Sedmdesát sedm tisíc stromů služby, část 1

Návrat na obsah

1

Můj Pane,
přikázal jsi mi,
abych Ti nabídl
Sedmdesát sedm tisíc stromů služby.
Poslechnu Tvůj absolutní Příkaz.

2

Mé srdce
je jedním z mých domovů,
ale jediným Domovem mého srdce
je Bůh.

3

Abychom uviděli Tvář Boha,
musíme nejprve pohltit
Nektarový prach
Božích Nohou.

4

Abychom uviděli Oko Boha,
musíme se nejprve stát
Srdcem Boha.

5

Pláč země stoupá,
ale před tím,
než se dotkne Oka Nebes,
vrátí se.

6

Úsměv Nebe sestupuje,
ale před tím,
než se dotkne srdce země,
vrátí se.

7

Mé srdce vděčnosti Bohu
je extází duhového tance
mé duše.

8

Můj Pane Nejvyšší,
urychli narození
mého srdce vděčnosti.

9

Dnes jsme mé srdce a já
přemíru šťastní,
protože vidíme,
jak balón ega mé mysli
ztrácí velmi rychle svou výšku.

10

Můj milovaný Nejvyšší,
nechci se stát
mozkem počítače.
Chci se stát jen
řetězem oddanosti.

11

Mysl upřímnosti
je dlouhá cesta.
Srdce čistoty
je delší cesta.
Život božskosti
je nejdelší cesta.

12

Když mysl neaspiruje,
stává se obětí
pustošících a zničujících myšlenek.

13

Pro mysl to není vůbec těžký úkol
stát se úmyslně anti-božskou.

14

O má mysli,
jak dlouho se budeš těšit
ze svých chabých argumentů
proti Božímu soucitnému Oku?

15

Avatár je ten,
kdo přijímá od Boha Samotného
svět očisťující dech.

17

Avatár je ten,
komu Samotný Bůh říká
svět osvěcující tajemství.

18

Avatár je ten,
kdo přijímá od Boha Samotného
Boží vlastní Sny
pro plné projevení Boha
zde na zemi.

19

Avatár je ten,
kdo se ochotně skloní
pod tíhou utrpení světa.

20

Trvalé uspokojení
spočívá pouze
v kořenech víry.

21

Podezřívavá mysl
a prozíravé srdce
se nemohou nikdy smírně dohodnout.

22

Můj Pane,
skutečně vidíš a cítíš
mé tlukoucí srdce,
jak po Tobě žalostně vzlyká?

„Mé dítě, cítím, cítím,
a považuji je
za zcela Své!“

23

Každý den s duchovním Mistrem
je pro žáka
život zachraňující
a život formující příležitost.

24

Každý den můj Pán prochází
mou zkouškou zklamání.
Každou noc můj Pán prochází
mou zkouškou rozzlobení.

25

Ó hledající Boha,
jak můžeš být takový hlupák,
že si neuvědomuješ,
že každý Bohem zadaný úkol
pro tebe je zlatou příležitostí,
jak urychlit tvou cestu k Bohu?

26

Ó hledající,
tvá duše je ve značných rozpacích,
když tě má představit Bohu.

27

Ó hledající,
je mi tě upřímně líto.
Celý tvůj život se stal
hromadou obav mysli.

28

Chci se stát
krásou a vůní
sebedisciplinovaného života.

29

Jestliže ti ve tvém duchovním životě
chybí upřímnost,
pak budeš směřovat
vstříc NICOTĚ.

30

Ať se má láska k Bohu
rozhoupe
do plného projevení.

31

Víckrát už nedovolím,
aby had pokušení
uštknul můj život.

32

Vždy nechám hodovat
své oči
na Božích Lotosových Nohou.

33

Když mám hlubokou meditaci,
cítím, že můj život rozkvétá
do rajského stromu.

34

Mé bezesné srdce odevzdanosti
je oficiálním příbytkem
Oka Uspokojení mého Pána.

35

K dosažení Božího Paláce
nepotřebuješ vnějšího průvodce,
ale potřebuješ vnitřní pláč.

36

Aspirace se stává zklamáním,
když chceme naplnit své životy
svým vlastním zoufalým způsobem.

37

Každé pravidlo připouští výjimky
právem nejvyšší nezbytnosti.

38

Když je naše odevzdanost úplná,
jsme schopni létat
meteorickou rychlostí aspirace.

39

Prohlašuješ se
za moudrého hledajícího.
Tak jak to, že stále žiješ
v džungli touhy své mysli?

40

Vulkán aspirace jeho srdce
zničil most
mezi jeho myslí
a vitálním světem.

41

Neměj strach,
můj příteli hledající,
Bůh ti neřekl,
že jsi dokončený produkt.

