
    na dobré myšlenky.
Hle, stal ses
    tělem Ráje.

Meditoval jsi
    tiše a oduševněle.
Hle, stal ses
    duší Ráje.

Zasvětil jsi
    svůj život bezpodmínečně.
Hle, stal ses
    cílem Ráje.

Jaký je rozdíl mezi myšlenkou, která vás napadne během meditace, a běžnou myšlenkou?

Sri Chinmoy: Když nejste v meditaci, uvidíte, že každá myšlenka nebo nápad se skládá ze slov. Máte nějakou myšlenku, a když se do ní ponoříte, uvidíte, že ji formulujete pomocí slov — slov ve své mysli nebo mimo ni. Přijde jedno, dvě, tři, čtyři slova a vytvoří větu a v ní máte myšlenku. Ale během meditace, pokud je meditace hluboká, nepotřebujete slova, abyste si vytvořili myšlenku. Při hluboké meditaci myšlenka přijde v mžiku. Slova ji nevyjádří. Myšlenka přijde v podobě Světla nebo Světlo přinese myšlenku přímo před váš zrak. Okamžitě uvidíte událost nebo pravdu, kterou si ve svém životě chcete představit.

Vždycky, když se snažím překročit mysl, říká: "Ne, vezmi mě s sebou. Chci tam jít taky."

Sri Chinmoy: To je velmi dobrá věc, když vám mysl říká, abyste ji vzali s sebou. Ale musíte vědět, co znamená "vy". V té době "vy" znamená vaši intenzivní aspiraci. Splynuli jste se svou aspirací a to, co se uvnitř vaší aspirace rýsuje, je vaše duše. Když jste se sjednotili se svou duší, snažíte se jít za hranice mysli. Když vám tehdy mysl řekne: "Prosím, vem mě sebou," musíte zjistit, zda to mysl žádá s oddaností, nebo s podobným požadavkem, jako je tento: "Celou dobu jsem ti pomáhala a teď mě převyšuješ. Musíš mě vzít s sebou." Pokud je to vyžadování, se kterým chce, abyste ji vzali s sebou do oblastí duše, je to velmi špatné. Pokud se tam dostane, způsobí vám jen problémy. Bude říkat: "Ne, ne, toto místo je velmi nepříjemné. Pojď dolů, pojď dolů. Tam dole jsme zažili mnohem více štěstí. Pojď dolů." Ale pokud je to oddaná mysl, která chce jít s vámi do transcendentálního světa Za, nebude vám vytvářet žádné problémy. Bude volat po vašem osvícení a proměně spolu s vámi.

Vyžadující mysli musíte říci: "Ne, vytvořila jsi mi dost problémů, a když teď půjdu do místnosti, která je plná Světla, zhasneš Světlo a uděláš ji opět temnou. Budeš mi vytvářet problémy, ať už půjdu kamkoli. Když půjdu do Nebe, vytvoříš mi tam peklo." "Ne," odpověděl jsem.

Oddaná mysl však bude připravena Světlo přijmout. Je pravda, že vám v minulosti vytvořila problémy. Tentokrát však oddaná mysl řekne: "Dlouho jsem tě trápila. Je mi to velmi líto. Odpusť mi. Nyní chci jít na místo, kam se chystáš ty. Chci s tebou sdílet Světlo. I já chci vrůst do Světla. Také já se chci stát vědomým nástrojem Světla."

Poslední rok se věnuji koncentraci a meditaci s pozorností zaměřenou na svou pupeční čakru. Zdá se však, že v ovládání svých myšlenek nedosahuji takového pokroku, jak bych si představoval. Máte nějaké doporučení?

Sri Chinmoy: To, co děláte, je nesmírně dobré. V těle máme šest duchovních center. Vy se soustředíte na centrum, které se nazývá manipura. Tomuto centru se v zenové praxi obvykle přikládá největší význam. Z tohoto centra podle našeho indického duchovního učení získáváte dynamickou energii. Pokud tuto božskou energii využijete k božskému účelu, pak tvoříte. Použijete-li ji k agresivnímu účelu, pak ničíte.

Chcete-li nyní ovládat své myšlenky, měli byste se soustředit na střed mezi obočím. Pokud velmi ztuhnete a vaše soustředění bude intenzivní, pak byste se zde neměli soustředit déle než dvě minuty. Jinak budete zpočátku vyčerpaní. Když se ale soustředíte na srdeční centrum, získáte klid, lásku a radost. Když vstoupíte do srdce, snažte se slyšet vesmírný zvuk, bezzvuký zvuk. Když lásku, radost, mír a blaženost přenesete ze srdce nahoru do středu mezi obočím, uvidíte, že tam nebudou žádné myšlenky.

Srdce je pro vás nejbezpečnějším místem pro soustředění a meditaci. Když to budete provádět, automaticky dojde k očištění, protože uvnitř srdce je duše a duše je sjednocena s nekonečnem. Odtud získáte vše.

Proč chcete, abychom meditovali v srdci? Zjistil jsem, že je snazší meditovat v mysli.

Sri Chinmoy: Pokud je pro vás snazší meditovat v mysli, meditujte v mysli. Pokud to však uděláte, budete schopni meditovat třeba pět minut a z těchto pěti minut můžete jednu minutu meditovat velmi silně. Poté budete cítit, jak máte v celé hlavě napětí. Nejdříve pocítíte radost, uspokojení, ale pak se vám může stát, že pocítíte pustou poušť. Pět minut něco získáte, ale když budete chtít pokračovat dál, možná nebudete cítit nic. Budete-li meditovat zde, v srdci, přijde den, kdy začnete pociťovat uspokojení.

Musíte být moudří. Je obrovský rozdíl mezi tím, co můžete získat z mysli, a tím, co můžete získat ze srdce. Mysl je omezená, srdce je neomezené. Když meditujete v srdci, pocítíte blaženost, pocit jednoty s něčím obrovským a nekonečným. V srdci je nekonečné Světlo, Mír a Blaženost. Tyto vlastnosti mají i jiná centra v těle, ale místo, kde je můžete získat v hojné míře, je srdce. Proto musíte být moudří. Když máte hlad, jdete si pro jídlo do kuchyně, ne do ložnice. I když v ložnici může být také nějaké jídlo, když máte opravdový hlad, okamžitě si jdete pro jídlo do kuchyně. Podobně, chcete-li omezené množství Světla, Míru a Blaženosti, meditace v mysli vám je může dát. Když však meditujete v srdci, můžete ho získat nekonečně více. Předpokládejme, že máte možnost pracovat na dvou místech. Na jednom místě si vyděláte 500 dolarů a na druhém 200 dolarů. Na druhém místě samozřejmě nebudete chtít ztrácet čas.

Pokud se soustředíte na mysl, nedostanete to, co chcete, protože jste se vydali na špatné místo. Vnitřní aspirace nepochází z mysli. Vychází přímo z vašeho srdce. Aspirace je předzvěstí realizace; aspirace je semenem realizace. Aspirace vychází ze srdce, protože je tam neustále přítomno osvícení duše. Je pravda, že Světlo a vědomí duše prostupuje celým tělem, ale existuje určité místo, kde duše pobývá většinu času. Skutečnost je všude, ale její skutečný projev musí být na určitém místě. Je to jako v mé současné situaci. Jsem tady, v OSN. Když se vás někdo zeptá: "Kde je Chinmoy?", můžete říct, že jsem v OSN, nebo můžete říct, že jsem v konferenční místnosti č. 10. Všichni se ptají, kde je Chinmoy. Moje přítomnost duchovně prostupuje celou OSN, ale mé živé vědomí je právě zde, v této místnosti. Pokud sem přijdete, budu pro vás moci udělat více než pro ostatní, kteří jsou jinde v budově. Stejně tak když soustředíte svou koncentraci na srdce, získáte mnohem větší vnitřní uspokojení, než když meditujete v mysli, protože srdce je sídlem duše. Pro některé lidi je však obtížné meditovat v srdci, protože na to nejsou zvyklí.