42

Každou noc přichází má duše
a říká mému srdci
aby spalo na poli
květinových snů.

43

Bůh je na mě pyšný,
protože jsem se zcela ztratil
ve svém srdci vděčnosti.

44

Říkáš, že jsi dostal
posilu nové naděje.
To znamená, že Bůh sní
skrze tvé nové sny.

45

Boží Oko Soucitu zasáhlo
předešlo jeho potřebě
operace mysli.

46

S láskou a soucitem
má duše žádá mé srdce,
aby se přestěhovalo
do země uspokojení Boha.

47

Běda, proč nenechám Boha
aby ručně tvořil můj život
kousek po kousku
podle svého sladkého Potěšení?

48

Zcela jsem stáhl svou oddanost
mé pochybující mysli.
Všechna má oddanost nyní odešla
k mému aspirujícímu srdci.

49

Dokonce i když zpíváš dušeplné písně
imaginárním posluchačům,
tvá duše se na tebe stává
mimořádně pyšná.

50

Miluješ-li upřímně tento svět,
tak není potřeba žádný důkaz.
Ale pokud tento svět vůbec nemiluješ,
tak žádný důkaz nebude dostatečný.

55

Bůh chce,
aby úplně každé aspirující srdce
bylo oltářem univerzálního míru.

58

Nejvybranější duše
milují a oceňují
Boží nejjednodušší Život.

60

Tvá mysl zaslepená napodobováním
ti může přinést
životní tragédie.

66

Všichni hledající jsou přijati
Bohem radostně;
dokonce i ti,
kteří přicházejí na poslední chvíli.

68

Jen poslouchej okouzlující šepot
své duše.
Můžeš snadno svrhnout
svého diktátora-mysl.

80

Bůh zve na společný oběd
jen ty, kdo si vytvořili
opravdový hlad po Bohu.

85

Vždy miř přímo
na cíl dokonalosti
a na nic jiného.

91

Když se zapojíš do duchovního života,
musíš se vědomě posílit
proti ničivým úderům nevědomosti.

93

Bůh po nás chce,
abychom vzlétli vzhůru
na naši oblohu srdce
a přeměnili naše zemí spoutané životy.

97

Mí krásní ptáčci meditace
přede mnou poletují dříve,
než zasvitne ráno.

100

Nikdy nesmíš bagatelizovat
svůj Bohem darovaný
duchovní život.

101

Proč jsme takoví hlupáci?
Jak to, že necítíme,
že jsme vybráni,
abychom vykonávali
Bohem dané povinnosti?

102

Pýcha v jakémkoliv slibu
je prostě netolerovatelná.

107

Chceš se těšit ze zázraku?
Je to velmi prosté.
Vždy říkej Bohu „Ano“.

113

Slyšet tajný šepot Boha
znamená pít
sny zaplavené extází.

117

Odpuštění je největší ctnost
a tuto mimořádnou ctnost
může procvičovat každý.

118

Nemysli!
Nemysli!
Čím víc myslíš,
tím víc zevšeobecňuješ
a řadíš do skupin.
Myšlení duchovnímu životu
neprospívá.

119

Neustále analyzující
a dotazující se mysl
nemá rychlost dokonce ani
indického buvolího spřežení.

122

Každý den
Boží Oko Soucitu
odpouští naše hrubé omyly.

127

Dovol disciplíně tvé mysli
a trpělivosti tvého srdce
aby ti ukázaly své zázraky.

132

Před tím, než odejdeš,
zkus milovat víc,
nekonečně víc.

133

Běda, kolik Snů Boha
uvnitř mne čeká
na své plné projevení!

149

Buď opatrný, ó hledající!
Každá tvá promarněná příležitost
tě může stát celý život.

171

Každý hledající pravdy
musí posílit své srdeční svaly,
aby byly silnější než nejsilnější.

186

Každý den mi Bůh dává schopnost
nabídnout lidstvu proud
inspirujících a
aspirujících skutků.

197

Jen milovníci Boha mají právo
být členy shromáždění dokonalosti
kosmických bohů a bohyň.

199

Ať již jdeme do jakékoliv země,
milovníci odevzdanosti Bohu
jsou mimořádně vzácní.

200

Boží Pýcha
na své radostně odevzdané děti
je nepředstavitelná.

203

Příliš často odmítáme
své Bohem zadané úkoly;
proto náš život dokonalosti
nám zůstává vzdálen.

204

Boha vidím při výjimečných příležitostech.
Ale každý den se setkávám
s Jeho Okem Soucitu
a s Jeho Srdcem Odpuštění.

207

Vždy si mohu zvolit:
buď položím svůj život
k Nohám Boha,
nebo vložím svůj život
do rukou své mysli.