V běžném lidském životě má mysl prvořadý význam. Bez ní bychom nebyli schopni správně fungovat. Pokud však vstoupíte do duchovního života, uvidíte, že to, co vám mysl většinou dává, jsou informace, a ne osvícení. Mysl, kterou živíte knihami, mysl, kterou využíváte k rozhovoru s lidmi, mysl, kterou potřebujete k tomu, abyste mohli existovat na zemi, vás nemůže přiblížit k realizaci Boha ani o píď. Dokud budete nesmírně věřit své mysli — mysli, která vše komplikuje a mate — budete odsouzeni ke zklamání. Obyčejní lidé si myslí, že komplikovanost je moudrost. Duchovní lidé však vědí, že komplikovanost je nebezpečná. Bůh je velmi jednoduchý, Světlo je velmi jednoduché. Právě v naší jednoduchosti a upřímnosti, ne ve složitosti, přebývá skutečná Pravda. Složitost nám nemůže nic dát. Složitost sama o sobě je zkázou. Jakmile vás jednou omezená schopnost mysli zcela zklame, bude pro vás možné soustředit se na srdce.

Skutečná meditace není informace, je to ztotožnění. Mysl se snaží vytvořit jednotu tím, že vás uchopí a polapí, a to vás může snadno přimět ke vzdoru. Srdce však vytváří jednotu prostřednictvím ztotožnění. Mysl se snaží ovládnout. Srdce se jen rozšiřuje, a zatímco se rozšiřuje, objímá. S myslí se pouze rozdělujete. Mysl se může pokusit něco udělat a tělo nebo vitálno se jí v tom okamžitě pokusí zabránit. Pokud však chce něco udělat srdce, ať je to jakkoli obtížné, udělá to. Pokud mysl, když se o něco pokusí, nedostane žádné uspokojení, prostě si řekne, že to není skutečné, a vzdá to. Když však srdce nezíská uspokojení, cítí, že danou věc neudělalo správně. A tak to zkouší znovu a zkouší to tak dlouho, dokud se uspokojení konečně nedostaví.

Nebuďme spokojeni s věcmi, které získáme velmi snadno. Volejme po něčem, co se získává obtížněji, ale co je nekonečné a věčné. Získáte-li něco z mysli, zítra mohou přijít pochybnosti a říci vám, že to není skutečné. Jakmile však něco získáte ze srdce, nikdy o tom nebudete moci pochybovat ani na to zapomenout. Zážitek na psychické úrovni nelze ze srdce nikdy vymazat.

Jaký je vztah mezi vědomím a pravdou?

Sri Chinmoy: Vědomí a pravda se potřebují navzájem. Bez vědomí se pravda nemůže projevit na žádné úrovni. Bez pravdy nemůže mít vědomí žádnou živoucí, trvalou nebo nesmrtelnou skutečnost.

Průvodce

Chceš vědět, jak se dostaneš
do království lži.
Jen dej šanci své pyšné mysli.
Tvá mysl snadno dokáže
být tvým nesporným průvodcem.

    Chceš znát cestu
do království pravdy.
Jen probuď své oduševnělé srdce.
Tvé srdce okamžitě dokáže,
že je bezchybný,
    nedostižný
    a
    nesmrtelný
    průvodce.

Kdo mě může zachránit?

Kdo mě může zachránit
před problémovou hrou zrození?
Nikdo, jedině a pouze
milovník Boha v mém srdci.


Kdo mě může zachránit
před problémovou hrou smrti?
Nikdo, jedině a pouze
hledající Boha v mém životě.

Co je to univerzální Vědomí a jak ho poznáme?

Sri Chinmoy: Univerzální Vědomí je jednou z hlavních realizací hledajícího, ale nemůžeme říci, že realizace univerzálního Vědomí je nejvyšší realizací. Realizace transcendentálního Vědomí je vyšší než realizace univerzálního Vědomí.

Pojem "univerzální Vědomí" znamená, že aspirant si plně uvědomuje svou vnitřní božskou existenci. Díky tomuto prožitku cítí, že je Jediného, a zároveň je pro mnohé, pro všechny: Jediný pro všechny a všichni pro Jediného. Když mu jeho probuzené vědomí dává pocítit skutečnost "Jediný pro všechny a všichni pro Jediného", pak se jedná o univerzální Vědomí.

Univerzální Vědomí člověk pozná teprve tehdy, když cítí, že jeho individuální existenci nelze oddělit od existence univerzální. Je jako kapka oceánu. Pokud je kapka oddělena od oceánu, pak je oceán neúplný a přirozeně je neúplná i kapka.

Stále se zvyšující možnost

Stále se zvyšující možnost:
    tvá realizace Boha.

Stále se zvyšující možnost:
    Tvá životní přeměna.

Stále se zvyšující možnost:
    tvé projevení jednoty.

Stále se zvyšující možnost:
    tvé uspokojení Boha.

Proto neztrácej naději,
..snaž se.

Od dávných časů

Od dávných časů až dodnes
neviděl úsměv,
který by se rovnal jeho úsměvu na Boha.

Od dávných časů až dodnes
necítil srdce,
které by se rovnalo jeho univerzálnímu srdci.

Někdy během meditace zjišťuji, že se má mysl zabývá světskými nebo neduchovními myšlenkami.

Sri Chinmoy: Někdy se mysl chce během meditace oddávat určitým světským a emocionálním myšlenkám. Aspirant však musí být velmi opatrný a nedovolit mysli, aby to dělala. Během meditace je vše intenzivní, a pokud se aspirant oddává zlým myšlenkám, účinky se stávají vážnějšími a nebezpečnějšími. Aspirant slábne v okamžiku, kdy se mysl stane kořistí požitkářských myšlenek.

Je přirozeností naší nižší mysli, že nás klame. Naše slzy a sílící plamen v srdci nám však vždy přijdou na pomoc.

Když zjistíte, že se vaše mysl na pět nebo deset minut naplnila nedobrými a obyčejnými myšlenkami, musíte cítit, že jste skutečně propásli příležitost, že jste skutečně ztratili něco cenného. Pak pocítíte, že chcete zabránit tomu, aby se to opakovalo, a příště budete velmi opatrní a pozorní.

Tvůj odvěký hlad

Pane, dnes jsi
můj nejvzácnější host.
Bohužel, jak Ti mohu nabídnout své jídlo,
    mou noc nevědomosti?
"Synu, mám strašný hlad;
    Jen mi dej, co máš.
Můj vesmírný hlad se nestará o chuť;
    Stará se jen o dobro.
Brzy tě pozvu, abys byl Mým hostem.
    Dám ti svůj pokrm, záplavu Nektaru.
Stejně jako Já, ani ty se nesmíš starat o chuť,
    ale o uspokojení
    svého odvěkého hladu."
.

Slavná je cesta

Dobrodružná
je cesta modlitby.
Moje tělo i já jsme to věděli.

    Slavná
je cesta meditace.
Mé srdce a já ji známe.

    Velkorysá
je cesta odevzdání.
Můj život a já ji poznáme.

Když s vámi přijdeme meditovat, dostaneme Světlo. Musíme se však stále vracet, abychom si ho doplnili. Kolik Světla, které nám dáváte, v nás zůstává trvale?

Sri Chinmoy: Záleží pouze na tom, jak dlouho si udržíte vědomí, které zde cítíte. Když se vrátíte do své kanceláře, můžete za hodinu úplně zapomenout na to, co jste zde dělali. Nebo můžete zůstat ve vědomí Míru, Světla a Radosti, které jste zde cítili, i když píšete na klávesnici nebo diktujete. Takto si můžete udržet všechno, pokud chcete.

Někdy říkáme, že člověk něco dělá, ale jeho mysl je někde jinde. Nyní místo mysli řekněme, že někde jinde je aspirující srdce. Vaše mysl bude přijímat diktát od vašeho šéfa, ale vaše aspirující srdce si zachová jednotu s touto místností, kde obdrželo Mír, Světlo a Blaženost.