211

Máš-li ve své mysli sílu
panovat světu,
nikdy ji nepoužívej.
Máš-li ve svém srdci lásku
stát se světem samotným,
tak ji použij!

216

Nikdy nic nemůže Bohu vynahradit
Jeho nekonečný Soucit k nám.

221

Ten nejmenší čin sebenabízení
nám může přinést
radost rozsáhlou jako oceán.

226

K tomu, abys nastoupil na cestu k Bohu
nepotřebuješ vysokou duši.
To, co potřebuješ, je vysoký cíl.

229

Když je Bůh skutečně potěšen
naší aspirací a oddaností,
ukáže nám soukromý vstup
do svého nebeského Příbytku.

230

Na počátku času
nám Bůh určil trasu,
jak Jej dosáhnout.
Ti, co si myslí,
že objevili novou cestu k Bohu,
se zcela mýlí.

235

Neustálá nevděčnost člověka
je Boží každodenní zkušenost.

238

Poslušnost milovníka Boha
korunuje jeho dny
neohraničeným uspokojením.

239

Bůh mi říká,
že mé dopisy lásky,
oddanosti a odevzdanosti
nepotřebují dokonalou gramatiku.

250

Nic není nevyléčitelné!
Nic není nezměnitelné!
To by mělo být heslem toho,
kdo věří v Boha.

251

Ke svému velkému šoku a překvapení
člověk připoutává sám sebe
ke sloupu utrpení.

256

Když chceš udělat nejrychlejší pokrok,
zkus zůstat, jak dlouho jen můžeš,
ve sladké přítomnosti milovníka Boha.

257

Spoutej Boží Nohy
láskou svého srdce.
Uvidíš svou duši,
jak oslepuje oči tvých tužeb.

259

Jakmile potom,
co strávíš dlouhý čas na duchovní cestě,
tuto cestu opustíš,
stane se tvůj život souhrnem
duchovních pohrom.

266

Ti, jež nezískají spontánní radost
z duhového svítání,
naleznou den
absolutního zklamání.

273

Proč by mělo Boží soucitné Oko
na tebe čekat?
Jdi, pochoduj, utíkej a sprintuj k Bohu!
Kvůli čemu?
Pro tvé vlastní uspokojení!

280

Můj Pane,
každý den v kteroukoliv chvíli
vzývám Tvůj absolutní Příkaz.

281

Když vlastníš jakoukoliv nadřazenost
nad ostatními,
tak nejsi vůbec nablízku
dokonalosti.

283

Nehledám člověkem stvořenou korunu,
ale bezdechu a bezespánku toužím
po Božím Oku Soucitu.

284

Když neaspiruji,
když se nemodlím
a když nemedituji,
má mysl se stává těžkým závažím
marnivého zklamání.

295

Znát, co je předurčeno,
není nutné.
Ale znát, jakou roli
bychom měli hrát
v Boží kosmické Hře,
je absolutně nezbytné.

297

Neočekávej od Boha,
že bude souhlasit se vším, co děláš
a se vším, co říkáš.
Jen se modli k Bohu,
aby ti dal schopnost
dělat vždy ty správné věci.

298

Bůh vždy nechce,
abys přišel okamžitě domů.
Jestliže jsi zcela vyčerpán,
odpočiň si,
dokud nebudeš moci zase pokračovat
na své cestě.

346

Člověk bez víry
je jako
mrak bez vody.

403

Mysl je
světovému míru cizincem
a
jeho potlačovatelem.

494

Ať je má mysl
stará
jako sám svět.
Chci však, aby mé srdce
bylo mladé jako poupě.

518

Žádná mysl nemůže přijít
do Země Boha,
aniž by přešla
Boží Most Ticha.

571

Není bouřlivého dne
v lidském životě,
který by nemohl být proměněn
v nejjasnější svítání.

616

Kéž je můj každodenní život
burácejícím vodopádem
tvořivosti.

633

Bůh má ve zvyku se opakovat,
tak aby Jeho Filozofie
nezůstala pro nikoho neznámá.

658

Ten, kdo se zdráhá
lámat kameny,
se nikdy nebude moci stát
průkopníkem cesty.

701

Poutnické dny
východu slunce lidstva
nikdy neskončí.

762

Každý den se modlím k Bohu,
aby mou mysl přeměnil na květinu klidu,
mé srdce na květinu čistoty
a můj život na květinu prostoty.

765

Můj Pane, dej mi schopnost
vysušit každou slzu
z každého srdce.

839

Boží Srdce ví,
jak šeptat.

Lidská mysl ví,
jak fňukat.

Překlady této stránky: Russian , Slovak
Tato série knih může být citována s uvedením klíče st-1