Pokud dokážete udržet své vnitřní spojení s tímto božským vědomím až do zítřejší ranní meditace, pak si zachováte plné množství Světla, které jste ode mne obdrželi. To neznamená, že nemůžete mluvit s přáteli, jíst nebo dělat běžné věci. Tyto věci dělat můžete, ale musíte si dávat pozor, abyste nepřišli o své vzácné vnitřní bohatství. Jakmile asimilujete do svého vnitřního systému Mír a Světlo, které jste obdrželi, jste v bezpečí. Před asimilací o něj ale můžete přijít. Dokonce můžete přijít o všechno, co jste přijali. Pokud nyní půjdete do své kanceláře a dostanete se do hádky nebo nějaké nepříjemné situace, nezůstane vám ani troška. Pokud si to dokážete uchovat v bezpečí až do příští vážné meditace, pak jste zcela ochráněni od možnosti, že to ztratíte, protože celý váš duchovní systém to asimiluje. Asimilace však trvá poměrně dlouho, takže Světlo, které přijímáte, musíte udržovat prostřednictvím inspirace nebo svého vědomého vnitřního uvědomění až do další meditace. Záleží na vašem vnitřním uvědomění a na vaší opatrnosti při jednání s vnějším světem.

Měl by se člověk stáhnout do ústraní a odmítnout lidstvo, aby meditoval?

Sri Chinmoy: Ten kdo medituje, jedná jako božský hrdina uprostřed lidstva. Lidstvo je neoddělitelnou součástí Boha. Jak bychom mohli obejmout božskost odmítáním lidskosti? Musíme přijmout svět takový, jaký je nyní. Nepřijmeme-li něco, jak to můžeme změnit? Kdyby se hrnčíř nedotkl hroudy hlíny, jak by z ní mohl vytvarovat hrnek? Ten, kdo medituje, se musí chovat jako božský hrdina uprostřed lidstva.

Lidstvo je v současnosti daleko, daleko od dokonalosti. Ale i my jsme součástí tohoto lidstva. Jak se můžeme přestat starat o své vlastní bratry a sestry, kteří jsou jako údy našeho vlastního těla? Jestliže to uděláme, omezíme tím jen svou vlastní schopnost účinně ve světě jednat. Musíme přijmout lidstvo jako své zcela vlastní. Máme-li schopnost inspirovat druhé, pokud jsme o jeden krok napřed, tehdy máme možnost sloužit božskosti v těch, kteří nás následují.

Nemusíme tedy chodit do himálajských jeskyní. Musíme se tváří v tvář postavit světu tady a teď. Tvář světa musíme přeměnit silou svého zasvěcení božskosti v lidstvu. Meditace není únik. Meditace je přijetí života jako celku se záměrem přeměnit jej pro nejvyšší projevení božské Pravdy tady na zemi.

Je nějaké nebezpečí, když odejdeme meditovat do jeskyně a zkoušíme realizovat Boha v ústraní?

Sri Chinmoy: Někteří lidé odcházejí do ústraní, aby realizovali Boha. Nechtějí spatřit Boha v lidstvu; chtějí vidět Boha jen nahoře. Ignorují a popírají svět. Praktikují náročnou duchovní kázeň zcela sami. Nakonec mohou realizovat Boha, Boha v odloučení, ale jestliže není jejich duchovní cvičení prováděno integrálně, v některých případech se stanou arogantní.

Jaký je nejlepší způsob, jak získat plody naší meditace v každodenním životě?

Sri Chinmoy: Nejlepším způsobem, jak získat plody meditace, je cítit, že výsledek, samotný plod, je naplňující zkušeností. Tato naplňující zkušenost může mít z vnějšího pohledu podobu neúspěchu nebo úspěchu. Uvidíte však, že vám pomůže, ať už bude mít jakoukoli podobu. Vytvoří další příčku na žebříku a pomůže vám vystoupat k Nejvyššímu.

Něco uděláte a získáte ovoce, ať už hořké, nebo sladké. I když dostanete hořké ovoce, musíte cítit, že toto hořké ovoce vám dá zkušenost potřebnou pro vaši dokonalost. A když dostanete sladké ovoce, lahodné ovoce, pak můžete cítit, že vás také zavede k vaší dokonalosti. To je nejlepší způsob, jak přijímat a dosáhnout plodů své meditace.

Překlady této stránky: Italian
Tato série knih může být citována s uvedením klíče mcv-2